Harvard:
Harbsmeier, C. 1989, "The classical Chinese modal particle yi", in In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, pp. 471-503. Zhong yang yan jiu yuan.
APA:
Harbsmeier, C. (1989). The classical Chinese modal particle yi. In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, 471-503. Zhong yang yan jiu yuan.
Chicago:
Harbsmeier, Christoph. 1989. "The Classical Chinese Modal Particle Yi." In In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, 471-503. Zhong yang yan jiu yuan.
MLA:
Harbsmeier, Christoph. "The Classical Chinese Modal Particle Yi." In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu. 1989, Zhong yang yan jiu yuan, 471-503.
Citation within the text:
(Harbsmeier 1989)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@incollection{harbsmeier1989classical,
 title = {The classical Chinese modal particle yi},
 author = {HARBSMEIER, Christoph},
 booktitle = {In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu},
 year = {1989},
 pages = {471-503},
 publisher = {Zhong yang yan jiu yuan},
 address = {Taibei, Taiwan},
 keywords = {China;Language;Linguistics},
 x-extra = {. iv, 914p. , ,},
 BAS = {236707},
 source = {bas},
}