Harvard:
Kuang-ch'ü), C.G.(T.'. 1959, "Shi tan zhuang yu yu fa zhong de xin ci xu", in Chung-kuo Yü-wen, vol. 1959, no. 5, pp. 219-21.
APA:
Kuang-ch'ü), C.G.(T.'. (1959). Shi tan zhuang yu yu fa zhong de xin ci xu. Chung-kuo Yü-wen, 1959 (5) , 219-21.
Chicago:
Guangqu, Cao. 1959. "Shi Tan Zhuang Yu Yu Fa Zhong De Xin Ci Xu." In Chung-kuo Yü-wen, 1959 , no. 5: 219-21.
MLA:
Guangqu, Cao. "Shi Tan Zhuang Yu Yu Fa Zhong De Xin Ci Xu." Chung-kuo Yü-wen. 1959.5 (1959): 219-21.
Citation within the text:
(Kuang-ch'ü) 1959)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{cao1959shi,
  author = {Cao Guangqu (Ts'ao Kuang-ch'ü)},
  title = {Shi tan zhuang yu yu fa zhong de xin ci xu},
  year = {1959},
  journal = {Chung-kuo Yü-wen},
  volume = {1959},
  number = {5},
  pages = {219-21},
  keywords = {Chuang: Syntax},
  x-translation = {Discussion of new word orders in Chuang grammar},
  source = {Huffman86-a-k},
}