Linguistics of the Tibeto-Burman Area
Articles about Jiongnai (Click to see all in SALA)

DJVU PDF Ratliff, M. 2003, "Review of Jiongnaiyu Yanjiu [A study of Jiongnai] by Mao Zongwu and Li Yunbing", in Linguistics of the Tibeto-Burman Area, vol. 26, no. 1, pp. 119-121. cite.