Harvard:
House, G.E.P. 1958, "Miao Han jian ming ci dian (chu gao) (Chuan qian dian fang yan)", Guizhou Ethnic Publishing House.
APA:
House, G.E.P. (1958). Miao Han jian ming ci dian (chu gao) (Chuan qian dian fang yan). . Guizhou Ethnic Publishing House.
Chicago:
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1958. "Miao Han Jian Ming Ci Dian (chu Gao) (Chuan Qian Dian Fang Yan)." . Guizhou Ethnic Publishing House.
MLA:
House, Guizhou Ethnic Publishing. "Miao Han Jian Ming Ci Dian (chu Gao) (Chuan Qian Dian Fang Yan)." 1958, .
Citation within the text:
(House 1958)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@book{guizhou1958miao,
  author = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  title = {Miao Han jian ming ci dian (chu gao) (Chuan qian dian fang yan)},
  year = {1958},
  publisher = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  address = {n.l.},
  keywords = {Miao, Guizhou: Dict, Guizhou Mao-Chinese; Miao, Sichuan: Dict, Sichuan Miao-Chinese; Miao, Yünnan: Dict, Yünnan Miao-Chinese},
  x-translation = {Concise Miao--Chinese dictionary, First draft, dialects of Sichuan, Guizhou, and Yunnan},
  x-qnote = {Second Minority languages Survey Team of the Chinese Academy of Sciences},
  source = {Huffman86-a-k},
}