Harvard:
Zhao Yansun. 1980, "",
APA:
Zhao Yansun. (1980). . .
Chicago:
Zhao Yansun. 1980. "." .
MLA:
Zhao Yansun. "." (1980): .
Citation within the text:
(Zhao 1980)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{zhao1980review,
  author = {{Zhao Yansun}, {}},
  year = {1980},
  x-huffmanId = {6001},
  source = {huffman-l-z},
}