Harvard:
House, G.E.P. 1965, "Miao han jian ming ci dian (Dian dong bei fang yan)", Guizhou Ethnic Publishing House, February.
APA:
House, G.E.P. (1965). Miao han jian ming ci dian (Dian dong bei fang yan). . Guizhou Ethnic Publishing House, February.
Chicago:
House, Guizhou Ethnic Publishing. 1965. "Miao Han Jian Ming Ci Dian (Dian Dong Bei Fang Yan)." . Guizhou Ethnic Publishing House, February.
MLA:
House, Guizhou Ethnic Publishing. "Miao Han Jian Ming Ci Dian (Dian Dong Bei Fang Yan)." 1965, .
Citation within the text:
(House 1965)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@book{guizhou1965miao,
  author = {Guizhou Ethnic Publishing House},
  title = {Miao han jian ming ci dian (Dian dong bei fang yan)},
  year = {1965},
  publisher = {Guizhou Ethnic Publishing House, February},
  keywords = {Miao, Northeastern Yünnan: Dict, Northeastern Yünnan Miao-Chinese},
  x-translation = {Concise Miao--Chinese dictionary, dialect of northeastern Yunnan},
  x-qnote = {Guizhou Study Committee of Minority Languages},
  source = {Huffman86-a-k},
}