Harvard:
Atmosumarto, S. xxxx, "Colloquial Indonesian",
APA:
Atmosumarto, S. (xxxx). Colloquial Indonesian. .
Chicago:
Atmosumarto, Sutanto. xxxx. "Colloquial Indonesian." .
MLA:
Atmosumarto, Sutanto. "Colloquial Indonesian." (xxxx): .
Citation within the text:
(Atmosumarto xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{atmosumartoxxxxcolloquial,
  title = {Colloquial Indonesian},
  author = {ATMOSUMARTO, Sutanto},
  year = {xxxx},
  address = {The colloquial series},
  keywords = {Indonesia;Language},
  x-extra = {The colloquial series},
  BAS = {63056},
  source = {bas},
}