Results
Returning complete dictionary for source "Das1977"
Including both reconstructions and citations in search.
2282 items found

Nicobaric Branch (2282 items)
bajac ŋərɛ   humble   (Car)   Das1977:C:1
biəɾ   beer   (Car)   Das1977:C:2 from English 'beer'
caf   tamarind (plant, fruit)   (Car)   Das1977:C:5
cahu ʔuj   decay, rot   (Car)   Das1977:C:6
cahu ʔujah   rot   (Car)   Das1977:C:7
cam hũ jə   spoil (overripe)   (Car)   Das1977:C:8
camɔːk kunrip wami kunrip   cobbler   (Car)   Das1977:C:9
caniɔpŋɔ   tuberculosis   (Car)   Das1977:C:14
canoːe ʔiŋen   guilt   (Car)   Das1977:C:15
canɔk hakən   venereal disease   (Car)   Das1977:C:12
canɔk ʔinwah mat   eye disease   (Car)   Das1977:C:13
canɔːca   whirlwind   (Car)   Das1977:C:10
canɔːcə paleːt   storm, hurricane   (Car)   Das1977:C:11
cap lə   pick (from ground)   (Car)   Das1977:C:17
cap   pack (into a box)   (Car)   Das1977:C:16
caphat wəh   cage   (Car)   Das1977:C:18
capɯːca   elastic   (Car)   Das1977:C:19
cat lə   lift up   (Car)   Das1977:C:25
catɾaj   mat   (Car)   Das1977:C:26 from Hindi 'catai'
caɾeː wijəh   disappear   (Car)   Das1977:C:20
caɾeːwi   numbness   (Car)   Das1977:C:21
caɾiː wijə   faint   (Car)   Das1977:C:22
caɾum   needle   (Car)   Das1977:C:23
caɾus kəin   wear (becoming worn out)   (Car)   Das1977:C:24
caːna   gram   (Car)   Das1977:C:3
caːt ŋə   claw   (Car)   Das1977:C:4
ceː   angular   (Car)   Das1977:C:32
cileː haŋa   squint, look askance   (Car)   Das1977:C:45
cili hã   look stealthily   (Car)   Das1977:C:47
ciluːt haŋa   look stealthily at something with a desire to take it   (Car)   Das1977:C:48
ciləl ɲərɛ   inflate   (Car)   Das1977:C:46
cin   I   (Car)   Das1977:C:49
cinmit kuj kupah   cemetery   (Car)   Das1977:C:50
cinwil   sling; whirlpool   (Car)   Das1977:C:53
cinɾeːŋa   numbness   (Car)   Das1977:C:51
cinɾiwŋə   anesthetize   (Car)   Das1977:C:52
cip   straight   (Car)   Das1977:C:55
cit   carry (bag/suitcase) in one hand in hanging position   (Car)   Das1977:C:58
ciŋeːt   moon   (Car)   Das1977:C:54
ciɾɛs haŋa   tear off (a paper)   (Car)   Das1977:C:56
ciɾɯːc ɲə   stretch (a piece of rubber)   (Car)   Das1977:C:57
ciː ɾə   neighbor (just next door)   (Car)   Das1977:C:43
ciːni   sugar   (Car)   Das1977:C:44 from Hindi 'cini'
cohol rɛ   wake up; get up, arise   (Car)   Das1977:C:69
coːc   rough   (Car)   Das1977:C:63
coːe   bad (also roughly finished article, rough sea)   (Car)   Das1977:C:64
coːk ka   mend (for cloth only)   (Car)   Das1977:C:66
coːk   sew   (Car)   Das1977:C:65
coːn takawɔːka   jackfruit tree   (Car)   Das1977:C:68
coːn   tree; live tree   (Car)   Das1977:C:67
cu patiː   go home   (Car)   Das1977:C:70
cuh ŋərɛ   decrease   (Car)   Das1977:C:79
cuhɔt   east   (Car)   Das1977:C:80
cuk hakən   bladder   (Car)   Das1977:C:81
cuk kamhul   kitchen   (Car)   Das1977:C:82
cuk likɯn noa   yoke   (Car)   Das1977:C:83
cuk miɲneh   shop (permanent erection)   (Car)   Das1977:C:85
cuk məhakəp   school   (Car)   Das1977:C:84
cuk samɔŋ sãːj   threshing floor   (Car)   Das1977:C:86
cuk təɾɯːla ɲia   pasture   (Car)   Das1977:C:87
cuk ʔin kəva   jail   (Car)   Das1977:C:88
cuk ʔiɲeh   shop (place where the goods are sold and bought)   (Car)   Das1977:C:89
cuktiː   handle (of knife etc.)   (Car)   Das1977:C:90
cum hɛn lərɛ   put on (cloth), wear (clothing)   (Car)   Das1977:C:91
cumŋeːtə   month   (Car)   Das1977:C:93
cumɯt təkuːjrɛ   dip into   (Car)   Das1977:C:92
cuwaː lərɛ   roll (over and over)   (Car)   Das1977:C:94
cuwi kərɛ mat   to be spotted (round spots)   (Car)   Das1977:C:100
cuwi   dice   (Car)   Das1977:C:98
cuwi   round, circle   (Car)   Das1977:C:99
cuwil haŋkuː   turn (someone around)   (Car)   Das1977:C:102
cuwil ŋəkuːrɛ   turn (oneself around)   (Car)   Das1977:C:103
cuwil   spin   (Car)   Das1977:C:101
cuwəː haŋkuː   turn (someone) aside   (Car)   Das1977:C:95
cuwəː ŋə ɾəːn   tether (an animal)   (Car)   Das1977:C:96
cuwəː ŋəkuːrɛ   turn (oneself) aside   (Car)   Das1977:C:97
cuɔ həɾ   myself   (Car)   Das1977:C:77
cuə   me   (Car)   Das1977:C:78
cuːk mak   jar   (Car)   Das1977:C:73
cuːk   low   (Car)   Das1977:C:72
cuːkə rit   pursue   (Car)   Das1977:C:74
cuːt jə   wipe off   (Car)   Das1977:C:76
cuːt   rub (softly)   (Car)   Das1977:C:75
cuːək   place   (Car)   Das1977:C:71
cɔc ɲi   squirt (liquid like a jet)   (Car)   Das1977:C:27
cɔh ha   visit   (Car)   Das1977:C:28
cɔh kɛn   visit   (Car)   Das1977:C:29
cɔk   arrow   (Car)   Das1977:C:30
cə ʔaŋa   pass by   (Car)   Das1977:C:31
cəh   find (specified object)   (Car)   Das1977:C:33
cəh   search for   (Car)   Das1977:C:34
cək   pain   (Car)   Das1977:C:39
cəp hə   drop a letter into the letter box   (Car)   Das1977:C:42
cəp   drop (to put into)   (Car)   Das1977:C:41
cɛhɛcoːn   bird   (Car)   Das1977:C:35
cɛhɛn lərɛ   wear (clothing)   (Car)   Das1977:C:36
cɛj ŋə   be tired; boring   (Car)   Das1977:C:38
cɛj   be tired   (Car)   Das1977:C:37
cɛn   be thin (of dimension, person)   (Car)   Das1977:C:40
cɯ ɯl cɯkɾɔː   low pitch   (Car)   Das1977:C:59
cɯktəː   be soft, quite   (Car)   Das1977:C:62
cɯːc   kind of big eel   (Car)   Das1977:C:60
cɯːti   low   (Car)   Das1977:C:61
fac ʔɛlmat   gluttony   (Car)   Das1977:C:107
fah halrɛ   embrace   (Car)   Das1977:C:108
fak panɔhɔ   plough   (Car)   Das1977:C:109
fal ŋarɛ   run away   (Car)   Das1977:C:111
fal   run   (Car)   Das1977:C:110
faluːɾɛn   sin   (Car)   Das1977:C:112
famel   murderer   (Car)   Das1977:C:113
fanapə   yawn   (Car)   Das1977:C:115
fanaː tatiːpə   flute   (Car)   Das1977:C:114
faneiŋ la   heart   (Car)   Das1977:C:117
fanoh coːn   broom   (Car)   Das1977:C:118
fanuːsa   steam   (Car)   Das1977:C:119
fanɔh   whip, broom   (Car)   Das1977:C:116
fatak ʔɛl tirɛ   clap (hands)   (Car)   Das1977:C:123
faŋ ɲərɛ   inflict a wound, injure (a person)   (Car)   Das1977:C:121
faŋ   sword   (Car)   Das1977:C:120
faɾeː cə   smooth   (Car)   Das1977:C:122
faːlen   sin   (Car)   Das1977:C:104
faːpə   yawn   (Car)   Das1977:C:105
faːten   false   (Car)   Das1977:C:106
feːl   strike (with hand, fist)   (Car)   Das1977:C:130
feːn   four   (Car)   Das1977:C:131
finak tumlat   irrigation   (Car)   Das1977:C:140
fineːl ŋɔ   murder   (Car)   Das1977:C:142
fineːnəh   fourth   (Car)   Das1977:C:143
finɔtɲia ~ finɔtɲih   childbirth   (Car)   Das1977:C:141
finɾec   rake   (Car)   Das1977:C:145
fitɯːc rəːrɛ   drag (feet)   (Car)   Das1977:C:151
fiɲət   sling (use a sling)   (Car)   Das1977:C:144
fiɾaj   fry   (Car)   Das1977:C:146 from English 'fry'
fiɾeːc   drag (a heavy object)   (Car)   Das1977:C:147
fiɾuːc   drag (a heavy object)   (Car)   Das1977:C:150
fiɾət haŋa   push aside   (Car)   Das1977:C:149
fiɾət   scour (with abrasive)   (Car)   Das1977:C:148
foh   sweepings   (Car)   Das1977:C:152
foh   whip   (Car)   Das1977:C:153
foŋ tə   scold (burn)   (Car)   Das1977:C:154
fuk ŋə   collapse   (Car)   Das1977:C:156
fukamak   water fall   (Car)   Das1977:C:157
ful   carry in hand   (Car)   Das1977:C:158
fumɾec   peacock   (Car)   Das1977:C:159
fun   navel   (Car)   Das1977:C:160
fuŋ ɲə   split up (with axe)   (Car)   Das1977:C:161
fuɔlalaha   embrace   (Car)   Das1977:C:155
fɔh   sweep   (Car)   Das1977:C:127
fɔːŋə cɛhɛcoːn   nest of bird   (Car)   Das1977:C:125
fɔːŋə seːt maːkiː   hive   (Car)   Das1977:C:126
fɔːŋə   shelter made by man   (Car)   Das1977:C:124
fəm ʔaŋərɛ   recently   (Car)   Das1977:C:136
fət ɲu   be born   (Car)   Das1977:C:139
fət ɲə   bear (give birth to)   (Car)   Das1977:C:138
fəŋ   burn; to make light   (Car)   Das1977:C:137
fəː ŋəkuː ʔeːawo   blow out a light   (Car)   Das1977:C:129
fəː   whistle; blow (as wind; with mouth, a flute/horn)   (Car)   Das1977:C:128
fɛh haŋa   turn (something) over   (Car)   Das1977:C:132
fɛj təkuː   beckon   (Car)   Das1977:C:133
fɛl   kill, hurt (cause pain), torture   (Car)   Das1977:C:135
fɛl   knife (large); to stab   (Car)   Das1977:C:134
ha ʔaːl   to fish with net   (Car)   Das1977:C:163
hacap   pile up   (Car)   Das1977:C:169
hacaːp ŋakuː   lock   (Car)   Das1977:C:167
hacaːpɔ re   mixed   (Car)   Das1977:C:168
hacip lərɛ   stand (be erect)   (Car)   Das1977:C:178
haciː pərɛ   be straight   (Car)   Das1977:C:175
haciːl ŋɛn   cheat   (Car)   Das1977:C:176
haciːl ʔə   tempt   (Car)   Das1977:C:177
haco lə   wake (someone) up   (Car)   Das1977:C:180
haco oku   lend (a person)   (Car)   Das1977:C:181
haco təkuː   persuade   (Car)   Das1977:C:182
hacoh lə   raise   (Car)   Das1977:C:185
hacokuː   guide   (Car)   Das1977:C:186
hacoːc ŋə   be rough   (Car)   Das1977:C:183
hacoːk tə   point (indicate direction)   (Car)   Das1977:C:184
hacuːt   fish (with line from shore)   (Car)   Das1977:C:187
hacək   painful   (Car)   Das1977:C:171
hacəŋ lə   plan   (Car)   Das1977:C:174
hacəː ŋuwə   rule   (Car)   Das1977:C:170
hacɛn lərɛ   be slender   (Car)   Das1977:C:172
hacɛn ŋə   be thin (inanimate)   (Car)   Das1977:C:173
hacɯː   hunt (pigs only)   (Car)   Das1977:C:179
haet ~ haɛt   be clean   (Car)   Das1977:C:191
hahacɯː   hunter (only hunt pigs)   (Car)   Das1977:C:194
hahalkuj   fresh   (Car)   Das1977:C:195
haheːn   arrange (objects)   (Car)   Das1977:C:196
haik   fast, abstain from food   (Car)   Das1977:C:197
haji   brother-in-law, sister-in-law   (Car)   Das1977:C:198
hajilkuː   laugh   (Car)   Das1977:C:199
hajing   scorch (food while cooking)   (Car)   Das1977:C:200
hajit   swing   (Car)   Das1977:C:201
hajoː kɛn   rescue   (Car)   Das1977:C:202
hajun haŋa   hide (conceal something, oneself)   (Car)   Das1977:C:203
hak tumlat   plow   (Car)   Das1977:C:204
hakap   fit   (Car)   Das1977:C:206
hakaːl ŋɔ   cross   (Car)   Das1977:C:205
hakeːn ŋə   thicken (soup or gravy)   (Car)   Das1977:C:209
hakih tuɾɛn   dawned   (Car)   Das1977:C:221
hakih tɛn   painful; to punish   (Car)   Das1977:C:220
hakuːn haŋa   dilute (add liquid)   (Car)   Das1977:C:223
hakuːn ŋawat   fast, abstain from food   (Car)   Das1977:C:224
hakuːɾɛn   take care of   (Car)   Das1977:C:225
hakɔh hiŋɛnrɛ   separate (person in quarrel)   (Car)   Das1977:C:208
hakɔːlə   bless, make rich   (Car)   Das1977:C:207
hakən   urine; to urinate   (Car)   Das1977:C:212
hakəp hati   teach   (Car)   Das1977:C:217
hakəp haŋa haŋa   keep restrained   (Car)   Das1977:C:215
hakəp haŋkuː   shut in   (Car)   Das1977:C:216
hakəp loːnrɛ   remember   (Car)   Das1977:C:218
hakəp ŋakuː   lock, shut in   (Car)   Das1977:C:219
hakəp   learn   (Car)   Das1977:C:214
hakəŋ   fish (with float and float)   (Car)   Das1977:C:213
hakəːpərɛ   study   (Car)   Das1977:C:210
hakɛh   stride (with long step)   (Car)   Das1977:C:211
hakɯt   sharpen   (Car)   Das1977:C:222
halan kɛn lɛ ʔɛn   treat (an illness)   (Car)   Das1977:C:226
haleːn lə   set (upright, erect)   (Car)   Das1977:C:233
haleːn   advise, prepare   (Car)   Das1977:C:232
haleːw ŋə   be thin (animate)   (Car)   Das1977:C:235
haliŋa   sky   (Car)   Das1977:C:241
haliŋə   heaven   (Car)   Das1977:C:242
haliːn   examine (closely)   (Car)   Das1977:C:240
halul   belch   (Car)   Das1977:C:243
haluŋ   plaster   (Car)   Das1977:C:244
halɔŋ   choke (in swallowing, even to fatal extend)   (Car)   Das1977:C:229
halɔːc haŋa   skip (omit one a sequence)   (Car)   Das1977:C:227
halɔːp   tease, joke, be funny   (Car)   Das1977:C:228
haləinkarɛ   moving   (Car)   Das1977:C:236
haləŋ ɾɔː rɛ   tell (truth)   (Car)   Das1977:C:239
haləŋ   agree   (Car)   Das1977:C:237
haləː kərɛ   trim   (Car)   Das1977:C:230
haləː ɲərɛ   groan   (Car)   Das1977:C:231
haləːŋ lə   settle (out of water)   (Car)   Das1977:C:234
halɛŋ kɔrɛ   move   (Car)   Das1977:C:238
ham kuː   kiss   (Car)   Das1977:C:245
hamaŋ cəːŋə ŋam maː   pious   (Car)   Das1977:C:248
hamaŋ cəːŋə   obedient   (Car)   Das1977:C:247
hamaːc   smear   (Car)   Das1977:C:246
hameːŋ   bore a hole   (Car)   Das1977:C:249
hamkuː   kiss   (Car)   Das1977:C:250
hamuːl lə   collect   (Car)   Das1977:C:256
hamuːl tu   mixed   (Car)   Das1977:C:258
hamuːl tə   include   (Car)   Das1977:C:257
hamuːl   collect   (Car)   Das1977:C:255
hamuːlərɛ   gather, assemble, be together   (Car)   Das1977:C:259
hamɯk hamat   guide   (Car)   Das1977:C:252
hamɯk hati   show   (Car)   Das1977:C:253
hamɯt   dip into   (Car)   Das1977:C:254
hanak coːn   harrow   (Car)   Das1977:C:263
hanaŋen ɾe   courtship   (Car)   Das1977:C:267
hanaŋen   sweetheart   (Car)   Das1977:C:265
hanaŋɛn loːn   favorite; dear   (Car)   Das1977:C:266
hanaːtə   be light (as day)   (Car)   Das1977:C:262
haneːm maham   bleed   (Car)   Das1977:C:272
haneːm   strain (with a strainer)   (Car)   Das1977:C:271
haneːmə   stream   (Car)   Das1977:C:273
haniːŋ   axe   (Car)   Das1977:C:275
hanol   broad (as hen or her chicks)   (Car)   Das1977:C:277
hanoːc ŋa   half moon   (Car)   Das1977:C:276
hanuɾa   flame   (Car)   Das1977:C:280
hanuːkuː tamɯːjə   flame   (Car)   Das1977:C:279
hanəm loːn   pleasant   (Car)   Das1977:C:274
hanɛ ʔɛl   feed   (Car)   Das1977:C:270
hao haŋo   chase (drive away)   (Car)   Das1977:C:295
hao   bamboo   (Car)   Das1977:C:293
hao   drive   (Car)   Das1977:C:294
haoin   odor   (Car)   Das1977:C:296
hapak   flatten   (Car)   Das1977:C:298
hapaːn ŋə   stick to, adhere   (Car)   Das1977:C:297
hapihə   wed, marry   (Car)   Das1977:C:299
hapoː   catch (animal in a trap)   (Car)   Das1977:C:300
hapoː   suck; nurse   (Car)   Das1977:C:301
hapoːl   trap   (Car)   Das1977:C:302
hapuŋ haŋ ʔuk   turn (someone) back   (Car)   Das1977:C:304
hapuŋ haŋ ʔukrɛ   turn (oneself) back   (Car)   Das1977:C:305
hapuŋ   lend   (Car)   Das1977:C:303
haram həre   mourning, cry (aloud)   (Car)   Das1977:C:309
harap   evening   (Car)   Das1977:C:312
haro   some   (Car)   Das1977:C:329
haroheŋ   someone   (Car)   Das1977:C:330
harul   shoot (an animal with a rifle)   (Car)   Das1977:C:335
harun tɛn   initiate   (Car)   Das1977:C:337
harun tɛnrɛ   practice   (Car)   Das1977:C:338
harun ɲa   incite   (Car)   Das1977:C:336
harɔh tah   be near   (Car)   Das1977:C:315
harɔŋtu   be half   (Car)   Das1977:C:318
hata ʔaŋ loːn   be satisfied   (Car)   Das1977:C:341
hataːm   night   (Car)   Das1977:C:342
hataːp   patch   (Car)   Das1977:C:343
hatti   elephant   (Car)   Das1977:C:349 from Hindi 'hati'
hatul   carry on shoulder   (Car)   Das1977:C:352
hatut ɲə   stretch (something)   (Car)   Das1977:C:355
hatuŋ tərɛ   reach for   (Car)   Das1977:C:354
hatuŋ   pack (to make a small bundle)   (Car)   Das1977:C:353
hatuːk   fish (generally)   (Car)   Das1977:C:350
hatuːlə   throw (toss lightly)   (Car)   Das1977:C:351
hatək lə ʔɛl kilaːp   clear (throat)   (Car)   Das1977:C:346
hatən tərɛ   pry   (Car)   Das1977:C:348
hatən   to ask (question)   (Car)   Das1977:C:347
hatəː na   ask for, request   (Car)   Das1977:C:344
hatəːlə   fill, load   (Car)   Das1977:C:345
haun   hog   (Car)   Das1977:C:357
hauɛa   call (a person to come)   (Car)   Das1977:C:356
hawaj jərɛ   trim   (Car)   Das1977:C:359
hawan tit   repeat   (Car)   Das1977:C:363
hawan təh   give (back)   (Car)   Das1977:C:362
hawan ɲəh   repeat   (Car)   Das1977:C:361
hawan   go (back)   (Car)   Das1977:C:360
hawaŋ lə   turn (something) over   (Car)   Das1977:C:364
hawaŋ ŋə   put back   (Car)   Das1977:C:365
hawaːjə   be smooth, good, nice   (Car)   Das1977:C:358
hawe ʔa   beg   (Car)   Das1977:C:367
hawe ʔeti   invite   (Car)   Das1977:C:368
hawiː lə   surround   (Car)   Das1977:C:373
hawiː   go around   (Car)   Das1977:C:372
hawɔw   shoot (with a machine gun to an aeroplane)   (Car)   Das1977:C:366
hawən   trap   (Car)   Das1977:C:370
hawət kərɛ   travel, wander (go from place to place)   (Car)   Das1977:C:371
hawɛ ʔɛti   call (to get attention)   (Car)   Das1977:C:369
hawɯːŋə   web   (Car)   Das1977:C:374
haŋ coːŋa   obey   (Car)   Das1977:C:283
haŋ   hear   (Car)   Das1977:C:282
haŋa ɾɔː   audible   (Car)   Das1977:C:285
haŋa   throw away   (Car)   Das1977:C:284
haŋaːw   ripen   (Car)   Das1977:C:286
haŋellon   love   (Car)   Das1977:C:289
haŋen loːn   love   (Car)   Das1977:C:290
haŋeːn   tighten   (Car)   Das1977:C:288
haŋih tərɛ   listen   (Car)   Das1977:C:291
haŋɛ ʔɛ ʔalaha   be energetic   (Car)   Das1977:C:287
haŋɯː tu   stink; fetid, stinking   (Car)   Das1977:C:292
haəin təihih   welcome   (Car)   Das1977:C:188
haəinkɔ   greet   (Car)   Das1977:C:189
haɛn   late   (Car)   Das1977:C:190
haɛttə ʔalaha   be healthy; energetic   (Car)   Das1977:C:192
haɯl   fish (with poisonous fruit)   (Car)   Das1977:C:251
haɲaŋ ŋakuː   be put out (a light)   (Car)   Das1977:C:264
haɲaː   feed   (Car)   Das1977:C:260
haɲaːlə   lightning   (Car)   Das1977:C:261
haɲot   decorate   (Car)   Das1977:C:278
haɲut ŋə   shrink   (Car)   Das1977:C:281
haɲɔː   be dry; tan (leather)   (Car)   Das1977:C:268
haɲɔːp   wet   (Car)   Das1977:C:269
haɾah   handle (of knife etc.)   (Car)   Das1977:C:307
haɾak   be flat   (Car)   Das1977:C:308
haɾam loːn   rejoice   (Car)   Das1977:C:310
haɾat   cut (slicing motion with small knife)   (Car)   Das1977:C:313
haɾaŋ   bake (on something), scorch (food while cooking)   (Car)   Das1977:C:311
haɾaːc   heat (food), warm   (Car)   Das1977:C:306
haɾew ŋɛn rɛ   escape, separate (person in quarrel)   (Car)   Das1977:C:322
haɾik ŋə cuːk   transplant, move (an object from one spot to another)   (Car)   Das1977:C:326
haɾiu ha   mourn   (Car)   Das1977:C:327
haɾiu hə   mourning   (Car)   Das1977:C:328
haɾiː ʔiŋrɛn ʔɛlmat   faded   (Car)   Das1977:C:324
haɾiː   change (barter)   (Car)   Das1977:C:323
haɾiːŋɛn   change (alter)   (Car)   Das1977:C:325
haɾoj ŋə   seduce, deceive   (Car)   Das1977:C:331
haɾoŋ   flatten   (Car)   Das1977:C:332
haɾuk   adopt (child)   (Car)   Das1977:C:334
haɾuŋ   borrow   (Car)   Das1977:C:339
haɾuŋ   cover   (Car)   Das1977:C:340
haɾuːŋə   covered   (Car)   Das1977:C:333
haɾɔh   sleep   (Car)   Das1977:C:314
haɾɔŋ ɲə   lengthwise cut   (Car)   Das1977:C:316
haɾɔŋtə   divide   (Car)   Das1977:C:317
haɾək ~ harək   hiccup   (Car)   Das1977:C:321
haɾɛihu takɔː   saltiness   (Car)   Das1977:C:320
haɾɛihu   salty   (Car)   Das1977:C:319
haːl ŋərəːn   wade (walk through water or such impeding things)   (Car)   Das1977:C:165
haːmə   right (not left)   (Car)   Das1977:C:166
he kine ʔapano   harvest   (Car)   Das1977:C:379
hek pia   frequently   (Car)   Das1977:C:391
henrɛn   identical   (Car)   Das1977:C:392
heŋ heŋ wan   frequent   (Car)   Das1977:C:394
heŋ rɛn   alike   (Car)   Das1977:C:397
heŋ ʔi təfɛn   one-fourth (cut)   (Car)   Das1977:C:398
heŋ ʔi təluːj   one third (cut)   (Car)   Das1977:C:399
heŋ   one   (Car)   Das1977:C:393
heŋkuː   receive (a person)   (Car)   Das1977:C:400
heŋrɛn   be equal   (Car)   Das1977:C:401
heː   when   (Car)   Das1977:C:380
heːk   more (partial in the sense of doing favor)   (Car)   Das1977:C:381
heːm ɲi   leak (as a pot)   (Car)   Das1977:C:383
heːm   flow   (Car)   Das1977:C:382
hijoj   get drunk   (Car)   Das1977:C:408
hijoːj   drunk   (Car)   Das1977:C:407
hikilhu   be sour; sourness   (Car)   Das1977:C:409
hilaː   cloth; dhoti (men's dress)   (Car)   Das1977:C:410
hineːŋə   first   (Car)   Das1977:C:411
hinɛwhərɛ   eighth   (Car)   Das1977:C:412
hiɾɯt kəreːnɾɛ   slowly   (Car)   Das1977:C:414
hiɾɯːt kə ɾɔː rɛ   whisper   (Car)   Das1977:C:413
hiːnərɛ   study   (Car)   Das1977:C:406
ho   admit (error)   (Car)   Das1977:C:420
hol cuh   accompany   (Car)   Das1977:C:426
hol   friend   (Car)   Das1977:C:425
holɾɔŋ kikaːnə   husband's brother's wife   (Car)   Das1977:C:427
holɾɔŋ kikoːɲə   wife's sister's husband   (Car)   Das1977:C:428
hoŋ takuj   distribute by scattering   (Car)   Das1977:C:429
hoː tə   order   (Car)   Das1977:C:422
hoː   agree   (Car)   Das1977:C:421
hoːluwa   friendly   (Car)   Das1977:C:424
hoːluɾɛn   help   (Car)   Das1977:C:423
humlum   gold   (Car)   Das1977:C:435
hunɯ ʔen   experienced   (Car)   Das1977:C:436
huwu ʔɛl kuj   be clever   (Car)   Das1977:C:442
huwɯ ɯ   know (a fact)   (Car)   Das1977:C:439
huwɯ ʔɛlmat   imagine   (Car)   Das1977:C:440
huwɯː ʔɛn təkɔ   skillful   (Car)   Das1977:C:441
huɾec   tomorrow   (Car)   Das1977:C:437
huɾiŋ   black (for cloth)   (Car)   Das1977:C:438
huː ləkuː   be lit   (Car)   Das1977:C:431
huː ʔa   shout   (Car)   Das1977:C:432
huː   burn (as a fire), lighted   (Car)   Das1977:C:430
huːka   call (a get attention)   (Car)   Das1977:C:433
huːt hət   smell (sens odor)   (Car)   Das1977:C:434
hã tɛn   need   (Car)   Das1977:C:162
hã ʔaːl   to fish, troll   (Car)   Das1977:C:164
hãɛu   be late   (Car)   Das1977:C:193
hɔ̃ timhəɾɛn   be in sufficient (enough)   (Car)   Das1977:C:375
hɔ̃ ʔaɾuː   be deep   (Car)   Das1977:C:376
hɔ̃ ʔɛl kuːjo   be clever   (Car)   Das1977:C:377
hɔ̃ː ʔakahaloːn   curious   (Car)   Das1977:C:378
həh   be light (not heavy)   (Car)   Das1977:C:386
həj   thin (of dimension, object, density)   (Car)   Das1977:C:387
hək kə   wait for   (Car)   Das1977:C:388
hək ŋəɾaːn   let go (stop holding)   (Car)   Das1977:C:390
hək ŋɛn   allow   (Car)   Das1977:C:389
hətɾɛh   old (for things)   (Car)   Das1977:C:404
həŋ jə ʔəw   be ugly   (Car)   Das1977:C:395
həŋ ŋəh   stay; remain   (Car)   Das1977:C:396
həɾin   deer   (Car)   Das1977:C:402 from Hindi 'hirən'
həːwə   nothing   (Car)   Das1977:C:385
həːŋərɛ   study   (Car)   Das1977:C:384
hɛt   clean   (Car)   Das1977:C:403
hɛwhərɛ   eight   (Car)   Das1977:C:405
hɯhɯrɛh   rest   (Car)   Das1977:C:417
hɯj ŋəkuː   extinguish   (Car)   Das1977:C:419
hɯj   fan   (Car)   Das1977:C:418
hɯː wə   dream   (Car)   Das1977:C:415
hɯ̃ːk   grunt (of pigs)   (Car)   Das1977:C:416
j jãŋ   tobacco   (Car)   Das1977:C:443
ja nəː tə   fancy   (Car)   Das1977:C:444
jaaŋ   light   (Car)   Das1977:C:447
jal taɲa   gluttony   (Car)   Das1977:C:448
janaːŋə sakaːmə   day light   (Car)   Das1977:C:450
janaːŋə   be light (as day)   (Car)   Das1977:C:449
janihĩwə   wave (in breeze)   (Car)   Das1977:C:453
januːlə   slope (up)   (Car)   Das1977:C:454
januːti   slope (down)   (Car)   Das1977:C:455
janəːtə   ornament   (Car)   Das1977:C:451
janɛŋɛn   be expensive   (Car)   Das1977:C:452
japuːti   flexible   (Car)   Das1977:C:458
japɛni   curved   (Car)   Das1977:C:457
jaŋ   shine (as moon)   (Car)   Das1977:C:456
jaːc   be poor   (Car)   Das1977:C:445
jaːpoːni   bend (trans)   (Car)   Das1977:C:446
je ŋɛn   lose, mislay   (Car)   Das1977:C:468
jen   please   (Car)   Das1977:C:473
jeː ssɔ   sneeze   (Car)   Das1977:C:470
jial   greed; thrust   (Car)   Das1977:C:479
jianesɔ   sneeze   (Car)   Das1977:C:480
jih ka   approach   (Car)   Das1977:C:482
jih   come; arrive; reach; approach   (Car)   Das1977:C:481
jihih ʔinwa   take sick   (Car)   Das1977:C:483
jik   like   (Car)   Das1977:C:484
jit   be fast, speedy (inanimate)   (Car)   Das1977:C:485
joh rit carum   thread (a needle)   (Car)   Das1977:C:490
jok   prick   (Car)   Das1977:C:491
joːm kikaːɾə   grandmother   (Car)   Das1977:C:486
joːm kun kikaːɲə   granddaughter   (Car)   Das1977:C:487
joːm kun kikoːɲə   grandson   (Car)   Das1977:C:488
joːm taɾɯːla   herdsman   (Car)   Das1977:C:489
ju mərɛ   hatch   (Car)   Das1977:C:492
jɔh lə   ascend; climb (a ladder)   (Car)   Das1977:C:464
jɔh ti   climb down (a ladder)   (Car)   Das1977:C:465
jɔh ʔanuːməh   string (beads)   (Car)   Das1977:C:466
jɔh   knit   (Car)   Das1977:C:463
jɔk hət   go through (a door)   (Car)   Das1977:C:467
jɔːk hət rɛ   go in, enter   (Car)   Das1977:C:459
jɔːn lə   ascend; climb (anything but a ladder); to ride   (Car)   Das1977:C:460
jɔːnla   climb (a tree) up   (Car)   Das1977:C:461
jɔːnti   climb (a tree) down   (Car)   Das1977:C:462
jəl lə   swell (as grain, as wound)   (Car)   Das1977:C:471
jəm   grandparents   (Car)   Das1977:C:472
jəŋ kikaːnə   aunt   (Car)   Das1977:C:475
jəŋ kikoː   uncle   (Car)   Das1977:C:476
jəŋ piːhə kikaːnə   mother-in-law   (Car)   Das1977:C:477
jəŋ piːhə kikoːnə   father-in-law   (Car)   Das1977:C:478
jəŋ   parents, father's/mother's sister (address)   (Car)   Das1977:C:474
jəː   swim   (Car)   Das1977:C:469
kabuh   to be hollow   (Car)   Das1977:C:494
kacoɾ   carrot   (Car)   Das1977:C:495
kacuːɾ   date   (Car)   Das1977:C:496
kafaːc   stripped   (Car)   Das1977:C:498
kafin ŋakuː   plug (a leak)   (Car)   Das1977:C:500
kafut   coconut kernel   (Car)   Das1977:C:501
kafət   comb (fibers)   (Car)   Das1977:C:499
kaha sãːj   paddy plant   (Car)   Das1977:C:502
kaha tahanɾɯːt panɯːti   terrace wall   (Car)   Das1977:C:503
kaha takoicə   areca   (Car)   Das1977:C:504
kahacoːn   stump   (Car)   Das1977:C:505
kahaem ʔap jəŋ kikaːnə   mother's sister (in description and not in address)   (Car)   Das1977:C:507
kahaem   brother older/younger addressed by a boy   (Car)   Das1977:C:506
kahaɾɔːŋə   cliff   (Car)   Das1977:C:508
kaheːtə   offering   (Car)   Das1977:C:510
kahuk   one   (Car)   Das1977:C:513
kahul   cook   (Car)   Das1977:C:514
kahɔːka   judge   (Car)   Das1977:C:509
kahɯk tə   include   (Car)   Das1977:C:512
kahɯk   count   (Car)   Das1977:C:511
kaiep   scorpion   (Car)   Das1977:C:515
kain ŋə   wither out (as a plant)   (Car)   Das1977:C:516
kaip   curve (a figure)   (Car)   Das1977:C:517
kajaw   fish (with poisonous fruit)   (Car)   Das1977:C:518
kajəːt   rake   (Car)   Das1977:C:519
kal ɾan   leg   (Car)   Das1977:C:520
kala rɔtəh   measure   (Car)   Das1977:C:521
kalah lumŋan   weigh   (Car)   Das1977:C:522
kalah tannrɛ   to try, to taste, to measure out, to weigh   (Car)   Das1977:C:524
kalah ɾɔːkəh   measure   (Car)   Das1977:C:523
kalaha   season (add spice)   (Car)   Das1977:C:525
kaleː   strong, brave   (Car)   Das1977:C:526
kaloŋbətwə   plugged   (Car)   Das1977:C:530
kalran   hindleg of animal   (Car)   Das1977:C:531
kaluːc   mix, stir   (Car)   Das1977:C:532
kaluːŋah   stagger   (Car)   Das1977:C:533
kalwi   great grand parents   (Car)   Das1977:C:534
kalət   finger (a string instrument)   (Car)   Das1977:C:528
kaləŋ lə   fence (to make a fence)   (Car)   Das1977:C:527
kalɯh   hallow   (Car)   Das1977:C:529
kamap   sting   (Car)   Das1977:C:535
kame tarik   policeman   (Car)   Das1977:C:536
kameːka   fisherman   (Car)   Das1977:C:537
kamhul   cook   (Car)   Das1977:C:541
kamhɔk   adjudge   (Car)   Das1977:C:540
kamiao   fisherman (poisoner)   (Car)   Das1977:C:542
kamləːkə   worms   (Car)   Das1977:C:545
kamməp   barber   (Car)   Das1977:C:546
kamput   weaver (with cane)   (Car)   Das1977:C:547
kamul coːn   woodman   (Car)   Das1977:C:548
kamwal   fisherman (netter)   (Car)   Das1977:C:549
kaməp ŋə   prop up   (Car)   Das1977:C:539
kaməːpə   to cut cloth with scissors (also to crop hair)   (Car)   Das1977:C:538
kan hajəm   hen   (Car)   Das1977:C:550
kan haun   sow   (Car)   Das1977:C:551
kan koːɾa   mare   (Car)   Das1977:C:552 from Hindi 'ghora'
kan kumiao   she cat   (Car)   Das1977:C:553
kan kunkikaːnə   daughter-in-law   (Car)   Das1977:C:554
kan nua   cow   (Car)   Das1977:C:555
kan pəːkərɛ   she goat (nanny); ewe   (Car)   Das1977:C:556
kan pẽːs   buffalo cow   (Car)   Das1977:C:557
kan ʔam   she dog   (Car)   Das1977:C:558
kanana   sister elder/younger addressed by a boy   (Car)   Das1977:C:559
kanap   tooth   (Car)   Das1977:C:561
kanaŋ   crab (land)   (Car)   Das1977:C:560
kanel haeti   tusk   (Car)   Das1977:C:566
kanetiː   handle (of knife etc.)   (Car)   Das1977:C:569
kanih hiŋɛn təkɔ   dangerous   (Car)   Das1977:C:570
kanihiŋɛn ʔilaɛn   dare (risk something to do something)   (Car)   Das1977:C:571
kanolə   belongings   (Car)   Das1977:C:574
kanuːt   comb   (Car)   Das1977:C:575
kanɔktit   buttock   (Car)   Das1977:C:563
kanɔːlɔ ʔɛlala   health. hanēta alaha   (Car)   Das1977:C:562
kanə   scrapper   (Car)   Das1977:C:564
kanək pak coːn   twig   (Car)   Das1977:C:565
kanən   carrying pole   (Car)   Das1977:C:567
kanət   sickle   (Car)   Das1977:C:568
kanɯːnuwə   wave   (Car)   Das1977:C:572
kanɯːt   comb   (Car)   Das1977:C:573
kap   bite (as dog, snake)   (Car)   Das1977:C:577
kap   sling   (Car)   Das1977:C:578
kap   tortoise   (Car)   Das1977:C:576
kapa   north, north wind   (Car)   Das1977:C:579
kapah   be dead   (Car)   Das1977:C:580
kapah   die   (Car)   Das1977:C:581
kapuːca   pumpkin   (Car)   Das1977:C:582
karaːn ɲə   squeeze   (Car)   Das1977:C:584
kasal   challenge (to contest)   (Car)   Das1977:C:588
kasal   race   (Car)   Das1977:C:589
kasanhu   spotted (animal)   (Car)   Das1977:C:590
kasawuh   black (for animals)   (Car)   Das1977:C:591
kasoːk hət naŋrɛ   wear (ear ring)   (Car)   Das1977:C:593
kasɔŋ   box   (Car)   Das1977:C:592
kat   gnaw   (Car)   Das1977:C:594
kataːcih   overflow   (Car)   Das1977:C:595
kataːn   press   (Car)   Das1977:C:596
kataẽam   grab   (Car)   Das1977:C:597
katel hɛl   cast vote   (Car)   Das1977:C:601
kathuː   ferment   (Car)   Das1977:C:603
katuːj   be foolish   (Car)   Das1977:C:604
katəl hati   share   (Car)   Das1977:C:600
katəl haŋa   sort (separate kinds)   (Car)   Das1977:C:599
katəl   distribute   (Car)   Das1977:C:598
katəŋaloːn   doubt   (Car)   Das1977:C:602
kaut   wine (toddy)   (Car)   Das1977:C:605
kawal həinkuː   fish (with line from shore)   (Car)   Das1977:C:606
kawal kaː   fish with net   (Car)   Das1977:C:607
kawal lə   throw (stone, etc.)   (Car)   Das1977:C:608
kawɔk   hook   (Car)   Das1977:C:609
kawə   crow   (Car)   Das1977:C:610 from Hindi 'kauva'
kaəəa katta   ass   (Car)   Das1977:C:497 from Hindi 'gaddha'
kaɯijen   early   (Car)   Das1977:C:543
kaɯjɛn   hurry (oneself)   (Car)   Das1977:C:544
kaɾaːlə   of a dead tree   (Car)   Das1977:C:583
kaɾiː   vegetables   (Car)   Das1977:C:585
kaɾoc   lemon (bigger size)   (Car)   Das1977:C:587
kaɾɲa kuːrɛ   herd (cattle)   (Car)   Das1977:C:586
kaː   fish   (Car)   Das1977:C:493
ke kaɾɛn   use   (Car)   Das1977:C:618
ke ɲəh   repay (loan)   (Car)   Das1977:C:620
ke ʔe jə   expel   (Car)   Das1977:C:622
ke ʔeti, keetə   give   (Car)   Das1977:C:623
keeŋ nɔː mərɛ   sacrifice   (Car)   Das1977:C:631
keh   elopement (forever)   (Car)   Das1977:C:632
kekaɾan   used   (Car)   Das1977:C:633
keŋ nɔː maɾe   sacrifice (for the cause of, say, country)   (Car)   Das1977:C:637
keɲ kun kikoːɲə   son-in-law   (Car)   Das1977:C:636
keː kɛn   celebrate (a festival)   (Car)   Das1977:C:624
keː ŋə   plunder   (Car)   Das1977:C:625
keːka   used   (Car)   Das1977:C:627
keːn ŋə   coagulate   (Car)   Das1977:C:628
keːoti   bring   (Car)   Das1977:C:629
ki ʔic   strike a match box   (Car)   Das1977:C:640
ki(u)n sɔh kokunɾan   toe nail   (Car)   Das1977:C:641
kiaːwɔ   guava   (Car)   Das1977:C:645
kicacɛɾe   chill   (Car)   Das1977:C:646
kicao ʔɛlwaːŋ   gargle   (Car)   Das1977:C:648
kicap   chew (with a little sound)   (Car)   Das1977:C:649
kicaŋ   sift (flour)   (Car)   Das1977:C:647
kicip   sharp (pointed)   (Car)   Das1977:C:655
kiciː cərɛ   shiver   (Car)   Das1977:C:654
kicuːt   paddle (canoe, raft)   (Car)   Das1977:C:657
kicət haŋ   snap (fingers)   (Car)   Das1977:C:653
kicɛ jərɛ   tremble   (Car)   Das1977:C:650
kicɛin kūrɛ   shake (head)   (Car)   Das1977:C:652
kicɛin   sprinkle (with water)   (Car)   Das1977:C:651
kicɯːc   rinse; wring (clothes)   (Car)   Das1977:C:656
kihhiŋen   difficult   (Car)   Das1977:C:658
kihtɛn   to annoy, bother   (Car)   Das1977:C:661
kihŋɛn loːn   worry   (Car)   Das1977:C:660
kihŋɛn   suffer   (Car)   Das1977:C:659
kijin   shake (something)   (Car)   Das1977:C:666
kiju ʔurɛ   wallow (as a pig does in mud)   (Car)   Das1977:C:667
kijun   shake a tree so that the fruits fall from it   (Car)   Das1977:C:668
kijuŋ   fight (as in war)   (Car)   Das1977:C:669
kijɔh   scratch   (Car)   Das1977:C:663
kijɔs   measles   (Car)   Das1977:C:664
kijɔːp   grass   (Car)   Das1977:C:662
kijəh   scratch (an itch)   (Car)   Das1977:C:665
kikaːnə   woman, female   (Car)   Das1977:C:670
kikoːɲə   man, male   (Car)   Das1977:C:671
kil ɾɔː   argue   (Car)   Das1977:C:673
kil   raid   (Car)   Das1977:C:672
kilal küə   wattle (of animal)   (Car)   Das1977:C:675
kilamtao   gnat   (Car)   Das1977:C:676
kilamtaoː   wasp   (Car)   Das1977:C:677
kilan   fight (individually not in war)   (Car)   Das1977:C:678
kilaːp, kilap, likap   throat, gullet   (Car)   Das1977:C:674
kile ŋəːrɛ   swear   (Car)   Das1977:C:679
kileː ŋɔː tərɛ   promise   (Car)   Das1977:C:680
kilfut, ʔalfut   ear wax (brown)   (Car)   Das1977:C:684
kilpoŋ   kidney   (Car)   Das1977:C:686
kiluk   tickle   (Car)   Das1977:C:688
kilən   shake a tree so that the fruits fall from it   (Car)   Das1977:C:682
kiləŋ   wake (someone) up   (Car)   Das1977:C:683
kiləːŋ   to fight (with each other)   (Car)   Das1977:C:681
kilɯŋ kuirɛ   nod (head)   (Car)   Das1977:C:685
kilɾəːŋə   spider   (Car)   Das1977:C:687
kin sɔh, kunsɔh   fingernail   (Car)   Das1977:C:690
kin ŋɔːkə   snore; snort   (Car)   Das1977:C:689
kincəː tə   cradle   (Car)   Das1977:C:691
kine ʔeŋ nɔː ma   animal sacrifice (before god)   (Car)   Das1977:C:692
kinfuːət   clam   (Car)   Das1977:C:695
kinhuk sinə   eleventh   (Car)   Das1977:C:698
kinhɔ̃ːj lərɛ   wear a skirt   (Car)   Das1977:C:697
kinhɔ̃ːj   skirt   (Car)   Das1977:C:696
kinijuːŋə   war   (Car)   Das1977:C:699
kinil ɾɔː   agreement   (Car)   Das1977:C:700
kinilhu   sourness   (Car)   Das1977:C:701
kinleŋɔ   oath   (Car)   Das1977:C:705
kinloŋ   cage (wooden, built on ground)   (Car)   Das1977:C:707
kinloːŋə   bed   (Car)   Das1977:C:706
kinluhu coːn   hollow tree   (Car)   Das1977:C:709
kinluhu   cave   (Car)   Das1977:C:708
kinluŋ ʔɛlmɛh   nose-ring   (Car)   Das1977:C:711
kinluŋ   ring   (Car)   Das1977:C:710
kinləl   lock   (Car)   Das1977:C:702
kinləŋa   where animals are kept surrounded by railing   (Car)   Das1977:C:704
kinlɛlnaŋ   earring   (Car)   Das1977:C:703
kinmɔːnə   shin   (Car)   Das1977:C:713
kinpaha   death   (Car)   Das1977:C:714
kinrəːn ŋərɛ   trip   (Car)   Das1977:C:716
kinsaŋ   kind of sieve   (Car)   Das1977:C:719
kintel hɛl   vote   (Car)   Das1977:C:721
kintu wien   madness   (Car)   Das1977:C:722
kintuːen   foolishness, madness   (Car)   Das1977:C:723
kintəːlə   share   (Car)   Das1977:C:720
kinwal   net   (Car)   Das1977:C:724
kinwiː   ladle   (Car)   Das1977:C:725
kinwoː   harrow   (Car)   Das1977:C:726
kinəː mə   copulate   (Car)   Das1977:C:694
kinɯ̃ːta   drinking   (Car)   Das1977:C:712
kinɾiɔmə   dance   (Car)   Das1977:C:717
kinɾu   wrapper   (Car)   Das1977:C:718
kinɾɔːka   judgment   (Car)   Das1977:C:715
kiriːm   dance   (Car)   Das1977:C:736
kiriːp   wrestle   (Car)   Das1977:C:737
kiru pərɛ   fold (arms)   (Car)   Das1977:C:739
kirum   grab, grasp   (Car)   Das1977:C:742
kiruːl (ɾɔːŋə)   spine; hill or mountain   (Car)   Das1977:C:740
kisaːt   loin cloth   (Car)   Das1977:C:743
kisoːl   strike (with hand, fist); blow (nose)   (Car)   Das1977:C:746
kisəc tirɛ   rub (in the palm of hands)   (Car)   Das1977:C:744
kisɯt haŋa   hang (caused to die)   (Car)   Das1977:C:745
kitan hilaː   iron, press (cloth)   (Car)   Das1977:C:747
kiteːl kərɛ   hell   (Car)   Das1977:C:749
kiteːl   swing   (Car)   Das1977:C:748
kiteːwə   hawk   (Car)   Das1977:C:750
kituː   shake (something)   (Car)   Das1977:C:753
kitəin   itch   (Car)   Das1977:C:751
kitɯː   fly   (Car)   Das1977:C:752
kiɲəː kərɛ   wiggle, wobble, shake   (Car)   Das1977:C:693
kiɾap   grip, grasp, clasp (with tong-like action)   (Car)   Das1977:C:728
kiɾaːcə   knead   (Car)   Das1977:C:727
kiɾit   grate; grind (grain)   (Car)   Das1977:C:738
kiɾiː cərɛ   shrink (as a man in cold)   (Car)   Das1977:C:735
kiɾuh   gravel   (Car)   Das1977:C:741
kiɾəc ŋə likɯn   strangle   (Car)   Das1977:C:731
kiɾəc ɲə   scoop out   (Car)   Das1977:C:730
kiɾəp   pound (with a blunt end of a stick)   (Car)   Das1977:C:734
kiɾəŋ ʔalaha   be fat   (Car)   Das1977:C:733
kiɾəŋ   big   (Car)   Das1977:C:732
kiɾəːn ŋərɛ   go   (Car)   Das1977:C:729
kiːlhu   be sour   (Car)   Das1977:C:642
kiːrəːn ŋərɛ   walk   (Car)   Das1977:C:643
kiːsoːl haŋa   knock (down something erect)   (Car)   Das1977:C:644
klas   glass   (Car)   Das1977:C:754 from English 'glass'
kokunɾan ~ kokunraːn   toe   (Car)   Das1977:C:766
koloee ɾan   heel   (Car)   Das1977:C:767
koteh   nipple   (Car)   Das1977:C:775
koɲ haun   boar   (Car)   Das1977:C:768
koɲ koːɾa   stallion   (Car)   Das1977:C:769
koɲ kumiao   tom cat   (Car)   Das1977:C:770
koɲ nua   bull   (Car)   Das1977:C:771
koɲ pəːkərɛ   he goat (billy), ram   (Car)   Das1977:C:772 from Hindi 'bəkri'
koɲ pẽːs   buffalo bull   (Car)   Das1977:C:773
koɲ ʔam   he dog   (Car)   Das1977:C:774
koːp   cup   (Car)   Das1977:C:763 from English 'cup'
koːpɾa   cobra   (Car)   Das1977:C:764
koːɾa   horse   (Car)   Das1977:C:765 from Hindi 'gadha'
ku cɔk   arrow point   (Car)   Das1977:C:776
ku nɛn   lack, few   (Car)   Das1977:C:777
kuci kɛn   comfort   (Car)   Das1977:C:789
kucik   be savory   (Car)   Das1977:C:790
kufej   thick (of density)   (Car)   Das1977:C:797
kufeːj ~ kufɛːj   be thick   (Car)   Das1977:C:796
kufiː   hole (in ground)   (Car)   Das1977:C:802
kufoŋ   convex   (Car)   Das1977:C:803
kufuj   crab (water)   (Car)   Das1977:C:804
kufɔŋ   thick (cylindrical in case of book)   (Car)   Das1977:C:795
kufət lɔh ŋə   south, south wind   (Car)   Das1977:C:799
kufət suːŋ   west, west wind   (Car)   Das1977:C:800
kufət talahəca   breeze   (Car)   Das1977:C:801
kufət   wind; north wind; north   (Car)   Das1977:C:798
kuhaj   chicken   (Car)   Das1977:C:806
kuhaːkuː   shave   (Car)   Das1977:C:805
kuheː ʔɔltərɛ   convex   (Car)   Das1977:C:807
kuhil   scrape   (Car)   Das1977:C:808
kuijuloːn   want, desire   (Car)   Das1977:C:809
kuikinmɔː nə   knee   (Car)   Das1977:C:810
kuikuwɔːka   centipede   (Car)   Das1977:C:811
kuiloːn tə   wish for   (Car)   Das1977:C:813
kuiloːn   be desirable   (Car)   Das1977:C:812
kuiɾɔːŋə   peak   (Car)   Das1977:C:814
kuj patiː   roof (for pucca building)   (Car)   Das1977:C:817
kuj tuhut təhiː   skim (take off cream)   (Car)   Das1977:C:818
kuj ʔafoː   hill field   (Car)   Das1977:C:819
kuj   head, top   (Car)   Das1977:C:815
kuj   sand   (Car)   Das1977:C:816
kuk   coconut kernel (when ripe and hard)   (Car)   Das1977:C:820
kul ŋo   chop (firewood), fell a tree by cutting   (Car)   Das1977:C:821
kulel ʔɛl lɔːl   yolk   (Car)   Das1977:C:824
kuliːŋə   snake (spotted on the neck, runs fast)   (Car)   Das1977:C:825
kuloow   be foolish   (Car)   Das1977:C:826
kulɔl kulɔːc   testicle   (Car)   Das1977:C:823
kulɔl   seed   (Car)   Das1977:C:822
kum le ʔel ʔalaha   urge   (Car)   Das1977:C:827
kum nijah   tastes bad   (Car)   Das1977:C:828
kumcik kə   taste good   (Car)   Das1977:C:830
kumcik   tastes bad   (Car)   Das1977:C:829
kumiao ʔɛl ʔincoːn   wild cat   (Car)   Das1977:C:832
kumiao   cat   (Car)   Das1977:C:831
kumijuŋ   soldier   (Car)   Das1977:C:833
kumit   rat, mouse   (Car)   Das1977:C:834
kumjɯːna   earthquake   (Car)   Das1977:C:835
kumleː   bravery   (Car)   Das1977:C:837
kumlo   stupidity   (Car)   Das1977:C:838
kumlɔː   strength   (Car)   Das1977:C:836
kumol   round (make round)   (Car)   Das1977:C:840
kumoːk   coconut (in 1rst stage)   (Car)   Das1977:C:839
kumpa haŋwah   poison   (Car)   Das1977:C:841
kumpah   kill   (Car)   Das1977:C:842
kumpahərɛ   to commit suicide   (Car)   Das1977:C:843
kumul   ball   (Car)   Das1977:C:847
kumɾah   rain   (Car)   Das1977:C:844
kumɾiɔm   dancer   (Car)   Das1977:C:846
kumɾiːəm   grinder (person)   (Car)   Das1977:C:845
kun haun   piglet   (Car)   Das1977:C:848
kun joːc   orphan   (Car)   Das1977:C:849
kun koːɾa   colt   (Car)   Das1977:C:850
kun kumiao   kitten   (Car)   Das1977:C:851
kun kumit   small rat   (Car)   Das1977:C:852
kun kun   little   (Car)   Das1977:C:853
kun nua   calf   (Car)   Das1977:C:855
kun pak coːn   twig   (Car)   Das1977:C:857
kun pəːkərɛ   kid, lamb   (Car)   Das1977:C:858
kun pẽːs   buffalo calf   (Car)   Das1977:C:859
kun ŋərɛ   decrease   (Car)   Das1977:C:856
kun ɲiːə   baby, infant   (Car)   Das1977:C:854
kun ɾoːka   sound of thunder   (Car)   Das1977:C:860
kun ʔam   pup   (Car)   Das1977:C:861
kunfɛia   thickness of paper, wall, etc.   (Car)   Das1977:C:867
kunhajəm   chick   (Car)   Das1977:C:868
kunhilwet   rasp   (Car)   Das1977:C:869
kuniɔːka   thunder   (Car)   Das1977:C:870
kunləhə   scale   (Car)   Das1977:C:871
kunsəla   sandal (wood)   (Car)   Das1977:C:872
kunti   finger   (Car)   Das1977:C:873
kuoːna   thin (of dimension, object)   (Car)   Das1977:C:874
kupah   corpse   (Car)   Das1977:C:877
kupat   weave (basket)   (Car)   Das1977:C:878
kupaː   north, north wind   (Car)   Das1977:C:875
kupaːt   braid, tangle   (Car)   Das1977:C:876
kura tɛn   hurry (oneself)   (Car)   Das1977:C:879
kurak   lick   (Car)   Das1977:C:881
kurɔk haŋ   curve   (Car)   Das1977:C:884
kurɔk   curved   (Car)   Das1977:C:883
kurɔŋ   stroke with a stick on a drum   (Car)   Das1977:C:885
kurɔːŋa   knock (on a door)   (Car)   Das1977:C:882
kusɛh   mow   (Car)   Das1977:C:888
kut   comb   (Car)   Das1977:C:889
kuwao   vomit   (Car)   Das1977:C:890
kuwɔːkkə   basket (small mouthed)   (Car)   Das1977:C:891
kuɔn kikaːɲə   niece   (Car)   Das1977:C:791
kuɔn kikoːɲə   nephew   (Car)   Das1977:C:792
kuɔnɾɔ   priest   (Car)   Das1977:C:793
kuɛl   vagina; malēt (the passage)   (Car)   Das1977:C:794
kuɲa haloːn   curry   (Car)   Das1977:C:862
kuɲa haloːn   to be reckless; to have a grudge against anybody   (Car)   Das1977:C:863
kuɲa ʔɛl mat   hatred   (Car)   Das1977:C:864
kuɲah   be unsavory   (Car)   Das1977:C:865
kuɲɔk kuː   sharp (pointed)   (Car)   Das1977:C:866
kuɾaːp   grit (something with teeth)   (Car)   Das1977:C:880
kuɾup   chew (with sounds like chewing biscuit)   (Car)   Das1977:C:887
kuɾɔt   crooked   (Car)   Das1977:C:886
kuː nɛn   be cheap   (Car)   Das1977:C:779
kuː samaː   chin   (Car)   Das1977:C:780
kuː   face; tip; end   (Car)   Das1977:C:778
kuːc lə   write (compose)   (Car)   Das1977:C:782
kuːc   writing   (Car)   Das1977:C:781
kuːfalen   find   (Car)   Das1977:C:783
kuːjɔh   why   (Car)   Das1977:C:784
kuːmal   coast   (Car)   Das1977:C:785
kuːn ŋərɛ   diminish   (Car)   Das1977:C:786
kuːnen takɔː   least   (Car)   Das1977:C:788
kuːnə   be small   (Car)   Das1977:C:787
kɔnsat   concert, drama   (Car)   Das1977:C:617 from English 'concert'
kɔɛn   confirm   (Car)   Das1977:C:616
kɔɛn   real   (Car)   Das1977:C:615
kɔːlɔ faːlen   guilt   (Car)   Das1977:C:611
kɔːrɛn   be able   (Car)   Das1977:C:612
kɔːti   be found (person)   (Car)   Das1977:C:613
kɔːtikuː   find (unspecified object)   (Car)   Das1977:C:614
kə mə mhə   intercourse   (Car)   Das1977:C:619
kəc   pick (fruits of trees)   (Car)   Das1977:C:630
kəs   spit   (Car)   Das1977:C:638
kət lanəːkə   evil   (Car)   Das1977:C:639
kəɲ   old (aged)   (Car)   Das1977:C:635
kəːjla   coals   (Car)   Das1977:C:626 from Hindi 'kəila'
kɛ ʔa   use   (Car)   Das1977:C:621
kɛl   hand, foreleg of animal   (Car)   Das1977:C:634
kɯhɯː tɛn   complete, finish (something)   (Car)   Das1977:C:756
kɯhɯː ŋə   be accomplished   (Car)   Das1977:C:755
kɯiə   hair (head)   (Car)   Das1977:C:757
kɯn   beat (a drum)   (Car)   Das1977:C:758
kɯn   carry on shoulder   (Car)   Das1977:C:759
kɯt   sharp   (Car)   Das1977:C:762
kɯŋ   be healthy; energetic   (Car)   Das1977:C:760
kɯŋ   heavy, weighty   (Car)   Das1977:C:761
la ʔal kuːrɛ   quarrel   (Car)   Das1977:C:893
la ʔal   opposite; enemy   (Car)   Das1977:C:892
la ʔɛn wə   work   (Car)   Das1977:C:894
lah tə   tear down (one whole bunch of banana)   (Car)   Das1977:C:900
lahamə takɯn kɛl   right arm   (Car)   Das1977:C:901
lahuŋ   snail   (Car)   Das1977:C:902
laiən   leopard, lion   (Car)   Das1977:C:903 from English 'lion'
lak lə   defense, protect   (Car)   Das1977:C:904
lakhət   doorway   (Car)   Das1977:C:906
lakkɔl   break (as a stick) (intr.)   (Car)   Das1977:C:907
lakkəŋ   avoid (a person)   (Car)   Das1977:C:908
lakuk həɲ   bear (fruit)   (Car)   Das1977:C:911
lakuk kəɲ puːl   bloom   (Car)   Das1977:C:912
lakuk   break (as a pot) with bigger dimension (intr.)   (Car)   Das1977:C:910
lakuːkijə   brittle   (Car)   Das1977:C:909
lakɛn   cure   (Car)   Das1977:C:905
lamrit   tail   (Car)   Das1977:C:915
lamɔk   bachelor   (Car)   Das1977:C:913
lamɛɛn   to cure   (Car)   Das1977:C:914
lanaːmə   gentle   (Car)   Das1977:C:916
lanit   limestone   (Car)   Das1977:C:925
laniːnu   get angry   (Car)   Das1977:C:924
lanoken   remedy   (Car)   Das1977:C:926
lanuːc   cold   (Car)   Das1977:C:927
lanɔk   injection   (Car)   Das1977:C:917
lanɔkɛl   plugged   (Car)   Das1977:C:918
lanək ŋaɾe   infection   (Car)   Das1977:C:921
lanəp   stopper   (Car)   Das1977:C:923
lanɛh   staff   (Car)   Das1977:C:920
lanɛowɔ   leanness   (Car)   Das1977:C:922
lanɛɛn   medicine   (Car)   Das1977:C:919
laoh   break as a stick   (Car)   Das1977:C:929
latawe   left arm   (Car)   Das1977:C:931
latureː   red (referring to cloth)   (Car)   Das1977:C:934
latɔk hati   broken down (a rope, a cobweb)   (Car)   Das1977:C:933
latɔk   break a rope (intr.)   (Car)   Das1977:C:932
laŋan   be heavy   (Car)   Das1977:C:928
laəːki   dislocation (of bone joint)   (Car)   Das1977:C:899
laɾak   make bigger pieces into a small one   (Car)   Das1977:C:930
laːkuː   front   (Car)   Das1977:C:895
laːp ɲɔ   clear field   (Car)   Das1977:C:896
laːpi   be buried   (Car)   Das1977:C:897
laːuk   back   (Car)   Das1977:C:898
lec   penis   (Car)   Das1977:C:945
leːn nə mikahaŋɛ   betroth   (Car)   Das1977:C:942
leːɲɔ   ear wax (white)   (Car)   Das1977:C:943
likkɔl   break (as a stick) (tr.)   (Car)   Das1977:C:961
likuk   break (as a stick) (tr.)   (Car)   Das1977:C:963
likɯn   neck, nape   (Car)   Das1977:C:962
lim   fold   (Car)   Das1977:C:964
lin suːŋa   sound like echoing heard from a distance, also musical sound   (Car)   Das1977:C:965
linapŋɔ   burial   (Car)   Das1977:C:966
liniɛin   bow   (Car)   Das1977:C:967
linkɔl ŋɔ   joint   (Car)   Das1977:C:968
linu sah   blue black as deep sea   (Car)   Das1977:C:969
linuːjəh   third   (Car)   Das1977:C:970
lioh   to break (as a stick)   (Car)   Das1977:C:971
lip   tight   (Car)   Das1977:C:972
lipaː   wire   (Car)   Das1977:C:973
lipten, liptɛn   compel, force, insist   (Car)   Das1977:C:974
lirain   to shoot with a bow   (Car)   Das1977:C:975
lirɛin   hunt, shoot (birds)   (Car)   Das1977:C:977
lit takəːcə   make betel leaf   (Car)   Das1977:C:978
litak   tongue   (Car)   Das1977:C:979
litɔk   break a rope (tr.)   (Car)   Das1977:C:980
liw ŋərɛ   kneel (be in position)   (Car)   Das1977:C:981
liɾak   make bigger pieces into a small one   (Car)   Das1977:C:976
liːn   be angry   (Car)   Das1977:C:958
liːpərɛ   paper, book   (Car)   Das1977:C:960 from English 'library'
liːŋu   green blue   (Car)   Das1977:C:959
lo oŋ kuː   stray (become lost)   (Car)   Das1977:C:988
loh tɛn   perhaps   (Car)   Das1977:C:993
lopaːn   incense   (Car)   Das1977:C:995
loŋti   drown   (Car)   Das1977:C:994
loːnu   want, desire   (Car)   Das1977:C:989
loːt   silver; bangles   (Car)   Das1977:C:992
loːŋ ti   be deep   (Car)   Das1977:C:990
loːŋti   sink   (Car)   Das1977:C:991
luh huɲəh   slip (loose as a knot)   (Car)   Das1977:C:1004
luh ŋə cɛhɛrɛ   take off (clothing)   (Car)   Das1977:C:1006
luh ɲə   untie (a knot)   (Car)   Das1977:C:1005
lul   smoke   (Car)   Das1977:C:1007
lum   limp   (Car)   Das1977:C:1008
lumoŋ   lemon   (Car)   Das1977:C:1009 from English 'lemon'
luwe ʔein kuː   open (a door)   (Car)   Das1977:C:1011
luweː ʔak kuː   open   (Car)   Das1977:C:1012
luwɛ ʔaŋkuː   uncovered   (Car)   Das1977:C:1010
luː ɲa   soot   (Car)   Das1977:C:997
luː   catch, chase (pursue)   (Car)   Das1977:C:996
luːc lɛn   busy   (Car)   Das1977:C:998
luːj təfeːn   three quarter   (Car)   Das1977:C:999
luːklə   vertical   (Car)   Das1977:C:1000
luːla   touch   (Car)   Das1977:C:1001
luːo   three   (Car)   Das1977:C:1002
luːp   smear   (Car)   Das1977:C:1003
lɔh ŋə   south, south wind   (Car)   Das1977:C:937
lɔk ŋarɛ   feel   (Car)   Das1977:C:939
lɔk   prick   (Car)   Das1977:C:938
lɔːkɛn   heal, get well   (Car)   Das1977:C:935
lɔːl   egg   (Car)   Das1977:C:936
ləin haŋa   twist   (Car)   Das1977:C:947
ləin ŋə   twisted   (Car)   Das1977:C:948
lək təkɔː   very good (things)   (Car)   Das1977:C:949
ləkɔlə   be rich   (Car)   Das1977:C:950
ləm lə   wrap up   (Car)   Das1977:C:952
ləm   roll up   (Car)   Das1977:C:951
lət kɔɛn   false   (Car)   Das1977:C:957
ləŋ   be correct   (Car)   Das1977:C:954
ləɲ   braid   (Car)   Das1977:C:953
ləːk   good   (Car)   Das1977:C:940
ləːkɛn   be safe, well   (Car)   Das1977:C:941
ləːɾɛn   easy, lenient   (Car)   Das1977:C:944
lɛh   strike (with weapon)   (Car)   Das1977:C:946
lɛo ŋə   lean   (Car)   Das1977:C:956
lɛo   be thin   (Car)   Das1977:C:955
lɯc ŋə ʔuk   skin (an animal)   (Car)   Das1977:C:985
lɯc   peel (except coconut)   (Car)   Das1977:C:984
lɯŋ   small octopus   (Car)   Das1977:C:986
lɯːc ŋərɛ   shed (skin, as a snake)   (Car)   Das1977:C:983
lɯːc   scrape (a piece of hide)   (Car)   Das1977:C:982
lɲih ha   sell   (Car)   Das1977:C:987
ma ɲa ʔãh   the last one; the end   (Car)   Das1977:C:1015
ma ʔainrɛ   dare (challenge to do something)   (Car)   Das1977:C:1016
ma ʔalaha   soul   (Car)   Das1977:C:1017
ma ʔaseha   adulterer   (Car)   Das1977:C:1018
ma ʔen kuː   hair (beard)   (Car)   Das1977:C:1019
maalaha təcəc   spirit (bad)   (Car)   Das1977:C:1027
maalaha təlɔːk   spirit (good)   (Car)   Das1977:C:1028
maalaha tət təːk   spirit (bad)   (Car)   Das1977:C:1029
macaːlə   post   (Car)   Das1977:C:1030
macuh tərɛ   nine   (Car)   Das1977:C:1031
mae   sea   (Car)   Das1977:C:1032
maha kɯːrɛ   proud   (Car)   Das1977:C:1033
maha ʔaŋkatəlɔːk   diviner   (Car)   Das1977:C:1034
maha ʔaŋkəɾəː   messenger (who invites)   (Car)   Das1977:C:1035
mahaijun   ambush; spy   (Car)   Das1977:C:1037
mahakɯː ɾɔrɛ   show pride   (Car)   Das1977:C:1038
mahalan ɾen   slave   (Car)   Das1977:C:1039
mahawa   buyer   (Car)   Das1977:C:1042
mahawawha   seller   (Car)   Das1977:C:1043
mahaŋih tərɛ   modest, to listen attentively   (Car)   Das1977:C:1040
mahaŋihtərɛ   attentive   (Car)   Das1977:C:1041
mahaːm   blood   (Car)   Das1977:C:1036
mahuːwa   wave (bigger size)   (Car)   Das1977:C:1044
maiɔː tɛn   last   (Car)   Das1977:C:1045
majuːɾi   divorce   (Car)   Das1977:C:1046
mak kuk   coconut milk   (Car)   Das1977:C:1048
mak mat   tears   (Car)   Das1977:C:1049
mak sãːj   rice broth   (Car)   Das1977:C:1050
mak ʔalaha   relative   (Car)   Das1977:C:1051
mak   water   (Car)   Das1977:C:1047
makuːkə   pigeon (wild)   (Car)   Das1977:C:1052
malaŋuj   long snake-shaped vegetables which hangs from creeper   (Car)   Das1977:C:1053
mama ʔaɲre   potent   (Car)   Das1977:C:1054
mamuk ɾɛn   sort of helper   (Car)   Das1977:C:1055
manan   bed bug   (Car)   Das1977:C:1057
manaːŋə   younger brother (reference), last (youngest person)   (Car)   Das1977:C:1056
maneːŋə   hole   (Car)   Das1977:C:1058
manoj   cockroach   (Car)   Das1977:C:1062
manul   yellow   (Car)   Das1977:C:1065
manuːlə   assembly   (Car)   Das1977:C:1063
manuːlə   turmeric   (Car)   Das1977:C:1064
manɛŋ ʔɛl mɛh   nostril   (Car)   Das1977:C:1059
manɯt lə tawuj   sunrise   (Car)   Das1977:C:1061
manɯːtti tawusi   sun set   (Car)   Das1977:C:1060
mat   eye   (Car)   Das1977:C:1074
mateːɾa   eagle or vulture   (Car)   Das1977:C:1075
matmaloːkə   firefly, glowworm   (Car)   Das1977:C:1076
maãː   spear for fishing (Mus & Lapati village)   (Car)   Das1977:C:1026
maɾainlə   elder, older brother (reference)   (Car)   Das1977:C:1066
maɾiuloːn   sorrow   (Car)   Das1977:C:1071
maɾol cɯːk   high   (Car)   Das1977:C:1073
maɾoːtəŋ   long   (Car)   Das1977:C:1072
maɾɔta   long   (Car)   Das1977:C:1069
maɾɔwat   far   (Car)   Das1977:C:1070
maɾɔː ʔɔhtanɔːmə   long life   (Car)   Das1977:C:1067
maɾɔːl cɯkɾɔː   high pitch   (Car)   Das1977:C:1068
maː   chief   (Car)   Das1977:C:1020
maːkuː patiː   master   (Car)   Das1977:C:1021
maːl   forehead   (Car)   Das1977:C:1022
maːlə   excel   (Car)   Das1977:C:1023
maːnlə   build (a house)   (Car)   Das1977:C:1024
maːŋka   mango   (Car)   Das1977:C:1025 from English 'mango'
me ʔɔhəɾ   yourself (sg.)   (Car)   Das1977:C:1079
meeh   you (sg. subj.)   (Car)   Das1977:C:1081
meh   you (sg. obj.)   (Car)   Das1977:C:1082
meheːɾa   type   (Car)   Das1977:C:1086
mi ʔicɯːah   beggar   (Car)   Das1977:C:1094
mibeːɾɔ   various   (Car)   Das1977:C:1097
micaːkə   lizard   (Car)   Das1977:C:1098
micəː   distribute   (Car)   Das1977:C:1099
miheːkərɛ   be spotted (small spots)   (Car)   Das1977:C:1102
mihɔ̃ːj   win, succeed   (Car)   Das1977:C:1100
mihəːj   potent   (Car)   Das1977:C:1101
mika   faith   (Car)   Das1977:C:1103
mikah lə lón   warn   (Car)   Das1977:C:1104
mikah təloːn   inform   (Car)   Das1977:C:1107
mikah tɛlloːn   convince   (Car)   Das1977:C:1105
mikah tɛloːn   message   (Car)   Das1977:C:1106
mikuːɾɛn   take care of   (Car)   Das1977:C:1109
mikɯna   beam   (Car)   Das1977:C:1108
milak ɲa matɾɛ   open eyes   (Car)   Das1977:C:1111
milalə   friend   (Car)   Das1977:C:1112
milaːlə   intimate friend   (Car)   Das1977:C:1110
mileːɾen   respect   (Car)   Das1977:C:1113
mileːɾɛn   respectful   (Car)   Das1977:C:1114
mimi   mushroom, fungus   (Car)   Das1977:C:1115
min   shortly   (Car)   Das1977:C:1116
minaːc   insult   (Car)   Das1977:C:1119
mincuh tərɛ   ninth   (Car)   Das1977:C:1122
mincuhtərɛ   ninth   (Car)   Das1977:C:1123
mineinuwə   be named   (Car)   Das1977:C:1125
mineː ʔeɲ   name   (Car)   Das1977:C:1124
minka haŋa   sign   (Car)   Das1977:C:1126
minka tɛlon   message from God (in the general sense)   (Car)   Das1977:C:1127
minkah haŋa   engagement   (Car)   Das1977:C:1128
minkah tɛn   message from God (in the general sense)   (Car)   Das1977:C:1129
minliːlə pɯhɯː   dawn   (Car)   Das1977:C:1130
minuh   lip; nose and mouth of animal (pointed)   (Car)   Das1977:C:1134
minɔːn   be assured   (Car)   Das1977:C:1121
minɯːka   sight   (Car)   Das1977:C:1131
miria   caterpillar   (Car)   Das1977:C:1139
mirun   spot   (Car)   Das1977:C:1141
misiː   in the past, formally   (Car)   Das1977:C:1143
mistɾi   carpenter   (Car)   Das1977:C:1144
misɔːka   mosquito   (Car)   Das1977:C:1142
miteɔŋ   butterfly   (Car)   Das1977:C:1145
miŋus   mongoose   (Car)   Das1977:C:1136 from English 'mongoose'
miŋɯːkə   owl   (Car)   Das1977:C:1135
miɲ ɲi   sprout   (Car)   Das1977:C:1118
miɲ   germinate   (Car)   Das1977:C:1117
miɲam   game   (Car)   Das1977:C:1120
miɲoin   lie   (Car)   Das1977:C:1132
miɲoɲah   lie (utter falsehood)   (Car)   Das1977:C:1133
miɾas ɾɛn   waste, squander   (Car)   Das1977:C:1137
miɾeː   flat   (Car)   Das1977:C:1138
miɾoːc   chili   (Car)   Das1977:C:1140 from Hindi 'miric'
miːhɯiə   caterpillar   (Car)   Das1977:C:1095
miːk ŋa   choke (in swallowing, even to fatal extend)   (Car)   Das1977:C:1096
molacca   nerve, blood vessel   (Car)   Das1977:C:1160
mu ʔunɔːc   last (animate or in animate)   (Car)   Das1977:C:1161
mu ʔuɾeh   first   (Car)   Das1977:C:1162
mufaːkə   grasshopper   (Car)   Das1977:C:1165
mufe   to annoy, bother   (Car)   Das1977:C:1166
mufeː   image   (Car)   Das1977:C:1167
mufɛhɛ   page   (Car)   Das1977:C:1168
muluːca kapaː   north star   (Car)   Das1977:C:1169
mum ŋə kuːrɛ   shut (mouth)   (Car)   Das1977:C:1170
mumu   make dirty   (Car)   Das1977:C:1171
muulaije   thief   (Car)   Das1977:C:1172
muwah haŋa   ancestor   (Car)   Das1977:C:1173
muə nɔːc   the last one; which comes afterwards   (Car)   Das1977:C:1164
muːureh   first   (Car)   Das1977:C:1163
mɔka   in the day to come   (Car)   Das1977:C:1077
mɔŋ   joint   (Car)   Das1977:C:1078
məc ŋəh   close eyes   (Car)   Das1977:C:1080
məha ʔal   fisherman (troller)   (Car)   Das1977:C:1084
məhakəphati   teacher   (Car)   Das1977:C:1085
məina   myna   (Car)   Das1977:C:1087 from English 'myna'
məita   flour   (Car)   Das1977:C:1088 from Hindi 'məita'
məj   soft hearted man; smooth; sticky   (Car)   Das1977:C:1089
mək loːn rɛ   prefer   (Car)   Das1977:C:1090
mɛh   nose   (Car)   Das1977:C:1083
mɛm   brother older/younger addressed by a boy   (Car)   Das1977:C:1091
mɛn   thick (of density)   (Car)   Das1977:C:1092
mɛŋə   hollow   (Car)   Das1977:C:1093
mɯc ŋa matrɛ   shut (eyes)   (Car)   Das1977:C:1149
mɯiə   fireplace   (Car)   Das1977:C:1150
mɯk kuː   meet (someone)   (Car)   Das1977:C:1152
mɯk ɾɛn   serve (food; master)   (Car)   Das1977:C:1153
mɯk   see   (Car)   Das1977:C:1151
mɯkiɾɛn   seem   (Car)   Das1977:C:1155
mɯkə   visible   (Car)   Das1977:C:1154
mɯkɾɛn   careful   (Car)   Das1977:C:1156
mɯt lə   rise, go up (in a hole as a crab)   (Car)   Das1977:C:1157
mɯt ti   go down (in a hole as a crab)   (Car)   Das1977:C:1159
mɯt ɲi   go up (in a hole as a crab)   (Car)   Das1977:C:1158
mɯːk ka   expect (to be hoped for)   (Car)   Das1977:C:1146
mɯːka   hope   (Car)   Das1977:C:1147
mɯːkə   appear (in sight)   (Car)   Das1977:C:1148
naŋ coːn   fungus   (Car)   Das1977:C:1185
naŋ   ear   (Car)   Das1977:C:1184
naːmti   blanket   (Car)   Das1977:C:1175
neːla   particles seeded out before using rice   (Car)   Das1977:C:1198
neːt ʔi təluːj   two-third   (Car)   Das1977:C:1199
num ɾɔ ɲiə   rock (a baby)   (Car)   Das1977:C:1218
nuɔt   trap   (Car)   Das1977:C:1217
nɔːmə   life   (Car)   Das1977:C:1190
nəsiːp kɔːti   find (unexpectedly)   (Car)   Das1977:C:1200
nɛt   two   (Car)   Das1977:C:1201
nɛtrɛ   both   (Car)   Das1977:C:1202
nɯk ɾɛn   nurse   (Car)   Das1977:C:1213
nɯkaloːn   kind, kindness   (Car)   Das1977:C:1214
nɾɔŋ tanɯːc   corn   (Car)   Das1977:C:1216
pa ʔaŋ tiːrɛ   stop (cease from doing something)   (Car)   Das1977:C:1236
pacaːkə takəː   sweetness   (Car)   Das1977:C:1238
pacaːkə   be sweet   (Car)   Das1977:C:1237
pacaːlə   shine (sometime transparent)   (Car)   Das1977:C:1239
pacəːpa   high pitch   (Car)   Das1977:C:1240
paiŋɔn   brinjal   (Car)   Das1977:C:1242
pajaj   demolish   (Car)   Das1977:C:1243
pak coːn   branch   (Car)   Das1977:C:1244
paleːt   hurricane, whirlwind   (Car)   Das1977:C:1246
palis   polish   (Car)   Das1977:C:1248
paloːŋah   float (down)   (Car)   Das1977:C:1249
palən kəti   slide   (Car)   Das1977:C:1247
paləːna   spear for fishing (Tapoimin & Arong village)   (Car)   Das1977:C:1245
panam   earth; village   (Car)   Das1977:C:1250
pano sãːj   paddy field   (Car)   Das1977:C:1255
pano ʔɔː   cultivated field   (Car)   Das1977:C:1256
panoɾɔŋcoːn   orchard   (Car)   Das1977:C:1257
pantah   cling to   (Car)   Das1977:C:1258
panteːka   melon   (Car)   Das1977:C:1260
panteːɔ ka   melon   (Car)   Das1977:C:1259
panɯːlə   slope (up)   (Car)   Das1977:C:1253
panɯːti   slope (down)   (Car)   Das1977:C:1254
papaɾi   merchant   (Car)   Das1977:C:1261 from Hindi 'bepari'
paruː jih   fade (anything but plant)   (Car)   Das1977:C:1270
pasawa   wave (wripples)   (Car)   Das1977:C:1273
pateː haijəm   chicken house   (Car)   Das1977:C:1275
pateː haun   hog house   (Car)   Das1977:C:1276
pateː noa   cowshed   (Car)   Das1977:C:1277
pateː   house   (Car)   Das1977:C:1274
patiː cu məhakəp   school   (Car)   Das1977:C:1279
patiːteu   temple   (Car)   Das1977:C:1280
patuːsa   drizzle   (Car)   Das1977:C:1281
patəhəɾɛn   sort (separate kinds)   (Car)   Das1977:C:1278
paw   roar (of waves)   (Car)   Das1977:C:1282
paɛkuː   fear   (Car)   Das1977:C:1241
paɲəːp ʔakuː   flicker   (Car)   Das1977:C:1251
paɲəːpa   blink   (Car)   Das1977:C:1252
paɾaːɲa   spark   (Car)   Das1977:C:1262
paɾaːɲa   spill (liquid)   (Car)   Das1977:C:1263
paɾaːɲih   splash   (Car)   Das1977:C:1264
paɾeha   thin (of density)   (Car)   Das1977:C:1266
paɾoːŋ kəti   drip   (Car)   Das1977:C:1269
paɾuːji   dissolve   (Car)   Das1977:C:1271
paɾuːtəlloːn   long for   (Car)   Das1977:C:1272
paɾɔk   damp   (Car)   Das1977:C:1265
paɾɯː makuː   dead fire   (Car)   Das1977:C:1267
paɾɯː ŋi   tingle   (Car)   Das1977:C:1268
peːc   snake   (Car)   Das1977:C:1284
peːŋɔ   saliva   (Car)   Das1977:C:1287
pical   flash   (Car)   Das1977:C:1293
pihiə   pulverize   (Car)   Das1977:C:1295
pihəɾe   marriage   (Car)   Das1977:C:1294
pijaj ŋərɛ   disperse   (Car)   Das1977:C:1296
pijɔŋ   winnow   (Car)   Das1977:C:1297
pijəŋ lə   toss (soil, sand, seeds)   (Car)   Das1977:C:1298
pilam   mild (an animal)   (Car)   Das1977:C:1300
pilaːn   bottle   (Car)   Das1977:C:1299 from English 'plain'
pilɛŋ   blanket   (Car)   Das1977:C:1301
pinamen   village   (Car)   Das1977:C:1302
pincaːkə   sweetness   (Car)   Das1977:C:1303
pincaːlə   sparks   (Car)   Das1977:C:1304
pine ʔãh   frighten   (Car)   Das1977:C:1305
pinhe ẽkuː   be terrible   (Car)   Das1977:C:1307
pinlaŋen   any accident and accidental injury   (Car)   Das1977:C:1308
pinsehlə   puberty (boy and girl)   (Car)   Das1977:C:1312
pinɾi   bell (bicycle bell, calling bell, etc.)   (Car)   Das1977:C:1309
pinɾoːŋa tacam   hail   (Car)   Das1977:C:1311
pinɾɯːma   mist   (Car)   Das1977:C:1310
pirue   twilight   (Car)   Das1977:C:1318
pisih   itch   (Car)   Das1977:C:1319
piteɔŋ   butterfly   (Car)   Das1977:C:1320
piãs   onion   (Car)   Das1977:C:1292
piŋaŋ kuː   miracle   (Car)   Das1977:C:1315
piɲu ʔaŋa   smile at   (Car)   Das1977:C:1313
piɲul kuːrɛ   smile   (Car)   Das1977:C:1314
piɲəp kə   wink (at)   (Car)   Das1977:C:1306
piɾuːj   stir   (Car)   Das1977:C:1317
piɾəŋ   thresh (grain)   (Car)   Das1977:C:1316
piːtə   husband, wife   (Car)   Das1977:C:1291
plastaɾ   plaster   (Car)   Das1977:C:1321
poe kəɾca   be expensive   (Car)   Das1977:C:1338 from Hindi 'khərca'
poe ɾaj   costly   (Car)   Das1977:C:1339
poitak   broad   (Car)   Das1977:C:1341
poiɾeːn nɔː   loud sound   (Car)   Das1977:C:1340
poŋ   hammer; strike (with weapon); stroke with a stick on a drum   (Car)   Das1977:C:1342
poːeld   most   (Car)   Das1977:C:1325
poːepɛnɾɔ   loud noise   (Car)   Das1977:C:1326
poːj təkəːl   sinful   (Car)   Das1977:C:1327
poːj ʔãh   abound   (Car)   Das1977:C:1328
poːjlərɛ   increase   (Car)   Das1977:C:1332
poːjtəɾɔː   recite   (Car)   Das1977:C:1334
poːjtəː   loud   (Car)   Das1977:C:1333
poːjɛn laɛn   strain (exert oneself)   (Car)   Das1977:C:1331
poːjɛn   be much   (Car)   Das1977:C:1330
poːjɛn   many, too much   (Car)   Das1977:C:1329
poːka pilan   wean (feeding bottle)   (Car)   Das1977:C:1335
poːl ŋərɛ   lie down   (Car)   Das1977:C:1336
poːp   smoke tobacco   (Car)   Das1977:C:1337
pu jɔsa   pregnant woman   (Car)   Das1977:C:1344
pu   moss   (Car)   Das1977:C:1343
puhuː   intestine   (Car)   Das1977:C:1346
puiɔse   be pregment   (Car)   Das1977:C:1347
pujɔːsa   be pregnant   (Car)   Das1977:C:1348
pul təheŋ ɲam neːkə   bouquet   (Car)   Das1977:C:1349
pulŋa   world (in Car Nicobarese bible)   (Car)   Das1977:C:1350
pumnam   village   (Car)   Das1977:C:1351
pumpa   pigeon (wild)   (Car)   Das1977:C:1352
pus ɲĩh   belch   (Car)   Das1977:C:1353
puːl   flower   (Car)   Das1977:C:1345 from Hindi 'phul'
pɔ ʔɔ wəh   cultivate   (Car)   Das1977:C:1283
pəin nɔː   echo   (Car)   Das1977:C:1290
pəːkəre   goat, sheep   (Car)   Das1977:C:1285
pəːɲ ɾɔː   echo   (Car)   Das1977:C:1286
pɛhɛwə   bubble (as fluid)   (Car)   Das1977:C:1289
pɯhɯː   morning   (Car)   Das1977:C:1322
pɯin   weeping   (Car)   Das1977:C:1323
pɯŋti   drown   (Car)   Das1977:C:1324
pẽːs   buffalo   (Car)   Das1977:C:1288
rahec jɛn   few   (Car)   Das1977:C:1374
raheː   nerve, blood vessel   (Car)   Das1977:C:1373
rahɛc jɛn   lack   (Car)   Das1977:C:1375
reh tɛn   initiate   (Car)   Das1977:C:1432
reː məəːn   stalk (hunting)   (Car)   Das1977:C:1418
reːlə   spinster   (Car)   Das1977:C:1419
ros   roast   (Car)   Das1977:C:1461
roŋ   play (a stringed instrument)   (Car)   Das1977:C:1458
ruk   shell (shell used for table lamp)   (Car)   Das1977:C:1470
rusha   give, pay   (Car)   Das1977:C:1476
rushə   pay   (Car)   Das1977:C:1477
ruŋ   hill   (Car)   Das1977:C:1471
rɔk   to cut a bundle of ropes   (Car)   Das1977:C:1403
rɔŋ ti ʔalaha kaː   name of   (Car)   Das1977:C:1415
rəcə   sparrow   (Car)   Das1977:C:1428
rəhta   near   (Car)   Das1977:C:1435
rəm təɾaːn rɛ   stamp   (Car)   Das1977:C:1437
rən lə ɾɔːn re   perch (as birds)   (Car)   Das1977:C:1438
rən ŋənɛ puiɔsa   conception   (Car)   Das1977:C:1439
rəːn takuːj   step on, tread on   (Car)   Das1977:C:1421
rɛ tɛn rɛ   begin   (Car)   Das1977:C:1417
sa ɯl   wade (walk through water or such impeding things)   (Car)   Das1977:C:1478
sah   black, dark green (for articles)   (Car)   Das1977:C:1486
sahuŋ   fungus   (Car)   Das1977:C:1487
sajoːk   chain   (Car)   Das1977:C:1488
sak   fish (from shore with pole)   (Car)   Das1977:C:1489
sakat   pinch   (Car)   Das1977:C:1493
sakaː   white ant, termite   (Car)   Das1977:C:1490
sakaː   woodpecker   (Car)   Das1977:C:1491
sakaːmə   day   (Car)   Das1977:C:1492
sakuː   knife   (Car)   Das1977:C:1496 from Hindi 'caku'
sakɛɔk   crane   (Car)   Das1977:C:1494
sakɯləŋ   convex   (Car)   Das1977:C:1495
salaːm ɾɔː   thank   (Car)   Das1977:C:1498
salaːm   worship   (Car)   Das1977:C:1497 from Hindi 'salam'
saliː ni   collapse   (Car)   Das1977:C:1499
sam   sap   (Car)   Das1977:C:1500
samaː   jaw   (Car)   Das1977:C:1501
samijul   year   (Car)   Das1977:C:1502
saneh wəj   spear for hunting   (Car)   Das1977:C:1516 from Nancowry
saneɲiɔ   dwarfness   (Car)   Das1977:C:1518
saneːt   sword   (Car)   Das1977:C:1513
sanim pirue   evening star   (Car)   Das1977:C:1519
sanloːwa   dark half of month   (Car)   Das1977:C:1520
sanɔŋ   basket (large mouthed, pail shaped)   (Car)   Das1977:C:1512
sanɔːj cɛhɛcoːn   feather   (Car)   Das1977:C:1504
sanɔːj kua   whiskers   (Car)   Das1977:C:1506
sanɔːj kunti   hair (digital)   (Car)   Das1977:C:1507
sanɔːj kuː   hair (mustache)   (Car)   Das1977:C:1505
sanɔːj lɛc   hair (pubic)   (Car)   Das1977:C:1508
sanɔːj mat   hair (eye lashes)   (Car)   Das1977:C:1509
sanɔːj tarɯla   fur   (Car)   Das1977:C:1511
sanɔːj ɾuŋ mat   hair of eye brow   (Car)   Das1977:C:1510
sanɔːj   hair (body)   (Car)   Das1977:C:1503
sanəh coːn   hoe   (Car)   Das1977:C:1515
sanək   fast, abstain from food   (Car)   Das1977:C:1517
sanɛɔk   wing   (Car)   Das1977:C:1514
sap haŋa   stab   (Car)   Das1977:C:1523
sap ŋərɛ   to receive a scratch (cut by a knife)   (Car)   Das1977:C:1524
sap ɾɔː huː ʔa   to answer (a call)   (Car)   Das1977:C:1526
sap ɾɔː   to answer a question   (Car)   Das1977:C:1525
sapiːn kumɾah   rain hat   (Car)   Das1977:C:1527
sapiːu   cap   (Car)   Das1977:C:1528
sat   seven   (Car)   Das1977:C:1529
sawoŋ   soap   (Car)   Das1977:C:1530 from Hindi 'sabun'
saŋaː   fat   (Car)   Das1977:C:1521
saŋuːlə takɔː   be dark   (Car)   Das1977:C:1522
saː ʔata   resemble   (Car)   Das1977:C:1480
saː   be like   (Car)   Das1977:C:1479
saːc həin   cut (downward motion with big knife)   (Car)   Das1977:C:1481
saːc ɲə   split up (with knife)   (Car)   Das1977:C:1482
saːl   salt   (Car)   Das1977:C:1484 from English 'salt'
saːnŋɛn   busy   (Car)   Das1977:C:1485
seu haka   hang up (on a hook)   (Car)   Das1977:C:1549
seːt mak   bee   (Car)   Das1977:C:1540
seːt maːki   honey   (Car)   Das1977:C:1539
seːɲ   cut (slicing motion with small knife)   (Car)   Das1977:C:1538
sic ŋə   blench   (Car)   Das1977:C:1552
sic   erase, to rub utensils before washing with water   (Car)   Das1977:C:1551
sikɔŋ   elbow   (Car)   Das1977:C:1553
silaː kuːɔ   lemon (bigger size)   (Car)   Das1977:C:1554
silaːŋ   swamp   (Car)   Das1977:C:1555
silkɛhŋə   hot season   (Car)   Das1977:C:1558
silət   castrate   (Car)   Das1977:C:1556
siləti   castrated animal   (Car)   Das1977:C:1557
sinaːtə   seventh   (Car)   Das1977:C:1559
sinkɯk ŋə   place   (Car)   Das1977:C:1561
sinpawə   rafter   (Car)   Das1977:C:1562
sinroːl   horn   (Car)   Das1977:C:1563
sinəː mə, sinəːmə   tenth   (Car)   Das1977:C:1560
sinɾuhu   thunder   (Car)   Das1977:C:1565
sinɾuhɔ   sound of thunder   (Car)   Das1977:C:1564
sipiː   shell (shell used for table lamp)   (Car)   Das1977:C:1568
siti (in lahen)   how   (Car)   Das1977:C:1569
siŋuːl təharap   be dim (evening)   (Car)   Das1977:C:1567
siŋɔn ŋərɛ   stoop, bend down   (Car)   Das1977:C:1566
siːp   grow   (Car)   Das1977:C:1550
so ʔo tɛn   prohibit   (Car)   Das1977:C:1574
so ʔo   refuse (what is offered)   (Car)   Das1977:C:1573
so ʔoti   forbid   (Car)   Das1977:C:1575
soho   full moon   (Car)   Das1977:C:1580
soin mahaːm   dysentery   (Car)   Das1977:C:1581
soːk   aim at (gun, arrow)   (Car)   Das1977:C:1576
soːn tərɛ   bend (reflexive)   (Car)   Das1977:C:1578
soːn ŋarɛ   bow (bend the body)   (Car)   Das1977:C:1577
soːŋ tərɛ   collide   (Car)   Das1977:C:1579
suk hərɛ   fall into ditch   (Car)   Das1977:C:1584
suk tə   drop   (Car)   Das1977:C:1585
suk tərɛ   drip, fall down, fall off (as a fruit from a tree)   (Car)   Das1977:C:1586
sukamak   water fall   (Car)   Das1977:C:1587
sul ŋərɛ   kneel (take position)   (Car)   Das1977:C:1588
sum ŋə   soak   (Car)   Das1977:C:1590
sum   boil (something), cook (boil edible food in water without spice)   (Car)   Das1977:C:1589
summit   mason   (Car)   Das1977:C:1591 from English 'cement'
sumroːŋəkuː   disgrace   (Car)   Das1977:C:1592
sunnɔt   circumcise   (Car)   Das1977:C:1593
sut   kick   (Car)   Das1977:C:1595
suɾiːk həh   condemn   (Car)   Das1977:C:1594
suːsa   touch   (Car)   Das1977:C:1583
suːŋ   west, west wind   (Car)   Das1977:C:1582
sãːj   rice   (Car)   Das1977:C:1483
sɔhɔ   poison   (Car)   Das1977:C:1532 from Hindi 'ohor'
sɔhɔɾ   poison (Hind)   (Car)   Das1977:C:1533
sɔk   peck, bite (as a fish on line)   (Car)   Das1977:C:1534
sɔɔin soin pɯŋ   dysentery with white mucus   (Car)   Das1977:C:1531
səc tiːrɛ   wash (hands)   (Car)   Das1977:C:1543
səc ɲakuː   be sharp, sharpen   (Car)   Das1977:C:1542
səc   wash with water only   (Car)   Das1977:C:1541
sək lərɛ   stand up (rise)   (Car)   Das1977:C:1545
səm haŋ   escort   (Car)   Das1977:C:1547
səm   ten   (Car)   Das1977:C:1546
səməmkəɾəː   messenger   (Car)   Das1977:C:1548
səːc ʔərɛ   wash (oneself)   (Car)   Das1977:C:1535
səːm tə   send (something to someone)   (Car)   Das1977:C:1537
səːm ŋə   send (a person)   (Car)   Das1977:C:1536
sɛh ŋərɛ   transparent   (Car)   Das1977:C:1544
sɯt hɔɲi   to undo a knot   (Car)   Das1977:C:1572
sɯː ɲə   take down from hook   (Car)   Das1977:C:1570
sɯːtə   take down from hook   (Car)   Das1977:C:1571
ta ma   oil (coconut oil)   (Car)   Das1977:C:1596
ta ʔajal ɾɔŋcoːn   unripe fruit   (Car)   Das1977:C:1597
ta ʔak   charcoal   (Car)   Das1977:C:1598
taaŋ   bitter tasting   (Car)   Das1977:C:1602
taaŋ   spleen ('fasting bitter')   (Car)   Das1977:C:1601
taaŋeː   to be reckless; to have a grudge against anybody   (Car)   Das1977:C:1603
taaː   day after tomorrow   (Car)   Das1977:C:1600
tacahɛoɾen   owner of the properties   (Car)   Das1977:C:1605
tacam   dew, frost   (Car)   Das1977:C:1606
taceheːnu   possessor   (Car)   Das1977:C:1607
taciplə   zenith; vertical   (Car)   Das1977:C:1609
tacokhukuːɔ   thorn (thing which gives pain)   (Car)   Das1977:C:1610
tacual   coconut (in 3rd stage)   (Car)   Das1977:C:1613
tacuːl   short (for trees)   (Car)   Das1977:C:1611
tacuːlɔŋ   short (for men)   (Car)   Das1977:C:1612
tae   catch (something thrown)   (Car)   Das1977:C:1614
tafah kuː   stumble   (Car)   Das1977:C:1615
tafiːsi kikaːnə   widow   (Car)   Das1977:C:1616
tafiːsi kikoːnə   widower   (Car)   Das1977:C:1617
tafuːl   six   (Car)   Das1977:C:1618
tafuːni   transparent   (Car)   Das1977:C:1619
tah ʔɛt   sacred   (Car)   Das1977:C:1620
tahaiɔmu   owner of the chicken   (Car)   Das1977:C:1621
tahanɾɯːt panɯːti   terrace   (Car)   Das1977:C:1622
tahaounu   owner of the pigs   (Car)   Das1977:C:1623
taheŋ mikuːna   single family   (Car)   Das1977:C:1629
taheŋ miɾɔka coːn   wood   (Car)   Das1977:C:1630
taheŋ panam   other world   (Car)   Das1977:C:1631
taheŋ tak   another   (Car)   Das1977:C:1632
taheːl   river   (Car)   Das1977:C:1627
tahuːsa   fragnant; good smell; odor   (Car)   Das1977:C:1637
tahɔk sãːj ʔãː   rice (cooked)   (Car)   Das1977:C:1625
tahɔn kəin   be loose   (Car)   Das1977:C:1626
tahɔːl   pair   (Car)   Das1977:C:1624
tahəc   fat   (Car)   Das1977:C:1628
tahɛt kinuca   sacred writing   (Car)   Das1977:C:1633
tahɯ kaɾɔː   stutter   (Car)   Das1977:C:1634
tahɯj   today (more recent than taŋamuh)   (Car)   Das1977:C:1636
tahɯːɲa   jolt   (Car)   Das1977:C:1635
taijul   shrub   (Car)   Das1977:C:1639
taikaɾ   tiger   (Car)   Das1977:C:1640
tailkɯːnə   carrying net   (Car)   Das1977:C:1641
taiɔ kŋa   plantain   (Car)   Das1977:C:1638
tajam   bat   (Car)   Das1977:C:1642
tajiː   thread   (Car)   Das1977:C:1644
tajuk   carry on shoulder   (Car)   Das1977:C:1645
tajə   loose   (Car)   Das1977:C:1643
takac kəin   wear (becoming worn out)   (Car)   Das1977:C:1647
takawɔːka   jackfruit   (Car)   Das1977:C:1648
takaːk   cackle (as hens)   (Car)   Das1977:C:1646
takeːtu   offering   (Car)   Das1977:C:1651
takih tan kuː   painful   (Car)   Das1977:C:1656
takini taõj   potato   (Car)   Das1977:C:1658
takini   sweet potato   (Car)   Das1977:C:1657
takiɾɔŋ ʔalaha   fat (person); anything fat   (Car)   Das1977:C:1659
tako ʔɛn   real   (Car)   Das1977:C:1664
takoica   betel   (Car)   Das1977:C:1666
takoin ɾɔŋ coːn   ripe fruit   (Car)   Das1977:C:1667
takoŋ   spotted (animal)   (Car)   Das1977:C:1668
takoːŋa   gong   (Car)   Das1977:C:1665
taku sɛho   land cleared for ploughing   (Car)   Das1977:C:1669
takɔːlɔ   rich man   (Car)   Das1977:C:1649
takəin kikaːnə   old woman   (Car)   Das1977:C:1653
takəin kikoːnə   old man   (Car)   Das1977:C:1654
takəːcə   betel plant   (Car)   Das1977:C:1650
takɛh   generosity   (Car)   Das1977:C:1652
takɛn   generous   (Car)   Das1977:C:1655
takɯn kɛl   arm   (Car)   Das1977:C:1663
takɯn   thigh   (Car)   Das1977:C:1662
takɯːsa   smooth; sticky (also: soft hearted man)   (Car)   Das1977:C:1660
takɯːsi   slip (lose thing)   (Car)   Das1977:C:1661
tal nta ʔathenɾɛn pəj   similar   (Car)   Das1977:C:1670
talaoɾen   laborer   (Car)   Das1977:C:1671
talaoɾɛn   worker   (Car)   Das1977:C:1672
taleːt   cricket   (Car)   Das1977:C:1676
talkuc   ant   (Car)   Das1977:C:1678
talŋɔ   eunuch   (Car)   Das1977:C:1679
talŋə   castrate   (Car)   Das1977:C:1680
talɔːkə   parrot   (Car)   Das1977:C:1673
taləːk   be good   (Car)   Das1977:C:1674
taləːkə   way, road, path   (Car)   Das1977:C:1675
talɛo   lean person   (Car)   Das1977:C:1677
tam   spear, fish (from shore with pole)   (Car)   Das1977:C:1681
tamam kaː   fisherman (harpooner)   (Car)   Das1977:C:1682
tamap   leech   (Car)   Das1977:C:1683
tamatu   basket (small mouthed)   (Car)   Das1977:C:1686
tamaɾoʔɔːla   tall (for trees)   (Car)   Das1977:C:1685
tamaɾəlɔŋ taɾik   tall (for men)   (Car)   Das1977:C:1684
tamikuːɾɛn   sensitive   (Car)   Das1977:C:1687
tamilip   stingy, selfish   (Car)   Das1977:C:1688
tamiluːna   witch   (Car)   Das1977:C:1689
tamiluːnə   shaman   (Car)   Das1977:C:1690
tamjɯːlə   rooster (domestic cock)   (Car)   Das1977:C:1691
tamɯjja   fire   (Car)   Das1977:C:1692
tanamkaː lak   fish with harpoon   (Car)   Das1977:C:1693
tanap kuː   angular   (Car)   Das1977:C:1696
tanaŋ   wall, side   (Car)   Das1977:C:1695
taniːjə   pot   (Car)   Das1977:C:1699
taniːn   loft, rafter   (Car)   Das1977:C:1700
tanoau   owner of the cattle   (Car)   Das1977:C:1705
tanuːnə   bridge   (Car)   Das1977:C:1706
tanɔh   lung   (Car)   Das1977:C:1697
tanəːt maɲak   candle stick   (Car)   Das1977:C:1698
tanɯe   plant   (Car)   Das1977:C:1701
tanɯi   five   (Car)   Das1977:C:1702
tanɯssɔmat   star   (Car)   Das1977:C:1704
tanɯŋ lɛn   earn   (Car)   Das1977:C:1703
tapatiju   owner of the house   (Car)   Das1977:C:1713
tapilam   tame animal   (Car)   Das1977:C:1714
tapoːj sanaːnŋɛn   be industrious   (Car)   Das1977:C:1715
tarik   man, people (Car Nicobarese)   (Car)   Das1977:C:1724
tarɯːla ʔãh ʔɛl ʔincoːn   wild animal   (Car)   Das1977:C:1728
tarɯːla   animal   (Car)   Das1977:C:1727
tasaːmə sam   sapling   (Car)   Das1977:C:1732
tasaːtə   alike   (Car)   Das1977:C:1733
taseɲ   dwarf   (Car)   Das1977:C:1736
tasik ɲiɔ   stammerer   (Car)   Das1977:C:1737
tasikut ʔuk   hunchback (man)   (Car)   Das1977:C:1738
tasək haka   guard   (Car)   Das1977:C:1735
tasɛhɛ   necklace   (Car)   Das1977:C:1734
tasɯ ruŋ   hill side   (Car)   Das1977:C:1739
tasɯː   bank, edge   (Car)   Das1977:C:1740
tat haŋ tat huwu ɾɔ   deaf and mute person   (Car)   Das1977:C:1742
tat haŋ   deaf person   (Car)   Das1977:C:1741
tat mile   jealous   (Car)   Das1977:C:1743
tatale   operation like vasectomy in hospital   (Car)   Das1977:C:1744
tataoːku   owner of the coconut trees   (Car)   Das1977:C:1745
tatawe   left handed person   (Car)   Das1977:C:1746
tatfaɾeː cə   rough   (Car)   Das1977:C:1747
tatumlatu   owner of the land   (Car)   Das1977:C:1748
tauːlə mak   well (water found on digging)   (Car)   Das1977:C:1749
tawaw taɾik   sick person   (Car)   Das1977:C:1751
tawaː   cowardice   (Car)   Das1977:C:1750
tawe   sun (on the Chuk Chuchya side)   (Car)   Das1977:C:1752
taweː   left   (Car)   Das1977:C:1753
tawi ʔi   oil, coconut oil   (Car)   Das1977:C:1754
tawuj   sun (on the Mus side)   (Car)   Das1977:C:1756
tawɯːka   be savory   (Car)   Das1977:C:1755
taŋ ʔamuh hataːm   tonight   (Car)   Das1977:C:1707
taŋao ɾɔŋ coːn   rotten fruit   (Car)   Das1977:C:1709
taŋaːlə   field   (Car)   Das1977:C:1708
taŋɔn   weak   (Car)   Das1977:C:1710
taŋɛ kuj   skull   (Car)   Das1977:C:1712
taŋɛ   bone, skeleton   (Car)   Das1977:C:1711
taɔin   people other than Nicobarese   (Car)   Das1977:C:1608
taɔːkə   coconut palm   (Car)   Das1977:C:1604
taɲan ŋɔkuː   acid   (Car)   Das1977:C:1694
taɾa   coconut tree   (Car)   Das1977:C:1716
taɾac lul   steam   (Car)   Das1977:C:1717
taɾah ti   low   (Car)   Das1977:C:1718
taɾak tumlat   level ground   (Car)   Das1977:C:1719
taɾeːci   overflow   (Car)   Das1977:C:1723
taɾik kuj ɾɔː ŋa   hill people   (Car)   Das1977:C:1725
taɾoːl   destroy   (Car)   Das1977:C:1730
taɾul   cloud   (Car)   Das1977:C:1731
taɾɔ̃ːt coːn   frog (tree)   (Car)   Das1977:C:1721
taɾɔ̃ːt mak   toad   (Car)   Das1977:C:1722
taɾɔ̃ːt   frog (ground)   (Car)   Das1977:C:1720
taɾɯl   louse (head)   (Car)   Das1977:C:1729
taɾɯːl kunrəːn   hoof   (Car)   Das1977:C:1726
taːl tərɛ   pretend   (Car)   Das1977:C:1599
tekɔːl   breach of law, something wrong to punished by the society   (Car)   Das1977:C:1785
tenəp   tongs   (Car)   Das1977:C:1807
teu   god   (Car)   Das1977:C:1863
teːt ɲiə   carry baby on a vest   (Car)   Das1977:C:1769
tijal   thresh (grain); sift (flour)   (Car)   Das1977:C:1865
tijəl həin   loosen; slip (loose as a knot)   (Car)   Das1977:C:1866
tikɔkɾɔːrɛ   sing (a song)   (Car)   Das1977:C:1867
til ŋiĩh   clam   (Car)   Das1977:C:1868
tila ʔaŋɾɛ   sit down   (Car)   Das1977:C:1869
tilac ɲə matrɛ   pry   (Car)   Das1977:C:1870
tilin   mud   (Car)   Das1977:C:1872
tiliː   boil (as water does)   (Car)   Das1977:C:1871
tilkuk   stomach   (Car)   Das1977:C:1873
tiluŋ ɲə   pierce   (Car)   Das1977:C:1875
tilŋuj   moss   (Car)   Das1977:C:1874
timten   compel, force   (Car)   Das1977:C:1876
timun   cucumber   (Car)   Das1977:C:1877
tinbus   perfume   (Car)   Das1977:C:1878
tinfuːlə   sixth   (Car)   Das1977:C:1879
tinhap   bellow   (Car)   Das1977:C:1880
tinhuːsa   fragnence   (Car)   Das1977:C:1881
tinial coːn   winnowing basket   (Car)   Das1977:C:1882
tiniəp   cage   (Car)   Das1977:C:1883
tinkɔːka   song, music   (Car)   Das1977:C:1884
tinləŋ   grinder (instrument)   (Car)   Das1977:C:1885
tinmɛl   mirror   (Car)   Das1977:C:1887
tinnɯːjəh   fifth   (Car)   Das1977:C:1888
tinrəp kumit   trap for rat   (Car)   Das1977:C:1889
tinuːla   swamp   (Car)   Das1977:C:1890
tinweːɾɔ   left handedness   (Car)   Das1977:C:1891
tinɯːcə   irrigation   (Car)   Das1977:C:1886
tip ŋakuː   check (stop, as a flow of blood)   (Car)   Das1977:C:1893
tiriːp   wrestle   (Car)   Das1977:C:1895
tisa-a   areca   (Car)   Das1977:C:1897
tisum   ashes   (Car)   Das1977:C:1901
tisuŋ   dust; ashes   (Car)   Das1977:C:1902
tisɔk haŋa   jump over   (Car)   Das1977:C:1898
tisɔk lərɛ   jump up   (Car)   Das1977:C:1899
tisɔk ŋa   jump across   (Car)   Das1977:C:1900
tiɾəp   catch (as an animal in a trap)   (Car)   Das1977:C:1894
tiɾɯc   tear, rip   (Car)   Das1977:C:1896
tiːn   push   (Car)   Das1977:C:1864
tok   nail   (Car)   Das1977:C:1918
tot təkuː   kindle a fire   (Car)   Das1977:C:1920
toŋ   pus   (Car)   Das1977:C:1919
toːt təkuː   burn; to make light   (Car)   Das1977:C:1917
toːt   kindle   (Car)   Das1977:C:1916
tufɔm ŋarɛ ciŋeːt   new moon   (Car)   Das1977:C:1926
tufɔt   trap   (Car)   Das1977:C:1927
tufəm ŋarɛ   new   (Car)   Das1977:C:1928
tufət   catch (as an animal in a trap)   (Car)   Das1977:C:1929
tulan   python   (Car)   Das1977:C:1930
tum cap   descendents   (Car)   Das1977:C:1931
tum kaŋen   different, various; pattern   (Car)   Das1977:C:1932
tumalaha   partial   (Car)   Das1977:C:1933
tumbus   to perfume   (Car)   Das1977:C:1934
tumil   day   (Car)   Das1977:C:1935
tumkɔk   songer   (Car)   Das1977:C:1936
tumkɔkɾɔːɾɛ   musician   (Car)   Das1977:C:1937
tumlat   land, soil   (Car)   Das1977:C:1938
tumlɛn   grinder (person)   (Car)   Das1977:C:1939
tumneːtə   twin   (Car)   Das1977:C:1940
tupoj mufeː   be conscientious   (Car)   Das1977:C:1942
tuŋɛn   get, go and get   (Car)   Das1977:C:1941
tuːk tərɛ   attractive   (Car)   Das1977:C:1923
tuːk   draw (up water from)   (Car)   Das1977:C:1922
tuːl ɲə   spread out (something)   (Car)   Das1977:C:1924
tuːsa   cotton   (Car)   Das1977:C:1925
tĩp   push into, cram into   (Car)   Das1977:C:1892
tŋeː   be hard   (Car)   Das1977:C:1915
tɔɾŋə   bounce   (Car)   Das1977:C:1758
tɔːc   peel coconut   (Car)   Das1977:C:1757
tə lein   be deaf   (Car)   Das1977:C:1759
tə mi ʔɔ̃ːj   victorious   (Car)   Das1977:C:1761
tə mɛŋkərɛ   perforated   (Car)   Das1977:C:1760
tə tə ʔəŋ loːn   content   (Car)   Das1977:C:1762
tə ʔakaha   good, sane, having goodness   (Car)   Das1977:C:1763
tə ʔisɔ ʔalaha ʔuhaː   white of egg   (Car)   Das1977:C:1766
tə ʔəltərɛ   predict   (Car)   Das1977:C:1765
tə ʔɛl kuj   be intelligent   (Car)   Das1977:C:1764
təh   float   (Car)   Das1977:C:1773
təhaiuːka ɲiːə   adopted child   (Car)   Das1977:C:1774
təhunlɯː ʔɛl kuj   intelligence   (Car)   Das1977:C:1778
təhɛt ma ʔalaha   ghost, spook   (Car)   Das1977:C:1776
təhɛt ɲakuː   fresh   (Car)   Das1977:C:1777
təhɛt   sacred   (Car)   Das1977:C:1775
təju ɲu   leprosy   (Car)   Das1977:C:1779
təkaleː   be brave   (Car)   Das1977:C:1780
təkanap tarit   scorpion (which bites with its tail)   (Car)   Das1977:C:1781
təkapah taɾik   dead person   (Car)   Das1977:C:1782
təkapahokuː   poisonous (which causes to die, kapahakū to cause to die)   (Car)   Das1977:C:1783
təkeːtu   offend   (Car)   Das1977:C:1787
təkirəŋ sakaːmə   ceremony   (Car)   Das1977:C:1790
təkirəːŋ   goose   (Car)   Das1977:C:1789
təkiɾəŋ sakaːmə   celebrate (a festival)   (Car)   Das1977:C:1791
təkumpaha   murder   (Car)   Das1977:C:1794
təkuɾəːpə   turtle (land)   (Car)   Das1977:C:1795
təkɔː   very   (Car)   Das1977:C:1784
təkəɛn   true   (Car)   Das1977:C:1788
təkəːl   sin   (Car)   Das1977:C:1786
təkɯː   pride   (Car)   Das1977:C:1792
təkɯːsa   greasy   (Car)   Das1977:C:1793
təl ŋə   extraordinary   (Car)   Das1977:C:1796
təl ɾɔ   command   (Car)   Das1977:C:1797
təluaŋ   basket (large mouthed, pail shaped)   (Car)   Das1977:C:1802
təluŋ   cripple   (Car)   Das1977:C:1803
tələh kəti   fall (person)   (Car)   Das1977:C:1798
tələk tarik   good person   (Car)   Das1977:C:1799
tələk tetorik   bad person   (Car)   Das1977:C:1800
tələl həji   shatter, topple down   (Car)   Das1977:C:1801
təmilip takɔː   selfishness   (Car)   Das1977:C:1804
təmiɲoj   liar   (Car)   Das1977:C:1805
təmrit   follow   (Car)   Das1977:C:1806
təp təkuː   join (something with something)   (Car)   Das1977:C:1809
təpa ʔɛwkuː   fearful   (Car)   Das1977:C:1810
təpaɛkuː   cowardly, fearful   (Car)   Das1977:C:1811
təpaɲuːta   elastic   (Car)   Das1977:C:1812
təpoetə ɾɛn   loud noise   (Car)   Das1977:C:1813
təpoimufeː   cautious   (Car)   Das1977:C:1814
tət faːloɾan   innocent   (Car)   Das1977:C:1817
tət hamaŋ cəːŋə ŋam maː   impious   (Car)   Das1977:C:1818
tət haŋa ɾɔː   inaudible   (Car)   Das1977:C:1819
tət huwu ɾɔ   dumb person   (Car)   Das1977:C:1820
tət kiɾəŋ   little   (Car)   Das1977:C:1821
tət kɯŋ   sick   (Car)   Das1977:C:1822
tət mahanaːtərɛ   plain   (Car)   Das1977:C:1823
tət maɾolcɯːk   low   (Car)   Das1977:C:1825
tət maɾɔwat   near   (Car)   Das1977:C:1824
tət mikahawa   innocent   (Car)   Das1977:C:1827
tət mileːɾɛn   disrespectful   (Car)   Das1977:C:1828
tət mufeː ʔew   clumsy   (Car)   Das1977:C:1832
tət məj   sticky (also haughty fellow)   (Car)   Das1977:C:1826
tət mɯkɾɛn   careless   (Car)   Das1977:C:1831
tət mɯːk   blind   (Car)   Das1977:C:1829
tət mɯːkə   invisible   (Car)   Das1977:C:1830
tət paɲuːta   in elastic   (Car)   Das1977:C:1834
tət pinhɛ ʔɛwkuː   be brave   (Car)   Das1977:C:1835
tət poːjtəː   be soft, quite   (Car)   Das1977:C:1836
tət saːtə   different   (Car)   Das1977:C:1839
tət tə ʔəŋ loːn   discontent   (Car)   Das1977:C:1840
tət təkəːlu   innocent   (Car)   Das1977:C:1841
tət təkɯːsa   be dry   (Car)   Das1977:C:1842
tət ŋeː   soft   (Car)   Das1977:C:1833
tət ɾolhɯb   infrequent   (Car)   Das1977:C:1837
tət ɾupikuj   bare   (Car)   Das1977:C:1838
tət ʔakaha   insane   (Car)   Das1977:C:1843
tət ʔaɾuː   shallow   (Car)   Das1977:C:1844
tət ʔijit   slow (inanimate)   (Car)   Das1977:C:1846
tət ʔɛlkuj   ignorant   (Car)   Das1977:C:1845
təthalə ʔinkaroɛ   stationary   (Car)   Das1977:C:1847
tətka ɯijen   late   (Car)   Das1977:C:1848
tətkaleː   weak   (Car)   Das1977:C:1849
tətkaleːloːn   violent   (Car)   Das1977:C:1850
tətkucik   be unsavory   (Car)   Das1977:C:1853
tətkəɛn   untrue, false   (Car)   Das1977:C:1851
tətkɯt   blunt   (Car)   Das1977:C:1852
tətlanaːmə   violent   (Car)   Das1977:C:1854
tətluwəː ʔak kuː   shut   (Car)   Das1977:C:1855
tətmihəːj   impotent   (Car)   Das1977:C:1856
tətmiɾɔːla   numb   (Car)   Das1977:C:1857
tətmɯk   blind person   (Car)   Das1977:C:1858
təttafuːni   opaque   (Car)   Das1977:C:1862
tətŋeː   brittle   (Car)   Das1977:C:1859
tətɾeːno   numb   (Car)   Das1977:C:1860
tətɾət   loose   (Car)   Das1977:C:1861
təŋamuh   today, now   (Car)   Das1977:C:1808
təɛlkuj   one who is intelligence   (Car)   Das1977:C:1770
təɾeːm   gentle   (Car)   Das1977:C:1815
təɾuːŋə mak   lake; pool (may be dried up after few days)   (Car)   Das1977:C:1816
təː ŋɛn   be full (of belly)   (Car)   Das1977:C:1767
təːlə   be full   (Car)   Das1977:C:1768
tɛenku   basket (small mouthed)   (Car)   Das1977:C:1771
tɛh   breast   (Car)   Das1977:C:1772
tɯk lə   pull out (from a container)   (Car)   Das1977:C:1905
tɯk lərɛ   pull up oneself   (Car)   Das1977:C:1906
tɯk ɲə   pull out (a tooth, a thorn with jerk)   (Car)   Das1977:C:1907
tɯk   pull, jerk, pull out, weed   (Car)   Das1977:C:1904
tɯŋ lə   arrive, reach moving upward, arrive up   (Car)   Das1977:C:1909
tɯŋ ta   approach   (Car)   Das1977:C:1911
tɯŋ taɾɯː   arrive; reach down   (Car)   Das1977:C:1912
tɯŋ ti   arrive; reach down   (Car)   Das1977:C:1913
tɯŋ ŋɛn   receive (a thing)   (Car)   Das1977:C:1910
tɯŋ ʔərɛ   alight (as a bird) (also for aero plane)   (Car)   Das1977:C:1914
tɯŋ   reached the top   (Car)   Das1977:C:1908
tɯːc   sow (seed)   (Car)   Das1977:C:1903
tɾam   drum   (Car)   Das1977:C:1921 from English 'drum'
wa heː ʔakuː   day before yesterday   (Car)   Das1977:C:1943
wa ʔalkuːɾɛ   open mouth   (Car)   Das1977:C:1944
wac ŋə   forget   (Car)   Das1977:C:1946
wac   miss a target, admit (error)   (Car)   Das1977:C:1945
wacala   opposite   (Car)   Das1977:C:1947
wae   be good (nice), pretty   (Car)   Das1977:C:1948
wah   wound   (Car)   Das1977:C:1949
wahaw təkɔ   sickness   (Car)   Das1977:C:1951
wahaw   cure (an illness)   (Car)   Das1977:C:1950
wahawə   sick   (Car)   Das1977:C:1952
wahe təkɔː   very good (things)   (Car)   Das1977:C:1953
waheː   yesterday   (Car)   Das1977:C:1954
wami hila   weaver (with cloth)   (Car)   Das1977:C:1955
wami panɔ ʔɔh   farmer   (Car)   Das1977:C:1956
wami tasɛhɛ   jeweler   (Car)   Das1977:C:1957
wami weːt   blacksmith   (Car)   Das1977:C:1958
wanaː ŋərɛ   stride (with long step)   (Car)   Das1977:C:1959
wanoh   sickle   (Car)   Das1977:C:1962
wanulti   whirl pool   (Car)   Das1977:C:1964
wanuːjɔ   malaria   (Car)   Das1977:C:1963
wanən kuj   turban   (Car)   Das1977:C:1961
wanən   sari (wraps the whole body)   (Car)   Das1977:C:1960
waŋ ŋakuːj   step over (an obstacle)   (Car)   Das1977:C:1966
waŋ   paddle cycle   (Car)   Das1977:C:1965
we ku liːpərɛ   read   (Car)   Das1977:C:1967
we kuː rɛ   talk, converse   (Car)   Das1977:C:1969
we kuː   pray   (Car)   Das1977:C:1968
we takuː   advise   (Car)   Das1977:C:1970
we ʔein ʔinlahɛn   describe   (Car)   Das1977:C:1977
we ʔɔh   deny (having done something)   (Car)   Das1977:C:1971
wet   iron   (Car)   Das1977:C:1983
weːlə   valley   (Car)   Das1977:C:1979
wi mat hilaː   dye (cloth)   (Car)   Das1977:C:1984
wi ʔil ʔɛllonrɛ   decide   (Car)   Das1977:C:1985
wihal   build (a house)   (Car)   Das1977:C:1990
wiheŋ pantle   to make a bundle   (Car)   Das1977:C:1991
wii   draw (picture)   (Car)   Das1977:C:1992
wikuː   paint (face or body)   (Car)   Das1977:C:1993
wilə takəːcə   make betel leaf   (Car)   Das1977:C:1995
wilə   make   (Car)   Das1977:C:1994
wine ʔɛkuː   worship   (Car)   Das1977:C:1996
winekutew   prayer   (Car)   Das1977:C:1997
witakəːcə   make betel leaves   (Car)   Das1977:C:1998
wiː mine ʔein   be named   (Car)   Das1977:C:1986
wiː tit   repair, mend (for anything)   (Car)   Das1977:C:1989
wiː tə tinrəp   set a trap   (Car)   Das1977:C:1988
wiː ŋə manah   translate   (Car)   Das1977:C:1987
wok kaː   hook (fishing)   (Car)   Das1977:C:2002
wok sanɯː   hook (hanging)   (Car)   Das1977:C:2003
wok   thorn, fish hook   (Car)   Das1977:C:2001
wuj   fever   (Car)   Das1977:C:2004
wut   fast   (Car)   Das1977:C:2005
wək ŋə   scratch (as a thorn)   (Car)   Das1977:C:1981
wək   bath   (Car)   Das1977:C:1980
wən   wind (cord, thread)   (Car)   Das1977:C:1982
wɛ ʔɛ kuːrɛ   gossip   (Car)   Das1977:C:1972
wɛ ʔɛin kanih ʔinrɛ   regret   (Car)   Das1977:C:1974
wɛ ʔɛin manah   translate   (Car)   Das1977:C:1975
wɛ ʔɛin naŋ   inform   (Car)   Das1977:C:1976
wɛ ʔɛin   tell (a story), explain; predict; complain   (Car)   Das1977:C:1973
wɛ ʔɛkuːrɛ   chattering   (Car)   Das1977:C:1978
wɯt   be fast, speedy (animate, also for vehicles)   (Car)   Das1977:C:1999
wɯtan   hurry (other)   (Car)   Das1977:C:2000
ŋao   red (referring to everything else than cloth)   (Car)   Das1977:C:1219
ŋat haŋ   knot (to tie a knot)   (Car)   Das1977:C:1221
ŋat haŋa   tie (a knot)   (Car)   Das1977:C:1222
ŋat kinwal   tie (make a net)   (Car)   Das1977:C:1223
ŋat   fasten, bind (as with a cord)   (Car)   Das1977:C:1220
ŋeː cɛhɛn   solid   (Car)   Das1977:C:1226
ŋeː   severe   (Car)   Das1977:C:1225
ŋiat   reflection, shape   (Car)   Das1977:C:1232
ŋih samjɯhɯh   this year   (Car)   Das1977:C:1234
ŋih   this   (Car)   Das1977:C:1233
ŋə kaɯt   brew (beer)   (Car)   Das1977:C:1224
ŋəh   be (exist)   (Car)   Das1977:C:1229
ŋən   strong   (Car)   Das1977:C:1231
ŋɛc kɔ   look at   (Car)   Das1977:C:1227
ŋɛc ʔunəːɔ   look back   (Car)   Das1977:C:1228
ŋɛn   tight   (Car)   Das1977:C:1230
ŋɯːk hati   swallow   (Car)   Das1977:C:1235
ɯ   admire   (Car)   Das1977:C:1013
ɯːɾe   boast, brag   (Car)   Das1977:C:1014
ɲa, ɲaː   eat, graze (as cattle)   (Car)   Das1977:C:1174
ɲam kə tət leːn   gamble   (Car)   Das1977:C:1179
ɲam təː   play (a game; intrans.)   (Car)   Das1977:C:1180
ɲam   plaything   (Car)   Das1977:C:1178
ɲamamtə   player   (Car)   Das1977:C:1181
ɲamtə   playing   (Car)   Das1977:C:1182
ɲamtəːcin   I am playing   (Car)   Das1977:C:1183
ɲaŋ ŋa   be dead and dry (for plant and tree)   (Car)   Das1977:C:1186
ɲaːŋə ciŋeːt   eclipse (lunar)   (Car)   Das1977:C:1176
ɲaːŋə tawi   eclipse (solar)   (Car)   Das1977:C:1177
ɲeːk haŋa   tie up   (Car)   Das1977:C:1196
ɲeːk   fasten, bind   (Car)   Das1977:C:1195
ɲeːktə   fasten (to attach)   (Car)   Das1977:C:1197
ɲia kuː   food   (Car)   Das1977:C:1207
ɲiaku taɾɯːla   forage,   (Car)   Das1977:C:1208
ɲianic   wrinkle   (Car)   Das1977:C:1209
ɲiat   shadow, shade   (Car)   Das1977:C:1210
ɲiɔː   be dry   (Car)   Das1977:C:1211
ɲiɔːp ŋa   damp, damp place   (Car)   Das1977:C:1212
ɲiːk ŋə   fade (by sun rays)   (Car)   Das1977:C:1206
ɲiːə kikaːnə   girl   (Car)   Das1977:C:1204
ɲiːə kikoːnə   boy   (Car)   Das1977:C:1205
ɲiːə   child   (Car)   Das1977:C:1203
ɲok   jerk, pull out   (Car)   Das1977:C:1215
ɲɔk ɲɔ   clear field   (Car)   Das1977:C:1194
ɲɔk   weed, destroy weeds   (Car)   Das1977:C:1193
ɲɔː   dry   (Car)   Das1977:C:1187
ɲɔːk ɲə   sling   (Car)   Das1977:C:1189
ɲɔːk   suck   (Car)   Das1977:C:1188
ɲɔːp   be wet   (Car)   Das1977:C:1192
ɲɔːŋə   dry (as water in a pond)   (Car)   Das1977:C:1191
ɾa ŋɛnre   release   (Car)   Das1977:C:1355
ɾa ɲə   acquit   (Car)   Das1977:C:1354
ɾa ʔajɔ   divorce   (Car)   Das1977:C:1356
ɾa ʔajɾɛn   expel   (Car)   Das1977:C:1357
ɾa ʔati   put in a place   (Car)   Das1977:C:1360
ɾa ʔaŋ   leave (something behind)   (Car)   Das1977:C:1358
ɾa ʔaŋrɔnrɛ   stop, halt   (Car)   Das1977:C:1359
ɾaaŋen   abandon, discard   (Car)   Das1977:C:1372
ɾak   flat, horizontal   (Car)   Das1977:C:1376
ɾakti   crab (water)   (Car)   Das1977:C:1377
ɾamə lloːn   be happy   (Car)   Das1977:C:1378
ɾaməŋ   musician   (Car)   Das1977:C:1379
ɾan   foot   (Car)   Das1977:C:1380
ɾana patiː   handle   (Car)   Das1977:C:1381
ɾanamloːn   happiness   (Car)   Das1977:C:1384
ɾanaːkkə   pain   (Car)   Das1977:C:1382
ɾanaːŋɛn   unimportant   (Car)   Das1977:C:1383
ɾanəpatiː   handle (of knife etc.)   (Car)   Das1977:C:1385
ɾat   saw; to cut (meat)   (Car)   Das1977:C:1391
ɾat   waist   (Car)   Das1977:C:1390
ɾateelloːn rɛ   believe   (Car)   Das1977:C:1392
ɾatelloːnrɛ   trust   (Car)   Das1977:C:1393
ɾaŋ hə   neighbor (just next door)   (Car)   Das1977:C:1386
ɾaŋ loːn rɛ   surrender; give   (Car)   Das1977:C:1387
ɾaŋen hə   divorce   (Car)   Das1977:C:1388
ɾaŋɛnrɛ heŋ   abstain   (Car)   Das1977:C:1389
ɾaːc   be hot   (Car)   Das1977:C:1361
ɾaːe ju   hire   (Car)   Das1977:C:1363
ɾaːe   cost   (Car)   Das1977:C:1362
ɾaːhata   lazy   (Car)   Das1977:C:1364
ɾaːl tarik   bachelor   (Car)   Das1977:C:1365
ɾaːlɔ   young (man or animal)   (Car)   Das1977:C:1366
ɾaːməloːn   be happy   (Car)   Das1977:C:1367
ɾaːntit   foot print   (Car)   Das1977:C:1368
ɾaːnuːmə   rip   (Car)   Das1977:C:1369
ɾaːp ŋəh   consume (as fire)   (Car)   Das1977:C:1371
ɾaːŋhu   acid   (Car)   Das1977:C:1370
ɾeh takawɔːka   jackfruit root   (Car)   Das1977:C:1431
ɾew   crocodile   (Car)   Das1977:C:1444
ɾeːn   sound (as the ringing of a bell)   (Car)   Das1977:C:1420
ɾeːtak kumɾah   wet season   (Car)   Das1977:C:1423
ɾeːtak ɾanaːeəh   dry hot season   (Car)   Das1977:C:1424
ɾeːtak   season, time   (Car)   Das1977:C:1422
ɾeːti   aged   (Car)   Das1977:C:1425
ɾeːwrɛ   some   (Car)   Das1977:C:1426
ɾinatəelloːn   belief   (Car)   Das1977:C:1445
ɾolhɯh   frequent   (Car)   Das1977:C:1457
ɾoŋ ɲə   unroll   (Car)   Das1977:C:1460
ɾoŋ   horizontal   (Car)   Das1977:C:1459
ɾoːj coːn   leaf   (Car)   Das1977:C:1451
ɾoːj takəːcə   betel   (Car)   Das1977:C:1452
ɾoːj   leaves   (Car)   Das1977:C:1450
ɾoːl hak   lie down   (Car)   Das1977:C:1454
ɾoːl kaŋɛn ʔɛl mat   variegated   (Car)   Das1977:C:1455
ɾoːl ŋərɛ   lie (recline)   (Car)   Das1977:C:1456
ɾoːl   to many   (Car)   Das1977:C:1453
ɾuh lə ɾɔː rɛ   exaggerate   (Car)   Das1977:C:1465
ɾuh tacɯk   lower   (Car)   Das1977:C:1467
ɾuh ɲɔ   extend (adding on)   (Car)   Das1977:C:1466
ɾuhulrɛ   increase   (Car)   Das1977:C:1469
ɾuhɔl   approve   (Car)   Das1977:C:1468
ɾup ŋarɛ   covered   (Car)   Das1977:C:1473
ɾupikuj   covered   (Car)   Das1977:C:1475
ɾupiːə   money   (Car)   Das1977:C:1474 from English 'pupee'
ɾuŋ mat   eye brow projection   (Car)   Das1977:C:1472
ɾuːl ŋə   consume (as fire)   (Car)   Das1977:C:1462
ɾuːla   Adam's apple   (Car)   Das1977:C:1463
ɾuːol   dead fire   (Car)   Das1977:C:1464
ɾɔ poːkəɾi   butt (as goats)   (Car)   Das1977:C:1394
ɾɔ ʔɔin   discuss   (Car)   Das1977:C:1395
ɾɔ ʔɔwə   say, speak   (Car)   Das1977:C:1396
ɾɔk hɔrɛ   whole   (Car)   Das1977:C:1404
ɾɔk hərɛ   all   (Car)   Das1977:C:1405
ɾɔk taɾe   more (partial in the sense of doing favor)   (Car)   Das1977:C:1407
ɾɔk ti ɾɔːŋɔ   range   (Car)   Das1977:C:1408
ɾɔk ŋarɛ ʔɛl   India   (Car)   Das1977:C:1406
ɾɔk ʔa   shape or size   (Car)   Das1977:C:1409
ɾɔkɛn   total   (Car)   Das1977:C:1410
ɾɔntacoːn   of a live tree   (Car)   Das1977:C:1411
ɾɔŋ coːn   fruit   (Car)   Das1977:C:1412
ɾɔŋ teɔka   coconut (in general)   (Car)   Das1977:C:1413
ɾɔŋ ti ɾəːn   half way   (Car)   Das1977:C:1414
ɾɔŋ ʔulə   unravel   (Car)   Das1977:C:1416
ɾɔː   word; speech   (Car)   Das1977:C:1397
ɾɔːnuwa   track (an animal)   (Car)   Das1977:C:1398
ɾɔːtarik   Car Nicobarese language   (Car)   Das1977:C:1401
ɾɔːtaɔin   language other than Nicobarese   (Car)   Das1977:C:1400
ɾɔːte ʔinlahen   despise   (Car)   Das1977:C:1402
ɾɔːŋə   mountain   (Car)   Das1977:C:1399
ɾəc ŋə   melt (be melting)   (Car)   Das1977:C:1427
ɾəh pano ʔɔː   irrigate field   (Car)   Das1977:C:1429
ɾəh ta   low pitch   (Car)   Das1977:C:1430
ɾəhlə   shallow   (Car)   Das1977:C:1434
ɾəs həɲi   pour (water)   (Car)   Das1977:C:1441
ɾəs pano ʔɔː   irrigate field   (Car)   Das1977:C:1442
ɾət   tight   (Car)   Das1977:C:1443
ɾɛhɛn   fiber, rope   (Car)   Das1977:C:1433
ɾɛj   tired   (Car)   Das1977:C:1436
ɾɛpit   rabbit   (Car)   Das1977:C:1440
ɾɯl   crawl   (Car)   Das1977:C:1447
ɾɯt   worms (small intestinal round insect)   (Car)   Das1977:C:1448
ɾɯːkərɛ   stretch (oneself)   (Car)   Das1977:C:1446
ɾɲiːə kikoːɲa   son   (Car)   Das1977:C:1449
ʔac   belly   (Car)   Das1977:C:2010
ʔacih   who   (Car)   Das1977:C:2011
ʔafea   think   (Car)   Das1977:C:2013
ʔafeː   image   (Car)   Das1977:C:2012
ʔafoː   grass (tall bladed variety)   (Car)   Das1977:C:2014
ʔafuk haŋ   fell (a tree)   (Car)   Das1977:C:2015
ʔaiaŋ   fat   (Car)   Das1977:C:2027
ʔajal   young (green, unripe)   (Car)   Das1977:C:2028
ʔajeːɾə   soft   (Car)   Das1977:C:2031
ʔajɔːɾa na ʔaŋeː   shout (madly)   (Car)   Das1977:C:2030
ʔajɔːɾa   scream (being frightened)   (Car)   Das1977:C:2029
ʔaka baiɾɛn   sensitive   (Car)   Das1977:C:2032
ʔaka haeɾɛn tiː   feel (by the touch of hand)   (Car)   Das1977:C:2034
ʔaka haeɾɛn   feel (sense within)   (Car)   Das1977:C:2033
ʔaka haiɾen   feel (by touch)   (Car)   Das1977:C:2035
ʔaka ʔɛl naŋ   understand   (Car)   Das1977:C:2036
ʔakah   recognize   (Car)   Das1977:C:2037
ʔakaha təkɔː   very good (person)   (Car)   Das1977:C:2039
ʔakaha   good   (Car)   Das1977:C:2038
ʔakahaeɾɛn   suspect   (Car)   Das1977:C:2040
ʔakahakuː   know (a person)   (Car)   Das1977:C:2041
ʔakahaloːn   know (a fact), suspect   (Car)   Das1977:C:2042
ʔalaha haj   fowl   (Car)   Das1977:C:2044
ʔalaha haun   pork   (Car)   Das1977:C:2045
ʔalaha kinmɔːnə   calf   (Car)   Das1977:C:2046
ʔalaha noa   beef   (Car)   Das1977:C:2047
ʔalaha poːkəɾi   mutton   (Car)   Das1977:C:2048
ʔalaha ʔɔm   fowl   (Car)   Das1977:C:2049
ʔalaha   body, flesh, meat   (Car)   Das1977:C:2043
ʔaluhurɛ   groan   (Car)   Das1977:C:2050
ʔam ʔãh ʔɛl ʔincoːn   fox (dog wild)   (Car)   Das1977:C:2052
ʔam   dog   (Car)   Das1977:C:2051
ʔamahati   policeman; to guard   (Car)   Das1977:C:2053
ʔaminrɛ   own (possess)   (Car)   Das1977:C:2054
ʔamoh   last night   (Car)   Das1977:C:2055
ʔanaːj   one group of ten   (Car)   Das1977:C:2056
ʔanehe   cough   (Car)   Das1977:C:2057
ʔanul tumlat   rake   (Car)   Das1977:C:2059
ʔanuːcə   bench (anything to sit on)   (Car)   Das1977:C:2058
ʔao   bark   (Car)   Das1977:C:2064
ʔap   he (not present)   (Car)   Das1977:C:2065
ʔas ʔə khal   build (a house)   (Car)   Das1977:C:2072
ʔasa   draw (picture)   (Car)   Das1977:C:2073
ʔasaha   act (as in a drama; actually to go from one side to another)   (Car)   Das1977:C:2078
ʔasaː təh   compare   (Car)   Das1977:C:2076
ʔasaː   figurine   (Car)   Das1977:C:2075
ʔasaː   mould   (Car)   Das1977:C:2074
ʔasaːn ɾəkuː   hinder   (Car)   Das1977:C:2077
ʔaseha   adultery   (Car)   Das1977:C:2079
ʔasit   acid   (Car)   Das1977:C:2083 from English 'acid'
ʔasiːna   imitate   (Car)   Das1977:C:2081
ʔasiːnkə ʔin lahɛn   keep time (follow rhythm)   (Car)   Das1977:C:2082
ʔasoː lərɛ   race (canoe)   (Car)   Das1977:C:2084
ʔasuh   what   (Car)   Das1977:C:2085
ʔasək lə   set (upright, erect)   (Car)   Das1977:C:2080
ʔat haɛt   dirty   (Car)   Das1977:C:2086
ʔat kanuːŋə   sickness   (Car)   Das1977:C:2087
ʔatəl   choose   (Car)   Das1977:C:2088
ʔatɾa   meal   (Car)   Das1977:C:2089 from Hindi 'atta'
ʔatɾanamloːn   sorrow   (Car)   Das1977:C:2090
ʔaŋa ʔãh   he (present)   (Car)   Das1977:C:2060
ʔaŋkuɾ coːn   vine   (Car)   Das1977:C:2061
ʔaŋu ʔuw takɔː   bitterness   (Car)   Das1977:C:2063
ʔaŋu ʔuw   bitter   (Car)   Das1977:C:2062
ʔaɾe kuː   cheek   (Car)   Das1977:C:2066
ʔaɾe loːn   pity   (Car)   Das1977:C:2067
ʔaɾe ʔel   forgive   (Car)   Das1977:C:2068
ʔaɾe ʔeloːn   kind   (Car)   Das1977:C:2069
ʔaɾoːka   drizzle   (Car)   Das1977:C:2070
ʔaɾuː   deep   (Car)   Das1977:C:2071
ʔaːj   sand   (Car)   Das1977:C:2008
ʔaːm   how many   (Car)   Das1977:C:2009
ʔihoŋ   stone   (Car)   Das1977:C:2180
ʔijaːc   poor man   (Car)   Das1977:C:2181
ʔijit   fast (including canoes, ships)   (Car)   Das1977:C:2184
ʔijəŋ   stay; remain; dwell   (Car)   Das1977:C:2182
ʔijəŋɾɛn   master   (Car)   Das1977:C:2183
ʔik taŋac sam juh   last year   (Car)   Das1977:C:2185
ʔik ʔi samiɯhɯ   year ago   (Car)   Das1977:C:2186
ʔin coːn   grass   (Car)   Das1977:C:2187
ʔin la haoɾɛn   gesture   (Car)   Das1977:C:2188
ʔin lahɛn   happen, take place   (Car)   Das1977:C:2189
ʔin waŋ ŋɔ kun kikaːɲa   step daughter   (Car)   Das1977:C:2191
ʔin waŋ ŋɔ kun kikoːɲə   step son   (Car)   Das1977:C:2192
ʔin ɾuŋ ŋə   be covered   (Car)   Das1977:C:2190
ʔin ʔijɔŋ kokunɾan   big toe   (Car)   Das1977:C:2194
ʔin ʔijɔŋ   thumb   (Car)   Das1977:C:2193
ʔincic   bellow   (Car)   Das1977:C:2195
ʔincoːten   ceremony; advice   (Car)   Das1977:C:2196
ʔinhak likɯn noa   yoke   (Car)   Das1977:C:2197
ʔinhal ka   net for fish   (Car)   Das1977:C:2198
ʔiniaːmɔ   mourning, cry (aloud)   (Car)   Das1977:C:2199
ʔinjoːɾa   mourning, cry (aloud)   (Car)   Das1977:C:2202
ʔinjul saneːt   sheath   (Car)   Das1977:C:2204
ʔinjul   the fashion in which washer man ties his clothes   (Car)   Das1977:C:2203
ʔinjut   shirt, blouse   (Car)   Das1977:C:2205
ʔinkuːp   cover, lid; European door   (Car)   Das1977:C:2206
ʔinkuːp   door   (Car)   Das1977:C:2207
ʔinlahaoɾɛnti   signal   (Car)   Das1977:C:2208
ʔinlanen   belongings   (Car)   Das1977:C:2209
ʔinlaŋten   agreement   (Car)   Das1977:C:2210
ʔinlək   handcuff; link   (Car)   Das1977:C:2211
ʔinmɔːɾə   nasal mucus   (Car)   Das1977:C:2212
ʔinnɛt sinə   twelfth   (Car)   Das1977:C:2214
ʔinnɛt ʔanaːjə   twentieth   (Car)   Das1977:C:2215
ʔinnɛːtə   second   (Car)   Das1977:C:2213
ʔinrik ŋərɛ   different   (Car)   Das1977:C:2223
ʔinrɛ   go out (of house)   (Car)   Das1977:C:2220
ʔinsa   toy   (Car)   Das1977:C:2225
ʔinsaː   idol, shape   (Car)   Das1977:C:2226
ʔinsulŋa tanɯːc   seed bed   (Car)   Das1977:C:2227
ʔintɾel   string   (Car)   Das1977:C:2228
ʔinuɛtə   second   (Car)   Das1977:C:2229
ʔinwab   sickness   (Car)   Das1977:C:2230
ʔinwah tə   avenge   (Car)   Das1977:C:2232
ʔinwah   disease   (Car)   Das1977:C:2231
ʔinweh   sickness   (Car)   Das1977:C:2233
ʔinwo   pipe (conduit)   (Car)   Das1977:C:2234
ʔinŋutu   fetid, stinking   (Car)   Das1977:C:2216
ʔinɾam loːn   pleasant   (Car)   Das1977:C:2218
ʔinɾan   pan, any flat pot   (Car)   Das1977:C:2219
ʔinɾaː   griddle   (Car)   Das1977:C:2217
ʔinɾeː   also   (Car)   Das1977:C:2221
ʔinɾuːəj   fly   (Car)   Das1977:C:2224
ʔinɾɛihu   saltiness   (Car)   Das1977:C:2222
ʔip ɾeː tak   keep time (be punctual)   (Car)   Das1977:C:2237
ʔip ʔihi samɯhɯ   next year   (Car)   Das1977:C:2238
ʔiskət lərɛ   wear a skirt   (Car)   Das1977:C:2242
ʔisoh   white   (Car)   Das1977:C:2243
ʔistɾi   iron, press (cloth)   (Car)   Das1977:C:2244
ʔisuh   where   (Car)   Das1977:C:2245
ʔiŋ hatəm   tonight   (Car)   Das1977:C:2235
ʔiŋaŋ haŋ   cage   (Car)   Das1977:C:2236
ʔiɔl   crawl   (Car)   Das1977:C:2178
ʔiɔːm ha ɾɛn   be quiet   (Car)   Das1977:C:2177
ʔiəŋ rit   hip   (Car)   Das1977:C:2179
ʔiɲih   to purchase   (Car)   Das1977:C:2200
ʔiɲiha   trade, barter   (Car)   Das1977:C:2201
ʔiɾuhɛn   continue   (Car)   Das1977:C:2241
ʔiɾuː həɾɔː wɛ ʔɛin   tell on (someone); tattle some scandal   (Car)   Das1977:C:2240
ʔiɾɔ kɛn   how much   (Car)   Das1977:C:2239
ʔojlɔl   thick (round)   (Car)   Das1977:C:2246
ʔuc ŋərɛ   sit down   (Car)   Das1977:C:2247
ʔufo   be cold   (Car)   Das1977:C:2248
ʔuha kuj   louse egg   (Car)   Das1977:C:2249
ʔuha taɾɯl   louse egg   (Car)   Das1977:C:2250
ʔuhaː   egg   (Car)   Das1977:C:2251
ʔuhɔ ʔɔti   lay (egg)   (Car)   Das1977:C:2252
ʔuhɔf   cough verb   (Car)   Das1977:C:2256
ʔuhɔːm lərɛ   pant   (Car)   Das1977:C:2254
ʔuhɔːm lərɛ   sigh   (Car)   Das1977:C:2255
ʔuhɔːm   breathe; breath, soul   (Car)   Das1977:C:2253
ʔujɔhi   important   (Car)   Das1977:C:2257
ʔuk coːn   bark   (Car)   Das1977:C:2260
ʔuk patiː   roof (for thatched and wooden building)   (Car)   Das1977:C:2261
ʔuk   back   (Car)   Das1977:C:2258
ʔuk   skin, hide   (Car)   Das1977:C:2259
ʔuklɔl   shell of egg   (Car)   Das1977:C:2262
ʔukti   back of hand   (Car)   Das1977:C:2263
ʔul lə   grave (cut incised design)   (Car)   Das1977:C:2265
ʔul tə   plant (also to put other thing into earth)   (Car)   Das1977:C:2266
ʔul tərɛ kuj   be buried   (Car)   Das1977:C:2267
ʔul ʔulə   unravel   (Car)   Das1977:C:2268
ʔul   dig   (Car)   Das1977:C:2264
ʔulae haŋa, ʔulaj haŋa   steal, rob   (Car)   Das1977:C:2269
ʔulaije   thief   (Car)   Das1977:C:2270
ʔultə   bury (a thing)   (Car)   Das1977:C:2272
ʔulɔh tɛn   courteous   (Car)   Das1977:C:2271
ʔunfow   cool   (Car)   Das1977:C:2274
ʔunhapa   cough   (Car)   Das1977:C:2275
ʔunoc rit jipsamɯhɯ   year after next   (Car)   Das1977:C:2276
ʔunteːnu   be silent   (Car)   Das1977:C:2277
ʔunɔːc ŋə   put back   (Car)   Das1977:C:2273
ʔure hekuː   lead (animal)   (Car)   Das1977:C:2280
ʔuwɔh   reap   (Car)   Das1977:C:2282
ʔuɾaː jãŋ   chew (tobacco)   (Car)   Das1977:C:2279
ʔuɾaː   chew   (Car)   Das1977:C:2278
ʔuɾeh helrɛ   overtake   (Car)   Das1977:C:2281
ʔã hawin   have   (Car)   Das1977:C:2006
ʔãh hati   watch   (Car)   Das1977:C:2020
ʔãh ku panam   inhabitant   (Car)   Das1977:C:2021
ʔãh patiː   things or person inside of household   (Car)   Das1977:C:2022
ʔãh tiː   tools   (Car)   Das1977:C:2024
ʔãh tɛh   breast milk   (Car)   Das1977:C:2023
ʔãh ʔijəŋ   live   (Car)   Das1977:C:2026
ʔãh ʔɛl taŋɛ   marrow   (Car)   Das1977:C:2025
ʔãh   belong   (Car)   Das1977:C:2019
ʔãh   ink in the pen   (Car)   Das1977:C:2016
ʔãh   inside or things inside   (Car)   Das1977:C:2017
ʔãh   live   (Car)   Das1977:C:2018
ʔãː tu   duck   (Car)   Das1977:C:2007
ʔɔk   coconut (in 2nd stage)   (Car)   Das1977:C:2092
ʔɔk   drink   (Car)   Das1977:C:2093
ʔɔː, ʔɔːh   him, his, her   (Car)   Das1977:C:2091
ʔə   sand   (Car)   Das1977:C:2094
ʔəh hərɛ   him; herself   (Car)   Das1977:C:2098
ʔəhin   belong (as to a famly)   (Car)   Das1977:C:2101
ʔək ŋə tasɯː   sign (fire)   (Car)   Das1977:C:2103
ʔək ŋə   scold (burn)   (Car)   Das1977:C:2102
ʔəm   chicken   (Car)   Das1977:C:2120
ʔəp ŋəɾɛ kuː   be closed (a bag)   (Car)   Das1977:C:2124
ʔəp ɲakuː   open (door, bag)   (Car)   Das1977:C:2123
ʔəp ɲaːkuː   close (bag); shut (door)   (Car)   Das1977:C:2122
ʔəphakkuː   shut   (Car)   Das1977:C:2125
ʔət capɯːca   in elastic   (Car)   Das1977:C:2127
ʔət faeːta   lose, mislay   (Car)   Das1977:C:2128
ʔət hakum kuwa   neglect   (Car)   Das1977:C:2130
ʔət hakɔːlɔ   curse   (Car)   Das1977:C:2129
ʔət haleːn   disarrange   (Car)   Das1977:C:2131
ʔət haloŋ tɛn   forbid   (Car)   Das1977:C:2132
ʔət hamaŋ cəːŋə   disobedient   (Car)   Das1977:C:2133
ʔət hamultu   unmixed   (Car)   Das1977:C:2134
ʔət haŋ takɔː   be deaf   (Car)   Das1977:C:2135
ʔət haɾuːŋə   bare   (Car)   Das1977:C:2136
ʔət heŋ hɯh   never   (Car)   Das1977:C:2140
ʔət heŋ   no one   (Car)   Das1977:C:2138
ʔət heŋ   none   (Car)   Das1977:C:2137
ʔət hoːluwa   unfriendly   (Car)   Das1977:C:2142
ʔət həŋ cəːŋə   defy   (Car)   Das1977:C:2139
ʔət hɯh kərɛ   continue   (Car)   Das1977:C:2141
ʔət kumcik   tastes bad   (Car)   Das1977:C:2144
ʔət kumle ʔen   weakness   (Car)   Das1977:C:2145
ʔət kɔː   defecate; lose, be defeated   (Car)   Das1977:C:2143
ʔət lankəːlɛn   unbreakable   (Car)   Das1977:C:2146
ʔət le kɔːrɛ   abuse, scold   (Car)   Das1977:C:2147
ʔət leː kɛn   curse, insult   (Car)   Das1977:C:2148
ʔət lip   loose   (Car)   Das1977:C:2149
ʔət mahɯ̃ːku   despair   (Car)   Das1977:C:2150
ʔət milaːlə   unfriendly   (Car)   Das1977:C:2151
ʔət mileː kɛn   offend   (Car)   Das1977:C:2152
ʔət mɯːkə   disappear   (Car)   Das1977:C:2153
ʔət nɯːkaloːn   cruelty   (Car)   Das1977:C:2154
ʔət pae kəca   be cheap   (Car)   Das1977:C:2157
ʔət poe ɾaj   cheap   (Car)   Das1977:C:2158
ʔət rehen   neither   (Car)   Das1977:C:2165
ʔət sɛh ŋərɛ   opaque   (Car)   Das1977:C:2166
ʔət tanuŋ luɾɛn   vain   (Car)   Das1977:C:2167
ʔət tim həɾɛn   portion   (Car)   Das1977:C:2169
ʔət tuːk tərɛ   repulsive   (Car)   Das1977:C:2170
ʔət təːlə   empty   (Car)   Das1977:C:2168
ʔət wɯt   slow (animate)   (Car)   Das1977:C:2171
ʔət ŋeː   wear (cloth becomes worn out)   (Car)   Das1977:C:2155
ʔət ŋɛn   loose   (Car)   Das1977:C:2156
ʔət ɾanaːŋɛn   be sufficient (not enough)   (Car)   Das1977:C:2159
ʔət ɾanaːŋɛn   important   (Car)   Das1977:C:2160
ʔət ɾeːnu takɔː   quietness   (Car)   Das1977:C:2164
ʔət ɾeːnu   be soft, quiet; silence   (Car)   Das1977:C:2163
ʔət ɾɔ ʔɔw   be numb   (Car)   Das1977:C:2161
ʔət ɾɔkhɔrɛ   partial   (Car)   Das1977:C:2162
ʔət ʔinlaŋten   disagreement   (Car)   Das1977:C:2174
ʔət ʔuiɔhi   unimportant   (Car)   Das1977:C:2175
ʔət ʔulɔhtɛn   rude   (Car)   Das1977:C:2176
ʔət ʔãh hawə   empty   (Car)   Das1977:C:2172
ʔət ʔəːjrɛ   dislike (for doing something)   (Car)   Das1977:C:2173
ʔəɲci   monkey   (Car)   Das1977:C:2121
ʔəɾ hɯhɯh   daily; every   (Car)   Das1977:C:2126
ʔəː ŋə   satiate   (Car)   Das1977:C:2095
ʔɛhe   cough   (Car)   Das1977:C:2099
ʔɛhɛ   cough   (Car)   Das1977:C:2100
ʔɛl dɾanɔːɾə   shoulder   (Car)   Das1977:C:2104
ʔɛl kan ʔih hiŋɛɾ   be in danger   (Car)   Das1977:C:2105
ʔɛl mae   wave   (Car)   Das1977:C:2106
ʔɛl panam   capital   (Car)   Das1977:C:2108
ʔɛl patiː   floor   (Car)   Das1977:C:2109
ʔɛl ŋoh   chest   (Car)   Das1977:C:2107
ʔɛl ɾan   sole, hoof   (Car)   Das1977:C:2110
ʔɛl ʔijɔŋə   place   (Car)   Das1977:C:2111
ʔɛlkuj   brain   (Car)   Das1977:C:2113
ʔɛllon mat   eye ball   (Car)   Das1977:C:2114
ʔɛlmat   color   (Car)   Das1977:C:2115
ʔɛlmɛh hatti   trunk   (Car)   Das1977:C:2116
ʔɛlraːn   paw (of cat, dog, etc.)   (Car)   Das1977:C:2117
ʔɛlti   palm of hand   (Car)   Das1977:C:2118
ʔɛlwaŋ   mouth   (Car)   Das1977:C:2119
ʔɛlɔːɾɔː   language   (Car)   Das1977:C:2112
ʔẽc   squeak (as a hinge)   (Car)   Das1977:C:2097
ʔẽːt   sound (as a cradle does)   (Car)   Das1977:C:2096