Harvard:
Li Fang-Kuei. 1940, "Lung chou t'uyü", in (AS/IHP mono., Series A, no. 16).,
APA:
Li Fang-Kuei. (1940). Lung chou t'uyü. (AS/IHP mono., Series A, no. 16)., .
Chicago:
Li Fang-Kuei. 1940. "Lung Chou T'uyü." In (AS/IHP mono., Series A, no. 16)., .
MLA:
Li Fang-Kuei. "Lung Chou T'uyü." (AS/IHP mono., Series A, no. 16).. (1940): .
Citation within the text:
(Li 1940)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{li1940lung,
  author = {{Li Fang-kuei}, {}},
  title = {Lung chou t'uyü},
  journal = {(AS/IHP mono., Series A, no. 16).},
  year = {1940},
  x-huffmanId = {329},
  x-inLang = {ITEM# :329},
  source = {huffman-l-z},
}