Articles by XU, Xijian (1 article)

DJVU PDF Xu, X. 1989, "On the origin and development of classifiers in Jingpo", in Linguistics of the Tibeto-Burman Area, vol. 12, no. 2, pp. 15-23. cite.