Articles by VƯƠNG Hừu Lễ (1 article)

DJVU PDF Vương Hừu Lễ. 1999, "A new interpretation of the Bru Vân Kiêu vowel system", in The Mon-Khmer Studies Journal, vol. 29, pp. 97-106. cite.