Harvard:
Kuang-ch'ü), C.G.(T.'. 1954, "Jie shao Buyi yu (shao shu Min zu Yu wen jie shao)", in Yu wen zhi shi, vol. April 1954, pp. 34ff.
APA:
Kuang-ch'ü), C.G.(T.'. (1954). Jie shao Buyi yu (shao shu Min zu Yu wen jie shao). Yu wen zhi shi, April 1954, 34ff.
Chicago:
Guangqu, Cao. 1954. "Jie Shao Buyi Yu (shao Shu Min Zu Yu Wen Jie Shao)." In Yu wen zhi shi, April 1954: 34ff.
MLA:
Guangqu, Cao. "Jie Shao Buyi Yu (shao Shu Min Zu Yu Wen Jie Shao)." Yu wen zhi shi. April 1954. (1954): 34ff.
Citation within the text:
(Kuang-ch'ü) 1954)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{cao1954jie,
  author = {Cao Guangqu (Ts'ao Kuang-ch'ü)},
  title = {Jie shao Buyi yu (shao shu Min zu Yu wen jie shao)},
  year = {1954},
  journal = {Yu wen zhi shi},
  volume = {April 1954},
  pages = {34ff},
  keywords = {Pu-yi: Gen and desc},
  x-translation = {Introduction to Pu-yi},
  source = {Huffman86-a-k},
}