Harvard:
Liu Zhaoxiong. , "",
APA:
Liu Zhaoxiong. (). . .
Chicago:
Liu Zhaoxiong. "." .
MLA:
Liu Zhaoxiong. "." .
Citation within the text:
(Liu )
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{liureview,
  author = {{Liu Zhaoxiong}, {}},
  source = {huffman-l-z},
}