Mon-Khmer Studies Journal, Articles by etymology

Mon-Khmer Studies Journal Articles about etymology

DJVU PDF BAUER, Christian. 1988. Northern Khmer /kamay/. MKS 15:165-169.

DJVU PDF BAUER, Christian. 1991. Thai etymologies. MKS 18-19:254-261.

DJVU PDF BAUER, Christian. 1992. OJav. kmir. MKS 21:190.