Harvard:
Diffloth, G. xxxx, "The Dvaravati Old Mon language and Nyah Kur",
APA:
Diffloth, G. (xxxx). The Dvaravati Old Mon language and Nyah Kur. .
Chicago:
Diffloth, Gerard. xxxx. "The Dvaravati Old Mon Language and Nyah Kur." .
MLA:
Diffloth, Gerard. "The Dvaravati Old Mon Language and Nyah Kur." (xxxx): .
Citation within the text:
(Diffloth xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{difflothxxxxdvaravati,
  title = {The Dvaravati Old Mon language and Nyah Kur},
  author = {DIFFLOTH, Gerard},
  year = {xxxx},
  address = {Monic Language Studies, Vol. 1.},
  keywords = {Thailand;Language;Linguistics},
  x-extra = {Monic Language Studies, Vol. 1.},
  BAS = {170273},
  source = {bas},
}