Report on "abe1997kodai"Click to look up all papers by Abe
Abe, S. 1997, "Kodai Nihongo no dshi ju"fukukei nishu no goh to hgen bunpu oyobi sono gengo ruikei chirironteki shomondai 1", in Nihongo no rekishi chiri kz., ed. M. Kato, Meiji Shoin. cite.