Harvard:
Hu, L.-., Yuan-Wei, C. and Huang, J.K.-. 1978, "The digitalized Chinese dictionary: "three corner coding method"", in Ming Chuan Journal = Ming-Ch'uan hsueh pao,
APA:
Hu, L.-., Yuan-Wei, C. and Huang, J.K.-. (1978). The digitalized Chinese dictionary: "three corner coding method". Ming Chuan Journal = Ming-Ch'uan hsueh pao, .
Chicago:
Hu, Li-ren, Chang Yuan-wei and Jack Kai-tung Huang. 1978. "The Digitalized Chinese Dictionary: "three Corner Coding Method"." In Ming Chuan Journal = Ming-Ch'uan hsueh pao, .
MLA:
Hu, Li-ren, Chang Yuan-wei and Jack Kai-tung Huang. "The Digitalized Chinese Dictionary: "three Corner Coding Method"." Ming Chuan Journal = Ming-Ch'uan hsueh pao. (1978): .
Citation within the text:
(Hu, Yuan-Wei & Huang 1978)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{hu1978digitalized,
  title = {The digitalized Chinese dictionary: "three corner coding method"},
  author = {HU, Li-ren and YUAN-WEI, Chang and HUANG, Jack Kai-tung},
  journal = {Ming Chuan Journal = Ming-Ch'uan hsueh pao},
  year = {1978},
  month = {Mar},
  address = {Taipei},
  keywords = {China;Language;Lexicography},
  x-date = {Mar, 1978},
  BAS = {259866},
  source = {bas},
}