Harvard:
Zhou Yudong. 1980, "Yunnan yi wen de shi yong he chuan bo", in Min zu yan jiu, no. 6, pp. 65ff.
APA:
Zhou Yudong. (1980). Yunnan yi wen de shi yong he chuan bo. Min zu yan jiu, (6) 65ff.
Chicago:
Zhou Yudong. 1980. "Yunnan Yi Wen De Shi Yong He Chuan Bo." In Min zu yan jiu, , no. 665ff.
MLA:
Zhou Yudong. "Yunnan Yi Wen De Shi Yong He Chuan Bo." Min zu yan jiu. 6 (1980): 65ff.
Citation within the text:
(Zhou 1980)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{zhou1980yunnan,
  author = {{Zhou Yudong}, {}},
  title = {Yunnan yi wen de shi yong he chuan bo},
  translatedtitle = {The usage and propagation of Yi in Yunnan]"},
  journal = {Min zu yan jiu},
  number = {6},
  year = {1980},
  pages = {65ff},
  x-huffmanId = {6019},
  x-inLang = {ITEM# :6019},
  source = {huffman-l-z},
}