Harvard:
Zhao Yansun. 1964, "",
APA:
Zhao Yansun. (1964). . .
Chicago:
Zhao Yansun. 1964. "." .
MLA:
Zhao Yansun. "." (1964): .
Citation within the text:
(Zhao 1964)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{zhao1964review,
  author = {{Zhao Yansun}, {}},
  year = {1964},
  x-huffmanId = {5999},
  source = {huffman-l-z},
}