Results
9 papers found searching for papers by "semichov" .  Sorting results by frequency of citation.
This author's H-Index: 1, G-Index: 1
Semichov, B. V., Iu. M. Parfionovich, and B. D. D. 1963. "Kratkii Tibetsko-russkii Slovar', 21,000 Slov." . GIS,. cite. STATS (1)
Sedláček, Kamil, and B. V. Semichov. 1972. "Tibetan Newspaper Reader,." . Leipzig, Verlag Enzyklopädie,. cite. STATS
Semichov, Boris Vladimirovich. 1956. "O Neologizmakh V Tibetskom Iazyke." In Zapiski Buriat-Mong. nauchno-issl. in-ta kul'tury, , no. 22126-34. cite. STATS
Semichov, Boris Vladimirovich. 1956. "Opyt Kratkogo Slovaria Obshchestvenno-politicheskikh Terminov Tibetskogo Iazyka." . cite. STATS
Semichov, Boris Vladimirovich. 1971. "Nekotorye Leksecheskie Osobennosti Tibetskogo Iazyke, I. Povtory." In Tibetika, 99-132. cite. STATS
Semichov, Boris Vladimirovich. 1971. "O Slovoobrazovanii Pri Pomoshchi Riṅ-lugs." In Tibetika, 5-13. cite. STATS
Semichov, Boris Vladimirovich. 1972. "." . cite. STATS
Semichov, Boris Vladimirovich. 1978. "Osobennosti Tibetskoi Leksiki. Parnye Slova." In ABJS, 131-8. cite. STATS
Semichov, B. V., et al., eds. 1971. "Tibetika (Materialy Tibetologischeskogo Seminara),." . AN SSSR, Sibirskoe otdelenie, Buriatskii filial, In-t obshchest - vennykh nauk,. cite. STATS