Harvard:
Chang, Y.-. 1989, "The status of suprasegmentals and other syllabic 'accessories' in Taiwanese riming schemes", in In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, pp. 409-428. Zhong yang yan jiu yuan.
APA:
Chang, Y.-. (1989). The status of suprasegmentals and other syllabic 'accessories' in Taiwanese riming schemes. In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, 409-428. Zhong yang yan jiu yuan.
Chicago:
Chang, Yu-hung. 1989. "The Status of Suprasegmentals and Other Syllabic 'accessories' in Taiwanese Riming Schemes." In In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, 409-428. Zhong yang yan jiu yuan.
MLA:
Chang, Yu-hung. "The Status of Suprasegmentals and Other Syllabic 'accessories' in Taiwanese Riming Schemes." In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu. 1989, Zhong yang yan jiu yuan, 409-428.
Citation within the text:
(Chang 1989)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@incollection{chang1989status,
 title = {The status of suprasegmentals and other syllabic 'accessories' in Taiwanese riming schemes},
 author = {CHANG, Yu-hung},
 booktitle = {In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu},
 year = {1989},
 pages = {409-428},
 publisher = {Zhong yang yan jiu yuan},
 address = {Taibei, Taiwan},
 keywords = {Taiwan;Language;Linguistics},
 x-extra = {. iv, 914p. , ,},
 BAS = {119590},
 source = {bas},
}