Articles by XU, Shixuan (1 article)

DJVU PDF Xu, S. 1999, "Aspect and tense in the Bisu language", in Linguistics of the Tibeto-Burman Area, vol. 22, no. 2, pp. 183-197. cite.