The Mon-Khmer Studies Journal
Articles about Nguồn (Click to see all in SALA)

DJVU PDF Nguyễn Phú Phong. 1996, "The Nguồn language of Quảng Bình, Vietnam", in The Mon-Khmer Studies Journal, vol. 26, pp. 179-190. cite.

DJVU PDF Nguyễn Văn Tài and Barker, M. 1993, "Nguồn: A dialect of Vietnamese or a dialect of Mường?", in The Mon-Khmer Studies Journal, vol. 22, pp. 231-244. cite.