Harvard:
Zhou yaowen, F.B., and Meng Zunxian. 1981, "On the Dai script (Dehong dialect)", in MZYW, pp. 73-7.
APA:
Zhou yaowen, F.B., and Meng Zunxian. (1981). On the Dai script (Dehong dialect). MZYW, 73-7.
Chicago:
Zhou yaowen, Fang Bolong, and Meng Zunxian. 1981. "On the Dai Script (Dehong Dialect)." In MZYW, 73-7.
MLA:
Zhou yaowen, Fang Bolong, and Meng Zunxian. "On the Dai Script (Dehong Dialect)." MZYW. (1981): 73-7.
Citation within the text:
(Zhou & Meng 1981)
Zotero:
Save reference in Zotero
BibTeX:
@article{zhouyaowen1981dai,
  author = {Zhou Yaowen, Fang Bolong, and {Meng Zunxian}, {}},
  title = {On the Dai script (Dehong dialect)},
  journal = {MZYW},
  year = {1981},
  pages = {73-7},
  x-huffmanId = {6017},
  source = {huffman-l-z},
}