Harvard:
Manomaivibool, P. 1989, "The nominal predicate in Chinese sentence with comparing notes", in In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, pp. 705-707. Zhong yang yan jiu yuan.
APA:
Manomaivibool, P. (1989). The nominal predicate in Chinese sentence with comparing notes. In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, 705-707. Zhong yang yan jiu yuan.
Chicago:
Manomaivibool, Prapin. 1989. "The Nominal Predicate in Chinese Sentence with Comparing Notes." In In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu, 705-707. Zhong yang yan jiu yuan.
MLA:
Manomaivibool, Prapin. "The Nominal Predicate in Chinese Sentence with Comparing Notes." In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu. 1989, Zhong yang yan jiu yuan, 705-707.
Citation within the text:
(Manomaivibool 1989)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@incollection{manomaivibool1989nominal,
 title = {The nominal predicate in Chinese sentence with comparing notes},
 author = {MANOMAIVIBOOL, Prapin},
 booktitle = {In: International Conference on Sinology (2nd: 1986: Taipei, Taiwan) Zhong yang yan jiu yuan di 2 jie guo ji Han xue hui yi lun wen ji: Zhonghua min guo qi shi wu nian shi er yue nian jiu ri zhi sa yi ri. [2] Yu yan yu wen zi zu},
 year = {1989},
 pages = {705-707},
 publisher = {Zhong yang yan jiu yuan},
 address = {Taibei, Taiwan},
 keywords = {China;Language;Linguistics},
 x-extra = {. iv, 914p. , ,},
 BAS = {482387},
 source = {bas},
}