Searching native orthography for "polaris"
1 item found
polaris 1 Pole Star Latin polaris