Harvard:
Ma Xueliang and Dai Qingxia. 1982, "Yi yu zhi yu yin bi jiao yan jiu", in CSML, pp. 40-69.
APA:
Ma Xueliang. (1982). Yi yu zhi yu yin bi jiao yan jiu. CSML, 40-69.
Chicago:
Ma Xueliang. 1982. "Yi Yu Zhi Yu Yin Bi Jiao Yan Jiu." In CSML, 40-69.
MLA:
Ma Xueliang and Dai Qingxia. "Yi Yu Zhi Yu Yin Bi Jiao Yan Jiu." CSML. (1982): 40-69.
Citation within the text:
(Ma & Dai 1982)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{ma1982yi,
  author = {{Ma Xueliang}, {} and {Dai Qingxia}, {}},
  title = {Yi yu zhi yu yin bi jiao yan jiu},
  translatedtitle = {Comparative study of phonology among the Yi languages]"},
  journal = {CSML},
  year = {1982},
  pages = {40-69},
  x-huffmanId = {673},
  x-inLang = {ITEM# :673},
  source = {huffman-l-z},
}