Results
Returning complete dictionary for source "Loi2008"
Including both reconstructions and citations in search.
1911 items found

Mangic Branch (1911 items)
caj¹ mak⁷   hai mươi mốt   (Mang)   Loi2008:C:110
caj¹ mɛː⁴   hai mươi   (Mang)   Loi2008:C:111
cak⁷ hɔk⁷   vặt (lông)   (Mang)   Loi2008:C:115
cak⁷ laːm⁶   nhổ (mạ)   (Mang)   Loi2008:C:116
cak⁷   nhổ (cây)   (Mang)   Loi2008:C:114
cak⁷   nút   (Mang)   Loi2008:C:112
cak⁷   xốc (lờn vai)   (Mang)   Loi2008:C:113
cap⁷   đuổi (thú)   (Mang)   Loi2008:C:124
cat⁷   nhỏ giọt   (Mang)   Loi2008:C:125
caŋ² lɔː³ myː²   đầu (bản)   (Mang)   Loi2008:C:120
caŋ² lɔː³ ɲua⁶   đầu hòi   (Mang)   Loi2008:C:121
caŋ¹ man⁶   con dâu   (Mang)   Loi2008:C:118
caŋ¹ man⁶   cô dâu   (Mang)   Loi2008:C:117
caŋ¹ tiː¹ θua⁶   tay áo   (Mang)   Loi2008:C:119
caŋ⁴   ghét (động từ)   (Mang)   Loi2008:C:123
caŋ⁴   tức giận   (Mang)   Loi2008:C:122
caːj³   thưa   (Mang)   Loi2008:C:84
caːm¹ caːm¹ plaŋ⁶   đan (tranh)   (Mang)   Loi2008:C:85
caːm¹ plaŋ⁶   tấm tranh   (Mang)   Loi2008:C:86
caːn² θaː⁶   chan (canh)   (Mang)   Loi2008:C:88
caːn²   r­ới   (Mang)   Loi2008:C:87
caːn³   l­ời biếng   (Mang)   Loi2008:C:89
caːt⁷ ləː²cuat⁷   mệt mỏi, mệt   (Mang)   Loi2008:C:109
caːt⁷   xách   (Mang)   Loi2008:C:108
caː³   sải tay   (Mang)   Loi2008:C:80
caː¹leː² caː¹ʑaŋ²   so le   (Mang)   Loi2008:C:79
caːŋ² hɔː⁶   hạt   (Mang)   Loi2008:C:95
caːŋ²   mả   (Mang)   Loi2008:C:94
caːŋ¹ ciː²   biết làm   (Mang)   Loi2008:C:91
caːŋ¹ vɤm¹   nhường nhịn   (Mang)   Loi2008:C:92
caːŋ¹ ɓak⁷   hóc   (Mang)   Loi2008:C:90
caːŋ¹ ʔɔː¹ ʔaːw³   biết nói   (Mang)   Loi2008:C:93
caːŋ⁴ cɯŋ² naːj⁶   xương sườn   (Mang)   Loi2008:C:98
caːŋ⁴ cɯŋ¹ vuaŋ⁴   xương sống   (Mang)   Loi2008:C:97
caːŋ⁴ lak⁷   gãy xương   (Mang)   Loi2008:C:99
caːŋ⁴ lɔt⁷   trẹo xương   (Mang)   Loi2008:C:100
caːŋ⁴ pløː¹ cuaŋ⁴   xương ống chân   (Mang)   Loi2008:C:102
caːŋ⁴ pəː¹maːŋ⁶   lộ hầu   (Mang)   Loi2008:C:101
caːŋ⁴ ʔaː¹ θaːŋ⁶   xương bánh chè   (Mang)   Loi2008:C:103
caːŋ⁴ ʔaː¹cuam³   hạch   (Mang)   Loi2008:C:104
caːŋ⁴   xương   (Mang)   Loi2008:C:96
caːŋ⁶ paː¹θal¹   hòn dái (trứng dái)   (Mang)   Loi2008:C:106
caːŋ⁶ pjɔŋ²   hạt ngô   (Mang)   Loi2008:C:107
caːŋ⁶   giàn (để lúa, ngô) trên bếp   (Mang)   Loi2008:C:105
caː⁴ haː⁴   vợ lẽ   (Mang)   Loi2008:C:82
caː⁴ toː⁴   vợ cả   (Mang)   Loi2008:C:83
caː⁴   vợ   (Mang)   Loi2008:C:81
cic⁷   mút   (Mang)   Loi2008:C:178
cik⁷ lɤm¹   (ong) hút mật   (Mang)   Loi2008:C:198
ciːp⁷ mat⁷   nhắm mắt   (Mang)   Loi2008:C:176
ciːp⁷ mat⁷   nhắm mắt   (Mang)   Loi2008:C:177
ciː² hil⁷   ăn c­ớp   (Mang)   Loi2008:C:157
ciː² meː⁶   tiếp tục   (Mang)   Loi2008:C:158
ciː² piew⁴   đặt tên   (Mang)   Loi2008:C:162
ciː² puː⁴   cưới; đám cưới   (Mang)   Loi2008:C:163
ciː² tam¹ teː⁶   thờ   (Mang)   Loi2008:C:164
ciː² ɓaː²   muối dưa   (Mang)   Loi2008:C:156
ciː² ɲua⁶   làm (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:161
ciː² ɲɛː²   nhóm bếp   (Mang)   Loi2008:C:159
ciː² ɲɛː⁶   ghen   (Mang)   Loi2008:C:160
ciː² ʑuaŋ⁴   cúng   (Mang)   Loi2008:C:167
ciː² ʑum¹ mɤm³   làm (mắm)   (Mang)   Loi2008:C:168
ciː² ʑɔk⁷   làm việc   (Mang)   Loi2008:C:165
ciː² ʑəː²θiː¹   ngử gật   (Mang)   Loi2008:C:166
ciː² θaː⁶   nấu (cơm, rượu)   (Mang)   Loi2008:C:169
ciː² θɛː²   múa   (Mang)   Loi2008:C:171
ciː² θɛː²   pha (thịt)   (Mang)   Loi2008:C:170
ciː²   đau   (Mang)   Loi2008:C:155
ciː¹ ham⁶ tɔː³   không (làm) nổi   (Mang)   Loi2008:C:146
ciː¹ kuaj⁶   hờn   (Mang)   Loi2008:C:148
ciː¹ kɨək⁸   trêu ghẹo   (Mang)   Loi2008:C:147
ciː¹ ləː⁶ ɲua³   cười gượng   (Mang)   Loi2008:C:149
ciː¹ mat⁷ han⁶   l­ườm, nguýt   (Mang)   Loi2008:C:150
ciː¹ tɔː³   nổi (làm nổi, làm được)   (Mang)   Loi2008:C:151
ciː¹ ʑaː¹ paːj¹   đào (mương), đắp (phai)   (Mang)   Loi2008:C:152
ciː¹ ʑaː⁶   chia, cắt   (Mang)   Loi2008:C:153
ciː¹ ʔɯŋ² ʑɔː⁶   xấu hổ, mắc cơ   (Mang)   Loi2008:C:154
ciː¹   làm   (Mang)   Loi2008:C:145
ciː⁴ ɗoː¹ mat⁷   đau mắt   (Mang)   Loi2008:C:172
ciː⁶ cɯŋ²lɔː¹   nhức đầu   (Mang)   Loi2008:C:174
ciː⁶ cɯŋ⁶ paŋ⁴   đau lưng   (Mang)   Loi2008:C:175
cok⁷ ɗɛn³   bóng đèn   (Mang)   Loi2008:C:231
coː² cɨː² ɗaː⁴   vào   (Mang)   Loi2008:C:223
coː² cɨː² ɗaː⁴   đi khỏi   (Mang)   Loi2008:C:222
coː² laːm⁶   đòng đòng   (Mang)   Loi2008:C:224
coː² ʔɛp⁷   đi học   (Mang)   Loi2008:C:225
coː¹ laː² ʔɛː⁶   đi trước   (Mang)   Loi2008:C:214
coː¹ naːŋ⁶ cuaŋ⁴   đi bộ   (Mang)   Loi2008:C:215
coː¹ taː²hat⁷ ʑaː¹   đi ngang qua   (Mang)   Loi2008:C:216
coː¹ taː²naːm⁶   sườn núi (đòi)   (Mang)   Loi2008:C:217
coː¹ viː¹ mɔːn⁴   đi vòng quanh   (Mang)   Loi2008:C:218
coː¹ ɗoː¹ ʑəː²ɗaː⁴   đi thuyền   (Mang)   Loi2008:C:212
coː¹ ɗuaŋ² laː²hiː²   đi sau   (Mang)   Loi2008:C:213
coː¹ ʔoː³   đi vào (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:221
coː¹ ʔɔː¹ ɲaŋ¹   đi ỉa   (Mang)   Loi2008:C:219
coː¹ ʔɔː¹ ʑua⁶   đi đái   (Mang)   Loi2008:C:220
coː¹   đi   (Mang)   Loi2008:C:211
coːŋ² ʑɤː⁶ ɲuam² ʑeː¹   than đá   (Mang)   Loi2008:C:228
coːŋ² ʑɤː⁶ ɲuam²   than cửi   (Mang)   Loi2008:C:227
coːŋ² ʔuː³   cụ bà   (Mang)   Loi2008:C:229
coːŋ² θaː² ʑɔː⁶   đười ươi   (Mang)   Loi2008:C:230
coːŋ¹ ʑeː¹   đá   (Mang)   Loi2008:C:226
cuaŋ²   tết   (Mang)   Loi2008:C:234
cuaŋ⁴ liːŋ⁶   quần dài   (Mang)   Loi2008:C:236
cuaŋ⁴ taŋ⁴ toːt⁷   quần ngắn   (Mang)   Loi2008:C:237
cuaŋ⁴ voː⁴   kiềng   (Mang)   Loi2008:C:238
cuaŋ⁴   chân   (Mang)   Loi2008:C:235
cuk⁷   mang, hoẵng   (Mang)   Loi2008:C:239
cuː²   chõ đò xôi   (Mang)   Loi2008:C:232
cuː⁴   giàu   (Mang)   Loi2008:C:233
cɔiː³   giúp đơ (làm việc gì)   (Mang)   Loi2008:C:133
cɔn⁴   thìa   (Mang)   Loi2008:C:134
cɔt⁷ ʑəː² θiː⁶   bôi thuốc   (Mang)   Loi2008:C:136
cɔt⁸   chùi, xoá   (Mang)   Loi2008:C:137
cɔŋ³   súng   (Mang)   Loi2008:C:135
cɔːk⁷   môi   (Mang)   Loi2008:C:129
cɔːp⁷   cuốc   (Mang)   Loi2008:C:132
cɔː² pəː¹ vɤm²   thương yêu   (Mang)   Loi2008:C:127
cɔː² pɤː¹ vɤm²   quên   (Mang)   Loi2008:C:128
cɔː¹ leː³   lễ độ   (Mang)   Loi2008:C:126
cɔːŋ² ʔaː¹   vây cá   (Mang)   Loi2008:C:131
cɔːŋ²   giường   (Mang)   Loi2008:C:130
cəːŋ¹ tɔːŋ⁶   cái thúng   (Mang)   Loi2008:C:142
cɛːn⁶   bát   (Mang)   Loi2008:C:141
cɛː²   nhẹ   (Mang)   Loi2008:C:140
cɛː¹   chè   (Mang)   Loi2008:C:139
cɛː¹   xe trâu (bò)   (Mang)   Loi2008:C:138
cɤŋ¹ tøː³   yếm cua   (Mang)   Loi2008:C:143
cɤŋ¹ ʔiːp⁶   càng cua   (Mang)   Loi2008:C:144
cɨəj⁴   mài   (Mang)   Loi2008:C:182
cɨəj⁶ liː⁶   gà rừng   (Mang)   Loi2008:C:184
cɨəj⁶ maː³   gà mái   (Mang)   Loi2008:C:185
cɨəj⁶ naːn²   ngan   (Mang)   Loi2008:C:186
cɨəj⁶ ɲaːŋ¹   ngỗng   (Mang)   Loi2008:C:187
cɨəj⁶ ʑɨən³   thạch sùng   (Mang)   Loi2008:C:188
cɨəj⁶ ʑɨən³   én   (Mang)   Loi2008:C:189
cɨəj⁶ ʔaːp⁷   vịt   (Mang)   Loi2008:C:190
cɨəj⁶ ʔɔn⁶   gà trống   (Mang)   Loi2008:C:191
cɨəj⁶     (Mang)   Loi2008:C:183
cɨək⁷   nát   (Mang)   Loi2008:C:192
cɨət⁷ tə¹ɓɛp⁷   bóp (méo)   (Mang)   Loi2008:C:197
cɨət⁷ təː¹ɗoː³   bóp (vơ)   (Mang)   Loi2008:C:196
cɨət⁷   bóp   (Mang)   Loi2008:C:195
cɨət⁷   siết   (Mang)   Loi2008:C:194
cɨə¹   gấu   (Mang)   Loi2008:C:179
cɨəŋ²   trư­ờng   (Mang)   Loi2008:C:193
cɨə⁶ ɓiɲ⁴   chữa bệnh   (Mang)   Loi2008:C:181
cɨə⁶   sách, vở   (Mang)   Loi2008:C:180
cɨː⁶   chữ   (Mang)   Loi2008:C:173
cɯŋ² cuaŋ⁴   chân núi   (Mang)   Loi2008:C:203
cɯŋ² han⁶   lợi (nướu)   (Mang)   Loi2008:C:204
cɯŋ² luaŋ⁶   nách   (Mang)   Loi2008:C:205
cɯŋ² naːj⁶   hông   (Mang)   Loi2008:C:206
cɯŋ² pɔːk⁷   mông   (Mang)   Loi2008:C:207
cɯŋ² ʔoː¹ mat⁷   lòng trắng   (Mang)   Loi2008:C:208
cɯŋ² ʔuːŋ¹   cổ   (Mang)   Loi2008:C:209
cɯŋ¹ lɔː² loːt⁷   đầu trọc   (Mang)   Loi2008:C:201
cɯŋ¹ lɔː¹ lɛːŋ⁶   đầu hói   (Mang)   Loi2008:C:200
cɯŋ¹ lɔː¹   đầu   (Mang)   Loi2008:C:199
cɯŋ¹ ŋ¹ naː⁴   lúc trước, lúc n·y   (Mang)   Loi2008:C:202
cɯŋ⁶ tiː²   cổ tay   (Mang)   Loi2008:C:210
fiən⁶   trúc   (Mang)   Loi2008:C:306
ham² tɔː³ van⁶   vô sinh (không có con)   (Mang)   Loi2008:C:338
ham² ʔeː¹   đi vắng   (Mang)   Loi2008:C:339
ham¹ cɤː³   giả (tiền giả)   (Mang)   Loi2008:C:333
ham¹ kɔm²   thiếu   (Mang)   Loi2008:C:334
ham¹ kɤm⁴   thiếu   (Mang)   Loi2008:C:335
ham¹ loː³   khác nhau   (Mang)   Loi2008:C:336
ham¹ təː²ʑɔː⁶   không sợ   (Mang)   Loi2008:C:337
ham⁶ mak⁷   không muốn   (Mang)   Loi2008:C:340
ham⁶ tɔn³   chăm chỉ, siêng năng   (Mang)   Loi2008:C:342
ham⁶ tɔn³   cần cù   (Mang)   Loi2008:C:341
ham⁶ θøː³   sai, trật   (Mang)   Loi2008:C:344
ham⁶ θɔːn³   không tin   (Mang)   Loi2008:C:343
han paː²vat⁷ paː²vɛː⁶   trườn   (Mang)   Loi2008:C:345
han² ʑiː³   năm mươi   (Mang)   Loi2008:C:352
han²   luộc   (Mang)   Loi2008:C:351
han²   năm   (Mang)   Loi2008:C:350
han³   tối   (Mang)   Loi2008:C:353
han¹ vaŋ⁶   rắn lục   (Mang)   Loi2008:C:347
han¹ ʑaː¹   hổ mang   (Mang)   Loi2008:C:348
han¹ ʔan¹   (rắn) cắn, mổ   (Mang)   Loi2008:C:349
han¹   rắn   (Mang)   Loi2008:C:346
hat⁷ hɔː⁶   vết th­ơng   (Mang)   Loi2008:C:361
hat⁷   bán   (Mang)   Loi2008:C:360
hat⁷   tắt   (Mang)   Loi2008:C:359
hat⁷   đứt   (Mang)   Loi2008:C:358
haŋ³   (nước) đục   (Mang)   Loi2008:C:355
haŋ³   chăn nuôi   (Mang)   Loi2008:C:356
haŋ³   nuôi   (Mang)   Loi2008:C:354
haŋ⁴   đặc   (Mang)   Loi2008:C:357
haːj²   giày   (Mang)   Loi2008:C:326
haːk⁷ loːt⁷   sầy da   (Mang)   Loi2008:C:328
haːk⁷   da   (Mang)   Loi2008:C:327
haːm¹ plok⁷   chảy máu   (Mang)   Loi2008:C:330
haːm¹   máu   (Mang)   Loi2008:C:329
haːn¹   nghệ   (Mang)   Loi2008:C:331
haː³ ciː² ɗoː⁶   nô lệ, tôi tớ   (Mang)   Loi2008:C:314
haː³ ciː¹ ʑuaŋ⁴   thầy thuốc   (Mang)   Loi2008:C:313
haː³ laː³   người lạ   (Mang)   Loi2008:C:315
haː³ pjaː³   người già   (Mang)   Loi2008:C:317
haː³ toː⁴   người lớn   (Mang)   Loi2008:C:318
haː³ vɛːn³   người quen   (Mang)   Loi2008:C:319
haː³ ɲua⁶   gia đình   (Mang)   Loi2008:C:316
haː³ ʑaː¹ʔɛː³   người trẻ   (Mang)   Loi2008:C:320
haː³ ʔaŋ² van⁶   ng­ời đơ đẻ   (Mang)   Loi2008:C:321
haː³ ʔɔː¹ θɔːŋ⁶   người hát (ca sĩ)   (Mang)   Loi2008:C:322
haː¹ cuaŋ⁶ lak⁷   liệt   (Mang)   Loi2008:C:308
haː¹ hɔːm⁶   nghiờm túc (làm việc gì)   (Mang)   Loi2008:C:309
haː¹ toː⁴   lớn, to   (Mang)   Loi2008:C:310
haː¹ ʑoːk⁷   độc ác   (Mang)   Loi2008:C:311
haː¹   người   (Mang)   Loi2008:C:307
haː¹toː⁴   lớn   (Mang)   Loi2008:C:312
haːŋ⁶   sương (giọt)   (Mang)   Loi2008:C:332
haː⁴ tuaŋ¹ ʑaŋ⁶   nam thanh niên   (Mang)   Loi2008:C:325
haː⁴     (Mang)   Loi2008:C:324
haː⁴   nhỏ   (Mang)   Loi2008:C:323
hic⁷   hít   (Mang)   Loi2008:C:406
hiːn² ʔɔn¹ θyː¹   khố   (Mang)   Loi2008:C:403
hiːn²   váy   (Mang)   Loi2008:C:402
hiːp⁷ ŋ² tøː⁶   ngậm miệng   (Mang)   Loi2008:C:405
hiː³   no đói   (Mang)   Loi2008:C:401
hiːŋ²   loãng   (Mang)   Loi2008:C:404
hoː   thật   (Mang)   Loi2008:C:407
hoː¹ ʑum¹   hơi nước   (Mang)   Loi2008:C:408
hoː⁶ˈ³   thật (tiền thật)   (Mang)   Loi2008:C:410
hum³   cu   (Mang)   Loi2008:C:417
huː³   (quả) thối   (Mang)   Loi2008:C:412
huː¹ plɔm²   lở   (Mang)   Loi2008:C:411
huːŋ²   (thóc) lép   (Mang)   Loi2008:C:413
huːŋ³ ploːŋ²   rượu cần (không chưng cất)   (Mang)   Loi2008:C:415
huːŋ³   rượu (chưng cất)   (Mang)   Loi2008:C:414
huːŋ⁶ maː¹ laː¹ meː⁶   nguyệt thực   (Mang)   Loi2008:C:416
hyː² hɔː³   no đói   (Mang)   Loi2008:C:418
hyː³   cửi   (Mang)   Loi2008:C:419
høː⁶   đuôi   (Mang)   Loi2008:C:409
hɔk⁷ cɯŋ⁶ ʔaːŋ²   râu   (Mang)   Loi2008:C:379
hɔk⁷ hɔː⁶   lông (ở cây)   (Mang)   Loi2008:C:380
hɔk⁷ lɤn¹   rụng tóc   (Mang)   Loi2008:C:381
hɔk⁷ veːŋ³   tóc quăn   (Mang)   Loi2008:C:382
hɔk⁷ ɓuː²   tóc đen   (Mang)   Loi2008:C:378
hɔk⁷ ʔɯŋ¹ tøː⁶   ria   (Mang)   Loi2008:C:383
hɔk⁷ θua²   tóc bạc   (Mang)   Loi2008:C:385
hɔk⁷ θɤm⁶   lông chim   (Mang)   Loi2008:C:384
hɔk⁷   lông   (Mang)   Loi2008:C:375
hɔk⁷   lông   (Mang)   Loi2008:C:376
hɔk⁷   tóc   (Mang)   Loi2008:C:377
hɔk⁷mat⁷   lông mày, lông mi   (Mang)   Loi2008:C:386
hɔk⁸ θiɲ¹   học sinh   (Mang)   Loi2008:C:387
hɔːk⁷   chọc (quả)   (Mang)   Loi2008:C:367
hɔːk⁷   chọc   (Mang)   Loi2008:C:368
hɔːm¹   rau thơm   (Mang)   Loi2008:C:369
hɔːt⁷ ʔɔː⁴   giật (lấy)   (Mang)   Loi2008:C:374
hɔːŋ¹ ɲua⁶   gian (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:370
hɔːŋ⁶ ʑiː⁶   rừng núi   (Mang)   Loi2008:C:372
hɔːŋ⁶ paː¹ʑɨə³   giàn bếp   (Mang)   Loi2008:C:373
hɔːŋ⁶   khu vực   (Mang)   Loi2008:C:371
hɔː⁶ lak⁷   (cây) đổ   (Mang)   Loi2008:C:365
hɔː⁶ naːk⁷   đòn khiêng   (Mang)   Loi2008:C:366
hɔː⁶   cay   (Mang)   Loi2008:C:362
hɔː⁶   cây   (Mang)   Loi2008:C:363
hɔː⁶   gỗ   (Mang)   Loi2008:C:364
hɛp⁷ tɔŋ⁴   thử thách   (Mang)   Loi2008:C:398
hɛːn⁴   hứa   (Mang)   Loi2008:C:393
hɛː¹ piən³   ớn lạnh   (Mang)   Loi2008:C:389
hɛː¹   sưng   (Mang)   Loi2008:C:388
hɛːŋ³ hoː³   lo lắng   (Mang)   Loi2008:C:397
hɛːŋ³   lo   (Mang)   Loi2008:C:396
hɛːŋ³   nghĩ   (Mang)   Loi2008:C:395
hɛːŋ³   nhớ (con nhớ mẹ)   (Mang)   Loi2008:C:394
hɛː⁴   phù   (Mang)   Loi2008:C:390
hɛː⁶ an¹ ɗɔː¹   rét buốt   (Mang)   Loi2008:C:392
hɛː⁶   (trời) rét   (Mang)   Loi2008:C:391
hɤj¹ laːm⁶   hạt thóc   (Mang)   Loi2008:C:400
hɤː⁴   doạ   (Mang)   Loi2008:C:399
kacaːw⁶   cháo   (Mang)   Loi2008:C:432
kam¹   giữ   (Mang)   Loi2008:C:434
kam¹   nắm   (Mang)   Loi2008:C:433
kan³ lɔːŋ⁶   thuốc lá   (Mang)   Loi2008:C:435
kan³ ʔeːw²   thuốc lào   (Mang)   Loi2008:C:436
kat⁷ θua⁶   cúc (áo)   (Mang)   Loi2008:C:437
kaːj¹ ʑum³   rót   (Mang)   Loi2008:C:428
kaːk⁷   gác, canh   (Mang)   Loi2008:C:429
kaːm³ ɓiɲ⁴   khám bệnh   (Mang)   Loi2008:C:430
kaːoː¹ mɛː² ɗaː⁴   một lát nữa   (Mang)   Loi2008:C:431
kaː² ɗoːŋ²   gù, còng   (Mang)   Loi2008:C:427
kaː¹ hyː³   cái túi đeo   (Mang)   Loi2008:C:420
kaː¹ mɛː⁴   một chút   (Mang)   Loi2008:C:421
kaː¹caː²   dở   (Mang)   Loi2008:C:422
kaː¹coːk⁷   gáo múc nước   (Mang)   Loi2008:C:423
kaː¹nok⁷   cong   (Mang)   Loi2008:C:424
kaː¹teː³ θua⁶   túi áo   (Mang)   Loi2008:C:425
kaː¹ʑaŋ²   cái gùi   (Mang)   Loi2008:C:426
keːw³   cái hái   (Mang)   Loi2008:C:447
kua³ ɓɔː⁴   tìm thấy   (Mang)   Loi2008:C:451
kua³ ʑiː⁶   đi săn   (Mang)   Loi2008:C:452
kua³   tìm, kiếm   (Mang)   Loi2008:C:450
kuaŋ¹ kaː² tɤm¹   nhung nai   (Mang)   Loi2008:C:453
kɔm²   đử   (Mang)   Loi2008:C:444
kɔŋ³ tøː³ puŋ⁴   cổng (làng)   (Mang)   Loi2008:C:446
kɔŋ³   trống   (Mang)   Loi2008:C:445
kɔːn²   then cài   (Mang)   Loi2008:C:442
kɔːn¹ kua¹   lẫn lộn (quờn)   (Mang)   Loi2008:C:441
kɔːn¹ ɓɔː²   cái búa   (Mang)   Loi2008:C:440
kɔːn⁶ ʑeː¹   cục đá   (Mang)   Loi2008:C:443
kɔː⁴   buòng   (Mang)   Loi2008:C:438
kɔː⁴   vừa   (Mang)   Loi2008:C:439
kɛn³ ɗɛn³   bấc đèn   (Mang)   Loi2008:C:448
kɯːn¹ mɛː⁴   cân (kilogam)   (Mang)   Loi2008:C:449
lam¹ seː¹   nhị hoa   (Mang)   Loi2008:C:493
lam⁶   cái nút   (Mang)   Loi2008:C:494
lan²   béo   (Mang)   Loi2008:C:495
lan⁶ ɓoː⁶ loː¹   (các loại) trăn hoa   (Mang)   Loi2008:C:497
lan⁶   trăn   (Mang)   Loi2008:C:496
lap⁷   coi khinh   (Mang)   Loi2008:C:503
lap⁷   đầy   (Mang)   Loi2008:C:502
lat⁷ θiːt⁷   chết hụt   (Mang)   Loi2008:C:505
lat⁷   thiến, hoạn (trâu, lợn)   (Mang)   Loi2008:C:504
laŋ² mɛŋ³   vầu   (Mang)   Loi2008:C:501
laŋ²   nhuộm vải   (Mang)   Loi2008:C:500
laŋ²   thuốc nhuộm   (Mang)   Loi2008:C:499
laŋ¹ caːŋ²   nhà mò   (Mang)   Loi2008:C:498
laːc⁷   đốn (cành)   (Mang)   Loi2008:C:478
laːj⁴ ʑiː⁶ han⁶   sao hôm   (Mang)   Loi2008:C:479
laːj⁴ ʑiː⁶ ʑɔŋ³   sao mai   (Mang)   Loi2008:C:480
laːm²   cái lao (tre, gỗ)   (Mang)   Loi2008:C:482
laːm¹   g­ơm   (Mang)   Loi2008:C:481
laːm⁶ kaː¹cɛː¹   lúa nếp   (Mang)   Loi2008:C:484
laːm⁶ hoː⁶   lúa tẻ   (Mang)   Loi2008:C:485
laːm⁶   lúa, thóc   (Mang)   Loi2008:C:483
laːn³   ninh   (Mang)   Loi2008:C:486
laːp⁷   chừa   (Mang)   Loi2008:C:492
laː³   cánh nỏ   (Mang)   Loi2008:C:477
laː¹ caː⁴   lấy vợ   (Mang)   Loi2008:C:456
laː¹ hiː²   sau   (Mang)   Loi2008:C:457
laː¹ hiː³   tiếp sau   (Mang)   Loi2008:C:458
laː¹ laːm⁶   gặt   (Mang)   Loi2008:C:460
laː¹ laːm⁶   mạ   (Mang)   Loi2008:C:459
laː¹ luː²   nón   (Mang)   Loi2008:C:464
laː¹ luː³ mat⁷ niː⁶   quầng mặt trời   (Mang)   Loi2008:C:465
laː¹ lɔm²   kèn lá   (Mang)   Loi2008:C:461
laː¹ lɛːt⁷ cuaŋ⁴   nghỉ chân   (Mang)   Loi2008:C:462
laː¹ lɤː¹ʔɛː³   bắt chước   (Mang)   Loi2008:C:463
laː¹ møː³   dẻo   (Mang)   Loi2008:C:466
laː¹ pjɔŋ⁴   bẻ (ngô)   (Mang)   Loi2008:C:468
laː¹ pɔː³   rổ   (Mang)   Loi2008:C:467
laː¹ toː⁴   dạ dày   (Mang)   Loi2008:C:469
laː¹ ʑiː⁶   hái (rau)   (Mang)   Loi2008:C:470
laː¹ ʑum¹   chắt (nước)   (Mang)   Loi2008:C:471
laː¹ ʔaʑiː⁶   ngắt, hái   (Mang)   Loi2008:C:473
laː¹ ʔaː²   đánh cá   (Mang)   Loi2008:C:472
laː¹ ʔɛː³   trước   (Mang)   Loi2008:C:474
laː¹ θɤː⁴   thư, giấy   (Mang)   Loi2008:C:475
laː¹   bắt   (Mang)   Loi2008:C:455
laː¹     (Mang)   Loi2008:C:454
laː¹lɔː⁶   chiếu   (Mang)   Loi2008:C:476
laːŋ² hoː³   rong (ở biển)   (Mang)   Loi2008:C:490
laːŋ² taː²tɔːj⁶   mộc nhĩ   (Mang)   Loi2008:C:491
laːŋ¹ peː² haːŋ⁶   nấm hương   (Mang)   Loi2008:C:489
laːŋ¹ ŋ² teː⁶   tai   (Mang)   Loi2008:C:488
laːŋ¹   nấm   (Mang)   Loi2008:C:487
leːt⁷ tuː⁴   thái (thịt)   (Mang)   Loi2008:C:535
leː¹ təː¹lɤp⁷   nhút nhát   (Mang)   Loi2008:C:524
leːŋ³   sạch   (Mang)   Loi2008:C:534
leː⁴   thấp   (Mang)   Loi2008:C:529
liːp⁷   chìm   (Mang)   Loi2008:C:552
liːŋ³   dài   (Mang)   Loi2008:C:551
liː⁴   trơn   (Mang)   Loi2008:C:550
loːt⁷ haːk⁸   lột (da)   (Mang)   Loi2008:C:568
loː³ naː⁶   giống nhau   (Mang)   Loi2008:C:563
loːŋ² ŋ⁶ myː¹   sống mui   (Mang)   Loi2008:C:567
luaj³   lỏng (buộc)   (Mang)   Loi2008:C:579
luaj⁴   dạ con   (Mang)   Loi2008:C:580
lua³   dư, thừa; rậm   (Mang)   Loi2008:C:578
luaŋ²   bơi   (Mang)   Loi2008:C:581
luŋ² ʔɯŋ¹ ɲaŋ²   đít (lỗ)   (Mang)   Loi2008:C:582
luːj³   cối xay bột   (Mang)   Loi2008:C:570
luːŋ² ʔɯŋ¹myː²   lỗ mui   (Mang)   Loi2008:C:572
luːŋ² θua⁶   khuy (áo)   (Mang)   Loi2008:C:573
luːŋ¹   đầu (cuối)   (Mang)   Loi2008:C:571
luːŋ⁶ laːŋ¹ toː²   lỗ   (Mang)   Loi2008:C:576
luːŋ⁶ laːŋ¹ ŋ² teː⁶   lỗ tai   (Mang)   Loi2008:C:575
luːŋ⁶ laːŋ¹   hang   (Mang)   Loi2008:C:574
luːŋ⁶ teː⁶   hang   (Mang)   Loi2008:C:577
lyː³   chảy; trôi   (Mang)   Loi2008:C:583
lyː⁶   chảo   (Mang)   Loi2008:C:584
løː¹ coː¹   teo cơ   (Mang)   Loi2008:C:561
løː¹ ʔɯŋ¹naː⁶   nhắc (nhau)   (Mang)   Loi2008:C:562
løː¹   bảo   (Mang)   Loi2008:C:559
løː¹   nói   (Mang)   Loi2008:C:560
løː⁴   dẹt   (Mang)   Loi2008:C:564
løː⁶ ʑiː⁶   bò rừng   (Mang)   Loi2008:C:566
løː⁶     (Mang)   Loi2008:C:565
lœː⁴   nổ   (Mang)   Loi2008:C:569
lɔm⁴   sắc   (Mang)   Loi2008:C:516
lɔŋ³ pɯŋ² tɤp⁷   ngã sấp   (Mang)   Loi2008:C:520
lɔŋ³ pɯŋ² ʑaː⁴   ngã ngửa   (Mang)   Loi2008:C:521
lɔŋ³   ng·   (Mang)   Loi2008:C:518
lɔŋ³   nhốt   (Mang)   Loi2008:C:519
lɔŋ¹ ʑaː⁴   lạc đường   (Mang)   Loi2008:C:517
lɔŋ⁶ ʑum³ pjuː⁶   vực (nước)   (Mang)   Loi2008:C:522
lɔːm⁶   chuòng trâu, bò   (Mang)   Loi2008:C:509
lɔːt⁷   đẻ non   (Mang)   Loi2008:C:515
lɔːt⁷   đến, tới   (Mang)   Loi2008:C:514
lɔː¹   nứa   (Mang)   Loi2008:C:506
lɔː¹   xin, rử   (Mang)   Loi2008:C:507
lɔːŋ³ puː² ɲɛː²   ống thổi lửa   (Mang)   Loi2008:C:512
lɔːŋ³   tụt (xuống)   (Mang)   Loi2008:C:511
lɔːŋ¹ ʑiː⁶   thung lung   (Mang)   Loi2008:C:510
lɔːŋ⁶ ʑum³   vung nước   (Mang)   Loi2008:C:513
lɔː⁶ ʔaŋ¹ paːŋ²   chiếu   (Mang)   Loi2008:C:508
ləː² hɛː⁴   thở   (Mang)   Loi2008:C:527
ləː¹pɔk⁷   trả lời   (Mang)   Loi2008:C:526
ləː¹ɲua³   mỉm cười   (Mang)   Loi2008:C:525
lɛc⁷ hɔː⁶   chặt (cây)   (Mang)   Loi2008:C:537
lɛc⁷   chặt   (Mang)   Loi2008:C:536
lɛk⁷   đổi   (Mang)   Loi2008:C:538
lɛɲ³   chăn (trâu, bò, ngựa)   (Mang)   Loi2008:C:539
lɛːc⁷ hɔː⁶   chặt (cây)   (Mang)   Loi2008:C:530
lɛːn³   lịch   (Mang)   Loi2008:C:531
lɛːn³   mau, dày   (Mang)   Loi2008:C:533
lɛːn³   nhanh   (Mang)   Loi2008:C:532
lɛː³   lòi   (Mang)   Loi2008:C:528
lɛː¹   lội   (Mang)   Loi2008:C:523
lɤm³   sập (hầm)   (Mang)   Loi2008:C:549
lɤm¹ paː²pok⁷   múi bưởi, tép bưởi   (Mang)   Loi2008:C:547
lɤm¹ˈ⁴   mật ong   (Mang)   Loi2008:C:548
lɤ²hɤːp⁷ ʑum³   sóng   (Mang)   Loi2008:C:546
lɤːm¹ ʔaː¹hɔːm³   nắp hòm   (Mang)   Loi2008:C:544
lɤːp⁷   lớp   (Mang)   Loi2008:C:545
lɤː² møː¹ ɓak⁷   bửn rửn   (Mang)   Loi2008:C:542
lɤː² ʔaːk⁸   đờm   (Mang)   Loi2008:C:543
lɤː¹ hiː²   lúc sau   (Mang)   Loi2008:C:540
lɤː¹ʔɛː³   ban đầu, lúc đầu   (Mang)   Loi2008:C:541
lɯŋ² tɔːm²   đỉa   (Mang)   Loi2008:C:558
lɯŋ¹ cok⁷   rung (cây)   (Mang)   Loi2008:C:553
lɯŋ¹lɔːŋ⁶ taːk⁸   cái đinh   (Mang)   Loi2008:C:555
lɯŋ¹taːk⁸ ʔaː¹θɔː³   chìa khoá   (Mang)   Loi2008:C:557
lɯŋ¹ɓak⁷   lợp (mái)   (Mang)   Loi2008:C:554
lɯŋ¹ɲaŋ¹ myː²   cuối (bản)   (Mang)   Loi2008:C:556
maj⁴   chỉ   (Mang)   Loi2008:C:634
maj⁴   tơ, chỉ; xâu chỉ   (Mang)   Loi2008:C:633
mak⁷ tɛː⁴   một lần, một lượt   (Mang)   Loi2008:C:637
mak⁷   một   (Mang)   Loi2008:C:635
mak⁷   thích (người nào đó)   (Mang)   Loi2008:C:636
mat⁷ cuaŋ⁴   mắt cá chân   (Mang)   Loi2008:C:640
mat⁷ han⁶   đui, mù, mắt kém   (Mang)   Loi2008:C:642
mat⁷ hɔː⁶   mắt cây   (Mang)   Loi2008:C:643
mat⁷ niː⁶ liːp⁷   mặt trời lặn   (Mang)   Loi2008:C:645
mat⁷ niː⁶ plɔk⁷   mặt trời mọc   (Mang)   Loi2008:C:646
mat⁷ niː⁶   mặt trời   (Mang)   Loi2008:C:644
mat⁷ paː²ʑeː³   lim dim (mắt)   (Mang)   Loi2008:C:647
mat⁷ taː⁶ lal³   chóng mặt   (Mang)   Loi2008:C:648
mat⁷ tɯŋ¹ heːŋ³   mắt lác   (Mang)   Loi2008:C:649
mat⁷ ɓaːj⁴   ghèn, rử   (Mang)   Loi2008:C:639
mat⁷ ɗeː³   chột mắt   (Mang)   Loi2008:C:641
mat⁷ ʑɔːŋ³   sáng mắt   (Mang)   Loi2008:C:650
mat⁷   mắt   (Mang)   Loi2008:C:638
maːj²   muối   (Mang)   Loi2008:C:629
maːn² hɔː⁶   rể   (Mang)   Loi2008:C:630
maːw¹ pjɔŋ²   râu ngô   (Mang)   Loi2008:C:632
maː² pjɔː⁶   mưa phùn   (Mang)   Loi2008:C:617
maː² taː²lɔt⁷   phượng hoàng   (Mang)   Loi2008:C:618
maː² toː²   mưa rào   (Mang)   Loi2008:C:619
maː² ɗɔk⁷   (mưa) rơi   (Mang)   Loi2008:C:616
maː²   mưa   (Mang)   Loi2008:C:615
maː²cɔːm¹   chanh   (Mang)   Loi2008:C:620
maː³ cyː¹   mẹ chòng   (Mang)   Loi2008:C:622
maː³ hiː⁶, maː³ caː⁴   mẹ vợ   (Mang)   Loi2008:C:623
maː³ lɔː¹   lạc   (Mang)   Loi2008:C:624
maː³ tɔː⁶   ong chúa   (Mang)   Loi2008:C:625
maː³ vaː²   bác, dì, mẹ ghẻ   (Mang)   Loi2008:C:626
maː³   mẹ, mái, cái (gà mái, trâu cái)   (Mang)   Loi2008:C:621
maː¹ haːl⁶   mít   (Mang)   Loi2008:C:589
maː¹ huː⁴   ấm nấu nước   (Mang)   Loi2008:C:591
maː¹ høː²   goá   (Mang)   Loi2008:C:590
maː¹ keːŋ⁶   cam   (Mang)   Loi2008:C:592
maː¹ laːj³   bơi chèo   (Mang)   Loi2008:C:594
maː¹ laːj³   cọc chèo   (Mang)   Loi2008:C:595
maː¹ laː¹vaːk⁷   quạ   (Mang)   Loi2008:C:593
maː¹ laːŋ¹   diều hâu   (Mang)   Loi2008:C:596
maː¹ leː⁴   đĩa   (Mang)   Loi2008:C:597
maː¹ lɯŋ¹plɔːŋ³   con ó   (Mang)   Loi2008:C:599
maː¹ lɯŋ¹ɲɛɲ⁷   con dơi   (Mang)   Loi2008:C:598
maː¹ man⁶   đào   (Mang)   Loi2008:C:600
maː¹ muaŋ⁶   cầy   (Mang)   Loi2008:C:603
maː¹ mɤn⁴   mận   (Mang)   Loi2008:C:601
maː¹ mɨn¹   bọ mạt   (Mang)   Loi2008:C:602
maː¹ paː²   rùa   (Mang)   Loi2008:C:605
maː¹ piːt⁷   hạt tiêu   (Mang)   Loi2008:C:607
maː¹ piːŋ²   thân nỏ   (Mang)   Loi2008:C:606
maː¹ puːŋ⁶   tắc kè   (Mang)   Loi2008:C:608
maː¹ ŋɛː³   quýt   (Mang)   Loi2008:C:604
maː¹ ɓaːŋ⁶   bảng   (Mang)   Loi2008:C:585
maː¹ ɓoːl⁴   thằn lằn   (Mang)   Loi2008:C:587
maː¹ ɓɤː³   sóc   (Mang)   Loi2008:C:586
maː¹ ɗɔː¹ ʑeː¹   kì đà   (Mang)   Loi2008:C:588
maː¹ ʔaːn⁶   yên ngựa   (Mang)   Loi2008:C:609
maː¹ ʔɤm³   ấm pha trà   (Mang)   Loi2008:C:610
maː¹ θaj¹   cáo   (Mang)   Loi2008:C:612
maː¹ θaːŋ⁶   voi   (Mang)   Loi2008:C:611
maː¹ θeːŋ⁶   chum   (Mang)   Loi2008:C:613
maː¹ θua⁶   vạt áo   (Mang)   Loi2008:C:614
maːŋ² han⁶   rết   (Mang)   Loi2008:C:631
maː⁴   (trời) mưa   (Mang)   Loi2008:C:627
maː⁶ hɤːŋ¹   tạnh mưa   (Mang)   Loi2008:C:628
meː³   mới   (Mang)   Loi2008:C:673
meː¹ vaːj²   tháng hai   (Mang)   Loi2008:C:670
meː¹ han²   tháng năm   (Mang)   Loi2008:C:672
meː¹ haːm¹   tháng tám   (Mang)   Loi2008:C:671
meː⁶ hɔːn⁶   tháng mười hai   (Mang)   Loi2008:C:676
meː⁶ mɔn²   trăng tròn   (Mang)   Loi2008:C:677
meː⁶ peː⁶   tháng ba   (Mang)   Loi2008:C:679
meː⁶ puːn²   tháng tư   (Mang)   Loi2008:C:680
meː⁶ pyː¹   tháng bảy   (Mang)   Loi2008:C:681
meː⁶ ɲat⁷   trăng khuyết   (Mang)   Loi2008:C:678
meː⁶ ʑaːp⁷   tháng mười một   (Mang)   Loi2008:C:682
meː⁶ ʑiː⁴   tháng mười   (Mang)   Loi2008:C:685
meː⁶ ʑɔm²   tháng sáu   (Mang)   Loi2008:C:683
meː⁶ ʑɤː¹ maː²   trăng non   (Mang)   Loi2008:C:684
meː⁶ ʔan² ʑɨːŋ⁶ mɔː³   tháng sau   (Mang)   Loi2008:C:688
meː⁶ ʔa¹niː⁶ lɤː¹ ʔɛː³   tháng trước   (Mang)   Loi2008:C:687
meː⁶ ʔaː¹ tuːn⁶   tháng này   (Mang)   Loi2008:C:686
meː⁶ θiːn¹   tháng chín   (Mang)   Loi2008:C:689
meː⁶ θuam⁶   tháng giêng   (Mang)   Loi2008:C:690
meː⁶   tháng   (Mang)   Loi2008:C:675
miːn³   linh hòn   (Mang)   Loi2008:C:695
miːn¹ haːm⁶ ʑɨə³   không may   (Mang)   Loi2008:C:693
miːn¹ ʑɨə³   may   (Mang)   Loi2008:C:694
miːn¹   sống   (Mang)   Loi2008:C:692
miː²   mày   (Mang)   Loi2008:C:691
mop⁷     (Mang)   Loi2008:C:704
moːk⁷   anh trai   (Mang)   Loi2008:C:701
moːn¹   tằm   (Mang)   Loi2008:C:702
moːn⁴   tơ, cây lanh   (Mang)   Loi2008:C:703
moː² lɛŋ⁶   mùa nắng, khô   (Mang)   Loi2008:C:698
moː² tuaŋ¹ hɛː⁶   mùa rét   (Mang)   Loi2008:C:699
moː² tuaŋ¹ pleː⁴   mùa mưa   (Mang)   Loi2008:C:700
moː²   mùa   (Mang)   Loi2008:C:697
muan³   mừng   (Mang)   Loi2008:C:710
muat⁷   con mọt   (Mang)   Loi2008:C:712
muaŋ² ʑiː⁶   dãy núi   (Mang)   Loi2008:C:711
muːn¹ ciː¹   đau răng   (Mang)   Loi2008:C:707
muːn¹ pjoːn⁴   răng cừa   (Mang)   Loi2008:C:708
muːn¹ ɓaːŋ¹   răng hàm   (Mang)   Loi2008:C:706
muːn¹ ʑal⁶   răng nanh   (Mang)   Loi2008:C:709
muːn¹   răng   (Mang)   Loi2008:C:705
myː² mak⁷   hàng xóm   (Mang)   Loi2008:C:714
myː²   làng, bản   (Mang)   Loi2008:C:713
mɔm⁶   tấm   (Mang)   Loi2008:C:663
mɔn² ʔaː¹ ʔyː¹   thằng   (Mang)   Loi2008:C:665
mɔn² ʔuː³ mɔn² ʑɔː³   quờ hương, tổ tiờn   (Mang)   Loi2008:C:667
mɔn² ʔuː³   cụ ông   (Mang)   Loi2008:C:666
mɔn² ʔyː²   người chử   (Mang)   Loi2008:C:668
mɔn²   tròn   (Mang)   Loi2008:C:664
mɔŋ² ʔaː¹ ʔyː²   thằng ấy   (Mang)   Loi2008:C:669
mɔːn² ɗam⁶   chử họ, chử gia tộc   (Mang)   Loi2008:C:661
mɔːn²   gối   (Mang)   Loi2008:C:660
mɔːŋ⁴   lưới   (Mang)   Loi2008:C:662
mɔː⁶ taː¹cɨə³   đàn bà, phụ nữ   (Mang)   Loi2008:C:651
mɔː⁶ ʔaː¹hiː²   chúng ta (số nhiều, gộp cả người nghe)   (Mang)   Loi2008:C:654
mɔː⁶ ʔaː¹moːk⁷   các anh (hai người), các chị   (Mang)   Loi2008:C:655
mɔː⁶ ʔaː¹moːk⁷   các anh (nhiều người)   (Mang)   Loi2008:C:656
mɔː⁶ ʔaː¹ɓaːŋ¹   các anh (hai người), các chị   (Mang)   Loi2008:C:652
mɔː⁶ ʔaː¹ɓoː¹   chúng nó, họ (không quen)   (Mang)   Loi2008:C:653
mɔː⁶ ʔaː¹ɲiːn³   chúng tôi (hai người, số nhiều)   (Mang)   Loi2008:C:657
mɔː⁶ ʔaː¹ʔiː⁴   chúng nó, họ (quen biết)   (Mang)   Loi2008:C:658
mɔː⁶ ʔɔːn¹ cyː¹   đàn ông   (Mang)   Loi2008:C:659
mɛː³ vɔŋ³   ốm   (Mang)   Loi2008:C:674
mɨək⁷   mu   (Mang)   Loi2008:C:696
naŋ²   riêng   (Mang)   Loi2008:C:744
naŋ⁶   cánh cửa   (Mang)   Loi2008:C:745
naːj¹ mɛː⁴   lít   (Mang)   Loi2008:C:720
naːk⁷ laːm⁶   gánh lúa   (Mang)   Loi2008:C:727
naːk⁷   thoát khỏi   (Mang)   Loi2008:C:726
naːk⁷   vác   (Mang)   Loi2008:C:725
naːm¹ ŋ² tøː⁶   mép   (Mang)   Loi2008:C:730
naːm⁶ ʑum¹   bờ sông   (Mang)   Loi2008:C:731
naːn²   chậm   (Mang)   Loi2008:C:732
naː¹ teː⁶ ʔɯŋ¹pɔː³   ruộng bậc thang   (Mang)   Loi2008:C:716
naː⁴   ruộng   (Mang)   Loi2008:C:718
nen²   ngắn   (Mang)   Loi2008:C:767
niːŋ²   chị dâu   (Mang)   Loi2008:C:775
niː⁶ ʔa²nin⁶   hôm nay   (Mang)   Loi2008:C:772
niː⁶ lɤː²ʔeː³ ʔaː⁴   hôm kia   (Mang)   Loi2008:C:773
niː⁶ paːn³   hôm qua   (Mang)   Loi2008:C:774
niː⁶   ngày   (Mang)   Loi2008:C:771
noːŋ² hɔː⁶   bóng (cây)   (Mang)   Loi2008:C:780
nuat⁷   dứa   (Mang)   Loi2008:C:793
nuaŋ²   máng nước   (Mang)   Loi2008:C:788
nuaŋ¹ kaː²nɔk⁷   cái để tuốt lúa   (Mang)   Loi2008:C:787
nuaŋ⁴   bướu cổ   (Mang)   Loi2008:C:789
nuaŋ⁴   máng uống nước (ngựa)   (Mang)   Loi2008:C:790
nuaŋ⁶ taːt⁷   cầu vòng   (Mang)   Loi2008:C:792
nuaŋ⁶   trăn đất   (Mang)   Loi2008:C:791
nɔː²   tuổi   (Mang)   Loi2008:C:754
nɔː³   bạn   (Mang)   Loi2008:C:755
nɔː¹ miː²   năm kia   (Mang)   Loi2008:C:750
nɔː¹ niːn²   năm nay   (Mang)   Loi2008:C:751
nɔː¹ ʔɛːn¹   năm ngoái   (Mang)   Loi2008:C:752
nɔː¹   năm   (Mang)   Loi2008:C:748
nɔːŋ²   bùn   (Mang)   Loi2008:C:758
nɛc⁷ ~ nɛk⁷   chặt (buộc)   (Mang)   Loi2008:C:766
nɛc⁷   chật (áo chật)   (Mang)   Loi2008:C:765
nɛn³   chóng   (Mang)   Loi2008:C:768
nɛːp⁷   cái kẹp tóc   (Mang)   Loi2008:C:764
nɤːŋ⁶ coː¹   cho phép   (Mang)   Loi2008:C:770
paj³   bay   (Mang)   Loi2008:C:901
paj⁶ vaː³ ʔeːŋ⁶   kẽ tay   (Mang)   Loi2008:C:902
pak⁷ plua³   bí xanh   (Mang)   Loi2008:C:905
pak⁷ ɗaːl⁶   kèo   (Mang)   Loi2008:C:904
pak⁷ ɗaːl⁶   phên che   (Mang)   Loi2008:C:903
pal²   lật ngiêng   (Mang)   Loi2008:C:908
pal¹   lật ngửa   (Mang)   Loi2008:C:907
pal¹   lật sấp   (Mang)   Loi2008:C:906
pan⁶ mɛː⁴   một nghìn   (Mang)   Loi2008:C:909
pan⁶ ʑaːn⁶ mɛː⁴   một nghìn một trăm lẻ một   (Mang)   Loi2008:C:910
pat⁷ tuaŋ⁶ ʔɛː³   ăn cắp   (Mang)   Loi2008:C:916
pat⁷ təː²naː⁶   chen chúc   (Mang)   Loi2008:C:915
pat⁷ θaŋ¹   ruột non   (Mang)   Loi2008:C:917
pat⁷ θyː⁶   ruột già   (Mang)   Loi2008:C:918
pat⁷   nhọn   (Mang)   Loi2008:C:914
pat⁷   ruột   (Mang)   Loi2008:C:913
paŋ²   thắt lưng   (Mang)   Loi2008:C:912
paŋ¹   dải buộc   (Mang)   Loi2008:C:911
paːj¹ cuaŋ⁴   bàn chân   (Mang)   Loi2008:C:880
paːj¹   mương   (Mang)   Loi2008:C:879
paːj⁶ ʔaː¹   vảy cá   (Mang)   Loi2008:C:882
paːj⁶   tên   (Mang)   Loi2008:C:881
paːn²   bàn   (Mang)   Loi2008:C:887
paːn²   hắc lào   (Mang)   Loi2008:C:886
paːn³ hok⁷   bờm ngựa   (Mang)   Loi2008:C:888
paːn³ ʔaː¹   đuôi cá   (Mang)   Loi2008:C:889
paːn¹ min²   chừng nào, khi nào   (Mang)   Loi2008:C:885
paːn¹ mɛː⁴   bao nhiêu   (Mang)   Loi2008:C:884
paːn¹   bừa   (Mang)   Loi2008:C:883
paːn⁴   lang ben   (Mang)   Loi2008:C:890
paːn⁶   một nửa   (Mang)   Loi2008:C:891
paːt⁷ haːm¹   chọc (tiết)   (Mang)   Loi2008:C:896
paːt⁷ laːm⁶   tuốt (lúa)   (Mang)   Loi2008:C:898
paːt⁷ laːm⁶   vò lúa bằng chân   (Mang)   Loi2008:C:897
paːt⁷ ʑiː⁶   phát (cỏ)   (Mang)   Loi2008:C:899
paːw³ maːw⁴   hỗn láo   (Mang)   Loi2008:C:900
paː² høː¹   rái cá   (Mang)   Loi2008:C:843
paː² maːŋ⁶   trám đen   (Mang)   Loi2008:C:844
paː² plɔk⁷   kéo ra, rút ra   (Mang)   Loi2008:C:846
paː² pøː¹   đánh thức   (Mang)   Loi2008:C:847
paː² tiː⁶   dẻ (hạt dẻ)   (Mang)   Loi2008:C:848
paː² vɤm¹ puːt⁷   điên khùng   (Mang)   Loi2008:C:850
paː² vɤm¹ ʑɨə⁴   tốt bụng   (Mang)   Loi2008:C:851
paː² vɤm¹   tim   (Mang)   Loi2008:C:849
paː² ɗɔk⁷   thả xuống   (Mang)   Loi2008:C:842
paː² ɲɛː³   ng­ớc mắt   (Mang)   Loi2008:C:845
paː² ʑeː³ mat⁷   lo, sợ   (Mang)   Loi2008:C:852
paː²cɨː³   dẫn   (Mang)   Loi2008:C:854
paː²hiː¹   cử nâu   (Mang)   Loi2008:C:856
paː²lɤm¹   đậu đua   (Mang)   Loi2008:C:859
paː²lɤːk⁷ mat⁷   trợn mắt   (Mang)   Loi2008:C:857
paː²lɤːp⁷ mat⁷   nháy mắt   (Mang)   Loi2008:C:858
paː²nok⁷   đậu tương   (Mang)   Loi2008:C:864
paː²pak⁷ law¹   bí đỏ   (Mang)   Loi2008:C:866
paː²pak⁷     (Mang)   Loi2008:C:865
paː²pat⁷   vót nhọn   (Mang)   Loi2008:C:867
paː²pok⁷   bưởi   (Mang)   Loi2008:C:868
paː²toːn¹   nhảy   (Mang)   Loi2008:C:869
paː²vaː⁶ tiː² haːŋ⁶   gấc   (Mang)   Loi2008:C:870
paː²viːt⁷   trả lại   (Mang)   Loi2008:C:872
paː²vɤm¹ ɓak⁷   hoà thuận   (Mang)   Loi2008:C:871
paː²ɓɔː¹   dựa vào   (Mang)   Loi2008:C:853
paː²ɗɔː¹   hoa chuối   (Mang)   Loi2008:C:855
paː²ɲat⁷ ʑum³   tát (n­ớc)   (Mang)   Loi2008:C:860
paː²ɲɔː¹ ʑiː⁶   chuối rừng   (Mang)   Loi2008:C:862
paː²ɲɔː¹   chuối   (Mang)   Loi2008:C:861
paː²ɲɛː³   chọc tức   (Mang)   Loi2008:C:863
paː²ʑan⁶   đậu xanh   (Mang)   Loi2008:C:873
paː²ʑeː³ mat⁷   nheo mắt   (Mang)   Loi2008:C:874
paː²ʔoː³   bỏ vào (bỏ thóc vào hu)   (Mang)   Loi2008:C:875
paː²ʔøː⁶ puː¹   tăng giá   (Mang)   Loi2008:C:876
paː²θuːl² teː⁶   xới (đất)   (Mang)   Loi2008:C:877
paː¹ paːn¹   trung bình   (Mang)   Loi2008:C:812
paː¹ plua³   mờ   (Mang)   Loi2008:C:814
paː¹ pluːk⁷   cây vải   (Mang)   Loi2008:C:813
paː¹ ɓoŋ²   muỗm (xoài)   (Mang)   Loi2008:C:809
paː¹ ɗoː¹   đu đử   (Mang)   Loi2008:C:810
paː¹ ɲaːn²   chiêng   (Mang)   Loi2008:C:811
paː¹cuaŋ⁴   cạp quần   (Mang)   Loi2008:C:818
paː¹cuːŋ²   tím   (Mang)   Loi2008:C:817
paː¹cuː⁴   cây dâu da   (Mang)   Loi2008:C:816
paː¹luaŋ⁴   nhãn   (Mang)   Loi2008:C:824
paː¹luː³   bẩn   (Mang)   Loi2008:C:823
paː¹lɔːŋ²   các loại ong khác   (Mang)   Loi2008:C:821
paː¹lɔːŋ³   xuôi dòng   (Mang)   Loi2008:C:822
paː¹piːt⁷   hâm (nóng)   (Mang)   Loi2008:C:826
paː¹pjaːk⁸   nâu   (Mang)   Loi2008:C:827
paː¹pøː² ʑaŋ⁶   dựng (cột)   (Mang)   Loi2008:C:828
paː¹tøː³   làm cho rung   (Mang)   Loi2008:C:830
paː¹tɛːt⁷   dựa vào   (Mang)   Loi2008:C:829
paː¹vat⁷ hɔk⁷   búi (tóc)   (Mang)   Loi2008:C:835
paː¹vat⁷   vặn   (Mang)   Loi2008:C:834
paː¹vaː⁶ luaŋ5   dưa bở   (Mang)   Loi2008:C:832
paː¹vaː⁶ ʑum³   dưa hấu   (Mang)   Loi2008:C:833
paː¹vaː⁶   dưa   (Mang)   Loi2008:C:831
paː¹ɓɔːp⁷   mướp   (Mang)   Loi2008:C:815
paː¹ɗoː³   bỏng (thóc rang)   (Mang)   Loi2008:C:819
paː¹ɗoː³   rán   (Mang)   Loi2008:C:820
paː¹ɲaːj²   vàng   (Mang)   Loi2008:C:825
paː¹ʑaɲ³ ʑua¹tɨːŋ³   lên dây đàn   (Mang)   Loi2008:C:836
paː¹ʑɨə³   tro   (Mang)   Loi2008:C:837
paː¹θal¹   dái   (Mang)   Loi2008:C:838
paː¹θuam⁶ laːŋ³   các loại ong khác   (Mang)   Loi2008:C:841
paː¹θuːl²   đảo (cơm)   (Mang)   Loi2008:C:840
paː¹θɨː³   người làm mối   (Mang)   Loi2008:C:839
paːŋ² ɲua⁶   mái (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:894
paːŋ¹ muːn²   hàm   (Mang)   Loi2008:C:892
paːŋ¹ pɤː² vɤm¹   ngực   (Mang)   Loi2008:C:893
paːŋ⁶   rơm   (Mang)   Loi2008:C:895
paː⁴ plɔːŋ¹   bịa đặt   (Mang)   Loi2008:C:878
peː² noːŋ⁶   cái rìu   (Mang)   Loi2008:C:935
peː³ ʑiː³   ba mươi   (Mang)   Loi2008:C:938
peː³   ba   (Mang)   Loi2008:C:937
peːŋ³ kɔŋ³   tang trống   (Mang)   Loi2008:C:943
piew⁴ ~ pjuː⁴   tờn   (Mang)   Loi2008:C:960
piːt⁷   sốt (nóng)   (Mang)   Loi2008:C:959
piːŋ²   nỏ   (Mang)   Loi2008:C:958
piː⁴   nhím   (Mang)   Loi2008:C:957
pjam⁶ ɲaːj⁶   rẫy bỏ hoang   (Mang)   Loi2008:C:969
pjaːk⁸   sấy   (Mang)   Loi2008:C:967
pjaː² laː¹ ɓaːŋ²   dao rựa (chặt xương)   (Mang)   Loi2008:C:964
pjaː² laː¹loː³   dao phát   (Mang)   Loi2008:C:965
pjaː²   con dao   (Mang)   Loi2008:C:963
pjaː³   già   (Mang)   Loi2008:C:966
pjaː¹ coː¹   già đi   (Mang)   Loi2008:C:961
pjaː¹ ləː⁶ loː³   dao phát   (Mang)   Loi2008:C:962
pjaːŋ⁶     (Mang)   Loi2008:C:968
pjoːn¹   mỏ chim   (Mang)   Loi2008:C:974
pjoː¹ laː⁴   lươi (mai)   (Mang)   Loi2008:C:973
pjuː³   sâu   (Mang)   Loi2008:C:975
pjɔn⁶ teː⁶   dầu (đốt)   (Mang)   Loi2008:C:971
pjɔŋ⁶   mơ (rán)   (Mang)   Loi2008:C:972
pjɔːŋ¹   ngô   (Mang)   Loi2008:C:970
plam⁶   sáp ong   (Mang)   Loi2008:C:984
plat⁷ ʔɯŋ²taːk⁷   thè lươi   (Mang)   Loi2008:C:999
plaŋ¹ heːŋ¹   cây quế   (Mang)   Loi2008:C:987
plaŋ¹ hoːŋ⁶   cây chàm   (Mang)   Loi2008:C:988
plaŋ¹ hoːŋ⁶   cử mài   (Mang)   Loi2008:C:989
plaŋ¹ maː¹ ʔuːj⁶   cây ổi   (Mang)   Loi2008:C:990
plaŋ¹ maː¹kuaŋ³   cây khế   (Mang)   Loi2008:C:991
plaŋ¹ paː²laːŋ⁶   cây dừa   (Mang)   Loi2008:C:992
plaŋ¹ paː²pɛː⁶   cây bông   (Mang)   Loi2008:C:993
plaŋ¹ tɔː⁶   cây cọ   (Mang)   Loi2008:C:995
plaŋ¹ tɔː⁶   mai   (Mang)   Loi2008:C:994
plaŋ¹ ɓuaŋ⁶   cây đa   (Mang)   Loi2008:C:986
plaŋ¹ ɓɔː¹ ɓɛː⁶   cây me   (Mang)   Loi2008:C:985
plaŋ¹ ʔaːt⁷   mía   (Mang)   Loi2008:C:996
plaŋ⁶ ʑum³   thác   (Mang)   Loi2008:C:998
plaŋ⁶   cỏ tranh   (Mang)   Loi2008:C:997
plaːj² ʔeːŋ⁶   xoè tay   (Mang)   Loi2008:C:979
plaːj⁴   mở (gói)   (Mang)   Loi2008:C:980
plaːj⁶ mat⁷   mở mắt   (Mang)   Loi2008:C:981
plaːk⁷ pɤː² plɤːk⁷   hòi hộp   (Mang)   Loi2008:C:982
plaːt⁷   giáo   (Mang)   Loi2008:C:983
plaː³ laːm⁶   rê (thóc (nhờ gió))   (Mang)   Loi2008:C:978
plaː¹ niː¹   đấm   (Mang)   Loi2008:C:976
plaː¹ taj¹   cày   (Mang)   Loi2008:C:977
pleːt⁷   ngắt   (Mang)   Loi2008:C:1007
pliɲ⁶   trời, trời (thượng đế)   (Mang)   Loi2008:C:1010
pliː⁶   chớp   (Mang)   Loi2008:C:1009
ploːn⁶   cái sẹo   (Mang)   Loi2008:C:1022
ploːŋ²   cần uống rượu   (Mang)   Loi2008:C:1023
pluam⁶   vắt   (Mang)   Loi2008:C:1024
pluk⁷   sinh (tôi sinh ở...)   (Mang)   Loi2008:C:1025
pløː² laː²ɗiː²   lên chắp (mắt)   (Mang)   Loi2008:C:1019
pløː² luaŋ⁶   cánh tay   (Mang)   Loi2008:C:1020
pløː²   đạn   (Mang)   Loi2008:C:1018
pløː³   thả (gà)   (Mang)   Loi2008:C:1021
pløː¹ cuaŋ⁴   bắp chân   (Mang)   Loi2008:C:1013
pløː¹ niː² ɓɔŋ⁶   vế   (Mang)   Loi2008:C:1014
pløː¹ tiː²   bắp tay   (Mang)   Loi2008:C:1015
pløː¹ vaŋ⁶   (quả) xanh   (Mang)   Loi2008:C:1016
pløː¹ ɓɔŋ⁶   đùi   (Mang)   Loi2008:C:1012
pløː¹ θiːn¹   (quả) chín   (Mang)   Loi2008:C:1017
pløː¹   quả   (Mang)   Loi2008:C:1011
plɔk⁷ ʔɛː³   cố gắng   (Mang)   Loi2008:C:1003
plɔk⁷   nổi   (Mang)   Loi2008:C:1002
plɔk⁷   ra   (Mang)   Loi2008:C:1001
plɔːŋ² plaj³   ong thợ   (Mang)   Loi2008:C:1000
plɛː³   dây nỏ   (Mang)   Loi2008:C:1006
plɛː¹ jum²   ống đựng nước   (Mang)   Loi2008:C:1004
plɛː¹ ʑum¹   ống đựng nước   (Mang)   Loi2008:C:1005
plɤː²   lùa (trâu), đuổi đi   (Mang)   Loi2008:C:1008
poːn¹ haː³ tɛː⁴   bước xuống   (Mang)   Loi2008:C:1040
poːn¹ hɔː³ veː³ naː⁴   bước lên   (Mang)   Loi2008:C:1041
poːn¹ ʔaː²ɗɔŋ⁶   bước qua   (Mang)   Loi2008:C:1042
poːn¹   bước   (Mang)   Loi2008:C:1039
poː¹ ɲaːj⁶   canh gác (nương, rẫy)   (Mang)   Loi2008:C:1035
poː¹   phục kích   (Mang)   Loi2008:C:1032
poː⁴   rình   (Mang)   Loi2008:C:1036
poː⁶   bát lớn đựng thức ăn   (Mang)   Loi2008:C:1037
pua²   vua   (Mang)   Loi2008:C:1059
puaŋ² laːm⁶   bông (lúa)   (Mang)   Loi2008:C:1060
puoŋ⁶ paː²ɲɔː¹   buòng chuối   (Mang)   Loi2008:C:1061
puːj¹   phổi   (Mang)   Loi2008:C:1049
puːl³ θaː⁶   xới (cơm)   (Mang)   Loi2008:C:1050
puːn² ʑiː³   bốn mươi   (Mang)   Loi2008:C:1052
puːn²   bốn   (Mang)   Loi2008:C:1051
puːt⁷   tức   (Mang)   Loi2008:C:1057
puːt⁷   đùn   (Mang)   Loi2008:C:1058
puː³   giặt   (Mang)   Loi2008:C:1047
puː¹ pɛːŋ²   đắt   (Mang)   Loi2008:C:1046
puː¹ ɓak⁷   rẻ   (Mang)   Loi2008:C:1044
puː¹ ɲɛː²   thổi (lửa)   (Mang)   Loi2008:C:1045
puː¹   giá cả   (Mang)   Loi2008:C:1043
puːŋ² haː⁴   cửa sổ   (Mang)   Loi2008:C:1053
puːŋ² toː⁴   cửa ra vào   (Mang)   Loi2008:C:1054
puːŋ³   phòng   (Mang)   Loi2008:C:1055
puːŋ⁴   đục (lỗ)   (Mang)   Loi2008:C:1056
puː⁶ paː¹ʑɨə³   bếp   (Mang)   Loi2008:C:1048
pøː¹ lɛːn⁶   vùng dậy   (Mang)   Loi2008:C:1034
pøː¹   dòi   (Mang)   Loi2008:C:1033
pøː⁶   nhau thai   (Mang)   Loi2008:C:1038
pɔj³   chửi   (Mang)   Loi2008:C:925
pɔn⁴   chia phần   (Mang)   Loi2008:C:926
pɔŋ¹ nɤː⁴   món nợ   (Mang)   Loi2008:C:927
pɔŋ⁴   bóng đái   (Mang)   Loi2008:C:928
pɔːk⁷ ɗaːl⁶   đắp (tường)   (Mang)   Loi2008:C:922
pɔːk⁷   mai cua   (Mang)   Loi2008:C:921
pɔːp⁸   bã rượu   (Mang)   Loi2008:C:924
pɔː¹ ɗɔː² hɔː⁶   lột vỏ (cây)   (Mang)   Loi2008:C:919
pɔːŋ³ cɯŋ²ʔyː⁴   vun gốc   (Mang)   Loi2008:C:923
pɔː⁴   gặp   (Mang)   Loi2008:C:920
pəj² huː²   kì (lưng)   (Mang)   Loi2008:C:944
pəl¹ vat⁷   méo   (Mang)   Loi2008:C:945
pəː² ɲaj³   uốn (thẳng)   (Mang)   Loi2008:C:934
pəː²θaːŋ³ pəː²vɤm¹   khuây khoả   (Mang)   Loi2008:C:936
pəː¹lɔn³ pjɔŋ⁴   tẽ (ngô)   (Mang)   Loi2008:C:929
pəː¹tɔm⁴   tụ tập   (Mang)   Loi2008:C:930
pəː¹vɔŋ³   đằng hắng   (Mang)   Loi2008:C:931
pəː¹vɤm² ɓak⁷   nh· nhặn   (Mang)   Loi2008:C:932
pəː¹θal² ʔaː¹piːt⁷   cái phao   (Mang)   Loi2008:C:933
pəːŋ¹ paːt⁷   thớt   (Mang)   Loi2008:C:941
pɛːn³     (Mang)   Loi2008:C:940
pɛːŋ² ɲua⁶   chữa (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:942
pɛː⁶   yếm,tấm choàngbụng   (Mang)   Loi2008:C:939
pɤj² haj³   v·i (thóc) ra phơi   (Mang)   Loi2008:C:949
pɤj² huː⁴   gió xoáy   (Mang)   Loi2008:C:950
pɤj² θaːt⁷ ʑum¹   vẩy (n­ớc)   (Mang)   Loi2008:C:951
pɤj³   quát   (Mang)   Loi2008:C:952
pɤj⁶ muːn³   trứng cá   (Mang)   Loi2008:C:953
pɤj⁶ θyː³   ng­ợc dòng   (Mang)   Loi2008:C:954
pɤl¹ vɛː⁴   cuốn   (Mang)   Loi2008:C:956
pɤl¹ ɗɤːk⁷   lạ   (Mang)   Loi2008:C:955
pɤːj²   chén   (Mang)   Loi2008:C:948
pɤː¹ liː³ θɤː¹ ɲɤːk⁷   nghe ngóng (lắng nghe)   (Mang)   Loi2008:C:946
pɤː¹ ʔaː¹mat⁷   con ngươi, lòng đen   (Mang)   Loi2008:C:947
pɯŋ² pɛː⁶   bong bóng cá   (Mang)   Loi2008:C:1030
pɯŋ² tɤp⁷   úp   (Mang)   Loi2008:C:1031
pɯŋ² ɓak⁷   vai   (Mang)   Loi2008:C:1029
pɯŋ¹ taː³   dọc   (Mang)   Loi2008:C:1027
pɯŋ¹ɓaːŋ²   ngang   (Mang)   Loi2008:C:1028
pɯːŋ² taː¹ ʔeːŋ⁶   giơ tay   (Mang)   Loi2008:C:1026
raːn⁶ mak⁷   một trăm linh một   (Mang)   Loi2008:C:1062
raːn⁶ mɛː⁴   một trăm   (Mang)   Loi2008:C:1063
seː² taː²ɓuːl⁶   chòi, nụ   (Mang)   Loi2008:C:1064
seː⁴ ɲaːŋ¹   (hoa) nở   (Mang)   Loi2008:C:1066
seː⁴   hoa   (Mang)   Loi2008:C:1065
seː⁶ ʑuː¹   (hoa) tàn   (Mang)   Loi2008:C:1067
taj² nəː⁴   trả nợ   (Mang)   Loi2008:C:1127
taj⁴   hàng rào   (Mang)   Loi2008:C:1128
tak⁷ ʑɤŋ¹ ʔeːŋ²   múc (canh)   (Mang)   Loi2008:C:1130
tak⁷ ʔɔː¹   bón (cơm)   (Mang)   Loi2008:C:1131
tak⁷ θaː⁶   xúc (cơm)   (Mang)   Loi2008:C:1132
tak⁷   múc   (Mang)   Loi2008:C:1129
tam² θɤl² caː⁶   ngòi chạng háng   (Mang)   Loi2008:C:1140
tam¹ haːm²   tám   (Mang)   Loi2008:C:1135
tam¹ pliː⁶   ngâm (mạ)   (Mang)   Loi2008:C:1136
tam¹ pyː³   bảy   (Mang)   Loi2008:C:1137
tam¹ taːŋ² pɔː³   xuống núi   (Mang)   Loi2008:C:1138
tam¹ θiːn²   chín   (Mang)   Loi2008:C:1139
tam¹   xuống   (Mang)   Loi2008:C:1133
tam¹   ­ơm (cây)   (Mang)   Loi2008:C:1134
tan² ɓeː³   cào cào (bằng đầu)   (Mang)   Loi2008:C:1146
tan² ʔɔː¹cuaŋ⁴ veːŋ³   ngòi bằng tròn   (Mang)   Loi2008:C:1147
tan² θoːk³ tiː⁴ʔaː¹θɔŋ³   ngòi bó gối   (Mang)   Loi2008:C:1148
tan¹ paː⁶ liː³   ngòi yên   (Mang)   Loi2008:C:1142
tan¹ pɯŋ² coːn¹   ngòi xổm   (Mang)   Loi2008:C:1143
tan¹ ʑɔŋ⁶   ngòi chờ   (Mang)   Loi2008:C:1144
tan¹ θan¹   ngòi bệt   (Mang)   Loi2008:C:1145
tan¹   ngòi   (Mang)   Loi2008:C:1141
tat⁷ haː³ tɛː¹   kéo xuống   (Mang)   Loi2008:C:1157
tat⁷ hɔː³ veː³ naː⁴   kéo lờn   (Mang)   Loi2008:C:1158
tat⁷ paː²tɔn³   níu (lại)   (Mang)   Loi2008:C:1159
tat⁷   lôi, dương cung   (Mang)   Loi2008:C:1156
ta²lɔːŋ⁶ teː⁶   sình, lầy   (Mang)   Loi2008:C:1126
ta¹luŋ¹ ʑum³   nguòn nước   (Mang)   Loi2008:C:1125
taŋ³ ʑiː⁴   chắn (gió)   (Mang)   Loi2008:C:1154
taŋ³     (Mang)   Loi2008:C:1153
taŋ³   ghế   (Mang)   Loi2008:C:1152
taŋ¹ ʔoːm⁶   rào (vườn)   (Mang)   Loi2008:C:1149
taŋ¹ θam³   chăn   (Mang)   Loi2008:C:1150
taŋ¹ʔeː³   nghiờng   (Mang)   Loi2008:C:1151
taŋ⁴   che   (Mang)   Loi2008:C:1155
taːj² laːm⁶   phơi (thóc)   (Mang)   Loi2008:C:1109
taːj² ɲua⁶   sàn   (Mang)   Loi2008:C:1110
taːk⁷   chẻ (tre)   (Mang)   Loi2008:C:1112
taːk⁷   sắt   (Mang)   Loi2008:C:1111
taːm¹ tɔːŋ²   rình   (Mang)   Loi2008:C:1114
taːm¹   đạp   (Mang)   Loi2008:C:1113
taːm⁶   cua   (Mang)   Loi2008:C:1115
taːn² tiː³ ɲua⁶   đắp (nền)   (Mang)   Loi2008:C:1118
taːn³   đan (tre, nứa)   (Mang)   Loi2008:C:1119
taːn¹ teː⁶   trang (đất)   (Mang)   Loi2008:C:1117
taːn¹ teː⁶   đào m­ơng   (Mang)   Loi2008:C:1116
taːn⁶   dệt (vải)   (Mang)   Loi2008:C:1120
taːp⁷   phử   (Mang)   Loi2008:C:1122
taːt⁷ luːt⁷   trượt   (Mang)   Loi2008:C:1123
taːt⁷ ʔeːŋ⁶   duỗi tay   (Mang)   Loi2008:C:1124
taː² leː²   vùng thấp   (Mang)   Loi2008:C:1088
taː² leː³   ớn lạnh   (Mang)   Loi2008:C:1089
taː² paː⁴   rờu   (Mang)   Loi2008:C:1090
taː² vɛːk⁷     (Mang)   Loi2008:C:1091
taː² ʑɔː⁶   gan dạ   (Mang)   Loi2008:C:1092
taː²hoː⁴   rau húng   (Mang)   Loi2008:C:1094
taː²kɤl²   nòng nọc   (Mang)   Loi2008:C:1095
taː²lak⁷   bẻ   (Mang)   Loi2008:C:1096
taː²lɔːt⁷ puː¹   hạ giá   (Mang)   Loi2008:C:1097
taː²maː⁴   bọ chó   (Mang)   Loi2008:C:1098
taː²naːm² tɤː²lɔːŋ²   bờ hò   (Mang)   Loi2008:C:1099
taː²pjak⁷   rau cải   (Mang)   Loi2008:C:1101
taː²pɤːl⁶ mɔː¹   buổi sáng   (Mang)   Loi2008:C:1100
taː²vaːt⁷   cọ (nòi)   (Mang)   Loi2008:C:1102
taː²ɓuːl⁶ laː¹   búp lá   (Mang)   Loi2008:C:1093
taː²ʑak⁷   giật mình   (Mang)   Loi2008:C:1103
taː²ʑiːɲ³   vùng cao   (Mang)   Loi2008:C:1104
taː³ cuaŋ⁴ mak⁷   đứng một chân   (Mang)   Loi2008:C:1107
taː³ paː² ʑaːŋ⁶ cuaŋ⁴   đứng kiễng chân   (Mang)   Loi2008:C:1108
taː³   gọi (chó)   (Mang)   Loi2008:C:1105
taː³   đứng, đứng dậy, đứng lên   (Mang)   Loi2008:C:1106
taː¹ caːŋ⁶ʑuaŋ⁴   thầy cúng   (Mang)   Loi2008:C:1069
taː¹ hat⁷ ɗaːŋ⁶ mat⁷   chói   (Mang)   Loi2008:C:1070
taː¹ həːp⁷ ʑuːm¹   hắt   (Mang)   Loi2008:C:1071
taː¹ lok⁷   lõm   (Mang)   Loi2008:C:1073
taː¹ loː³   thứ nhất   (Mang)   Loi2008:C:1072
taː¹   (chim) hót   (Mang)   Loi2008:C:1068
taː¹cɨə³ tuaŋ¹ʑaŋ⁶   nữ thanh niên   (Mang)   Loi2008:C:1077
taː¹hat⁷   (đường) tắt   (Mang)   Loi2008:C:1078
taː¹hoːŋ²   (thịt) tươi   (Mang)   Loi2008:C:1079
taː¹laːŋ⁶ hɔː⁶ ɗuː³   khăn đội đầu   (Mang)   Loi2008:C:1081
taː¹laːŋ⁶ hɔː⁶ ʔɔː¹ paː³   khăn rửa mặt   (Mang)   Loi2008:C:1082
taː¹laːŋ⁶ hɔː⁶   khăn quàng   (Mang)   Loi2008:C:1080
taː¹leː²   mỏng   (Mang)   Loi2008:C:1083
taː¹naːm²   bên cạnh   (Mang)   Loi2008:C:1084
taː¹ɓaːj⁶   nhão   (Mang)   Loi2008:C:1076
taː¹ʑeː³   cái kéo   (Mang)   Loi2008:C:1085
taː¹ʑuaŋ⁶ paŋ³   buổi chiều   (Mang)   Loi2008:C:1086
taː¹ˈ² lɔːj⁶   ớt   (Mang)   Loi2008:C:1074
taː¹ˈ² ʔɔː³   ướt   (Mang)   Loi2008:C:1075
taː¹θiːt⁷   giết   (Mang)   Loi2008:C:1087
taːŋ²ˈ⁴   nhà kho (lúa, ngô)   (Mang)   Loi2008:C:1121
teː² haŋ⁶   sét   (Mang)   Loi2008:C:1192
teː⁶ haŋ³   đất sét   (Mang)   Loi2008:C:1198
teː⁶ ɓaːŋ¹   đòng bằng   (Mang)   Loi2008:C:1197
teː⁶ θak⁷   đất mùn   (Mang)   Loi2008:C:1199
teː⁶   đất   (Mang)   Loi2008:C:1196
tik⁷   đâm (thú)   (Mang)   Loi2008:C:1221
tip⁷   nai   (Mang)   Loi2008:C:1222
tiːn¹   giẫm   (Mang)   Loi2008:C:1217
tiːp⁷   hươu   (Mang)   Loi2008:C:1220
tiː³ mak⁷   chung   (Mang)   Loi2008:C:1214
tiː³ ɲua⁶   nền (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:1215
tiː³ ʔeː¹ hɔm⁶   yên tĩnh   (Mang)   Loi2008:C:1216
tiː¹ ʔoː¹ ʑum³   cửa sông   (Mang)   Loi2008:C:1213
tom¹   lấp (đ­ờng đi)   (Mang)   Loi2008:C:1258
tot⁸   kim   (Mang)   Loi2008:C:1259
toːŋ⁶ ʔaː¹ɗoː³   câu chuyện   (Mang)   Loi2008:C:1256
toːŋ⁶ θɔːŋ⁶   bài hát   (Mang)   Loi2008:C:1257
toː⁴   (nói) to   (Mang)   Loi2008:C:1252
toː⁴   lấy   (Mang)   Loi2008:C:1253
tuak⁷   liếm   (Mang)   Loi2008:C:1269
tuat⁷ ʑaː¹   dọc đường   (Mang)   Loi2008:C:1274
tuat⁷   theo   (Mang)   Loi2008:C:1273
tuaŋ⁶ han⁶   đờm   (Mang)   Loi2008:C:1270
tuaŋ⁶ la²θuam⁶   nửa đờm   (Mang)   Loi2008:C:1271
tuaŋ⁶ ɲua⁶   gầm sàn   (Mang)   Loi2008:C:1272
tuːj³ ɲua⁶   nóc (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:1267
tuːn⁶ tɔː¹ ciː³   bắt đầu làm   (Mang)   Loi2008:C:1268
tuː² pløː¹ plaːŋ¹   xơ dừa   (Mang)   Loi2008:C:1263
tuː²   thịt   (Mang)   Loi2008:C:1262
tuː²   đua con   (Mang)   Loi2008:C:1261
tuː³   nhét   (Mang)   Loi2008:C:1264
tuː¹   đổ (nước)   (Mang)   Loi2008:C:1260
tuː⁶   thỏ   (Mang)   Loi2008:C:1265
tuː⁶   tử   (Mang)   Loi2008:C:1266
tyː¹ θan¹   h­ hại   (Mang)   Loi2008:C:1276
tyː¹   quẳng, vứt   (Mang)   Loi2008:C:1275
tøː³   rung   (Mang)   Loi2008:C:1251
tøː⁶ ʔaːw³   tiếng nói, lời   (Mang)   Loi2008:C:1255
tøː⁶   từ (nói một từ)   (Mang)   Loi2008:C:1254
tɔk⁷   khổ   (Mang)   Loi2008:C:1176
tɔm³ ʑəː²θiː⁶ ʑəː²ɓɔk⁷   xông thuốc   (Mang)   Loi2008:C:1181
tɔm³ ʑɤː² θiː⁶   co giật   (Mang)   Loi2008:C:1182
tɔm¹ huːŋ³   nấu (cơm, rượu)   (Mang)   Loi2008:C:1178
tɔm¹ ɲɛː²   châm lửa   (Mang)   Loi2008:C:1179
tɔm¹ ʑiː⁶   nấu (thức ăn) rau   (Mang)   Loi2008:C:1180
tɔm¹   nòi   (Mang)   Loi2008:C:1177
tɔn² caːŋ⁴   khớp tay, chân   (Mang)   Loi2008:C:1184
tɔn¹   nghỉ   (Mang)   Loi2008:C:1183
tɔn⁴   nối chỉ   (Mang)   Loi2008:C:1185
tɔt⁷ tɤː¹ʑak⁷   ngạc nhiên   (Mang)   Loi2008:C:1186
tɔːk⁷   gói   (Mang)   Loi2008:C:1167
tɔːn² caŋ¹man⁶   đón dâu   (Mang)   Loi2008:C:1168
tɔːn³   giấu, nấp   (Mang)   Loi2008:C:1169
tɔː³ myː²   chử làng, trưởng thôn   (Mang)   Loi2008:C:1162
tɔː³ van⁶ ʑiː⁶   chừa hoang   (Mang)   Loi2008:C:1164
tɔː³ van⁶   thai   (Mang)   Loi2008:C:1163
tɔː³ θaː³   (quả này ăn) đ­ợc   (Mang)   Loi2008:C:1165
tɔː³   đ­ợc (làm được)   (Mang)   Loi2008:C:1161
tɔː¹ ʔaː²tuaŋ⁶   hứng (n­ớc)   (Mang)   Loi2008:C:1160
tɔːŋ² ɗaŋ²   đòng   (Mang)   Loi2008:C:1172
tɔːŋ² lua⁴   nhôm   (Mang)   Loi2008:C:1173
tɔːŋ² viːn¹   nhìn thấy   (Mang)   Loi2008:C:1174
tɔːŋ²   nhìn, xem   (Mang)   Loi2008:C:1171
tɔːŋ²   vòng cổ, vòng tay   (Mang)   Loi2008:C:1170
tɔːŋ⁶ min³   xem bói   (Mang)   Loi2008:C:1175
tɔː⁴   gan   (Mang)   Loi2008:C:1166
təŋ² ʔɤː³   đụng (đầu)   (Mang)   Loi2008:C:1207
təŋ¹viː³   (đường) vòng   (Mang)   Loi2008:C:1206
təː² lɔː¹   hở   (Mang)   Loi2008:C:1193
təː²ʑɔː⁶   sợ   (Mang)   Loi2008:C:1194
təː¹ cɨə³   nữ học sinh   (Mang)   Loi2008:C:1187
təː¹vɛːk⁷   rách   (Mang)   Loi2008:C:1191
təː¹ɓɛp⁷   bẹp   (Mang)   Loi2008:C:1190
təːŋ¹veː³   vây (thú)   (Mang)   Loi2008:C:1203
təːŋ¹ɗok³   đánh (diêm, đá)   (Mang)   Loi2008:C:1202
təːŋ¹θɛː⁴   bới (đất)   (Mang)   Loi2008:C:1204
tɛːm³   viết   (Mang)   Loi2008:C:1201
tɛːm³   vẽ, thêu   (Mang)   Loi2008:C:1200
tɛːp⁷ hiːn²   gấu váy   (Mang)   Loi2008:C:1205
tɛː¹ mɛː³   một lần, một lượt   (Mang)   Loi2008:C:1189
tɛː¹ ɗøː⁶   mổ (bụng)   (Mang)   Loi2008:C:1188
tɛː⁴   mổ (thịt)   (Mang)   Loi2008:C:1195
tɤm⁶   óc, não   (Mang)   Loi2008:C:1209
tɤn¹ ʔaː⁶ tjaː⁴   đứng lại   (Mang)   Loi2008:C:1210
tɤp⁸   chôn   (Mang)   Loi2008:C:1211
tɤt⁷   kéo sợi   (Mang)   Loi2008:C:1212
tɤː¹ʔuː¹ hɔk⁷   tóc bù xù   (Mang)   Loi2008:C:1208
tɨːŋ³   đàn   (Mang)   Loi2008:C:1219
tɨːŋ¹ ploː² kɔŋ³   dùi trống   (Mang)   Loi2008:C:1218
tɯŋ² haːŋ⁴ cɯŋ²ʔuŋ¹   ngửa cổ   (Mang)   Loi2008:C:1238
tɯŋ² kuːt⁷   vết cào   (Mang)   Loi2008:C:1239
tɯŋ² muk⁷ cɯːŋ²lɔː²   cúi đầu   (Mang)   Loi2008:C:1240
tɯŋ² paːk⁷ ʔeːŋ⁶   vỗ tay   (Mang)   Loi2008:C:1242
tɯŋ² pɔm⁴   đập (đất)   (Mang)   Loi2008:C:1243
tɯŋ² taːm¹ cuaŋ⁴   giậm chân   (Mang)   Loi2008:C:1244
tɯŋ² tik⁷   chém   (Mang)   Loi2008:C:1245
tɯŋ² tuŋ³   phửi (bụi)   (Mang)   Loi2008:C:1247
tɯŋ² tuːn³   thức   (Mang)   Loi2008:C:1246
tɯŋ² ɓec⁷   băm   (Mang)   Loi2008:C:1233
tɯŋ² ɓlaːj¹   nhảy xuống   (Mang)   Loi2008:C:1234
tɯŋ² ɓoːŋ⁶ ʑuːm³   giếng   (Mang)   Loi2008:C:1235
tɯŋ² ɗeː⁶   lăn   (Mang)   Loi2008:C:1236
tɯŋ² ɗiː³   búng   (Mang)   Loi2008:C:1237
tɯŋ² ɲan¹   xô đẩy   (Mang)   Loi2008:C:1241
tɯŋ² ʔeː³ cɯŋ²lɔː²   nghẹo đầu   (Mang)   Loi2008:C:1250
tɯŋ² ʔɔk⁷   uốn (cong)   (Mang)   Loi2008:C:1248
tɯŋ² ʔɛː³   quên   (Mang)   Loi2008:C:1249
tɯŋ¹ ploː⁶ ʔaː¹ θaːk⁷   khuỷu tay   (Mang)   Loi2008:C:1230
tɯŋ¹ pɔːŋ¹   đập   (Mang)   Loi2008:C:1229
tɯŋ¹ tic⁷   đâm   (Mang)   Loi2008:C:1231
tɯŋ¹ tyː³   nhổ   (Mang)   Loi2008:C:1232
tɯŋ¹ ɓaːc⁷ tuː⁴   băm (thịt)   (Mang)   Loi2008:C:1225
tɯŋ¹ ɲan¹   đẩy   (Mang)   Loi2008:C:1226
tɯŋ¹ ɲap⁷   chộp (gà)   (Mang)   Loi2008:C:1227
tɯŋ¹ ɲil⁴     (Mang)   Loi2008:C:1228
tɯː²cɨək⁷   xéo (nát)   (Mang)   Loi2008:C:1223
tɯːŋ¹ pɔːŋ¹   đập (lúa)   (Mang)   Loi2008:C:1224
van² laːn⁶   chì   (Mang)   Loi2008:C:1286
van² løː³ ʔaː¹     (Mang)   Loi2008:C:1287
van² ʑaːk⁷ haː⁴   nghé   (Mang)   Loi2008:C:1288
van³ ʔam¹   con nợ   (Mang)   Loi2008:C:1290
van³   nhai   (Mang)   Loi2008:C:1289
van⁶ plaj³   dân   (Mang)   Loi2008:C:1292
van⁶ haŋ⁶   con nuôi   (Mang)   Loi2008:C:1294
van⁶ haː⁴   trẻ con   (Mang)   Loi2008:C:1293
van⁶ høː²   con mò côi   (Mang)   Loi2008:C:1295
van⁶ laːn²   chắt   (Mang)   Loi2008:C:1297
van⁶ laː⁶   con út   (Mang)   Loi2008:C:1296
van⁶ lɔːt⁷   thai chết   (Mang)   Loi2008:C:1298
van⁶ mak⁷   con một   (Mang)   Loi2008:C:1299
van⁶ taː¹cɨə³   con gái   (Mang)   Loi2008:C:1300
van⁶ toː⁴   con cả   (Mang)   Loi2008:C:1301
van⁶ ʑiː⁶   con hoang   (Mang)   Loi2008:C:1302
van⁶ ʑɨəj⁴   con thứ   (Mang)   Loi2008:C:1303
van⁶ ʔɔːn³ cyː¹   con trai   (Mang)   Loi2008:C:1304
van⁶ θoː⁶   cháu   (Mang)   Loi2008:C:1305
van⁶   con   (Mang)   Loi2008:C:1291
vat⁷   cháy; (cơm) cháy   (Mang)   Loi2008:C:1308
vat⁷   vắt   (Mang)   Loi2008:C:1309
vaŋ⁶   (quả) xanh   (Mang)   Loi2008:C:1307
vaŋ⁶   xanh   (Mang)   Loi2008:C:1306
vaːj³ ʑəː¹ɗaː⁴   chèo (thuyền)   (Mang)   Loi2008:C:1279
vaːk⁷, vɛk⁷   rách   (Mang)   Loi2008:C:1280
vaːn³   v·i   (Mang)   Loi2008:C:1282
vaːn¹   sai, khiến   (Mang)   Loi2008:C:1281
vaː² hɔː⁶   nhựa cây   (Mang)   Loi2008:C:1277
vaːŋ¹ caː⁴   bỏ vợ   (Mang)   Loi2008:C:1285
vaːŋ¹   bỏ (không dùng)   (Mang)   Loi2008:C:1283
vaːŋ¹   rộng   (Mang)   Loi2008:C:1284
vaː⁶ moːn¹   cái kén   (Mang)   Loi2008:C:1278
veː¹   mêi   (Mang)   Loi2008:C:1312
veː⁶ paː²ɲɔː¹   nải chuối   (Mang)   Loi2008:C:1314
viːt³ ɗuaŋ¹ ɲaŋ¹   giật lùi   (Mang)   Loi2008:C:1322
viːt⁷ mɛŋ⁴   quay lại   (Mang)   Loi2008:C:1324
viːt⁷   về   (Mang)   Loi2008:C:1323
vuaŋ²   gừng   (Mang)   Loi2008:C:1326
vuaŋ¹ pjaː²   sống dao   (Mang)   Loi2008:C:1325
vɔŋ² θuaŋ⁶   riềng   (Mang)   Loi2008:C:1311
vɔːŋ¹ toː¹   ong đất   (Mang)   Loi2008:C:1310
vɛːn³   gương   (Mang)   Loi2008:C:1316
vɛːn³   quen (làm việc gì)   (Mang)   Loi2008:C:1317
vɛːn³   quen   (Mang)   Loi2008:C:1315
vɛː³   dai   (Mang)   Loi2008:C:1313
vɤm³   vót nh½n   (Mang)   Loi2008:C:1321
vɤm¹ hat⁷   chết ngất   (Mang)   Loi2008:C:1318
vɤm¹ puːt⁷   nóng nảy   (Mang)   Loi2008:C:1319
vɤm¹ ʑoːk⁷   dung cảm   (Mang)   Loi2008:C:1320
ŋaː³ θaːŋ⁶   ngà voi   (Mang)   Loi2008:C:808
ŋ² ʔaːj³   sấm   (Mang)   Loi2008:C:797
ŋ² poːk⁷   mọc   (Mang)   Loi2008:C:801
ŋ² taːk⁸   lươi   (Mang)   Loi2008:C:802
ŋ² teː⁶ lap⁷   điếc   (Mang)   Loi2008:C:803
ŋ² teː⁶ pɔk⁷   sứt môi   (Mang)   Loi2008:C:804
ŋ² tøː⁶ ɓuː³   núm vú   (Mang)   Loi2008:C:806
ŋ² tøː⁶   môi   (Mang)   Loi2008:C:805
ŋ² ɓoːl²   đỉnh đòi (núi)   (Mang)   Loi2008:C:798
ŋ² ʔɔl⁶ ʑum³   lòng sông   (Mang)   Loi2008:C:807
ŋ¹ myː¹   mui   (Mang)   Loi2008:C:796
ŋ̥² ɓoːl² ʑiː⁶   núi   (Mang)   Loi2008:C:800
ŋ̥² ɓoːl² ʑiː⁶   đòi   (Mang)   Loi2008:C:799
ɓaj¹ hɔː⁶   non cây   (Mang)   Loi2008:C:12
ɓak⁷ naː⁶   hoà (không ai thắng, không ai thua)   (Mang)   Loi2008:C:14
ɓak⁷ ʑuam³   trúng độc   (Mang)   Loi2008:C:15
ɓak⁷ ʔɤp⁷   mắc (bẫy)   (Mang)   Loi2008:C:16
ɓak⁷   sặc   (Mang)   Loi2008:C:13
ɓal²   phạt   (Mang)   Loi2008:C:17
ɓan²   vắng, neo (người)   (Mang)   Loi2008:C:19
ɓan²   ít   (Mang)   Loi2008:C:18
ɓat⁷ cɯŋ² luaŋ⁶   cắp (nách)   (Mang)   Loi2008:C:21
ɓaŋ⁶   măng   (Mang)   Loi2008:C:20
ɓaːk⁷ θaː⁶   mớm (cơm)   (Mang)   Loi2008:C:4
ɓaːk⁸   gạo   (Mang)   Loi2008:C:5
ɓaː² ʔaː⁴   hát đối (nam nữ)   (Mang)   Loi2008:C:2
ɓaː¹   chua   (Mang)   Loi2008:C:1
ɓaːŋ² ɗoː¹ hɔːŋ²   chị họ   (Mang)   Loi2008:C:11
ɓaːŋ²   bằng; phẳng   (Mang)   Loi2008:C:8
ɓaːŋ²   chị   (Mang)   Loi2008:C:10
ɓaːŋ²   vơi   (Mang)   Loi2008:C:9
ɓaːŋ¹ ʔɯŋ¹ θaːŋ²   sân   (Mang)   Loi2008:C:7
ɓaːŋ¹     (Mang)   Loi2008:C:6
ɓaː⁶ lɛː²   dê nhà   (Mang)   Loi2008:C:3
ɓeː¹ van⁶   chửa (ng­ời, động vật)   (Mang)   Loi2008:C:41
ɓeːŋ³ meː³ ɗaː³   trẻ ra (trẻ lại)   (Mang)   Loi2008:C:43
ɓeːŋ³   trẻ   (Mang)   Loi2008:C:42
ɓit⁷ haːm²   cầm máu   (Mang)   Loi2008:C:53
ɓit⁷ ŋ² myː⁴   ngạt mui   (Mang)   Loi2008:C:54
ɓit⁷   bịt lỗ   (Mang)   Loi2008:C:52
ɓiː³   chối   (Mang)   Loi2008:C:51
ɓliː⁴ ciː²   ma ám, ma làm   (Mang)   Loi2008:C:56
ɓliː⁴   ma   (Mang)   Loi2008:C:55
ɓoː¹ ʑɤm¹   sao bắc đẩu   (Mang)   Loi2008:C:61
ɓoːŋ³ cuaŋ⁴   xà cạp   (Mang)   Loi2008:C:64
ɓoːŋ³   bọc   (Mang)   Loi2008:C:63
ɓua³   hành   (Mang)   Loi2008:C:76
ɓuaŋ¹ neːŋ²   sa nhân   (Mang)   Loi2008:C:77
ɓuːk⁷   giã (gạo)   (Mang)   Loi2008:C:72
ɓuːn²   linh hòn   (Mang)   Loi2008:C:73
ɓuːt⁷ ʔaŋ²kan³   hút thuốc   (Mang)   Loi2008:C:75
ɓuːt⁷   bút   (Mang)   Loi2008:C:74
ɓuː³ pat⁷     (Mang)   Loi2008:C:69
ɓuː¹ ʔɔn³ pɛːn⁶ ɗɔː¹   lợn (rừng) đàn   (Mang)   Loi2008:C:67
ɓuː¹ ʔɔn³ taː² loːŋ⁶   lợn độc   (Mang)   Loi2008:C:68
ɓuː¹ ʔɔn³   lợn rừng   (Mang)   Loi2008:C:66
ɓuː⁴     (Mang)   Loi2008:C:70
ɓuː⁶ tuːj³   xà nhà   (Mang)   Loi2008:C:71
ɓyː¹ huŋ¹   say rượu   (Mang)   Loi2008:C:78
ɓøː³ hɔː³ taː⁴   mang xuống   (Mang)   Loi2008:C:62
ɓøː¹ ceː¹   mang lờn   (Mang)   Loi2008:C:58
ɓøː¹ laːm⁶   gùi (lúa)   (Mang)   Loi2008:C:59
ɓøː¹ paː²ʔoː³   mang vào, lấy vào   (Mang)   Loi2008:C:60
ɓøː¹   mang   (Mang)   Loi2008:C:57
ɓœː ⁴   cái gùi   (Mang)   Loi2008:C:65
ɓɔk⁷ ʔaː²   bắt cá bằng tay   (Mang)   Loi2008:C:34
ɓɔk⁷ ʔɯŋ²ʔap⁷   đơ lấy   (Mang)   Loi2008:C:35
ɓɔl¹   bột   (Mang)   Loi2008:C:36
ɓɔt⁷   mử   (Mang)   Loi2008:C:40
ɓɔŋ²   kho   (Mang)   Loi2008:C:38
ɓɔŋ¹ ɗan¹   khe phai   (Mang)   Loi2008:C:37
ɓɔŋ⁶ pjaː²   cán dao   (Mang)   Loi2008:C:39
ɓɔːk⁷   bốc (thức ăn)   (Mang)   Loi2008:C:31
ɓɔː³ caː⁴   ăn hỏi   (Mang)   Loi2008:C:27
ɓɔː³ naː⁶   bàn bạc   (Mang)   Loi2008:C:28
ɓɔː³   hỏi, đòi   (Mang)   Loi2008:C:26
ɓɔː³   mỏ (kẽm)   (Mang)   Loi2008:C:25
ɓɔː¹ cuaŋ¹   móng (trâu, bò)   (Mang)   Loi2008:C:23
ɓɔː¹ pjɔŋ²   bắp ngô   (Mang)   Loi2008:C:24
ɓɔː¹   gần   (Mang)   Loi2008:C:22
ɓɔːŋ⁶ cɔːp⁷   cán (cuốc), cái thuổng   (Mang)   Loi2008:C:32
ɓɔːŋ⁶ niː¹   bắp thịt   (Mang)   Loi2008:C:33
ɓɔː⁴   cái giỏ   (Mang)   Loi2008:C:29
ɓɔː⁶   vải, cây bông   (Mang)   Loi2008:C:30
ɓɛp⁷   méo   (Mang)   Loi2008:C:46
ɓɛp⁸   bóp cò   (Mang)   Loi2008:C:47
ɓɛɲ³ ɓɔŋ⁴   chuòn chuòn   (Mang)   Loi2008:C:45
ɓɛːp⁷   móp; bấm   (Mang)   Loi2008:C:44
ɓɤːp⁷ mat⁷   mí mắt   (Mang)   Loi2008:C:50
ɓɤː³   ngốc, dại, câm   (Mang)   Loi2008:C:49
ɓɤː¹ ɲɤː⁶ ʔiː²   đần độn   (Mang)   Loi2008:C:48
ɗak⁷   uống (n­ớc)   (Mang)   Loi2008:C:247
ɗal⁴   nông   (Mang)   Loi2008:C:248
ɗal⁶   vách, tường đất   (Mang)   Loi2008:C:249
ɗam²   dày   (Mang)   Loi2008:C:250
ɗaŋ⁴   đỏ   (Mang)   Loi2008:C:251
ɗaːj¹ tiː²   bàn tay   (Mang)   Loi2008:C:241
ɗaːl⁶ ʔoːm⁶   hàng rào (vườn)   (Mang)   Loi2008:C:242
ɗaːm⁶   đua cái   (Mang)   Loi2008:C:243
ɗaːŋ¹ ʑoː³ ɓɔt⁷   mưng mử   (Mang)   Loi2008:C:244
ɗaːŋ¹ θaːŋ³   nguôi (cơn giận)   (Mang)   Loi2008:C:245
ɗaːŋ⁶ haː³   thân thể   (Mang)   Loi2008:C:246
ɗaː⁴   thang gác   (Mang)   Loi2008:C:240
ɗit⁷   nóng   (Mang)   Loi2008:C:279
ɗoŋ² ʑum¹ ʑəː¹piːt³ tuaŋ⁶ haːk⁷   rôm   (Mang)   Loi2008:C:292
ɗoːj²   một đôi   (Mang)   Loi2008:C:289
ɗoː² cɛːn⁶   chạn bát   (Mang)   Loi2008:C:283
ɗoː³ ʑəː²maː⁴   vơ vụn   (Mang)   Loi2008:C:286
ɗoː³   nứt nẻ   (Mang)   Loi2008:C:284
ɗoː³   vơ, bể   (Mang)   Loi2008:C:285
ɗoː¹ kaːj¹   chợ   (Mang)   Loi2008:C:280
ɗoː¹ laː² niː⁶   ban ngày   (Mang)   Loi2008:C:281
ɗoː¹ lɤː²ʑɔŋ³   buổi trưa   (Mang)   Loi2008:C:282
ɗoːŋ² meː⁶   mặt trăng   (Mang)   Loi2008:C:291
ɗoːŋ² ɓoː¹   ngôi sao   (Mang)   Loi2008:C:290
ɗoː⁴   cái lờ   (Mang)   Loi2008:C:287
ɗua³ tuː⁴   so (đua)   (Mang)   Loi2008:C:298
ɗua³   buòi   (Mang)   Loi2008:C:296
ɗua³   đo   (Mang)   Loi2008:C:297
ɗuaŋ¹ hɔːŋ²   ngoài   (Mang)   Loi2008:C:300
ɗuaŋ¹ tam⁴   phải   (Mang)   Loi2008:C:301
ɗuaŋ¹ veː²   trái   (Mang)   Loi2008:C:302
ɗuaŋ¹ ɗoː²   trong   (Mang)   Loi2008:C:299
ɗuaŋ⁶   cầu   (Mang)   Loi2008:C:303
ɗuŋ¹ ɗɔː⁴ ɗuŋ¹ ɗøː⁶   chung quanh   (Mang)   Loi2008:C:304
ɗuːm¹ ʑaŋ⁶   rừng già   (Mang)   Loi2008:C:295
ɗuː³ taː¹laːŋ⁶ hɔː⁶   vấn (khăn)   (Mang)   Loi2008:C:294
ɗuː³   đội   (Mang)   Loi2008:C:293
ɗyː³   cùn   (Mang)   Loi2008:C:305
ɗøː⁶   bụng   (Mang)   Loi2008:C:288
ɗɔk⁷   rơi   (Mang)   Loi2008:C:262
ɗɔk⁸   đọc   (Mang)   Loi2008:C:263
ɗɔŋ² tɨːŋ³   hộp đàn   (Mang)   Loi2008:C:264
ɗɔŋ³ ŋ² ɓoːl²   ngọn núi   (Mang)   Loi2008:C:265
ɗɔŋ⁶   cử   (Mang)   Loi2008:C:266
ɗɔː² hɔː⁶   vỏ cây   (Mang)   Loi2008:C:253
ɗɔː² paːn²   sâu có lông (róm)   (Mang)   Loi2008:C:254
ɗɔː² pløː¹   vỏ quả   (Mang)   Loi2008:C:255
ɗɔː² ʑua⁶   vỏ trứng   (Mang)   Loi2008:C:256
ɗɔː² ʔaː⁶ vɔː³   vỏ ốc; các loại ốc   (Mang)   Loi2008:C:257
ɗɔː² ʔiː⁶   móng tay   (Mang)   Loi2008:C:258
ɗɔː³   nhiều, đông (người)   (Mang)   Loi2008:C:259
ɗɔː¹pløː¹ plaːŋ¹   vỏ dừa   (Mang)   Loi2008:C:252
ɗɔːŋ⁶ piː¹   lông nhím   (Mang)   Loi2008:C:261
ɗɔːŋ⁶   bẫy (thú) lớn   (Mang)   Loi2008:C:260
ɗəːm² paːj⁴   gàu (đầu)   (Mang)   Loi2008:C:270
ɗɛn³   đèn   (Mang)   Loi2008:C:273
ɗɛːn³ ʔeːŋ⁴   chai tay   (Mang)   Loi2008:C:271
ɗɛːn⁶ nɔː¹   kinh nguyệt   (Mang)   Loi2008:C:272
ɗɛː³ ʔaː¹tuat⁷   chạy theo   (Mang)   Loi2008:C:269
ɗɛː³   (cá) nhảy   (Mang)   Loi2008:C:267
ɗɛː³   chạy   (Mang)   Loi2008:C:268
ɗɨəj⁶   rãnh tên   (Mang)   Loi2008:C:275
ɗɨəm³   tránh   (Mang)   Loi2008:C:276
ɗɨən³   vần   (Mang)   Loi2008:C:277
ɗɨə¹ cuaŋ⁴   gót chân   (Mang)   Loi2008:C:274
ɗɨəŋ³   cối nước   (Mang)   Loi2008:C:278
ɲaj³   thẳng   (Mang)   Loi2008:C:735
ɲam³ ʔeːŋ⁶   nắm tay   (Mang)   Loi2008:C:736
ɲan² pjaː²   bạc   (Mang)   Loi2008:C:738
ɲan²   nặng   (Mang)   Loi2008:C:737
ɲan⁶ pjaː⁶   tiền   (Mang)   Loi2008:C:739
ɲat⁷   cạn   (Mang)   Loi2008:C:746
ɲat⁷   cạn   (Mang)   Loi2008:C:747
ɲaŋ¹ ciː⁶ ɗøː⁶   ỉa chảy   (Mang)   Loi2008:C:741
ɲaŋ¹ ŋ² teː⁶   cứt, ráy   (Mang)   Loi2008:C:742
ɲaŋ¹ ʑeː⁴   nốt ruòi   (Mang)   Loi2008:C:743
ɲaŋ¹   cứt   (Mang)   Loi2008:C:740
ɲaːj²   lòng đỏ trứng   (Mang)   Loi2008:C:722
ɲaːj¹ θɤː³   nệm   (Mang)   Loi2008:C:721
ɲaːj⁶ hum⁶   rẫy cu   (Mang)   Loi2008:C:724
ɲaːj⁶   rẫy   (Mang)   Loi2008:C:723
ɲaːm¹ ɗɔː¹   khóc lóc, than van   (Mang)   Loi2008:C:729
ɲaːm¹   khóc   (Mang)   Loi2008:C:728
ɲaː² cɨː² ɗəː⁴   mở ra   (Mang)   Loi2008:C:717
ɲaː¹ laŋ⁶   mở (cửa)   (Mang)   Loi2008:C:715
ɲaːŋ¹ ŋ² tøː⁶   há miệng   (Mang)   Loi2008:C:734
ɲaːŋ¹   nhả   (Mang)   Loi2008:C:733
ɲaː⁴   ghẻ; ngứa   (Mang)   Loi2008:C:719
ɲoːn³ ʔeːŋ⁶   co tay   (Mang)   Loi2008:C:778
ɲoːn³ ʔɯŋ²taːk⁷   rụt lươi   (Mang)   Loi2008:C:779
ɲoː²   mèo   (Mang)   Loi2008:C:777
ɲua³ təːŋ² ʔɤn⁴   tươi cười   (Mang)   Loi2008:C:783
ɲua³   cười   (Mang)   Loi2008:C:782
ɲua³   ngọt   (Mang)   Loi2008:C:781
ɲua⁶ luː³   (nhà) đổ   (Mang)   Loi2008:C:786
ɲua⁶ lɔŋ⁴   lều nương   (Mang)   Loi2008:C:785
ɲua⁶   nhà   (Mang)   Loi2008:C:784
ɲyː¹   tuỷ xương   (Mang)   Loi2008:C:794
ɲyː⁶   linh hòn   (Mang)   Loi2008:C:795
ɲɔŋ²   bò hóng   (Mang)   Loi2008:C:759
ɲɔŋ³   ngắm (mục tiêu)   (Mang)   Loi2008:C:760
ɲɔːm¹   hiền   (Mang)   Loi2008:C:756
ɲɔːm¹ˈ³   ngậm   (Mang)   Loi2008:C:757
ɲɔː¹ cɯŋ² lɔː²   ngẩng đầu   (Mang)   Loi2008:C:749
ɲɔː¹leː¹   chuối tiêu   (Mang)   Loi2008:C:753
ɲɛː²   lửa   (Mang)   Loi2008:C:762
ɲɛː³   dữ   (Mang)   Loi2008:C:763
ɲɛː¹   xa   (Mang)   Loi2008:C:761
ɲɤː¹hɔːm⁶ ɲəː¹hoː³   bậy bạ (làm việc gì)   (Mang)   Loi2008:C:769
ɲɨə¹   hổ   (Mang)   Loi2008:C:776
ʑal⁶   nanh lợn rừng   (Mang)   Loi2008:C:1357
ʑam⁶ taː¹cɨə⁶   em gái   (Mang)   Loi2008:C:1358
ʑam⁶ ʔɔːn³ cyː¹   em trai   (Mang)   Loi2008:C:1359
ʑan⁴   cỏ   (Mang)   Loi2008:C:1360
ʑat⁷   buộc   (Mang)   Loi2008:C:1369
ʑaŋ¹ ɓaːk⁸   đong (gạo)   (Mang)   Loi2008:C:1361
ʑaŋ¹ ɓuː⁴   mềm   (Mang)   Loi2008:C:1362
ʑaŋ⁴   cao   (Mang)   Loi2008:C:1363
ʑaŋ⁶ haː⁴   cột con   (Mang)   Loi2008:C:1365
ʑaŋ⁶ tuːj³   cột cái   (Mang)   Loi2008:C:1367
ʑaŋ⁶ ɗaŋ¹   luòng   (Mang)   Loi2008:C:1364
ʑaŋ⁶ ɲua⁶   cột   (Mang)   Loi2008:C:1366
ʑaŋ⁶ ʑɛːn¹   thuốc phiện   (Mang)   Loi2008:C:1368
ʑaːk⁷   trâu rừng   (Mang)   Loi2008:C:1348
ʑaːn⁶ mɛː⁴ han² ʑiː³   một trăm rươi   (Mang)   Loi2008:C:1350
ʑaːn⁶ ʑiː³ mɛː⁴   một trăm mười   (Mang)   Loi2008:C:1351
ʑaːn⁶   chuòng gà, vịt   (Mang)   Loi2008:C:1349
ʑaːt⁸ teː⁶ ʑuːt⁷   bong gân   (Mang)   Loi2008:C:1354
ʑaːw⁴ haː⁴   rui   (Mang)   Loi2008:C:1356
ʑaːw⁴   đòn tay   (Mang)   Loi2008:C:1355
ʑaː² pɔːk⁷   mai rùa   (Mang)   Loi2008:C:1343
ʑaː² ɓak⁷   gai   (Mang)   Loi2008:C:1340
ʑaː² ɓɔː⁶   tê tê   (Mang)   Loi2008:C:1341
ʑaː² ɲat³⁷ˈ⁴⁶   cá sấu   (Mang)   Loi2008:C:1342
ʑaː² ʔaː³ naː¹   nhái bén   (Mang)   Loi2008:C:1345
ʑaː² ʔaː³   ếch   (Mang)   Loi2008:C:1344
ʑaː² ʔiːp³ θaː² lɛɲ³   bọ ngựa   (Mang)   Loi2008:C:1346
ʑaː¹ lɛːw³   chỗ rẽ   (Mang)   Loi2008:C:1328
ʑaː¹ maː²   xốp   (Mang)   Loi2008:C:1329
ʑaː¹ muaŋ⁴   đường mòn   (Mang)   Loi2008:C:1330
ʑaː¹ naŋ⁶   cánh chim   (Mang)   Loi2008:C:1331
ʑaː¹ paːj¹   mương   (Mang)   Loi2008:C:1333
ʑaː¹ paːk⁸   máng ăn (cho lợn)   (Mang)   Loi2008:C:1334
ʑaː¹ puːn¹ pəː²heːŋ¹   ngã tư   (Mang)   Loi2008:C:1335
ʑaː¹ ɲuam³   than đỏ   (Mang)   Loi2008:C:1332
ʑaː¹ ʑiː⁶   đường rừng   (Mang)   Loi2008:C:1336
ʑaː¹ ʔaːp⁷   cái cặp than   (Mang)   Loi2008:C:1337
ʑaː¹ ʔeːŋ⁶   chỉ tay   (Mang)   Loi2008:C:1338
ʑaː¹ θiː⁶ huːŋ³   men rượu   (Mang)   Loi2008:C:1339
ʑaː¹   đường   (Mang)   Loi2008:C:1327
ʑaːŋ¹ hɔː⁶   cành   (Mang)   Loi2008:C:1352
ʑaːŋ¹ ʔeːŋ⁶ ʑum¹   canh   (Mang)   Loi2008:C:1353
ʑaː⁶ cuaŋ⁴   dấu chân   (Mang)   Loi2008:C:1347
ʑeŋ³   nướng bằng lửa   (Mang)   Loi2008:C:1405
ʑeːt⁷ hoːk⁷   cạo lông   (Mang)   Loi2008:C:1404
ʑeːt⁷   cạo; chuốt   (Mang)   Loi2008:C:1403
ʑeː² cɨəj⁴   đá mài   (Mang)   Loi2008:C:1389
ʑeː¹ toː²   đá hộc   (Mang)   Loi2008:C:1381
ʑeː¹ vaŋ⁶   nhặng   (Mang)   Loi2008:C:1382
ʑeː¹ ʑaː²maː⁴   sỏi   (Mang)   Loi2008:C:1383
ʑeː¹ θua¹   đá cuội   (Mang)   Loi2008:C:1385
ʑeː¹   ngựa   (Mang)   Loi2008:C:1380
ʑeː¹ʔeː¹ tuaŋ⁶ ʑum³   đá ngầm   (Mang)   Loi2008:C:1388
ʑeːŋ³   thui   (Mang)   Loi2008:C:1402
ʑeː⁴   ruòi   (Mang)   Loi2008:C:1398
ʑiːn² hum⁶   nguyờn   (Mang)   Loi2008:C:1455
ʑiːp⁷   khâu   (Mang)   Loi2008:C:1456
ʑiː² ɲaː¹   vừng   (Mang)   Loi2008:C:1418
ʑiː³ han²   mười lăm   (Mang)   Loi2008:C:1421
ʑiː³ hɔː² hɛː⁶   sốt (rét), choáng váng   (Mang)   Loi2008:C:1422
ʑiː³ mak⁷   mười một   (Mang)   Loi2008:C:1423
ʑiː³ mɛː⁴   mười   (Mang)   Loi2008:C:1424
ʑiː³ pløː¹ caːŋ⁴   cảm   (Mang)   Loi2008:C:1425
ʑiː³   kín   (Mang)   Loi2008:C:1419
ʑiː¹ tuaŋ⁶ taːj³   kiết lị   (Mang)   Loi2008:C:1417
ʑiː⁴ puː²   (gió) thổi   (Mang)   Loi2008:C:1429
ʑiː⁴ teː⁶ ʑiː⁴ pliɲ⁶   bệnh tật   (Mang)   Loi2008:C:1430
ʑiː⁴   gió   (Mang)   Loi2008:C:1428
ʑiː⁶ pa¹lɔm²   trời râm   (Mang)   Loi2008:C:1432
ʑiː⁶ pa¹θuː²   trời u ám   (Mang)   Loi2008:C:1433
ʑiː⁶ vəm²   hơi thở   (Mang)   Loi2008:C:1434
ʑiː⁶ han³   buổi tối, ban đêm   (Mang)   Loi2008:C:1438
ʑiː⁶ han³   trời tối   (Mang)   Loi2008:C:1437
ʑiː⁶ hɔː¹ cɯŋ¹maː²   gió dưới   (Mang)   Loi2008:C:1439
ʑiː⁶ hɔː¹ la²haːŋ³   gió trờn   (Mang)   Loi2008:C:1440
ʑiː⁶ hɔː¹ pɯŋ¹ɓaːŋ²   gió ngang   (Mang)   Loi2008:C:1441
ʑiː⁶ laː² ʑɔŋ³   rạng sáng   (Mang)   Loi2008:C:1442
ʑiː⁶ lɤː² han³ ʔaː³   xẩm tối   (Mang)   Loi2008:C:1443
ʑiː⁶ lɤː² ʑɔŋ³   sáng sớm   (Mang)   Loi2008:C:1444
ʑiː⁶ nek⁷   rừng rậm   (Mang)   Loi2008:C:1445
ʑiː⁶ paː²pok⁷   bắp cải   (Mang)   Loi2008:C:1446
ʑiː⁶ taː²huː³   (trời) ẩm ướt   (Mang)   Loi2008:C:1447
ʑiː⁶ taː²ʑaː¹   rau má   (Mang)   Loi2008:C:1448
ʑiː⁶ tiː³ ɲɤː² ʔeː¹ haː⁴   nơi hoang vu (không có người đến)   (Mang)   Loi2008:C:1449
ʑiː⁶ vaːŋ²   rau tàu bay   (Mang)   Loi2008:C:1450
ʑiː⁶ ɗoː¹ ɗøː⁶   khó thở   (Mang)   Loi2008:C:1436
ʑiː⁶ ɗɔːŋ⁶   cử cải   (Mang)   Loi2008:C:1435
ʑiː⁶ ʑuaŋ⁶   rau dớn   (Mang)   Loi2008:C:1453
ʑiː⁶ ʑɔŋ³ ɗoː³ ɗaː⁴   trời sáng   (Mang)   Loi2008:C:1452
ʑiː⁶ ʑɔŋ³   trời sáng   (Mang)   Loi2008:C:1451
ʑiː⁶   rừng   (Mang)   Loi2008:C:1431
ʑoːp⁷   cứng   (Mang)   Loi2008:C:1471
ʑuam³   thuốc độc   (Mang)   Loi2008:C:1488
ʑuam⁴   gầy   (Mang)   Loi2008:C:1489
ʑuan³   thái   (Mang)   Loi2008:C:1490
ʑua³ paː²pɛː⁶   sợi dệt   (Mang)   Loi2008:C:1484
ʑua³ ɗoː¹ tɔn² caːŋ⁴   mỏi (khớp)   (Mang)   Loi2008:C:1483
ʑua³   tỏ   (Mang)   Loi2008:C:1482
ʑua¹ ciː¹   buòn (đái)   (Mang)   Loi2008:C:1475
ʑua¹ meː⁶   ánh trăng   (Mang)   Loi2008:C:1476
ʑua¹ naːŋ⁶   giang   (Mang)   Loi2008:C:1477
ʑua¹ niː⁶   cây mây   (Mang)   Loi2008:C:1478
ʑua¹ tɨːŋ³   dây đàn   (Mang)   Loi2008:C:1480
ʑua¹ ŋ² ʑɔŋ³   cuống họng   (Mang)   Loi2008:C:1479
ʑua¹ ʔaːm¹   song   (Mang)   Loi2008:C:1481
ʑuaŋ⁶ ɓak⁷   ánh nắng   (Mang)   Loi2008:C:1492
ʑuaŋ⁶ ʔɛː³ ɗɔː⁴   hạn hán   (Mang)   Loi2008:C:1493
ʑuaŋ⁶   (trời) nắng   (Mang)   Loi2008:C:1491
ʑua⁴ ʔaː¹piːt⁷   dây câu   (Mang)   Loi2008:C:1486
ʑua⁴   nan (đan)   (Mang)   Loi2008:C:1485
ʑua⁶   trứng   (Mang)   Loi2008:C:1487
ʑum² hɔt⁷   rảy   (Mang)   Loi2008:C:1509
ʑum¹ hɔː³ ŋ² myː⁴   chảy nước mui   (Mang)   Loi2008:C:1498
ʑum¹ mɨk⁸   mực   (Mang)   Loi2008:C:1499
ʑum¹ paː²caː³   nước bọt   (Mang)   Loi2008:C:1502
ʑum¹ toː²   lụt   (Mang)   Loi2008:C:1503
ʑum¹ ŋ¹ myː¹   nước mui   (Mang)   Loi2008:C:1501
ʑum¹ ɗan⁴   lu   (Mang)   Loi2008:C:1495
ʑum¹ ɗaŋ¹   nước đục   (Mang)   Loi2008:C:1496
ʑum¹ ɗoːk⁸   nước chấm   (Mang)   Loi2008:C:1497
ʑum¹ ɲan²   thuỷ ngân   (Mang)   Loi2008:C:1500
ʑum¹ ʑua⁴   nước tiểu   (Mang)   Loi2008:C:1505
ʑum¹ ʑɔːŋ⁶   biển   (Mang)   Loi2008:C:1504
ʑum¹ ʔaːk⁸   đường   (Mang)   Loi2008:C:1506
ʑum¹ θiːn¹   kiệu   (Mang)   Loi2008:C:1507
ʑum¹ θua¹   nước trong   (Mang)   Loi2008:C:1508
ʑum¹   nước, sông   (Mang)   Loi2008:C:1494
ʑuː²   sống   (Mang)   Loi2008:C:1472
ʑuː³   cưa   (Mang)   Loi2008:C:1473
ʑuː⁴   (quả) rụng   (Mang)   Loi2008:C:1474
ʑøː³   cất   (Mang)   Loi2008:C:1470
ʑøː¹ ɗoː¹ ɗøː⁶   cáu, gắt, để bụng   (Mang)   Loi2008:C:1469
ʑɔk⁷ niː⁶ paːn³ niː⁶ miː³ ʔaː⁴   hôm kìa   (Mang)   Loi2008:C:1373
ʑɔm²   sáu   (Mang)   Loi2008:C:1374
ʑɔn⁴   mượn   (Mang)   Loi2008:C:1375
ʑɔŋ³   (nước) trong   (Mang)   Loi2008:C:1377
ʑɔŋ¹   giọng nói   (Mang)   Loi2008:C:1376
ʑɔŋ⁶   chờ đợi   (Mang)   Loi2008:C:1379
ʑɔŋ⁶   lòng gà (chim)   (Mang)   Loi2008:C:1378
ʑɔːp⁷   xấu   (Mang)   Loi2008:C:1372
ʑɔː⁴   đuốc   (Mang)   Loi2008:C:1371
ʑɔː⁴   đóm   (Mang)   Loi2008:C:1370
ʑəː² piː¹   mò hôi   (Mang)   Loi2008:C:1390
ʑəː² vat⁷   véo   (Mang)   Loi2008:C:1391
ʑəː² ʑoːŋ² taː² θaː³   tham ăn   (Mang)   Loi2008:C:1392
ʑəː² θiː⁶   thuốc   (Mang)   Loi2008:C:1393
ʑəː²hɛː¹   nhức   (Mang)   Loi2008:C:1394
ʑəː²hɛː⁴   xót   (Mang)   Loi2008:C:1395
ʑəː²mɔː¹   vui   (Mang)   Loi2008:C:1396
ʑəː²ʔip⁷   ngắt lúa bằng tay   (Mang)   Loi2008:C:1397
ʑəː¹piːt⁷ lɛɲ¹ lyː¹   ra (mò hôi)   (Mang)   Loi2008:C:1387
ʑəː¹ɗaː⁴   thuyền   (Mang)   Loi2008:C:1386
ʑəː⁶² ʑoŋ²   tham (cửa)   (Mang)   Loi2008:C:1400
ʑɛːm³   giòn   (Mang)   Loi2008:C:1401
ʑɛː¹ ʑaːn⁶   hai trăm   (Mang)   Loi2008:C:1384
ʑɛː⁴   chài   (Mang)   Loi2008:C:1399
ʑɤm² ɓœː⁴   vòi voi   (Mang)   Loi2008:C:1412
ʑɤt⁷   buộc (lạt)   (Mang)   Loi2008:C:1413
ʑɤː² veː¹ ʔeːŋ⁶   vân tay   (Mang)   Loi2008:C:1406
ʑɤː² θiː¹ hɔː⁴   buòn ngử   (Mang)   Loi2008:C:1407
ʑɤː² θiː⁶ ʑuam³   sắc thuốc   (Mang)   Loi2008:C:1408
ʑɤː³ ɓaːk⁸   sàng (gạo)   (Mang)   Loi2008:C:1409
ʑɤː³ ɓɔːl³   rây (bột)   (Mang)   Loi2008:C:1410
ʑɤː⁶ høː¹   gân   (Mang)   Loi2008:C:1411
ʑɨəj⁴   hai   (Mang)   Loi2008:C:1465
ʑɨəm¹   ngắm nghía   (Mang)   Loi2008:C:1466
ʑɨə³ haː³   áo quan, quan tài   (Mang)   Loi2008:C:1458
ʑɨə¹ løː⁶   bò cái   (Mang)   Loi2008:C:1457
ʑɨə⁴   nôn   (Mang)   Loi2008:C:1460
ʑɨə⁴   tốt, đẹp   (Mang)   Loi2008:C:1459
ʑɨə⁶ haːn³   sắn, khoai lang   (Mang)   Loi2008:C:1462
ʑɨə⁶ laː¹   gân lá   (Mang)   Loi2008:C:1463
ʑɨə⁶ ʑua   cử mài   (Mang)   Loi2008:C:1464
ʑɨə⁶   khoai   (Mang)   Loi2008:C:1461
ʑɨːm⁶ mɔː¹   sung sướng   (Mang)   Loi2008:C:1454
ʑɨː³ tɔː³   có (thích)   (Mang)   Loi2008:C:1426
ʑɨː³ θaː³   muốn ăn   (Mang)   Loi2008:C:1427
ʑɨː³   nghèo   (Mang)   Loi2008:C:1420
ʑɨː¹ tɔː³ naː⁶   yêu (trai gái)   (Mang)   Loi2008:C:1415
ʑɨː¹ tɔː³ van³   yêu (mẹ yêu con)   (Mang)   Loi2008:C:1416
ʑɨː¹ tɔː³   muốn   (Mang)   Loi2008:C:1414
ʑɯŋ² vak⁷   vấp   (Mang)   Loi2008:C:1468
ʑɯː³ tɔː³ naː⁶   nhớ (không quên)   (Mang)   Loi2008:C:1467
ʔaj² ʔeːŋ⁶ cuaŋ⁴ haː⁴   ngón chân út   (Mang)   Loi2008:C:1565
ʔaj² ʔeːŋ⁶ maː³   ngón cái   (Mang)   Loi2008:C:1567
ʔaj² ʔeːŋ⁶ tuːj³   ngón giữa   (Mang)   Loi2008:C:1568
ʔaj² ʔeːŋ⁶ ɗuaŋ¹ veː²   ngón đeo nhẫn   (Mang)   Loi2008:C:1566
ʔaj² ʔeːŋ⁶ θɔk⁷   ngón trỏ   (Mang)   Loi2008:C:1569
ʔaj² ʔeːŋ⁶   ngón tay   (Mang)   Loi2008:C:1564
ʔaj¹ hɔː⁶   cái gậy để chọc lỗ (cái mói)   (Mang)   Loi2008:C:1562
ʔaj¹ pjuː⁴   cái gậy để chọc lỗ (cái mói)   (Mang)   Loi2008:C:1563
ʔaj¹   gậy để chòi (quả)   (Mang)   Loi2008:C:1561
ʔaj⁴ ʔaː¹piːt⁷   cần câu   (Mang)   Loi2008:C:1570
ʔal¹   nghẹn   (Mang)   Loi2008:C:1571
ʔam³ pjaː²   lươi dao   (Mang)   Loi2008:C:1574
ʔam³   công (con)   (Mang)   Loi2008:C:1573
ʔam¹   vay   (Mang)   Loi2008:C:1572
ʔam⁶   nọc ong   (Mang)   Loi2008:C:1575
ʔan² pɤ²nøː²   ngày kia   (Mang)   Loi2008:C:1577
ʔan² coː² ʔaː⁴ ʑɔŋ⁶   ngày sau, sau này, mai mốt   (Mang)   Loi2008:C:1579
ʔan² coː¹ nɔː¹ ʔaː⁴ ʑɔŋ⁶   sang năm nữa   (Mang)   Loi2008:C:1578
ʔan² nɔː¹ hat⁷   sang năm, năm tới   (Mang)   Loi2008:C:1580
ʔan² ʑɯŋ⁶ mɔː³   ngày mai, ngày kìa   (Mang)   Loi2008:C:1581
ʔan¹   cắn   (Mang)   Loi2008:C:1576
ʔan⁴   lao   (Mang)   Loi2008:C:1582
ʔap⁷ lɛːw²   đeo (nhẫn)   (Mang)   Loi2008:C:1609
ʔaŋ² cɔːŋ¹   con muỗi   (Mang)   Loi2008:C:1592
ʔaŋ² hyː⁶ ɲaŋ¹   bọ hung   (Mang)   Loi2008:C:1593
ʔaŋ² maj⁶   con kiến   (Mang)   Loi2008:C:1594
ʔaŋ² paj³   bướm   (Mang)   Loi2008:C:1596
ʔaŋ² pjɔːn¹   con mối   (Mang)   Loi2008:C:1597
ʔaŋ² pjɛːn¹   rận   (Mang)   Loi2008:C:1598
ʔaŋ² plɔŋ³   rệp cây   (Mang)   Loi2008:C:1599
ʔaŋ² pok⁷   mầm (từ hạt)   (Mang)   Loi2008:C:1601
ʔaŋ² pøː³   bụi đất   (Mang)   Loi2008:C:1600
ʔaŋ² teː³   gián   (Mang)   Loi2008:C:1602
ʔaŋ² tuː³   đom đóm   (Mang)   Loi2008:C:1603
ʔaŋ² ɲɨə²   cánh cam   (Mang)   Loi2008:C:1595
ʔaŋ² ʑoː⁶     (Mang)   Loi2008:C:1605
ʔaŋ² ʑɔː⁶ θaː³ ʑuː¹   cà pháo   (Mang)   Loi2008:C:1604
ʔaŋ² ʔɔl⁶ hɔː⁶   thân cây   (Mang)   Loi2008:C:1606
ʔaŋ² θaːŋ⁶   nhện   (Mang)   Loi2008:C:1607
ʔaŋ² θuaj⁶   chòn bay   (Mang)   Loi2008:C:1608
ʔaŋ¹ myː³   bọ xít   (Mang)   Loi2008:C:1583
ʔaŋ¹ pjøː⁶   con rể, chú rể   (Mang)   Loi2008:C:1585
ʔaŋ¹ pɔːk⁷ hɔː⁶   nhánh   (Mang)   Loi2008:C:1584
ʔaŋ¹ taŋ¹   cỏ lau   (Mang)   Loi2008:C:1586
ʔaŋ¹ viː⁴ ka¹caːw³   khuấy (cháo)   (Mang)   Loi2008:C:1587
ʔaŋ¹ ʑoːŋ²   mõ (đeo cổ trâu, bò)   (Mang)   Loi2008:C:1588
ʔaŋ¹ ʑoːŋ³     (Mang)   Loi2008:C:1589
ʔaŋ¹ ʑuː⁴   vòng tai, khuyên   (Mang)   Loi2008:C:1590
ʔaŋ¹ ʔɔl⁶   chính giữa   (Mang)   Loi2008:C:1591
ʔaːj² ʔeːŋ⁶ haː⁴   ngón út   (Mang)   Loi2008:C:1551
ʔaːm³   rẽ, quẹo   (Mang)   Loi2008:C:1553
ʔaːm¹   cám   (Mang)   Loi2008:C:1552
ʔaːp⁷ taː² laː² hɔː⁶   khoác (túi)   (Mang)   Loi2008:C:1556
ʔaːp⁷ taː² laː² hɔː⁶   quàng (khăn)   (Mang)   Loi2008:C:1557
ʔaːp⁷   gang tay   (Mang)   Loi2008:C:1555
ʔaːw³ paːw³ maːw⁴   nói dối   (Mang)   Loi2008:C:1559
ʔaːw³ ɲan⁶   (nói) cà lăm   (Mang)   Loi2008:C:1558
ʔaːw³ ʔɔk⁷   (nói) ngọng   (Mang)   Loi2008:C:1560
ʔaː² hɔk⁷   lim   (Mang)   Loi2008:C:1533
ʔaː² loː³   dế   (Mang)   Loi2008:C:1534
ʔaː² mat⁷   cát   (Mang)   Loi2008:C:1535
ʔaː² poːŋ³   rốn   (Mang)   Loi2008:C:1537
ʔaː² tuam¹     (Mang)   Loi2008:C:1538
ʔaː² vaŋ⁶   cá ươn   (Mang)   Loi2008:C:1539
ʔaː² ɗøː⁶   nhộng   (Mang)   Loi2008:C:1532
ʔaː² ɗɔː⁴   l­ng   (Mang)   Loi2008:C:1531
ʔaː² ɲɛɲ³   trán   (Mang)   Loi2008:C:1536
ʔaː² ʑen³   chạch   (Mang)   Loi2008:C:1540
ʔaː² ʑiː⁶   rau   (Mang)   Loi2008:C:1541
ʔaː² ʑuː⁶   cóc   (Mang)   Loi2008:C:1543
ʔaː² ʑɨən⁴   run   (Mang)   Loi2008:C:1542
ʔaː² θɔt⁷   dúi   (Mang)   Loi2008:C:1544
ʔaː³   khô   (Mang)   Loi2008:C:1545
ʔaː³   đẻ (mẹ tôi đẻ tôi ở...)   (Mang)   Loi2008:C:1546
ʔaː¹ hɔːm³   cái hòm   (Mang)   Loi2008:C:1514
ʔaː¹ laː³   út   (Mang)   Loi2008:C:1515
ʔaː¹ laːŋ³   chậu   (Mang)   Loi2008:C:1516
ʔaː¹ loːp⁷   cá sộp   (Mang)   Loi2008:C:1517
ʔaː¹ taː¹   sán   (Mang)   Loi2008:C:1520
ʔaː¹ tuam² puŋ⁶   gò má   (Mang)   Loi2008:C:1522
ʔaː¹ tuat⁷   giun   (Mang)   Loi2008:C:1523
ʔaː¹ tuːn⁶   bây giờ, ngay, luôn (đi ngay)   (Mang)   Loi2008:C:1521
ʔaː¹ van⁶   trứng nở   (Mang)   Loi2008:C:1524
ʔaː¹ vɔŋ¹   ong bò vẽ   (Mang)   Loi2008:C:1525
ʔaː¹ ɗoːŋ⁶   mẹt   (Mang)   Loi2008:C:1513
ʔaː¹ ɗøː¹   cái đục   (Mang)   Loi2008:C:1512
ʔaː¹ ɲaŋ¹   cá trê   (Mang)   Loi2008:C:1518
ʔaː¹ ɲɔː³   anh rể   (Mang)   Loi2008:C:1519
ʔaː¹ ʑuː³   cái cưa   (Mang)   Loi2008:C:1526
ʔaː¹ ʔiːn⁴   nó (ông ấy, bà ấy)   (Mang)   Loi2008:C:1527
ʔaː¹ θɔː³   cái khoá   (Mang)   Loi2008:C:1528
ʔaː¹     (Mang)   Loi2008:C:1511
ʔaː¹   gạc nai, sừng (trâu, bò)   (Mang)   Loi2008:C:1510
ʔaː¹mɔn²   ông ngoại   (Mang)   Loi2008:C:1529
ʔaː¹mɔn³   ông nội   (Mang)   Loi2008:C:1530
ʔaːŋ¹   cầm   (Mang)   Loi2008:C:1554
ʔaː⁶ viːl⁶   sả   (Mang)   Loi2008:C:1549
ʔaː⁶ voː³   ốc   (Mang)   Loi2008:C:1550
ʔaː⁶ vɔː³   vảy ốc   (Mang)   Loi2008:C:1548
ʔaː⁶   vượn   (Mang)   Loi2008:C:1547
ʔeː² caŋ² maː⁴   ở dưới   (Mang)   Loi2008:C:1726
ʔeː² laː² haːŋ³   ở trên   (Mang)   Loi2008:C:1727
ʔeː¹ tuaŋ³ caŋ⁴   thù ghét   (Mang)   Loi2008:C:1723
ʔeː¹ tuaŋ³ nɤː⁴   mắc nợ   (Mang)   Loi2008:C:1724
ʔeː¹     (Mang)   Loi2008:C:1718
ʔeː¹     (Mang)   Loi2008:C:1719
ʔeːŋ⁶ laː² møː¹   khéo léo (làm việc gì)   (Mang)   Loi2008:C:1731
ʔeːŋ⁶   tay   (Mang)   Loi2008:C:1730
ʔim²   (nước) lạnh   (Mang)   Loi2008:C:1746
ʔip⁷ ʔaː¹ʑiː⁶   gắp (thức ăn)   (Mang)   Loi2008:C:1748
ʔit⁷   đè   (Mang)   Loi2008:C:1749
ʔiɲ¹ ʔaː¹ɗɔː⁴   tựa (l­ng)   (Mang)   Loi2008:C:1747
ʔiːm¹   sương muối   (Mang)   Loi2008:C:1745
ʔiː¹ ɗɔː¹   thông minh   (Mang)   Loi2008:C:1743
ʔiː¹   khôn ngoan   (Mang)   Loi2008:C:1742
ʔiː⁶ ɲɨə¹   vuốt (hổ)   (Mang)   Loi2008:C:1744
ʔom¹ ɓaːk⁸   sảy (gạo)   (Mang)   Loi2008:C:1769
ʔoːm¹   tắm   (Mang)   Loi2008:C:1761
ʔoːm⁶   vườn   (Mang)   Loi2008:C:1762
ʔoː³ ʔaŋ¹pjeː⁶   ở rể   (Mang)   Loi2008:C:1760
ʔoːŋ³ kɔŋ³   gõ trống   (Mang)   Loi2008:C:1766
ʔoːŋ³ ʑəː¹ heːŋ⁶   loại chuột to   (Mang)   Loi2008:C:1768
ʔoːŋ³     (Mang)   Loi2008:C:1765
ʔoːŋ¹ haŋ⁶   chuột núi   (Mang)   Loi2008:C:1764
ʔoːŋ¹   chuột   (Mang)   Loi2008:C:1763
ʔoːŋ̥³ paː¹ɲaːn²   đánh chiêng, còng   (Mang)   Loi2008:C:1767
ʔuj²   khỉ   (Mang)   Loi2008:C:1776
ʔuː² ciː³   làm (cái gì) cho   (Mang)   Loi2008:C:1772
ʔuː³   cụ   (Mang)   Loi2008:C:1773
ʔuː³   ngoại   (Mang)   Loi2008:C:1774
ʔuː¹ tiɲ⁴   nghe thấy   (Mang)   Loi2008:C:1771
ʔuː¹   trốn   (Mang)   Loi2008:C:1770
ʔuː⁴   tôi, tao   (Mang)   Loi2008:C:1775
ʔyː² hɔː⁶   gốc   (Mang)   Loi2008:C:1780
ʔyː² laːm⁶   rạ   (Mang)   Loi2008:C:1781
ʔyː² ʔaː¹ ʔam¹   chử nợ   (Mang)   Loi2008:C:1782
ʔyː²   khói   (Mang)   Loi2008:C:1778
ʔyː²   trèo (cây)   (Mang)   Loi2008:C:1779
ʔyː¹ seː¹ hɔː⁶   đài hoa   (Mang)   Loi2008:C:1777
ʔyː⁴   (rắn) leo   (Mang)   Loi2008:C:1783
ʔyː⁶ laː¹   cuống lá   (Mang)   Loi2008:C:1784
ʔøː¹ plaŋ¹ hɔː⁶   lên cây   (Mang)   Loi2008:C:1758
ʔøː¹ taːŋ²pɔː³   lờn dốc   (Mang)   Loi2008:C:1759
ʔøː¹   lên   (Mang)   Loi2008:C:1757
ʔɔl³ θaː⁶   đò xôi   (Mang)   Loi2008:C:1704
ʔɔn³ caː⁴   bố vợ   (Mang)   Loi2008:C:1707
ʔɔn³ cyː¹   bố chòng   (Mang)   Loi2008:C:1708
ʔɔn³ ɲɔː²   bố dượng   (Mang)   Loi2008:C:1709
ʔɔn³   bố   (Mang)   Loi2008:C:1706
ʔɔn¹ cyː¹   nam học sinh   (Mang)   Loi2008:C:1705
ʔɔn⁶   đực, trống (gà trống, gà đực, trâu đực)   (Mang)   Loi2008:C:1710
ʔɔŋ³ meː³ naː⁴   ngử thiếp đi   (Mang)   Loi2008:C:1712
ʔɔŋ³ pɯŋ² paːŋ¹   nằm ngửa   (Mang)   Loi2008:C:1714
ʔɔŋ³ pɯŋ² tɤp⁷   nằm sấp   (Mang)   Loi2008:C:1715
ʔɔŋ³ taːt⁷   nằm dài   (Mang)   Loi2008:C:1716
ʔɔŋ³ təːŋ¹ʔeː³   nằm nghiêng   (Mang)   Loi2008:C:1717
ʔɔŋ³ ɲoːn³   nằm co   (Mang)   Loi2008:C:1713
ʔɔŋ³   ngử, nằm   (Mang)   Loi2008:C:1711
ʔɔːn² løː⁶   bò đực   (Mang)   Loi2008:C:1694
ʔɔːn³ ɲɔː²   bác (anh trai cửa bố)   (Mang)   Loi2008:C:1697
ʔɔːn³ ɲɔː²   chú, cậu, bác (chòng cửa chị bố)   (Mang)   Loi2008:C:1698
ʔɔːn³ ɲɔː²   dượng (chòng cửa em gái mẹ)   (Mang)   Loi2008:C:1696
ʔɔːn³ θyː⁶   anh vợ   (Mang)   Loi2008:C:1699
ʔɔːn³   yếu   (Mang)   Loi2008:C:1695
ʔɔː¹ taːk⁷   bờ, đập nước   (Mang)   Loi2008:C:1612
ʔɔː¹ cuaŋ³   cửa hòi môn   (Mang)   Loi2008:C:1619
ʔɔː¹ cyː¹   lấy chòng   (Mang)   Loi2008:C:1620
ʔɔː¹ cɔŋ³   bắn   (Mang)   Loi2008:C:1616
ʔɔː¹ cɔː⁶   kính trọng   (Mang)   Loi2008:C:1615
ʔɔː¹ cɤː³   chiến đấu   (Mang)   Loi2008:C:1617
ʔɔː¹ cɯŋ² lɔː²   gội đầu   (Mang)   Loi2008:C:1618
ʔɔː¹ fɨn⁶   bón (phân)   (Mang)   Loi2008:C:1624
ʔɔː¹ hak⁷ lɤː²hiː¹ ʔɔːŋ⁶   nói mê   (Mang)   Loi2008:C:1626
ʔɔː¹ hak⁷   nằm mê, chiêm bao   (Mang)   Loi2008:C:1625
ʔɔː¹ ham¹ ɓak⁷   bắn trật   (Mang)   Loi2008:C:1627
ʔɔː¹ hoː⁴   ho   (Mang)   Loi2008:C:1629
ʔɔː¹ huŋ¹ kap⁷ tuː⁴   nhắm   (Mang)   Loi2008:C:1631
ʔɔː¹ huŋ¹   uống (r­ợu)   (Mang)   Loi2008:C:1630
ʔɔː¹ həːj² van⁶   ru con   (Mang)   Loi2008:C:1628
ʔɔː¹ kaː⁶ ɗək⁷   cốc   (Mang)   Loi2008:C:1632
ʔɔː¹ laj⁴   khấn   (Mang)   Loi2008:C:1633
ʔɔː¹ lam⁶   đút nút   (Mang)   Loi2008:C:1634
ʔɔː¹ laŋ¹   đậy   (Mang)   Loi2008:C:1635
ʔɔː¹ liɲ¹   hát trong tang lễ   (Mang)   Loi2008:C:1638
ʔɔː¹ luŋ⁴   chọc lỗ, đào (cử)   (Mang)   Loi2008:C:1640
ʔɔː¹ ləː²lɔː⁶   trải ra   (Mang)   Loi2008:C:1636
ʔɔː¹ lɤː¹ ʑɨə⁴   buòn nôn   (Mang)   Loi2008:C:1637
ʔɔː¹ lɯŋ² lɔŋ⁶   đóng   (Mang)   Loi2008:C:1639
ʔɔː¹ naːj⁴   ngáy   (Mang)   Loi2008:C:1641
ʔɔː¹ naːk⁷   khiêng   (Mang)   Loi2008:C:1644
ʔɔː¹ nɛːp⁷ taː¹hɔk⁷   kẹp (tóc)   (Mang)   Loi2008:C:1647
ʔɔː¹ pak⁷   lát (sàn)   (Mang)   Loi2008:C:1651
ʔɔː¹ paː²ʔaː⁶   cãi   (Mang)   Loi2008:C:1650
ʔɔː¹ paː¹θɔː⁴   (nói) thầm   (Mang)   Loi2008:C:1649
ʔɔː¹ pjeːn²   cho ăn   (Mang)   Loi2008:C:1654
ʔɔː¹ pɤj² ɓiː³   rờn   (Mang)   Loi2008:C:1652
ʔɔː¹ pɤj⁶ piː³   rên rỉ   (Mang)   Loi2008:C:1653
ʔɔː¹ taj⁴   chắn (lối đi)   (Mang)   Loi2008:C:1656
ʔɔː¹ taŋ¹θam³   đắp chăn   (Mang)   Loi2008:C:1657
ʔɔː¹ taː¹mɔː¹     (Mang)   Loi2008:C:1655
ʔɔː¹ tɔː³   thắng   (Mang)   Loi2008:C:1658
ʔɔː¹ təː²naː⁶   đánh nhau   (Mang)   Loi2008:C:1659
ʔɔː¹ tɨːŋ³   đánh đàn   (Mang)   Loi2008:C:1660
ʔɔː¹ tɯŋ² kaːk⁸   khạc   (Mang)   Loi2008:C:1661
ʔɔː¹ tɯŋ² lɛːp⁷   đá   (Mang)   Loi2008:C:1662
ʔɔː¹ tɯŋ² paːk⁷   tát   (Mang)   Loi2008:C:1663
ʔɔː¹ tɯŋ² ploː⁶ ʔaː¹θaːk⁷   huých   (Mang)   Loi2008:C:1664
ʔɔː¹ vɔm¹   bảo vệ, để ý, chú ý   (Mang)   Loi2008:C:1665
ʔɔː¹ vɤm¹ heː³   buòn   (Mang)   Loi2008:C:1666
ʔɔː¹ vɤm⁴   chăm bón (cây tròng)   (Mang)   Loi2008:C:1667
ʔɔː¹ ɓak⁷   bắn trúng   (Mang)   Loi2008:C:1613
ʔɔː¹ ɓuː¹   bú (sữa)   (Mang)   Loi2008:C:1614
ʔɔː¹ ɗaː⁴   bắc (thang)   (Mang)   Loi2008:C:1621
ʔɔː¹ ɗoː³ ʔaː² heːŋ³   chuyện cổ tích   (Mang)   Loi2008:C:1623
ʔɔː¹ ɗɔː⁶ ʑeː¹   cươi (ngựa)   (Mang)   Loi2008:C:1622
ʔɔː¹ ɲaːj⁶ meː³   rẫy mới   (Mang)   Loi2008:C:1643
ʔɔː¹ ɲaːj⁶   phát (rẫy)   (Mang)   Loi2008:C:1642
ʔɔː¹ ɲaːp⁸   ngáp   (Mang)   Loi2008:C:1645
ʔɔː¹ ɲɛː¹ təː²ɲaːj⁶   đốt (rẫy)   (Mang)   Loi2008:C:1646
ʔɔː¹ ɲɨə⁶ pjoː¹   tra (hạt)   (Mang)   Loi2008:C:1648
ʔɔː¹ ʑan⁴   làm (cỏ)   (Mang)   Loi2008:C:1668
ʔɔː¹ ʑeː¹   ném   (Mang)   Loi2008:C:1670
ʔɔː¹ ʑuam³   tẩm (thuốc độc)   (Mang)   Loi2008:C:1677
ʔɔː¹ ʑuaŋ⁶   (gà) gáy   (Mang)   Loi2008:C:1678
ʔɔː¹ ʑua⁶   gà đẻ (trứng)   (Mang)   Loi2008:C:1676
ʔɔː¹ ʑum¹   tưới cây   (Mang)   Loi2008:C:1679
ʔɔː¹ ʑɔn⁴   cho mượn   (Mang)   Loi2008:C:1669
ʔɔː¹ ʑəː²nuak⁷   quét (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:1672
ʔɔː¹ ʑəː²viː¹   quạt (thóc)   (Mang)   Loi2008:C:1673
ʔɔː¹ ʑəː¹hɔː⁶   đào (bới) khoai, cử mài   (Mang)   Loi2008:C:1671
ʔɔː¹ ʑɨə³   nôn   (Mang)   Loi2008:C:1675
ʔɔː¹ ʑɨə¹ ɓuː⁴   trớ (trẻ em)   (Mang)   Loi2008:C:1674
ʔɔː¹ ʔaːw³   nói chuyện   (Mang)   Loi2008:C:1684
ʔɔː¹ ʔaːw¹ ham⁶ θɔn³   bướng bỉnh   (Mang)   Loi2008:C:1683
ʔɔː¹ ʔaː²ɗoː³   kể chuyện   (Mang)   Loi2008:C:1681
ʔɔː¹ ʔaː¹piːt⁷   câu cá   (Mang)   Loi2008:C:1680
ʔɔː¹ ʔaː⁴   húc   (Mang)   Loi2008:C:1682
ʔɔː¹ ʔɯŋ² miː⁴   đưa cho   (Mang)   Loi2008:C:1685
ʔɔː¹ ʔɯŋ² teː⁴   vậng lời, nghe lời   (Mang)   Loi2008:C:1686
ʔɔː¹ θan¹   tặng   (Mang)   Loi2008:C:1688
ʔɔː¹ θaː³ˈ⁶   cho ăn   (Mang)   Loi2008:C:1687
ʔɔː¹ θeː²   địt   (Mang)   Loi2008:C:1691
ʔɔː¹ θua⁶   mặc (áo)   (Mang)   Loi2008:C:1693
ʔɔː¹ θɔːŋ⁶ taː¹ naː⁶   hát giao duyên   (Mang)   Loi2008:C:1690
ʔɔː¹ θɔːŋ⁶   hát   (Mang)   Loi2008:C:1689
ʔɔː¹ θɨə⁶ taː¹hɔk⁷   chải   (Mang)   Loi2008:C:1692
ʔɔː¹   cho   (Mang)   Loi2008:C:1610
ʔɔː¹   đánh   (Mang)   Loi2008:C:1611
ʔɔːŋ² ʑɔk⁷   hàng hoá   (Mang)   Loi2008:C:1700
ʔɔːŋ³ taː²lak⁷   ngử say   (Mang)   Loi2008:C:1703
ʔɔːŋ³ ɗaːŋ² pøː¹   ngử dậy   (Mang)   Loi2008:C:1702
ʔɔːŋ³   hứng (quả)   (Mang)   Loi2008:C:1701
ʔəŋ² tip⁷ cak⁷   sương mù   (Mang)   Loi2008:C:1735
ʔəŋ¹ vaj³   cơn lốc   (Mang)   Loi2008:C:1734
ʔɛp⁷ laː¹θɤː⁴ ʔaː¹mɔː¹   bài học   (Mang)   Loi2008:C:1738
ʔɛp⁷   dạy, học   (Mang)   Loi2008:C:1737
ʔɛp⁷   l­ợm, nhặt (quả)   (Mang)   Loi2008:C:1736
ʔɛːk⁷   khách   (Mang)   Loi2008:C:1729
ʔɛːp⁷ coː⁶   tập (đi) tập (làm)   (Mang)   Loi2008:C:1733
ʔɛːp⁷   hẹp   (Mang)   Loi2008:C:1732
ʔɛː³   khoẻ   (Mang)   Loi2008:C:1728
ʔɛː¹ caːŋ⁴   gặm (xương)   (Mang)   Loi2008:C:1721
ʔɛː¹ tɔk⁷   khoẻ bệnh, lành   (Mang)   Loi2008:C:1722
ʔɛː¹ vɨːt⁷   mạnh khoẻ   (Mang)   Loi2008:C:1725
ʔɛː¹   sức khoẻ   (Mang)   Loi2008:C:1720
ʔɤp⁷   bẫy (chim) nhỏ   (Mang)   Loi2008:C:1741
ʔɤŋ¹ viː⁴   nhào (bột)   (Mang)   Loi2008:C:1739
ʔɤŋ¹ʑaːk⁸   rang   (Mang)   Loi2008:C:1740
ʔɯŋ² ʑɨət⁷ mun³   nghiến răng   (Mang)   Loi2008:C:1754
ʔɯŋ²kan³ naː⁴   bờ ruộng   (Mang)   Loi2008:C:1755
ʔɯŋ²taːk⁷ ʔaː¹piːt⁷   lươi câu   (Mang)   Loi2008:C:1756
ʔɯŋ¹ tiːp⁷ ɗaː³   mây đen (cơn)   (Mang)   Loi2008:C:1752
ʔɯŋ¹ tiːp⁷   mây   (Mang)   Loi2008:C:1751
ʔɯŋ¹pjaːk⁷   vàng   (Mang)   Loi2008:C:1753
ʔɯːt⁷ ʑiː⁴ vəm²   nín thở   (Mang)   Loi2008:C:1750
θak⁷   (thóc) mẩy   (Mang)   Loi2008:C:1804
θam³ laːm⁶   cấy   (Mang)   Loi2008:C:1805
θan⁶ kɔŋ³   mặt trống   (Mang)   Loi2008:C:1807
θan⁶   mặt   (Mang)   Loi2008:C:1806
θap⁷   cuối   (Mang)   Loi2008:C:1812
θat⁷   cấu   (Mang)   Loi2008:C:1813
θaŋ² ʔɨən²   đắng   (Mang)   Loi2008:C:1811
θaŋ²   (canh) mặn   (Mang)   Loi2008:C:1810
θaŋ¹ lɤj⁶   lẫy (cò) nỏ   (Mang)   Loi2008:C:1808
θaŋ¹ ʔaːl⁶ ɗaː⁴   bậc   (Mang)   Loi2008:C:1809
θaːk⁷ haː³   xác chết; xác người   (Mang)   Loi2008:C:1801
θaːk⁷   xắt   (Mang)   Loi2008:C:1800
θaːn¹   tỉa cây   (Mang)   Loi2008:C:1802
θaː² haːj⁶   bánh (kẹo)   (Mang)   Loi2008:C:1789
θaː² moː³ teː⁶   mô đất (gò mới)   (Mang)   Loi2008:C:1790
θaː² vak⁷   đeo   (Mang)   Loi2008:C:1791
θaː² ʑua⁶   giun (ở người, động vật)   (Mang)   Loi2008:C:1793
θaː² ʑɔːŋ⁶ caŋ⁶ huːŋ¹   yếm bò   (Mang)   Loi2008:C:1792
θaː³   ăn   (Mang)   Loi2008:C:1794
θaː¹ hœː⁶   cựa gà   (Mang)   Loi2008:C:1786
θaː¹ ʑua³   lạt   (Mang)   Loi2008:C:1787
θaː¹ ʔeːŋ⁶   rửa tay   (Mang)   Loi2008:C:1788
θaː¹   tổ ong   (Mang)   Loi2008:C:1785
θaːŋ⁶ ʔeːŋ⁶   đốt ngón tay   (Mang)   Loi2008:C:1803
θaː⁶ hoː⁶   cơm nếp   (Mang)   Loi2008:C:1796
θaː⁶ kaː¹cɛː⁴   cơm tẻ   (Mang)   Loi2008:C:1797
θaː⁶ paːj²   bánh dầy   (Mang)   Loi2008:C:1799
θaː⁶ ɲaːp⁷ ʔaː¹   mang cá   (Mang)   Loi2008:C:1798
θaː⁶   cơm, xôi   (Mang)   Loi2008:C:1795
θeː²   lồn, âm vật, âm đạo   (Mang)   Loi2008:C:1827
θeː³ hak⁷   nhắn (tin)   (Mang)   Loi2008:C:1832
θeː³   gửi   (Mang)   Loi2008:C:1831
θeː¹ təː²naː⁶   chuyền   (Mang)   Loi2008:C:1826
θiɲ³   dắt (ngựa)   (Mang)   Loi2008:C:1886
θiːn² hɔː⁶   ngọn cây   (Mang)   Loi2008:C:1866
θiːn²   chín   (Mang)   Loi2008:C:1865
θiːn³ haː³   dân tộc   (Mang)   Loi2008:C:1869
θiːn³ mɛun²   người Hmông   (Mang)   Loi2008:C:1870
θiːn³ ɓoː⁶   họ ngoại   (Mang)   Loi2008:C:1868
θiːn³ ʔiəw⁴   người Kinh   (Mang)   Loi2008:C:1872
θiːn³ ʔɔn²   họ nội   (Mang)   Loi2008:C:1871
θiːn³ θaːj²   họ hàng   (Mang)   Loi2008:C:1873
θiːn³ θuam⁶   người Thái   (Mang)   Loi2008:C:1874
θiːn³   họ   (Mang)   Loi2008:C:1867
θiːp⁷   nhạt (muối)   (Mang)   Loi2008:C:1875
θiːt⁷ meː³ viːt⁷ meː⁶   chết di sống lại   (Mang)   Loi2008:C:1877
θiːt⁷ tiː³ haː⁴   chết non   (Mang)   Loi2008:C:1878
θiːt⁷ tuaŋ² ʑɯŋ²ʔiːt⁷   chết bệnh   (Mang)   Loi2008:C:1879
θiːt⁷ tuaŋ⁶ pjaː⁶   chết già   (Mang)   Loi2008:C:1880
θiːt⁷ tuaŋ⁶ ʔaː¹mɛː⁶   chết đuối   (Mang)   Loi2008:C:1881
θiːt⁷   chết   (Mang)   Loi2008:C:1876
θiː³ ɲua⁶   dơ (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:1863
θiː³ ɲua⁶   xây (tường)   (Mang)   Loi2008:C:1864
θiː¹   chấy   (Mang)   Loi2008:C:1862
θok⁷   ôm   (Mang)   Loi2008:C:1894
θoːk⁷ tiː¹   khoanh tay   (Mang)   Loi2008:C:1893
θoː³   chòi (quả)   (Mang)   Loi2008:C:1891
θoː¹ laːŋ²   đá tảng   (Mang)   Loi2008:C:1889
θoː¹ ʔaː² θaŋ⁶   đầu gối   (Mang)   Loi2008:C:1890
θoː¹   khoai sọ   (Mang)   Loi2008:C:1887
θuaj⁶ teː⁶   tò vò   (Mang)   Loi2008:C:1904
θuak⁷   bửa, bổ (cửi)   (Mang)   Loi2008:C:1906
θuak⁷   thuốc súng   (Mang)   Loi2008:C:1905
θuak⁸ ɲua⁶   dọi (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:1907
θuam⁶ ʔaː¹ loːt⁷   đờm qua   (Mang)   Loi2008:C:1908
θua²   trắng   (Mang)   Loi2008:C:1902
θua¹ maj³   xỉ mui   (Mang)   Loi2008:C:1900
θua¹ ʑɔk⁷   giao   (Mang)   Loi2008:C:1901
θua¹   lòng trắng trứng   (Mang)   Loi2008:C:1899
θuaŋ⁴   lâu   (Mang)   Loi2008:C:1910
θuaŋ⁴   mau   (Mang)   Loi2008:C:1909
θua⁶   áo   (Mang)   Loi2008:C:1903
θuəj¹ haː³   mùi (hôi)   (Mang)   Loi2008:C:1911
θuːj¹   mào gà   (Mang)   Loi2008:C:1898
θuː² təː² haːk⁷   ghét   (Mang)   Loi2008:C:1896
θuː²   đen   (Mang)   Loi2008:C:1895
θuː³ ʔɯŋ²miː⁴   mua cho   (Mang)   Loi2008:C:1897
θøː³   đúng   (Mang)   Loi2008:C:1892
θøː¹   trưởng thành   (Mang)   Loi2008:C:1888
θɔn³   tin, tính   (Mang)   Loi2008:C:1822
θɔp⁸   nháp, nhám   (Mang)   Loi2008:C:1823
θɔt⁷   màn   (Mang)   Loi2008:C:1824
θɔːl³   vo (gạo)   (Mang)   Loi2008:C:1817
θɔːn³   đếm   (Mang)   Loi2008:C:1818
θɔː¹ cap⁷   chó săn   (Mang)   Loi2008:C:1815
θɔː¹ nɔː⁴   chó sói   (Mang)   Loi2008:C:1816
θɔː¹   chó   (Mang)   Loi2008:C:1814
θɔːŋ² cuaŋ² lyː⁶   cái rế   (Mang)   Loi2008:C:1820
θɔːŋ²   phóng lao   (Mang)   Loi2008:C:1819
θɔːŋ³   nguội, (trời) mát   (Mang)   Loi2008:C:1821
θəː² huːj¹   húp   (Mang)   Loi2008:C:1828
θəː² ɲɤːk⁷   nghe   (Mang)   Loi2008:C:1829
θəː² ɲɨː³   hen   (Mang)   Loi2008:C:1830
θɛː¹ naː⁴   cánh đòng   (Mang)   Loi2008:C:1825
θɤj² ʑaːw³   thày giáo, cô giáo   (Mang)   Loi2008:C:1850
θɤj¹ huː⁶   thối   (Mang)   Loi2008:C:1849
θɤj¹ hɔːm⁶   thơm   (Mang)   Loi2008:C:1848
θɤj¹   ngửi   (Mang)   Loi2008:C:1847
θɤl² ʔeːŋ⁶   giang tay   (Mang)   Loi2008:C:1851
θɤm³   (canh) ngon   (Mang)   Loi2008:C:1852
θɤm⁶ laː² loː³   cú mèo   (Mang)   Loi2008:C:1855
θɤm⁶ leːŋ⁶   công   (Mang)   Loi2008:C:1857
θɤm⁶ lɛː⁶   vẹt   (Mang)   Loi2008:C:1856
θɤm⁶ paːn³ maːj¹   chích choè   (Mang)   Loi2008:C:1859
θɤm⁶ paː²cuaŋ⁶   chào mào   (Mang)   Loi2008:C:1858
θɤm⁶ pjɛːt⁷   chim sẻ   (Mang)   Loi2008:C:1860
θɤm⁶ taː²ʔuː⁶   bò câu   (Mang)   Loi2008:C:1861
θɤm⁶ ɗan³   go kiến   (Mang)   Loi2008:C:1854
θɤm⁶   chim   (Mang)   Loi2008:C:1853
θɤːj¹ haːŋ²   khai   (Mang)   Loi2008:C:1842
θɤːj¹ haː⁴   thối, khắm   (Mang)   Loi2008:C:1841
θɤːj¹ huː⁶   (thịt) ôi   (Mang)   Loi2008:C:1844
θɤːj¹ hɔm⁶   thơm   (Mang)   Loi2008:C:1843
θɤːj¹ vat⁷   (cơm) khê   (Mang)   Loi2008:C:1845
θɤː² liː²     (Mang)   Loi2008:C:1838
θɤː² pluak⁷   nuốt   (Mang)   Loi2008:C:1839
θɤː² pluaŋ⁴   nuốt chửng   (Mang)   Loi2008:C:1840
θɤː¹ laː¹laːm⁶   thu hoạch   (Mang)   Loi2008:C:1833
θɤː¹ min²   khi đó, dạo ấy   (Mang)   Loi2008:C:1836
θɤː¹ miː²   ngày xưa, trước kia   (Mang)   Loi2008:C:1835
θɤː¹ mɛː⁴   mãi mãi   (Mang)   Loi2008:C:1834
θɤː¹min¹   hòi đó   (Mang)   Loi2008:C:1837
θɤːŋ³   sướng   (Mang)   Loi2008:C:1846
θɨə² ɲua⁶   chái (nhà)   (Mang)   Loi2008:C:1882
θɨə⁶ ~ θua⁶   lược   (Mang)   Loi2008:C:1883
θɨə⁶ ɗɤm²   lược chải chấy   (Mang)   Loi2008:C:1884
θɨə⁶ θaːŋ⁴   lược thưa   (Mang)   Loi2008:C:1885