Harvard:
House, G.E.P. 1962, "Han Miao Jian ming ci dian (chu gao) (Qian dong Fang yan)", Guizhou Ethnic Publishing House.
APA:
House, G.E.P. (1962). Han Miao Jian ming ci dian (chu gao) (Qian dong Fang yan). . Guizhou Ethnic Publishing House.
Chicago:
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1962. "Han Miao Jian Ming Ci Dian (chu Gao) (Qian Dong Fang Yan)." . Guizhou Ethnic Publishing House.
MLA:
House, Guizhou Ethnic Publishing. "Han Miao Jian Ming Ci Dian (chu Gao) (Qian Dong Fang Yan)." 1962, .
Citation within the text:
(House 1962)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@book{guizhou1962han,
  author = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  title = {Han Miao Jian ming ci dian (chu gao) (Qian dong Fang yan)},
  year = {1962},
  publisher = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  keywords = {Miao, Guizhou: Dict, Chinese-Guizhou Miao},
  x-translation = {Concise Chinese--Miao dictionary, First draft, dialect of eastern Guizhou},
  x-qnote = {Guizhou Study Committee of Minority Languages},
  source = {Huffman86-a-k},
}