Harvard:
Shi Yunxiao. 1980, "Dai zu shi yong de ji zhong wen zi", in Xishuangbanna Bao, January,
APA:
Shi Yunxiao. (1980). Dai zu shi yong de ji zhong wen zi. Xishuangbanna Bao, January, .
Chicago:
Shi Yunxiao. 1980. "Dai Zu Shi Yong De Ji Zhong Wen Zi." In Xishuangbanna Bao, January, .
MLA:
Shi Yunxiao. "Dai Zu Shi Yong De Ji Zhong Wen Zi." Xishuangbanna Bao, January. (1980): .
Citation within the text:
(Shi 1980)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{shi1980dai,
  author = {{Shi Yunxiao}, {}},
  title = {Dai zu shi yong de ji zhong wen zi},
  translatedtitle = {Several writing systems used by the Dai people]"},
  journal = {Xishuangbanna Bao, January},
  year = {1980},
  x-huffmanId = {3714},
  x-inLang = {ITEM# :3714},
  source = {huffman-l-z},
}