Searching native orthography for "├ępistola"
1 item found
├ępistola 1 epistle (NT) Latin epistola