Harvard:
Zhen bei yi xi zha ba and Gong Bu Ji Cun. 1980, "Yu men wen fa gai yao (Zang wen)", in Ethnic Publishing House, January.,
APA:
Zhen bei yi xi zha ba and Gong Bu Ji Cun. (1980). Yu men wen fa gai yao (Zang wen). Ethnic Publishing House, January., .
Chicago:
Zhen bei yi xi zha ba, and Gong Bu Ji Cun. 1980. "Yu Men Wen Fa Gai Yao (Zang Wen)." In Ethnic Publishing House, January., .
MLA:
Zhen bei yi xi zha ba, and Gong Bu Ji Cun. "Yu Men Wen Fa Gai Yao (Zang Wen)." Ethnic Publishing House, January.. (1980): .
Citation within the text:
(Zhen & Gong 1980)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{zhenbeiyixizhaba1980yu,
  author = {Zhen Bei Yi Xi Zha Ba, and {Gong Bu ji Cun}, {}},
  title = {Yu men wen fa gai yao (Zang wen)},
  journal = {Ethnic Publishing House, January.},
  year = {1980},
  x-huffmanId = {6003},
  x-inLang = {ITEM# :6003},
  source = {huffman-l-z},
}