Harvard:
Li Fang-Kuei. 1957, "The Jui dialect of Po-ai: phonology", in AS/BIHP, pp. 551-6.
APA:
Li Fang-Kuei. (1957). The Jui dialect of Po-ai: phonology. AS/BIHP, 551-6.
Chicago:
Li Fang-Kuei. 1957. "The Jui Dialect of Po-ai: Phonology." In AS/BIHP, 551-6.
MLA:
Li Fang-Kuei. "The Jui Dialect of Po-ai: Phonology." AS/BIHP. (1957): 551-6.
Citation within the text:
(Li 1957)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{li1957jui,
  author = {{Li Fang-kuei}, {}},
  title = {The Jui dialect of Po-ai: phonology},
  journal = {AS/BIHP},
  year = {1957},
  pages = {551-6},
  x-huffmanId = {350},
  source = {huffman-l-z},
}