Harvard:
Uhlenbeck, E.M. xxxx, "Studies in Javanese morphology",
APA:
Uhlenbeck, E.M. (xxxx). Studies in Javanese morphology. .
Chicago:
Uhlenbeck, E.M. xxxx. "Studies in Javanese Morphology." .
MLA:
Uhlenbeck, E.M. "Studies in Javanese Morphology." (xxxx): .
Citation within the text:
(Uhlenbeck xxxx)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{uhlenbeckxxxxstudies,
  title = {Studies in Javanese morphology},
  author = {UHLENBECK, E.M.},
  year = {xxxx},
  keywords = {Indonesia;Language},
  BAS = {624028},
  source = {bas},
}