Harvard:
Zhang Gongjin. 1982, "Dai yu ming ci xiu shi yu de ji ben yu xu", in CSML, pp. 309-22.
APA:
Zhang Gongjin. (1982). Dai yu ming ci xiu shi yu de ji ben yu xu. CSML, 309-22.
Chicago:
Zhang Gongjin. 1982. "Dai Yu Ming Ci Xiu Shi Yu De Ji Ben Yu Xu." In CSML, 309-22.
MLA:
Zhang Gongjin. "Dai Yu Ming Ci Xiu Shi Yu De Ji Ben Yu Xu." CSML. (1982): 309-22.
Citation within the text:
(Zhang 1982)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{zhang1982dai,
  author = {{Zhang Gongjin}, {}},
  title = {Dai yu ming ci xiu shi yu de ji ben yu xu},
  translatedtitle = {Basic word order of nouns and descriptive words in Tai]"},
  journal = {CSML},
  year = {1982},
  pages = {309-22},
  x-huffmanId = {5975},
  x-inLang = {ITEM# :5975},
  source = {huffman-l-z},
}