Results
Returning complete dictionary for source "Sva1991"
Including both reconstructions and citations in search.
185 items found

Palaungic Branch (185 items)
cèŋ   foot   (Hu)   Sva1991:C:29
cɔ̀p   to run   (Hu)   Sva1991:C:184
jàm   to cry   (Hu)   Sva1991:C:26
jám   to die   (Hu)   Sva1991:C:27
jɔ̀ŋ   good   (Hu)   Sva1991:C:28
kaméʔ   dream   (Hu)   Sva1991:C:101
kathéʔ   earth   (Hu)   Sva1991:C:54
kathɔ̀m   liver   (Hu)   Sva1991:C:53
katúl   belly   (Hu)   Sva1991:C:38
katɔ́ʔ   banana   (Hu)   Sva1991:C:37
katə́ʔ   nose   (Hu)   Sva1991:C:39
kaŋ-xáw   heaven   (Hu)   Sva1991:C:183
kaŋáŋ   iron   (Hu)   Sva1991:C:103
kaʔà   two   (Hu)   Sva1991:C:62
kaʔàŋ   bone   (Hu)   Sva1991:C:10
kaʔàɲ   wasp   (Hu)   Sva1991:C:57
kaʔɔ̀j   three   (Hu)   Sva1991:C:137
khasét   charcoal   (Hu)   Sva1991:C:35
khàp   jaw   (Hu)   Sva1991:C:31
khày   to eat   (Hu)   Sva1991:C:182
khát   sick   (Hu)   Sva1991:C:33
khát   sick   (Hu)   Sva1991:C:34
khìʁ   moon   (Hu)   Sva1991:C:40
khíw   green   (Hu)   Sva1991:C:155
khíŋ kòŋ   knee   (Hu)   Sva1991:C:158
khíŋ   tooth   (Hu)   Sva1991:C:32
khòj   to have   (Hu)   Sva1991:C:45
khúŋ   wet field   (Hu)   Sva1991:C:55
khúɲ   male, man, husband   (Hu)   Sva1991:C:56
khɔ̀n   child   (Hu)   Sva1991:C:36
klùʁ   to sew   (Hu)   Sva1991:C:180
kàŋ   house   (Hu)   Sva1991:C:15
kák   to bite   (Hu)   Sva1991:C:17
káw   they (dual)   (Hu)   Sva1991:C:16
kéʔ   they (plural)   (Hu)   Sva1991:C:18
kɨ̀ʁ   finished   (Hu)   Sva1991:C:181
kʁíʔ   spirit   (Hu)   Sva1991:C:50
làn   long (in space)   (Hu)   Sva1991:C:59
láʔ   leaf   (Hu)   Sva1991:C:21
lèk   pig   (Hu)   Sva1991:C:61
lèŋ   high   (Hu)   Sva1991:C:22
líh   to go down   (Hu)   Sva1991:C:60
  bad   (Hu)   Sva1991:C:179
lɛ̀p   blind   (Hu)   Sva1991:C:23
maʁà   thing   (Hu)   Sva1991:C:178
maʁáŋ   horse   (Hu)   Sva1991:C:69
maʁáʔ   to steal   (Hu)   Sva1991:C:68
maʁíŋ   crab   (Hu)   Sva1991:C:70
maʁúɲ   ant   (Hu)   Sva1991:C:71
mm̥úl   silver   (Hu)   Sva1991:C:42
mphál   mortar   (Hu)   Sva1991:C:81
  dry field   (Hu)   Sva1991:C:146
méɲ   star   (Hu)   Sva1991:C:121
méʔ   you (sing.)   (Hu)   Sva1991:C:66
mòŋ   to look   (Hu)   Sva1991:C:64
mɔ̀   axe   (Hu)   Sva1991:C:147
mə́n   long (in time)   (Hu)   Sva1991:C:185
nasòk   ear   (Hu)   Sva1991:C:20
ncɛ́n   heavy   (Hu)   Sva1991:C:30
nn̥àm   blood   (Hu)   Sva1991:C:111
nn̥àt   comb, to comb   (Hu)   Sva1991:C:112
nn̥éʔ   meat   (Hu)   Sva1991:C:73
nn̥ɨ́m   year   (Hu)   Sva1991:C:9
nsíʔ   louse   (Hu)   Sva1991:C:7
nthàk   tongue   (Hu)   Sva1991:C:122
nthám   egg   (Hu)   Sva1991:C:52
ntèŋ   big   (Hu)   Sva1991:C:14
ntúɲ   mouth   (Hu)   Sva1991:C:129
ntɔ̀l   wine   (Hu)   Sva1991:C:176
núm   piss   (Hu)   Sva1991:C:75
nə̀y-thán   grandmother   (Hu)   Sva1991:C:177
nɛ́m   younger brother   (Hu)   Sva1991:C:74
nɲ̥àt   to laugh   (Hu)   Sva1991:C:43
nθàc   sand   (Hu)   Sva1991:C:109
nθím   claw   (Hu)   Sva1991:C:102
palúʔ   salt   (Hu)   Sva1991:C:88
pasíʔ   string   (Hu)   Sva1991:C:108
paváŋ   tomorrow   (Hu)   Sva1991:C:173
paθán   five   (Hu)   Sva1991:C:94
paθéɲ   snake   (Hu)   Sva1991:C:95
paθíʔ   blood-vessel   (Hu)   Sva1991:C:172
phaʔát   to swell   (Hu)   Sva1991:C:135
phaθìʁ   bee   (Hu)   Sva1991:C:96
phltàk   palm (of hand)   (Hu)   Sva1991:C:86
phléʔ   fruit   (Hu)   Sva1991:C:87
pháw   you (dual)   (Hu)   Sva1991:C:80
phél   wing   (Hu)   Sva1991:C:93
phéʔ   you (plural)   (Hu)   Sva1991:C:85
phòt   sambar deer   (Hu)   Sva1991:C:90
phə́ŋ   many   (Hu)   Sva1991:C:19
phɨ́n   woman   (Hu)   Sva1991:C:83
phɨ́ɲ   to shoot   (Hu)   Sva1991:C:82
phɨ́ʁ   to fly   (Hu)   Sva1991:C:84
phʁèk   ribs   (Hu)   Sva1991:C:91
phʁím   old   (Hu)   Sva1991:C:92
pàɲ   white   (Hu)   Sva1991:C:1
páp   to speak   (Hu)   Sva1991:C:174
pét   to spit   (Hu)   Sva1991:C:2
póʔ   spirit   (Hu)   Sva1991:C:4
pə̀   not   (Hu)   Sva1991:C:171
pɛ́t   duck   (Hu)   Sva1991:C:154
pʁíʔ   forest, mountain   (Hu)   Sva1991:C:3
saléʔ   rain   (Hu)   Sva1991:C:106
samóʔ   stone   (Hu)   Sva1991:C:8
saplàŋ   shoulder   (Hu)   Sva1991:C:116
saŋàj   eye   (Hu)   Sva1991:C:148
sáŋ   bitter   (Hu)   Sva1991:C:136
sŋkhóʔ   yesterday   (Hu)   Sva1991:C:47
sɔ́ʔ   dog   (Hu)   Sva1991:C:5
sʁéŋ   red   (Hu)   Sva1991:C:104
thaméʔ   new   (Hu)   Sva1991:C:127
thasàt   lightning   (Hu)   Sva1991:C:48
thàɲ   to weave   (Hu)   Sva1991:C:123
tháŋ   to kill   (Hu)   Sva1991:C:169
thèŋ   to drink   (Hu)   Sva1991:C:125
théʔ   to sit   (Hu)   Sva1991:C:12
thíʔ   hand   (Hu)   Sva1991:C:126
thúk   to hang   (Hu)   Sva1991:C:168
thút   breast   (Hu)   Sva1991:C:130
thʁàk   buffalo   (Hu)   Sva1991:C:128
ték   small   (Hu)   Sva1991:C:156
tŋʁúm   under   (Hu)   Sva1991:C:44
tɛ̀n   low   (Hu)   Sva1991:C:13
váw   wide   (Hu)   Sva1991:C:131
véʔ   left (side)   (Hu)   Sva1991:C:132
wíŋ   flea   (Hu)   Sva1991:C:167
xúʔ   Hu   (Hu)   Sva1991:C:166
xɔ̀ŋ   Mekhong   (Hu)   Sva1991:C:99
ŋkhóʔ   rice (husked)   (Hu)   Sva1991:C:46
ŋàj-ŋíʔ   sun   (Hu)   Sva1991:C:175
ŋál   fire   (Hu)   Sva1991:C:77
ŋáʔ   to itch   (Hu)   Sva1991:C:76
ŋíʔ   day   (Hu)   Sva1991:C:78
ŋʁíʔ   pestle   (Hu)   Sva1991:C:79
ŋʔŋàj   far   (Hu)   Sva1991:C:114
ʁàŋ   flower   (Hu)   Sva1991:C:97
ʁím   village   (Hu)   Sva1991:C:100
ʁɔ̀j   hundred   (Hu)   Sva1991:C:98
ʁɨ̀   to go   (Hu)   Sva1991:C:170
ʔalàj   squirrel   (Hu)   Sva1991:C:58
ʔamò   one   (Hu)   Sva1991:C:67
ʔamút   mosquito   (Hu)   Sva1991:C:110
ʔanə̀j   mother   (Hu)   Sva1991:C:72
ʔapalàw   fish   (Hu)   Sva1991:C:165
ʔaphòn   four   (Hu)   Sva1991:C:89
ʔasím   bird   (Hu)   Sva1991:C:6
ʔaxèt   bear   (Hu)   Sva1991:C:49
ʔaŋɛ̀w   cat   (Hu)   Sva1991:C:140
ʔaʔúɲ   father   (Hu)   Sva1991:C:152
ʔaʔɔ̀   monkey   (Hu)   Sva1991:C:25
ʔaʔɔ̀ŋ   wasp   (Hu)   Sva1991:C:138
ʔaθèk   rat   (Hu)   Sva1991:C:164
ʔaθɛ́m   right (side)   (Hu)   Sva1991:C:117
ʔàj   we (dual)   (Hu)   Sva1991:C:133
ʔàk   bow   (Hu)   Sva1991:C:134
ʔéʔ   we (plural)   (Hu)   Sva1991:C:141
ʔìʁ   fowl   (Hu)   Sva1991:C:142
ʔím   to live   (Hu)   Sva1991:C:144
ʔíʔ   person   (Hu)   Sva1991:C:145
ʔòt   to be at   (Hu)   Sva1991:C:150
ʔúp   cooked rice   (Hu)   Sva1991:C:153
ʔúɲ-thán   grandfather   (Hu)   Sva1991:C:157
ʔɔ̀m   water   (Hu)   Sva1991:C:149
ʔɔ́ʔ   I   (Hu)   Sva1991:C:151
ʔə́n   he, she, it   (Hu)   Sva1991:C:139
ʔɛ̀t   to sleep   (Hu)   Sva1991:C:143
ʦaŋàl   blue   (Hu)   Sva1991:C:115
θaklɔ́ʔ   bark of tree   (Hu)   Sva1991:C:41
θamáʔ   wind   (Hu)   Sva1991:C:63
θanàt   gun   (Hu)   Sva1991:C:113
θathán   old   (Hu)   Sva1991:C:163
θatháʔ   tail   (Hu)   Sva1991:C:124
θavàŋ   to ask   (Hu)   Sva1991:C:162
θaʔàw   sour   (Hu)   Sva1991:C:120
θaʔèp   rainbow   (Hu)   Sva1991:C:161
θaʔɔ̀ɲ   dry   (Hu)   Sva1991:C:11
θmphúp   lung   (Hu)   Sva1991:C:65
θák   rice (plant)   (Hu)   Sva1991:C:105
θéʔ   tree   (Hu)   Sva1991:C:51
θúk   hair   (Hu)   Sva1991:C:118
θúm   to bathe   (Hu)   Sva1991:C:119
θɔ̀t   barking deer   (Hu)   Sva1991:C:160
θək   flea   (Hu)   Sva1991:C:159
θə́ŋ   bedbug   (Hu)   Sva1991:C:107
θɨ́ŋ   bamboo   (Hu)   Sva1991:C:24