Harvard:
Chang, B.S. and Chang, K. 1980, "Ergavity in spoken Tibetan", in Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica = Chung yang yen chiu yuan. Li shih yu yen yen chiu so, vol. 51, no. 1,
APA:
Chang, B.S. and Chang, K. (1980). Ergavity in spoken Tibetan. Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica = Chung yang yen chiu yuan. Li shih yu yen yen chiu so, 51 (1) , .
Chicago:
Chang, Betty Shefts and Kun Chang. 1980. "Ergavity in Spoken Tibetan." In Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica = Chung yang yen chiu yuan. Li shih yu yen yen chiu so, 51 , no. 1: .
MLA:
Chang, Betty Shefts and Kun Chang. "Ergavity in Spoken Tibetan." Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica = Chung yang yen chiu yuan. Li shih yu yen yen chiu so. 51.1 (1980): .
Citation within the text:
(Chang & Chang 1980)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{chang1980ergavity,
 title = {Ergavity in spoken Tibetan},
 author = {CHANG, Betty Shefts and CHANG, Kun},
 journal = {Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica = Chung yang yen chiu yuan. Li shih yu yen yen chiu so},
 year = {1980},
 month = {Mar},
 volume = {51},
 number = {1},
 address = {Taipei},
 keywords = {Tibet;Language;Linguistics},
 x-date = {Mar, 1980},
 BAS = {117378},
 source = {bas},
}