Harvard:
House, G.E.P. 1961, "Han dong jian ming ci dian (chu gao)", Guizhou Ethnic Publishing House.
APA:
House, G.E.P. (1961). Han dong jian ming ci dian (chu gao). . Guizhou Ethnic Publishing House.
Chicago:
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1961. "Han Dong Jian Ming Ci Dian (chu Gao)." . Guizhou Ethnic Publishing House.
MLA:
House, Guizhou Ethnic Publishing. "Han Dong Jian Ming Ci Dian (chu Gao)." 1961, .
Citation within the text:
(House 1961)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@book{guizhou1961han,
  author = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  title = {Han dong jian ming ci dian (chu gao)},
  year = {1961},
  publisher = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  keywords = {Dong: Dict, Chinese-Dong},
  x-translation = {Concise Chinese--Kam dictionary, First draft},
  x-qnote = {Guizhou Study Committee of Minority Languages},
  source = {Huffman86-a-k},
}