Harvard:
Kamkhenthang, H. xxxx, "English-Paite (Teddim Chin) dictionary",
APA:
Kamkhenthang, H. (xxxx). English-Paite (Teddim Chin) dictionary. .
Chicago:
Kamkhenthang, H. xxxx. "English-Paite (Teddim Chin) Dictionary." .
MLA:
Kamkhenthang, H. "English-Paite (Teddim Chin) Dictionary." (xxxx): .
Citation within the text:
(Kamkhenthang xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{kamkhenthangxxxxenglish,
  title = {English-Paite (Teddim Chin) dictionary},
  author = {KAMKHENTHANG, H.},
  year = {xxxx},
  keywords = {India;Language;Lexicography},
  BAS = {294490},
  source = {bas},
}