Articles by WANG, Zhijing (1 article)

DJVU PDF Wang, Z. 1992, "The trichotomy of the Tibetan subject", in Linguistics of the Tibeto-Burman Area, vol. 15, no. 2, pp. 53-71. cite.