Mon-Khmer Studies Journal, Articles by lexicography

Mon-Khmer Studies Journal Articles about lexicography

DJVU PDF NGUYỄN Đình-Hoà. 1996. A Preliminary study of TỰ-ĐỨC THÁNH-CHẾTỰ-HỌC a 19th-century Chinese-Vietnamese dictionary. MKS 26:207-216.