Results
Returning complete dictionary for source "Lin1974"
Including both reconstructions and citations in search.
407 items found

Khmuic Branch (407 items)
[cəʔáːŋ] trɯ́ak   ribs   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~410-1
[háːl] híl   to peel with knife, remove bark   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1799-6
[həʔɯ́r] həʔòor   to smell pleasant; pleasant scent   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1563-3
[kráːw] kríw   carelessly; untidy   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1861-4
[kɔ́ːn] hərmàːl   image, shadow of animate or mobile entity   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1779-7
[kəltùːt]-tìːt   to run around confusedly   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1013-2
[kərwìːc]-krwɯ̀al   winding, meandering   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1794-31
[kətwàt] kəŋwèːŋ   to wag, wave   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~765-11
[láʔ] kəlpoːm   leaf-bud   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1377-2
[màt]-prìʔ   sun   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~180-4
[ràːs] rèɲ   dry   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~913-4
[róːj] rəwàːj   tiger (spirit)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1535-1
[rəmʔòk] rəmʔàŋ   burnt, scorched   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~487-8
[səŋràŋ] səŋrìŋ   thinly (woven), sparsely   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~680-1
[táːs] téɲ   dry and sunny (place)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~897-3
[yìm] səɲrɔ̀ːɲ [səɲrìɲ]   red   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~688-2
[yìm] səɲtùːɲ   red   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~788-7
[ɲìat] ɲàŋ   to prick, pierce, stick in, put (into)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~532a-2
cet   sour   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~989-5
cèʔ   grandchild   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~40-6
coŋ   high   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~537-3
créːs   sand   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~874-9
crìaŋ   vertical and deep (hole of animal)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~686-9
crìʔ   Ficus   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~170-10
crɯ̀as, crìas   to comb   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1928-22
cúʔ   pain   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~44-7
cák   to touch, poke, pick   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~292-22
cáŋ   bitter   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~554-7
cáː   to bargain, haggle   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1821a-1
cáːk   to tear (v.t.)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~291-12
cèr   to drip   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1600-3
cít   grass   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1054-3
cíːk   astringent   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~294-2
cùm   CHECK GLOSS   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1326-2
cùm   flock, herd   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1338-4
cùːr   to descend   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1606-14
cúh   to bend down, look down   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1985-5
cúːt   to touch, poke, prod   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~982-16
cɔ́ː   to kill by sorcery   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1823-3
cəklɯ́ah   slipping up   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2013a-5
cəlél   kind of cicada   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1662-5
cəlɔ̀ːŋ   boat   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~747-9
cəmkɯ́n   woman   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1126-7
cəmməʔ   rope, cord   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~143-6
cəmrɔ̀ʔ   man, male   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1859-15
cəmɔ̀ːl   to sow (rice, cotton)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1777-6
cəntràːs   lightning   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1947-5
cəntrɯ̀ŋ   horn   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~699-9
cənʔùːr   small kind of wasp   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1560-7
cərkuːl   finger, toe   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1717-1
cərlàʔ   thorn   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~205-5
cəŋáːr   green   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1585-1
cəʔáːŋ   bone   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~488-2
cɛ́ːr   segment, slice, to cut into segments   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1594-6
cɯ̀aŋ   foot   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~538(I)-12
èt   few, (a) little   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~939-2
hoːc   particle of completed action   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~875-5
huːc   to sting   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~873-9
huːt   kind of bee   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1099-6
háʔ   burn out, hot   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~253-5
háːn   goose   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1216-1
háːn   to die   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1218-1
həmcàːl   light   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1731-3
həmpóʔ   to dream   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~105-9
həmpúːr   skin, hide   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1687-4
həmpɔ́ːk   bark   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~466-9
həmpɯl   thick   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1768-5
həmràŋ   horse   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~707-7
hənmeʔ, həmmeʔ   new   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~144-16
həntaŋ   brain   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~551-1
həntaːk   tongue   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~320-4
həntrɯ̀p   to (stumble and) fall over   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1281-1
həntuʔ   hole   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~72-6
həntàʔ   thin   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~88-3
həntáʔ   tail   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~73-6
həntùːm   to be ripe   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1362-14
həntɔh   to rub   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2004-5
hərjoːl   gibbon   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1784-1
hərlùʔ   to stop, cease   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~226-7
hərɲɯ̀am   breath, heart   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1299-14
həyíar   fowl   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1552-13
həŋkáːm   chaff, husks of paddy   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1313-10
həŋkúːr   storm   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1567-7
həŋkɔːy   millet   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1447-3
həʔéʔ   firewood   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~254-19
həʔúʔ   stench, to stink   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~15-1
hɛ́ːm   younger sibling of same sex as speaker   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1306-4
jàʔ   grandmother   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~151-4
jàːm   to weep   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1381-4
jáːŋ   female (animal)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~653a-1
jíaŋ   black   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~654-3
jɯ̀ːl [rəŋjɯ̀ːl]   shaking continuously   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1780a-3
kháʔ   oak, chestnut   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~246a-2
khóŋ   endure, persist   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~512-7
khúr   to blow one's nose   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1680-9
khúʔ   red ant   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1866-1
khúːl   body hair   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1803-3
khɯ́aŋ   to dig (ground)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~503-1
kláh   to exceed, (time) to pass   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2064-12
kláː   scrotum, penis   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1857-6
kláːp   flying white ant   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1290-2
kláːŋ   kite, hawk, eagle   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~714-12
klès   to hatch out   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2062-14
klèʔ   husband   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1519-2
klèːj   to exchange ceremonially   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1518-5
klèːy   edible moss   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1527a-3
klɔ́ʔ   snail   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~199-7
klɔ́ːk   white   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~436-1
klɛ̀ːt   to lick   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1075-6
klɯ̀at   to swallow (sth. large)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1088-1
krés   to beat horizontally with rod   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1945a-4
krɔ̀h   to flake off, peel off   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2051-38
krɔ́ːŋ   Mekong   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~668-20
kwàːc   to beckon   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~868-5
kwán   to wind (thread etc.)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1208-19
kwáːl   to bark   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1709-9
kwùal   mortar for pounding rice   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1715-3
kàl   to lop   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1702-7
kàː   to go up, climb   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1820a-1
kàːŋ   house   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~509-1
kám   arrow   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1308-8
kát   cold (weather)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~962-2
káŋ   to block (road)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~496a-5
káʔ   fish   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~16-11
káːl   before   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1703-1
káːp   chin   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1233-1
káːr   to grill, roast   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1571-1
kéc   to cut (hair)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~800-8
kìː   this   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~26-4
kíaŋ   elbow   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~891-5
kíaɲ   to gnaw   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1125-4
kùːc   to burn off (field)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~805-4
kùːm   to winnow   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1317-5
kùːt   to enter   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~968-1
kúŋ   village   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~501-1
kúːn   to bend   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~892-11
kúːɲ   father's sister's husband   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~893-6
kɔ̀ʔ   inespousable cross-cousin   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~27-1
kɔ̀ːŋ   to boil down, stew, make soup   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~513-1
kɔ́ʔ   to (lie in) wait for   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1818-3
kɔ́ːl   to cut down, fell   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1707a-2
kɔ́ːn   child   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1127-15
kɔ́ːr   to flow   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1686-13
kəlmèʔ   sugar-cane   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~137-1
kəlnèːŋ   to go down, (sun) to decline, to put down   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~596-4
kəlʔèk   armpit   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~269-1
kəlʔàːk   crow   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~270-17
kəmháːk   phlegm, to hawk and spit   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~476-8
kəmmúʔ   human being, Khmu, Theng   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~139-2
kəmnɯ̀m   CHECK GLOSS   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1356-4
kəmpíːt   to rub against   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1020-9
kəmpóŋ   head   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~614-6
kəmpùːl   poison, poisonous, to be poisoned by   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1765-14
kəmràʔ   wife   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~183-2
kəmàʔ   rain   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~141-2
kəmúːl   money   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1774-1
kəmɔ́ːn   classificatory nephew   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1187-15
kəmɲɛŋ   to hear, listen   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~649-8
kənkúːy   to nod off   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1444-9
kənsáh   charcoal   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1892-4
kəntreʔ   pestle   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1508a-13
kəntruːm   under   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1391-16
kəntrùːp   to turn upside down, to lie upside down   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1277-6
kəntrɔ̀ːŋ   back   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~667-12
kəntìːŋ   navel   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~582-1
kənéʔ   rat, mouse   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~93-11
kərnùːt   scraper   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~958b-4
kərsúːɲ   fern   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~899a-3
kərwìːc-[kərwɯ̀al]   winding, meandering   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~862-4
kərúk   to fall   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~400-3
kəsés   to fall   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1887-7
kətaːk, kəltáːk   palm, sole   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~337-1
kətáh   forehead   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1962-1
kətám   heavy   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1347-1
kətáːm   crab   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1348-15
kətɔ́ʔ   bud of plantain, rice, elephant grass   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~82-3
kəʔáːɲ   kind of wasp   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~886-1
kəʔíːp   centipede   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1226-6
kɯ̀t   to cut vertically with knife   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~972-7
kɯ́r   thunder   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1582-1
kớh   to cut   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1969-8
les   near   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2014-3
lian   (to go) out   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1207-5
làːc   to disappear, be lost   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~861a-1
láʔ   leaf   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~230-12
lìat   to be short   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1016-8
lòk   penis   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~855-5
ləmpòʔ   ox   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~119-1
ləmɛ̀ːt   smooth   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1076-23
ləwàːŋ   sky   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~776a-1
ləŋtéŋ   (small object) stretched out   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~567-4
ləŋàʔ   sessamum   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~34-3
ləːc   to steal   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~856-11
lə̀ʔ   good, fine   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~193-2
lɯk   to be blind   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~433-2
lɯ̀ac   to skin, to take off   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1081-34
lʔìat   pulverized   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~952-5
mèc   to perceive, hear   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~833-1
mèː   you (masculine singular)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~128-6
moːj   one   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1495-4
muj   axe   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1499-2
muʔ   rotten (wood)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~138-2
muːm   to wash oneself   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1426-15
múak   hat, cap   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~381-11
màt   eye   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1045-10
màʔ   mother   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~132-4
màːm   blood   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1430-17
màːɲ   to ask   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~912-3
mèl-mèl   rolling   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1772-1
mùh   nose   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2045-11
mɔ̀ʔ   who   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~136-4
mɛ̀ːw   cat   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1838-7
mɯ̀an   pimple   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1186-12
nàp   to count   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1271-6
nàːj   that   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1475-2
nìʔ   this near at hand   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~91-5
nùːm   urine, to urinate   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1365-4
núm   young   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1339-3
nɔ̀ː   pronoun 3 plural   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~92-12
nə̀ːŋ   to know   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~592-1
nɯ̀m   year   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1368-6
pèŋ   full (moon)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~907-9
plias   spear   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1906-3
plíar   hail   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1791-16
plàʔ   shoulder   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~218-1
plàːŋ   bluethroat, Erithacus species   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~754-1
plàːŋ   elephant grass   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~749-9
pléʔ   fruit   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1524-9
plóːc   to look down, despise   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~817-3
plùʔ   thigh   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~223-8
plùː   betel   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1860-8
plɔ́h   vacant, free   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2067-10
plɯ́am   land leech   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1410-11
pnɯ̀m   anthill   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1369-9
poːŋ   belly   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~624-6
priːm   (to be) old   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1395-5
prìʔ   forest   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~181-8
príʔ   pepper   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~851-20
prɔːk   squirrel   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~412-6
prɔ̀h   ungelded   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1940-12
prə̀ːy, [prát] prə́ːy   to scatter, sprinkle   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1504-24
puh   to wash (clothes, hair)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2026-1
puŋ   to play (wind instrument)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~616-1
pàh   to be light, to shine; (day) light   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1920-3
pàːr   two   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1562-13
páːm   to set trap   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1371-2
péʔ   three   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~98-12
píɲ   to shoot   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~905-13
pùʔ   breast, to suck   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~114-8
pùːc   liquor   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~796-5
pùːm   to chew (betel)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1375-16
púas   barking deer   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1911-5
púːc   to take (clothes) off   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~825-2
púːm   to break wind   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1433-6
púːt   cloud, fog   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~945-4
púːt   to scrape off (hair etc. from skin), to slough   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1024a-2
pɔʔ   to sweep   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1916-32
pɔːm   cheek   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1374a-2
pɔːŋ[jem]   window   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~608a-2
pɔ̀h   ash   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2034-10
pɔ̀ʔ   hump of ox   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~107a-2
pəltàh   to burst, split open   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2009-7
pəltòh   to explode   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2015a-6
pənɯ́ːr   wing   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1633-31
pərháː   son-in-law   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~248a-2
pərlàːŋ   planet   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~750-6
pərwə̀ːy   upper part, top   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1533-6
pəryɔ̀ːŋ   dragon   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~706-5
pəsɯ́am   night   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1328-8
pətéʔ   earth   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~64-17
pətə́ʔ   smoke   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1828-1
pəʔaːt   mosquito   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~947-2
pəʔìal   (to) smell of fish   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1698-2
pəʔɯ̀h   moaning sound   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1959-4
pə̀ʔ   to eat, to drink   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~107-1
pɛ̀ʔ   goat   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~126-13
pɯ̀an   to get, to be able to   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1179-2
rak   to love   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~391-4
raːŋ   tooth   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~709-5
riat   to tie together   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1061-36
riaŋ   intestines   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~708-2
rop   to fight   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1274-1
ràp   to catch, to receive, welcome   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1275-17
ràʔ   to snatch from someone   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~211-1
ràː   to wash (dishes, edibles)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1841-8
ràːŋ   flowers   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~276-10
réʔ   dry field   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~185-6
rìas   root   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1927-14
róːy   spirit   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1543-2
rùc-rùc   (to rain) heavily   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~843-1
rùk   dirt   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~442-1
rɔ̀ːj   fly   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1534-11
rɔ́ːt   to strip grain   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1058-21
rəháːŋ   large kind of bamboo   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~782-5
rəŋkóʔ   husked rice   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1820-10
rə̀h   to rise, wake, to grow, to go up   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2061-2
rə́ːy   to float   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1516-23
sóh   to cut (firewood), chop, hoe   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1987-6
sár   civet cat   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1594a-1
síc   to stab, to plant in ground   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~808-4
síːm   bird   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1324-11
síːn   (to be) cooked   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1137-12
sɔ́ʔ   dog   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~41-9
səkár   straight   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1583-4
səlúːt   deaf   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1089-7
sənlɔ̀ʔ   dry bark   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~203a-4
səntrìːs   spurs of cock   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1929-9
sərmiɲ   star   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~888-13
sərnɯ̀m   medicine   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1343-5
səŋkúːp   to cover e.g. with net   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1237-9
səŋkúːp   to turn upside down   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1238-10
səŋíʔ   day, noon   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~31-10
səŋə́ːy   to look (at)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~158-11
səʔɔ́ːŋ   wood   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~491-1
tam   to beat (drum)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1340-20
tar   to run   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1612-1
taː, təː   at   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~85-5
taːɲ   to weave   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~898-9
teː   general pronoun   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~87-3
téːn   to tread, step, stamp   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1153a-3
tléʔ   penis   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1520-2
tóm   to boil, cook   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1345-1
troːŋ   throat   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~744-3
tráːk   buffalo   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~408-2
trùːɲ   white ant, termite   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~919-6
trúʔ   kind of large tree with irritant bark   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~175-1
trɔ́ʔ   suitable, appropriate   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~174-3
trɯ́m   level   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1394-2
tuːj   fat, plump   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1465-1
táp   to prick, pierce   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1250-2
táʔ   grandfather   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~68-6
téc   to sell   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~813-9
tés   to strike fire   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1997-5
tìs   low   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2012-3
tís   fungus   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1903-3
tíʔ   hand, arm   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~66-13
tòːŋ   section of village with meeting-house   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~581-3
tóŋ   bamboo tube   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~903-20
tùʔ   to run away   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~81-8
túh   fallow in year after cultivation   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2000a-2
túːn   kind of bamboo rat larger than rat sumatrensis   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1154a-2
tɔ̀ːŋ   tail of bird   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~585-4
təjáːk   sambhur   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~389-3
təkán   bamboo rat   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1129-2
təkúːt   quail   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~969-6
təkŋə̀ːk   (bent, looking) up   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~288-6
təlóh   male (animal)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2078-4
təlpak   to break (v.t.)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~352-11
təlɔːm   liver   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1411-10
təlɔ́ːj   banana   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1523-3
təlɯ́ar   to slip   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1666-5
təmmɔːŋ   nail, claw   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~642-3
təmpáʔ   freshwater turtle   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~104-9
təmriɲ   body louse   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~920-2
təmràːc   grasshopper   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~838a-4
təmɔ́ːy   guest; tribal group   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1498-5
tənlàh   to split, to break or burst suddenly   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2063-15
tənɔ́h   mouth   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2020-2
təpáŋ   bamboo shoots   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~636-6
tərhám   right-handed   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1353-14
tərháːy   bee   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1537-2
tərkɔ́ːt   varan   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~963-8
tərlɔ̀h   cooking-pot   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~195-10
tərsáːp [òm]   confluence   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1245-26
tərʔòʔ   to crow   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~12-3
təwáʔ   fern, cycad   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~237a-1
tə̀ʔ   to fall on one's bottom   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~78-4
tɯ́ːr   to fly   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1683-3
uak   to drink   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~268-1
wak   to hang (up) v.t.   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~459-3
wat   to throw   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1091-2
waʔ   monkey   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~242-2
wer[kaːj]   to turn (v.i.)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1669-2
wèʔ   left-hand   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~233-1
wàh   wide   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~2083-2
wàŋ   to girdle (tree)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~767-5
wàːk   (intestinal) worm   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~457-1
wàːr   to be warm   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1671-2
wàːŋ   long (space, time)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~768-2
wìːt   dizzy   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1090-9
wɯ́at, wúat   to shrivel, shrink   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1095-4
àh   flesh, meat   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1956-1
àʔ   we two   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~4-1
àːŋ   to open (mouth), to gape open   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~484-1
ès   to swell, swelling   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1871-9
ìʔ   we (plural)   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1-1
òm   water   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1298-1
ùk   to flow out   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~267-4
ùːn   to give   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1119-2
ŋàr   cold   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1589a-1
ŋàʔ   to itch   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~35-2
ŋùk-[kənŋùk]   nodding up and down   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~287-2
ŋɔ̀ʔ   to fear   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~30-2
ŋɔ̀ːc   to swallow   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~806-4
ŋɔ́ʔ   paddy   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~38-3
ŋə̀l-ŋə̀l   shaking one's head   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1722-10
ɔːt   to wipe   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~946-1
ɔ̀ːn   soft, mild, pale   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1124-5
ɔ̀ːŋ   kind of wasp   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~485-10
əh   to make, do   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1965-5
ə̀p   cloudy   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1225-10
ɲip   to catch   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1243-13
ɲàk   correct, to hit the mark   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~293a-2
ɲàːm   to guard, watch   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1325-6
ɲɛʔ   small   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~59-4
ʔjíak   excrement, faeces   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~794-9
ʔyɯ́p   waggling the ears   (Khmu [Yuan])   Lin1974:C:Sho2006~1267-1