Harvard:
Diffloth, G. xxxx, "Proto-Mon-Khmer final spirants",
APA:
Diffloth, G. (xxxx). Proto-Mon-Khmer final spirants. .
Chicago:
Diffloth, Gerard. xxxx. "Proto-Mon-Khmer Final Spirants." .
MLA:
Diffloth, Gerard. "Proto-Mon-Khmer Final Spirants." (xxxx): .
Citation within the text:
(Diffloth xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{difflothxxxxproto,
  title = {Proto-Mon-Khmer final spirants},
  author = {DIFFLOTH, Gerard},
  year = {xxxx},
  address = {SEAS Discussion paper, 88},
  keywords = {Southeast Asia;Language;Linguistics},
  x-extra = {SEAS Discussion paper, 88},
  BAS = {170290},
  source = {bas},
}