Harvard:
Ch'ing-hsia), D.Q.(T. 1979, "Wo guo zang mian zu song jin yuan yin lai yuan chu tan", in Chung-kuo Yü-wen, vol. 1979, no. 1, pp. 31ff.
APA:
Ch'ing-hsia), D.Q.(T. (1979). Wo guo zang mian zu song jin yuan yin lai yuan chu tan. Chung-kuo Yü-wen, 1979 (1) , 31ff.
Chicago:
Qingxia, Dai. 1979. "Wo Guo Zang Mian Zu Song Jin Yuan Yin Lai Yuan Chu Tan." In Chung-kuo Yü-wen, 1979 , no. 1: 31ff.
MLA:
Qingxia, Dai. "Wo Guo Zang Mian Zu Song Jin Yuan Yin Lai Yuan Chu Tan." Chung-kuo Yü-wen. 1979.1 (1979): 31ff.
Citation within the text:
(Ch'ing-hsia) 1979)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{dai1979wo,
  author = {Dai Qingxia (Tai Ch'ing-hsia)},
  title = {Wo guo zang mian zu song jin yuan yin lai yuan chu tan},
  year = {1979},
  journal = {Chung-kuo Yü-wen},
  volume = {1979},
  number = {1},
  pages = {31ff},
  keywords = {Tibetan: Etym},
  x-translation = {Etymology of the Tibeto-Burman lax and tense vowels},
  source = {Huffman86-a-k},
}