Searching native orthography for "cécé"
2 items found
cécé 1 elder sister Hakka 大姊 tsêtsê MacIver1926:923,932
cécé 1 (sound of) small gongs Amoy 叉叉 chhēn chhēn Douglas1899:68a