Searching native orthography for "ordo"
2 items found
ordo 1 order (religious) [< Dutch ordo (< Latin)]
ordo 1 order [< Latin ordo ]