Results
3 papers found searching for papers by "y-chang" .  Sorting results by frequency of citation.
This author's H-Index: 1, G-Index: 1
Y-Chang Niê Siêng. 1979. "Radé Vocabulary,." . CA, SIL,. cite. STATS (2)
Y-Chang Niê Siêng. 1971. "Hriăm Klei Êdê: Bai Hoc Tiêng Êdê: Radé Language Lessons,." In Saigon, Dept. of Education, vi, 41p. (Repub. 1974, SIL, Manila), . cite. STATS
Y-Chang Niê Siêng. 1977. "Klei Hriăm Boh Blu Êdê: Ngủ-vủng Êdê: Radé Vocabulary,." . SIL,. cite. STATS