Results
Returning complete dictionary for source "Lin1978"
Including both reconstructions and citations in search.
453 items found

Palaungic Branch (453 items)
*tɛ̀ːm   low   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:29
*ʔŋ-hlat   to frighten   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:285
caŋ   bitter   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:231
caːk   bamboo   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:294
cet   wipe   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:260
ceːŋ   foot, leg   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:54
cuːr   down   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:59
cɔːr   squirrel   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:446
ham   right (side)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:193
huːc   to sting   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:195
huːm   wash (oneself)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:196
hɔːk   hide   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:445
hɨl   lips (of animal)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:444
hɨl   to go   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:38
hɨŋ   bedbug   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:180
jam   to die   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:52
jaːm   to cry, weep   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:51
jaːr   we (two)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:453
jaːʔ   grandmother   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:53
jeːp   to let fall   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:443
jeːŋ   light (weight)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:55
jeːŋ   village   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:245
jih pɨn ʔneːn   how   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:442
joːk   ear   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:40
joːʔ   younger sibling   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:441
kah   to hand   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:439
kak   bite   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:33
kap   and   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:279
kaŋ kheʔ   bark   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:438
kaːp   jaw   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:60
kaːr   they (two)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:32
kaːr   to give   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:440
keʔ krəːʔ   cook (n.)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:429
keːl   ten   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:69
keːŋ   to dig   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:70
keːʔ   they; other (person)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:35
khaːm ʔoːm   to wade   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:278
kheʔ   moon, month   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:72
kheʔ   wood, tree (growing)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:90
khoːc   wash (hands)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:73
khrem   needle   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:281
khɨt   thick   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:39
kiŋ   head   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:76
klaːj   to come   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:427
klaːŋ   eagle   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:77
klpoːm   leaf bud   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:425
klpuːʔ   top of head   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:424
kltah   to turn around   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:423
klɛːt   smooth   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:426
koːj   there is   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:81
kriːs   bear   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:86
krkɔʔ   neck   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:283
krlaːŋ   planet   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:89
krlɛːj   joint   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:422
krmuh   beard   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:115
krmɨɲ   star   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:198
kroːŋ   knee   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:36
krpeʔ   anteater   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:421
krsas   charcoal   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:64
krsaːs   lightning   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:85
krtiŋ   road   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:26
krɨp   catch   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:168
krɨs   to count   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:88
krɨŋ   horn   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:87
kuŋ kɛːŋ   elbow   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:74
kuŋ kɛːŋ   elbow   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:83
kuŋ   bow   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:95
kuʔ riːʔ   animal   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:419
kuːʔ   seed   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:420
kwaːc   beckon   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:96
kwaːʔ   millet   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:418
kwɔŋ   knot   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:282
káːʔ   fish   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:62
kǝcoʔ   dirty   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:57
kǝjaːk   deer   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:216
kǝmaːɲ   tired   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:431
kǝmuːl   money (coins)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:78
kǝmɛːʔ   husband', rǝmɛʔ 'man, male   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:105
kǝtɔŋ   jar   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:93
kǝɲaːs   to laugh   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:79
kǝʔaːɲ   wasp   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:97
kɔn ɲɔːm   child   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:121
kɔn   small   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:66
kɔːh   to begin   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:65
kɔːn plkɛːl   little finger/toe   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:437
kɔːŋ   bottle   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:67
kɔːʔ   if   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:436
kɔːʔ   throat (outside)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:82
kəcɛn   heavy   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:56
kəl   blind   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:432
kəlnɯ̀m   thunder   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:18
kəpɨn   wife   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:284
kətaʔ   earth (soil)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:94
kətaːm   crab   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:91
kətɨl   belly   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:68
kəːj ɲaːʔ   roof   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:433
kəːj   back (of peron)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:434
kɛs   to fight (of animals)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:430
kɛɲ   tooth   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:61
kɛːh   wood (jungle)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:435
kɛːs   goat   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:75
kɨn   old (person)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:428
laʔ kheʔ   leaf   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:43
laːt   fear   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:42
lec   to enter   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:44
leŋ   that (far away)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:413
leːŋ   long, high   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:45
lih   out   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:100
lik   pig   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:102
lmhiːm   claw, nail   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:173
lmkhɨt   to think   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:266
lmnǝːr   to lie (on side)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:412
loŋ wɛʔ   left   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:227
loːr   bud (banana)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:411
luk   grass   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:410
lǝːŋ ŋaːj sŋʔiːʔ lec   west   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:415
lǝːŋ ŋaːj sŋʔiːʔ lih   east   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:290
lɔːc   forget   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:417
ləŋ   black   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:98
ləʔ   fine, good   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:101
lɛs   big; fat (man)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:449
lɛːh   to cut   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:416
lɛːj   flow   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:41
lɛːk pɨːŋ   exchange   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:267
lɛːŋ   rattan   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:414
mac   penis   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:409
mat   flea   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:408
maːc   sand   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:184
maːr   field   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:246
meh   love   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:247
miʔ   sole (footprint)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:406
miːt   knife   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:276
miːʔ   thou (masc., fem.)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:109
mlaŋ   in   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:405
mon   round   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:272
moːc   mountain   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:404
moːh rɔːj   hundred   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:164
moːh   one   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:110
mpliːŋ   sky   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:143
mpuːʔ   breast (of woman)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:8
mpɛːt   wine (liquor)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:403
mpɨr   to fly   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:138
mraŋ   horse   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:112
mrɨŋ   body louse   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:113
muh   rotten (of wood, meat)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:402
mut   smell (perceive odor)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:401
muːs   nose   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:117
mɔk laːʔ   tobacco   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:407
məʔ   who   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:119
mɛʔ   yesterday   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:450
mɛːn   right (correct)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:277
mɛːw   cat   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:108
mɨʔ sŋʔiːʔ   day before yesterday   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:106
nak   many (people, things)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:399
naʔ   that (closer)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:125
naːj ʔmaːn   chieftain   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:275
naːm   blood   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:186
naːw   pomelo   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:400
neːʔ   mother   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:122
noʔ   few, some   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:452
ntam   egg   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:92
ntar   wall   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:397
ntaʔ leːŋ   above   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:99
ntaʔ   near   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:25
ntaʔ   tail   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:205
ntiʔ   in, between   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:30
ntraːʔ   to steal   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:111
ntroʔ   pestle   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:130
ntruːm   under   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:80
ntuʔ mploːt   anus   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:396
ntuʔ tham   cave   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:265
ntuʔ   hole   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:222
nuːm   urine   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:124
nǝmtaːn   sugar   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:274
nɛʔ   that (closer)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:123
pal   mortar   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:132
pat pɔːŋ   owl   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:385
pat   play (instrument)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:384
paɲ   worm (in meat)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:386
paːr   you (of two)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:131
paːɲ   white   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:1
pet   duck   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:259
phan   five   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:156
phaːk   to wash (dishes)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:270
pheːm   heart; live   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:140
phɛːk   pine tree   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:380
phɨɲ   snake   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:157
pin   scar   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:379
pleːʔ kheʔ   fruit   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:144
plkhoʔ   lung   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:107
plkuːl tiːʔ   finger   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:37
plnɛːt   sugarcane   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:375
ploʔ   dumb   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:374
plsiʔ   rope, string   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:182
pltaːk   palm   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:142
pltaːk   tongue   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:199
pluːʔ   salt   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:145
plɛh   to play (games)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:376
pok khuk   hair, feather   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:194
pok pɨːŋ   together with   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:373
pom   flower-bud   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:2
poŋ ʔeːn   when?   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:372
poːk poh   owl   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:146
poːn   four   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:148
poːs   deer   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:149
poːʔ weːk   to work   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:264
preːk   chest   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:152
prhaːj   bee   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:369
prhɔːt   wasp   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:368
prhɛːr   bee   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:158
priːm   old (things)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:154
prjaːʔ   bag   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:367
prjɛl   wing   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:155
prluŋ   ashes   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:365
prlǝh   to sing   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:366
proːŋ   spirit   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:363
prsɛːl   wind (storm)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:362
pruːɲ   termite   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:114
prŋuːʔ   bee   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:364
prɔːk   sqirrel   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:151
prɔːm   help   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:371
prɛːj   brother (in relation to sister)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:370
prɛːŋ   fat, grease   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:153
puh   wash (clothes, hair)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:159
puk   to boil; be warm   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:358
pul   seven   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:217
puŋ   to blow (wind or person)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:160
puʔ rmsɔːm   to cook   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:288
puːn   mortar   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:361
puːn   navel   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:360
puːt   to pull   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:359
pàh   light   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:134
pǝc   to spit   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:3
pǝjam   to kill   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:141
pǝjɔːk   tie (a knot)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:269
pǝsaːw   son-in-law   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:292
pǝʔeːm   cloud, fog   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:161
pǝːl   float   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:382
pɔːc   bamboo   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:383
pəːr   ask   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:381
pɛːh   to win   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:4
pɛːn   tree, board   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:271
pɛːʔ   you   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:139
pɨk   break   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:135
pɨn jɔːn   to see   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:447
pɨn ʔneːn   how much   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:378
pɨp   to find   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:377
pɨɲ   to shoot   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:136
raːs   dry   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:293
raːŋ   thorn   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:162
reh   to go up   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:167
rit   push   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:169
riːk   dregs   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:351
riːʔ   stand   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:350
riːʔ   wood, forest   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:7
rmpoh   face   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:349
rmpoːj   shadow   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:147
rmpɨn   woman   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:137
rmpɨŋ   window   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:133
rntɔːŋ   bridge   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:166
rok   frog   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:165
roːs   angry   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:348
rŋsaʔ   morning   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:10
rǝjoːl   monkey   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:171
rǝk poːk   pestle (for spice-mortar)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:355
rǝkaːs   strong, sturdy   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:354
rǝlɔːʔ   to say, speak   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:353
rǝmeːʔ   dream   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:172
rǝnaːh   field   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:451
rǝtɔːr   frog   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:352
rǝŋaŋ   iron   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:174
rǝʔaːŋ   stone   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:176
rɔːj   fly   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:163
rəjaːl   bamboo   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:356
rəmuːc   ant   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:185
rəwaːj   tiger   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:175
rɛs   root   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:170
rɛːk   to begin   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:357
rɨŋ   bamboo   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:49
saːk   satisfied   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:9
seːr   monkey   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:347
siʔ   head louse   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:16
siːm   bird   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:15
siːʔ lǝːŋ   yellow   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:263
sltak   fall (lose footing)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:203
sltoʔ   to knot   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:219
smcak   knife   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:341
smplaːŋ   shoulder   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:192
smrɛːŋ   wasp   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:177
smʔiːl   bamboo   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:340
sntɔːk   brain   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:188
srkah   comb (n., v.)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:181
srʔɔːk   to sweep   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:338
suk   bamboo   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:337
sus   to rub   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:336
suʔ   pain   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:23
sŋkɛc   bee   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:339
sŋʔaːŋ   bone   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:20
sǝkuːl   point (with finger)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:14
sǝkɛːŋ   to hear   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:346
sǝlaːm   spear   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:345
sǝluːʔ   thigh   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:5
sǝnaːt   gun   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:187
sǝnoːh   to tell   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:342
sǝnɔːŋ   mountain   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:343
sǝtɛh   to split open   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:448
sǝŋaːj   far   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:189
sǝŋaːl   green   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:190
sǝʔaːr   sour; orange   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:197
sǝʔɔɲ   dry   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:24
sɔŋ   to know   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:178
sɔʔ   dog   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:12
sɔːm ʔuːp   eat   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:11
səlaːw   bamboo   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:344
səlaːʔ pheːm   to breathe   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:286
səlɔːŋ   boat   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:58
səlɛʔ   rain   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:179
səmaːʔ   cheek   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:17
səntúŋ   drum   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:22
səpɔʔ   bamboo   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:21
sətɨr   snore   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:27
sɛːj   guts   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:258
tah   that (further)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:332
tah   to beat   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:331
tam   to see, look   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:330
taŋ   to burn   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:204
taŋ   to perform magic   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:329
taʔ   eight   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:201
taːj   vulva   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:335
taːn   branch   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:334
taːp   cold (weather, object)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:333
taːɲ   to weave   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:200
taːʔ   grandfather   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:202
teːʔ   smoke   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:208
thek   to stab, fight   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:209
thoŋ   bag   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:262
thoːj   spice mortar   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:319
tiːm   nine   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:214
tiːʔ   hand   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:215
tiːʔ   my   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:318
tlɔːh   to run   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:317
toːʔ   body   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:268
traːk   buffalo   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:218
triːk   frog   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:316
trkǝŋ seːm   midnight   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:280
trlɨŋ   low   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:315
troːl   barn   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:314
troːŋ   throat (inside)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:313
trtuh   mouth of river   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:312
tuh   arrive   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:220
tuh   to play (drums)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:311
tuːm   to hold   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:31
tuːʔ   meat   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:221
tǝlaːɲ   eel   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:326
tǝmɨl   dregs   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:325
tǝpraːŋ   mosquito   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:150
tǝt   short   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:257
tǝwaːŋ   stove   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:211
tǝŋaːŋ   sweet   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:126
tǝʔ leŋ   there   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:324
tǝʔ naʔ   there   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:323
tǝʔ tah   there   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:322
tǝʔ ʔeːn   where?   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:321
tǝʔ ʔǝh   here   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:320
tɔŋ   clothing (upper garment)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:327
tɔːl   six   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:206
tɔːp   answer   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:328
təʔ   at   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:212
tɛk   frog   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:210
tɛːj   arrow   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:28
tɛːŋ   to drink, smoke a pipe   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:213
tɨc   to sell   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:207
tɨŋ   lake   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:273
wah   wide   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:225
waː   monkey   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:50
waːk   worm (in wood)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:224
waːn   to tie (together)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:310
wer   to turn (change direction)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:226
wɔk hɔːt   to harvest   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:308
wɔk   to walk   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:307
wɔːn   to dance   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:309
wɛk   knife   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:228
wɛːj   to buy   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:223
ŋah   smell (stink of fish, animals)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:395
ŋal   fire   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:128
ŋaːj sŋʔiːʔ   sun   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:191
ŋaːj   eye, name   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:249
ŋkaːm   rice (bran)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:183
ŋkaːŋ   rat   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:34
ŋklil   squirrel   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:391
ŋkoh   outside   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:291
ŋkraːc   to scratch   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:84
ŋkrəːm   thing, clothing   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:390
ŋkuʔ   hide, skin of person   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:388
ŋkuːr   stick (staff)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:389
ŋkɛɲ   to cut   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:392
ŋkɨn tiːʔ   thumb   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:71
ŋoːk ŋɔːʔ   rice (in field)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:48
ŋoːt   to sit   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:387
ŋàːʔ   to itch   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:127
ŋáap   yawn   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:47
ŋɔːr   valley   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:394
ŋɔːʔ sin   rice (uncooked)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:289
ŋɛn   take   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:393
ɲaŋ   straight   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:63
ɲaːʔ   house   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:120
ɲip   to sew   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:398
ɲɛh   to hit   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:129
ʔal   sister (in relation to brother)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:229
ʔarpoːr   evening   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:6
ʔarseːm   night   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:13
ʔel   not   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:304
ʔeːn   he   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:237
ʔiʔ   person, human being   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:244
ʔiʔ   person   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:243
ʔiːt   to sleep   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:242
ʔlaːr   two   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:103
ʔliːr   thin   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:46
ʔloʔ   goat   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:301
ʔlɔːj   three   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:233
ʔmah   new   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:300
ʔmas   to sneeze   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:232
ʔmaːʔ   wind   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:104
ʔmes   what?   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:299
ʔmis   to have a cold   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:298
ʔmok pəŋ   banana   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:297
ʔmoːm   lips (of man)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:118
ʔmɨl   dirt   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:116
ʔmɨːj   axe   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:248
ʔnaːj   thread   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:296
ʔnɛːk   to throw   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:295
ʔnɨm   year   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:19
ʔok   breast   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:261
ʔoːm ʔmaːʔ   spit (n.)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:287
ʔoːm   water   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:250
ʔuːj   stink of food, dirty things)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:252
ʔuːp   rice (cooked)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:254
ʔuːs   thunder   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:255
ʔuːɲ   father   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:253
ʔǝh   this   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:236
ʔǝːs   smell (stink of animals)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:256
ʔɔːm kaːs   ice   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:306
ʔɔːt   to wipe   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:235
ʔɔːŋ   wasp   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:234
ʔɔːʔ   I, my   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:251
ʔɛs ʔɔːʔ   my   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:302
ʔɛs   swell   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:230
ʔɛŋ səwan   cigarette ash   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:303
ʔɛŋ   excrement   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:240
ʔɛːk   sibling (elder, in relation to same sex)   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:239
ʔɛːr miːŋ   rooster   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:305
ʔɛːr   chicken   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:241
ʔɛːʔ   we   (Lamet [Nkris])   Lin1978:C:238