Results
8 papers found searching for papers by "kychanov" .  Sorting results by frequency of citation.
This author's H-Index: 1, G-Index: 1
Kepping, Ksenia Borisovna, V. S. (Vsevolod Sergeevich) Kolokolov, E. I. (Evgenii Ivanovich) Kychanov and A. P. Terent'ov-katanskii. 1969. "More Pis'men: Faksimile Tangutskikh Ksilografov. Perevod S Tangutskogo, Vstupitel'nye Stat'i I Prelozheniia." 495 pp., 108 plates, 271 pp.. Nauka. cite. STATS (1)
Kychanov, E. I. 1974. "Vnov' Sobrannye Dragotsennye Parnye Izrecheniia. Faksimile Ksilografa, Izdanie Teksta, Perevod S Tangutskogo, Vstupitel'naia Stat'ia I Kommentarii." 223 pp.. Nauka. cite. STATS (1)
Kychanov, E.I. 1982. "Tangutskie Zakony XII V. O Sem'e I Brake V Si Sia." In Acta Orientalia, 36: . cite. STATS
Kychanov, E. I. 1961. "Review of Nevskii, {\rus <Tangutskaia Filologiia>." In Narody Azii i Afriki, 1961 , no. 4: 225-8. cite. STATS
Kychanov, E. I. 1964. "K Izucheniiu Struktury Tangutskoi Pis'mennosti." In Kratkie soobshcheniia Instituta narodov Azii, 68: 126-50. cite. STATS
Kychanov, E. I. 1971. "A Tangut Document of 1224 From Khara-khoto." In Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 24: 189-201. cite. STATS
Sofronov, M. V., and E. I. Kychanov. 1963. "Issledovaniia Po Fonetike Tangutskogo Iazyka." . Inst. narodov Azii,. cite. STATS
Sofronov, M. V., and E. I. Kychanov. 1965. "Researches Concerning the Phonetics of the Tangut Language." In Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, , no. 18339-40. cite. STATS