Harvard:
Vichin Panupong. 1972, "Laksana kān '\ōk sīang kh\ōng kham phūt nai phāsā songkhlā", in Teorija i praktika perevoda, pp. 87-104.
APA:
Vichin Panupong. (1972). Laksana kān '\ōk sīang kh\ōng kham phūt nai phāsā songkhlā. Teorija i praktika perevoda, 87-104.
Chicago:
Vichin Panupong. 1972. "Laksana Kān '\ōk Sīang Kh\ōng Kham Phūt Nai Phāsā Songkhlā." In Teorija i praktika perevoda, 87-104.
MLA:
Vichin Panupong. "Laksana Kān '\ōk Sīang Kh\ōng Kham Phūt Nai Phāsā Songkhlā." Teorija i praktika perevoda. (1972): 87-104.
Citation within the text:
(Vichin 1972)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{vichin1972laksana,
  author = {{Vichin Panupong}, {}},
  title = {Laksana kān '\ōk sīang kh\ōng kham phūt nai phāsā songkhlā},
  translatedtitle = {Some aspects of Songkhla pronunciation]"},
  journal = {Teorija i praktika perevoda},
  year = {1972},
  pages = {87-104},
  x-huffmanId = {5255},
  x-inLang = {ITEM# :5255},
  source = {huffman-l-z},
}